+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА БАНКРУТОМ

Термін "банкрутство" походить від латинського слова bancarotta – зламаний ослін або banca rotta – розбитий банк. Під ним розуміють неспроможність юридичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності) задовольнити у встановлений для цього термін пред’явлені йому кредиторами вимоги й виконати зобов’язання перед бюджетом. За законодавством України суб’єктами банкрутства можуть бути лише юридичні особи,зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності в органах державної статистики України,а також фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності. Ними не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії,представництва,відділення тощо). Не може порушуватися справа про банкрутство,якщо боржник не включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності,а також стосовно боржника,щодо якого вже порушено справу про банкрутство,іноземних юридичних осіб та міжнародних організацій,розташованих за межами України.

Неспроможність і банкрутство являють собою комплексний інститут права:з одного боку,це інститут матеріального права,а з іншого – це процесуальний інститут. Оскільки регулювання питань щодо банкрутства є сукупністю норм різних галузей права,галузева приналежність розглядуваного інституту викликає багато спорів. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури У випадках,передбачених Законом,арбітражний суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Арбітражний суд може продовжити цей строк на шість місяців,якщо інше не передбачено цим Законом.

Наслідки визнання боржника банкрутом З дня прийняття арбітражним судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:• підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу;• строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким,що настав;• припиняється нарахування неустойки (штрафу,пені),процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута;• відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;• укладення угод,пов'язаних з відчуженням майна банкрута чи передачею його майна третім особам,допускається в порядку,передбаченому цим розділом;• скасовується арешт,накладений на майно боржника,визнаного банкрутом,чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;• вимоги за зобов'язаннями боржника,визнаного банкрутом,що виникли під час проведення процедур банкрутства,можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури.

З дня прийняття арбітражним судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном,якщо цього не було зроблено раніше,керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства,про що робиться запис у його трудовій книжці,а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута,якщо цього не було зроблено раніше. Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури здійснюється ліквідатором у офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п'ятиденний строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом.

Не дозволяється опублікування або розголошення іншим чином відомостей про визнання боржника банкрутом до дня прийняття арбітражним судом постанови про визнання боржника банкрутом. Відомості про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури повинні містити:

найменування та інші реквізити боржника,визнаного банкрутом;• найменування арбітражного суду,в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство;• дату прийняття арбітражним судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;• відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію). .

Функції арбітражного суду у ліквідаційній процедурі У постанові про визнання боржника банкрутом арбітражний суд відкриває ліквідаційну процедуру,призначає ліквідатора в порядку,передбаченому для призначення керуючого санацією. Арбітражний суд має право призначити ліквідатором особу,яка виконувала повноваження розпорядника майна або (та) керуючого санацією боржника.

За клопотанням ліквідатора,погодженим з комітетом кредиторів,арбітражний суд призначає членів ліквідаційної комісії. У разі ліквідації державного підприємства або підприємства,у статутному фонді якого державна частка складає більш ніж двадцять п'ять відсотків,арбітражний суд призначає членами ліквідаційної комісії представника державного органу з питань банкрутства та при необхідності - органу місцевого самоврядування. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) виконують свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку. У ліквідаційній процедурі арбітражний суд:• розглядає скарги на дії учасників ліквідаційної процедури;• здійснює інші повноваження,передбачені цим Законом.

Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:• приймає до свого відання майно боржника,вживає заходів по забезпеченню його збереження;• виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;• здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством;• аналізує фінансове становище банкрута;• виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;• очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;• пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту;

• має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам,що звільняються внаслідок ліквідації банкрута,який відшкодовується в першу чергу за рахунок коштів,одержаних від продажу майна банкрута;• з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів,одержаних від продажу майна банкрута або отриманого для цієї мети кредиту;• заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах кредиторів;• заявляє про відмову від виконання договорів банкрута;• вживає заходів,спрямованих на пошук,виявлення та повернення майна банкрута,що знаходиться у третіх осіб;• передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута,які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню;• реалізує майно банкрута для задоволення вимог,включених до реєстру вимог кредиторів;• повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення арбітражним судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів;• здійснює інші повноваження.

Протягом трьох днів з дня призначення ліквідатора органи управління банкрута забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банкрута,печаток і штампів,матеріальних та інших цінностей банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків органи управління банкрута,у тому числі керівник банкрута,несуть відповідальність відповідно до законодавства. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута. Ліквідатор (арбітражний керуючий) має право замовити виготовлення дубліката печатки та штампів у разі їх втрати. До складу ліквідаційної комісії включаються представники кредиторів,фінансових органів,а в разі необхідності - також представники державного органу у справах нагляду за страховою діяльністю,Антимонопольного комітету України,державного органу з питань банкрутства,якщо банкрутом визнано державне підприємство,та представник органів місцевого самоврядування.

Дії ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до арбітражного суду власником майна (органом,уповноваженим управляти майном) банкрута;особою,яка відповідає за зобов'язаннями банкрута;кожним кредитором окремо або комітетом кредиторів;особою,яка,посилаючись на свої права власника або іншу підставу,передбачену законом чи договором,оспорює правомірність віднесення майнових активів або коштів до ліквідаційної маси. При здійсненні своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб,які відповідно до законодавства несуть субсідіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається виходячи з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. Стягнені суми включаються в ліквідаційну масу і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості.

Ліквідаційна маса Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута,які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури,включаються до складу ліквідаційної маси,за винятком об'єктів державного житлового фонду,в тому числі гуртожитків,дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури,які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку,встановленому законодавством,до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку. Речі,визначені родовими ознаками,що належать банкруту на праві володіння або користування,включаються до складу ліквідаційної маси. Майно банкрута,що є предметом застави,включається до складу ліквідаційної маси,але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя. [/p]

Індивідуально визначені речі,що належать банкруту на підставі речових прав,крім права власності і повного господарського відання,не можуть бути включені до складу ліквідаційної маси. За наявності у складі майна банкрута майна,виключеного з обороту,ліквідатор зобов'язаний передати його іншим особам в установленому порядку. Ліквідатор,виявивши частку,яка належить банкруту в спільному майні,з метою задоволення вимог кредиторів в установленому порядку порушує питання про виділення цієї частки.

Оплата праці,винагорода,відшкодування витрат арбітражному керуючому та іншим особам,залученим до процедур банкрутства,та матеріальна відповідальність арбітражних керуючих Оплата праці,відшкодування витрат арбітражних керуючих (розпорядника майна,керуючого санацією,ліквідатора),спеціалістів,залучених арбітражним керуючим для забезпечення виконання своїх повноважень,здійснюються за рахунок коштів інвесторів або коштів,одержаних від продажу майна боржника або за рахунок коштів кредиторів чи коштів,одержаних у результаті виробничої діяльності боржника. Кредитори та інвестори можуть створювати фонд для оплати праці,відшкодування витрат та винагороди арбітражного керуючого (розпорядника майна,керуючого санацією,ліквідатора),а також спеціалістів,залучених арбітражним керуючим для забезпечення виконання своїх повноважень.

Оплата праці арбітражного керуючого (розпорядника майна,керуючого санацією,ліквідатора) за здійснення своїх повноважень встановлюється та виплачується за кожен місяць роботи в розмірі,встановленому комітетом кредиторів і затвердженому арбітражним судом,але не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за дванадцять місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство. Оплата праці арбітражного керуючого (розпорядника майна,керуючого санацією,ліквідатора),а також спеціалістів,залучених арбітражним керуючим для забезпечення виконання своїх повноважень здійснюється за кожний місяць роботи згідно з укладеною угодою. Додаткову винагороду арбітражному керуючому і спеціалістам встановлюють і сплачують кредитори та (або) інвестори. Звіт про оплату праці,винагороду,відшкодування витрат арбітражного керуючого та спеціалістів,залучених ним для забезпечення виконання своїх повноважень,затверджується ухвалою арбітражного суду,яка може бути перевірена в порядку нагляду.

Только после областного управления ЗАГС-овские документы легализуются и апостилируются в МИД-е и/или МИНЮСТ-е.

Невиконання або неналежне виконання арбітражним керуючим своїх повноважень,що завдало збитки боржнику чи кредиторам,може бути підставою для позбавлення його ліцензії. Рішення про позбавлення арбітражного керуючого ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку. Невиконання або неналежне виконання арбітражним керуючим своїх повноважень без наслідків,передбачених абзацом першим цієї частини,може бути підставою для припинення повноважень арбітражного керуючого. У разі завдання збитків у розмірах,що складають двадцять і більше відсотків суми заборгованості боржника на день подачі заяви про порушення справи про банкрутство,боржник та (або) кредитори мають право звернутися з позовом де суду про стягнення збитків,завданих умисними діями арбітражного керуючого.

Страхування життя та здоров'я арбітражного керуючого Життя та здоров'я арбітражного керуючого можуть бути застраховані за рахунок коштів кредиторів згідно з законодавством. Оцінка майна банкрута Майно,на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі,оцінюється арбітражним керуючим у порядку,встановленому законодавством України. Для майна,яке продається на аукціоні,оціночна вартість є початковою. 2. Для здійснення оцінки майна арбітражний керуючий має право залучати на підставі договору спеціалістів з оплатою їх послуг за рахунок коштів,одержаних від виробничої діяльності боржника,визнаного банкрутом,або реалізації його майна,якщо інше не встановлено комітетом кредиторів.

Продаж майна банкрута Після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах,якщо комітетом кредиторів не встановлено інший порядок продажу майна банкрута. Ліквідатор забезпечує через засоби масової інформації оповіщення про порядок продажу майна банкрута,склад,умови та строки придбання майна. Порядок продажу майна банкрута,склад,умови та строки придбання майна погоджуються з комітетом кредиторів. При цьому продаж майна підприємств-банкрутів,заснованих на державній власності,здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про приватизацію державного майна" та інших нормативно-правових актів з питань приватизації. У разі надходження двох і більше пропозицій щодо придбання майна банкрута ліквідатор проводить конкурс (аукціон). Порядок проведення конкурсу (аукціону) визначається згідно із Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малої приватизації)".

Майно банкрута,щодо обігу якого встановлено обмеження,продається на закритих торгах. У закритих торгах беруть участь особи,які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права. Продаж цінних паперів,що належать банкруту на праві власності,здійснюється відповідно до законодавства. Уступка вимог банкрута здійснюється в порядку,передбаченому цивільним законодавством України,за згодою комітету кредиторів. Ліквідатор має право виставити на відкриті торги вимоги банкрута,якщо інший порядок продажу (уступки) вимог банкрута не встановлено комітетом кредиторів. Ліквідатор зобов'язаний використовувати при проведенні ліквідаційної процедури тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки,виявлені при проведенні ліквідаційної процедури,підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника. Кошти,які надходять при проведенні ліквідаційної процедури,зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунку здійснюються виплати кредиторам у порядку,передбаченому статтею 31 цього Закону.

З основного рахунку проводяться такі виплати:• поточні комунальні та експлуатаційні платежі;• інші витрати,пов'язані із здійсненням ліквідаційної процедури. Продаж майна банкрута оформляється договорами купівлі-продажу,які укладаються між ліквідатором і покупцем відповідно до законів України. Ліквідатор не рідше одного разу на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність,інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури,використання коштів боржника,а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів. Ліквідатор зобов'язаний на вимогу арбітражного суду або державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури. У разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків арбітражний суд за клопотанням комітету кредиторів може припинити повноваження ліквідатора і,за пропозицією комітету кредиторів,призначає нового ліквідатора.

Черговість задоволення вимог кредиторів Кошти,одержані від продажу майна банкрута,спрямовуються на задоволення вимог кредиторів,у такому порядку:1) у першу чергу задовольняються:а) вимоги,забезпечені заставою;б) виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута,у тому числі відшкодування кредиту,отриманого на ці цілі;в) витрати,пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в арбітражному суді та роботою ліквідаційної комісії,у тому числі:

• витрати на оплату державного мита;• витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство;• витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;• витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною;• витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна,керуючого санацією,ліквідатора),пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;• витрати кредиторів на проведення аудиту,якщо аудит проводився за рішенням арбітражного суду за рахунок їх коштів;• витрати на оплату праці арбітражних керуючих (розпорядника майна,керуючого санацією,ліквідатора). Перелічені витрати відшкодовуються ліквідаційною комісією після реалізації нею частини ліквідаційної маси;

2) у другу чергу задовольняються вимоги,що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства),зобов'язань,що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян,шляхом капіталізації відповідних платежів у порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України,а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності,які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів,не забезпечені заставою,у тому числі і вимоги кредиторів,що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги. 3. У разі недостатності коштів,одержаних від продажу майна банкрута,для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог,що належить кожному кредиторові однієї черги. 4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги ліквідаційна комісія не враховує суму грошових вимог цього кредитора. 5. Вимоги,заявлені після закінчення строку,встановленого для їх подання,не розглядаються і вважаються погашеними. 6. Вимоги,не задоволені за недостатністю майна,вважаються погашеними. 7. У разі,якщо арбітражним судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута,майно,що залишилося після задоволення вимог кредиторів,передається власникові або уповноваженому ним органу,а майно державних підприємств - відповідному органу приватизації для наступного продажу. Кошти,одержані від продажу цього майна,спрямовуються до Державного бюджету України.

Звіт ліквідатора Після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до арбітражного суду звіт та ліквідаційний баланс,до якого додаються:• показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації);• відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;• копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна;• реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;• документи,які підтверджують погашення вимог кредиторів. Арбітражний суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу. Ліквідатор повідомляє державний орган з питань банкрутства про завершення ліквідаційної процедури.

Якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна,арбітражний суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали направляється органу,який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута,та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,а також власнику (органу,уповноваженому управляти майном),органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута. Якщо майна банкрута вистачило,щоб задовольнити всі вимоги кредиторів,він вважається таким,що не має боргів,і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. Арбітражний суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи,що звільнилася від боргів,лише у разі,якщо в неї залишилося майнових активів менше,ніж вимагається для її функціонування згідно із законодавством.

p] У разі,якщо арбітражний суд дійшов висновку,що ліквідатор не виявив або не реалізував усі наявні майнові активи ліквідаційної маси,необхідні для повного задоволення кредиторів,він виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора. Новий ліквідатор очолює ліквідаційну комісію і діє згідно з вимогами цього Закону. Якщо ліквідатор не виявив майнових активів,що підлягають включенню до ліквідаційної маси,він зобов'язаний подати арбітражному суду ліквідаційний баланс,який засвідчує відсутність у банкрута майна. [/p] p] Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам Звільнення працівників боржника може провадитися після порушення провадження у справі про банкрутство та призначення арбітражним судом розпорядника майна відповідно до вимог Кодексу законів про працю України з урахуванням особливостей,передбачених цим Законом. Вихідна допомога звільненим працівникам боржника виплачується арбітражним керуючим у встановленому порядку. Зберігання фінансово-господарських документів Ліквідатор забезпечує належне оформлення та зберігання всіх фінансово-господарських документів банкрута протягом ліквідаційної процедури. Після затвердження звіту ліквідатора фінансово-господарські документи банкрута передаються до архівних організацій для подальшого зберігання згідно із законодавством. [/p]
На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014