+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність — це права на результати розумової діяльності людини в науковій,художній,виробничій та інших сферах,які є об’єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти,користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,творчої діяльності,які,будучи благом нематеріальним,зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними,крім випадків,зазначених у законі.

У 1967 р. у Стокгольмі було підписано Конвенцію,що засновувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ),у відповідності з якою до інтелектуальної власності належать права на:• літературні,художні та наукові твори;• виконавську діяльність артистів,звукозапис,радіо- і телевізійні передачі;• винаходи в усіх сферах людської діяльності;• наукові відкриття;• промислові зразки;• товарні знаки,знаки обслуговування,фірмові найменування і комерційні позначення;• захист від недобросовісної конкуренції;• усі інші права,що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій,науковій,літературній і художній сферах.

Прийнятими,практично у всіх країнах,документами,що засвідчують першість у створенні і права на володіння об’єктами інтелектуальної власності,є патент на винахід,промисловий зразок;свідоцтво на товарний знак,топографію інтегральної схеми,зазначення походження товарів;свідоцтво про реєстрацію твору (в галузі мистецтва,літератури та науки). У ряді країн,також,видаються патенти на корисні моделі,(зокрема,патенти на корисні моделі,з деякими відмінностями,реєструються в Україні і Росії). Окрім державних органів,свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори також можуть видавати уповноважені авторські товариства.

Охоронні документи на об’єкти промислової власності (винаходи і корисні моделі,промислові зразки,знаки для товарів і послуг або ж торговельні марки,компонування або ж топографії інтегральних мікросхем тощо) мають національний характер,тобто вони діють на території тільки тієї країни,яка видала охоронний документ.

Разом з тим,для бажаючих розповсюдити охорону об’єкту промислової власності заявленого для реєстрації у будь якій країні-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р. (набула чинності для України 25.12.1991р.),існує пільговий термін (12 місяців - для винаходу і 6 місяців – для товарного знаку),на протязі якого можна подати заявку на цей же об’єкт у будь-якій іншій країні-учасниці,із збереженням пріоритету за заявкою поданою у першій країні. Такий перехідний пріоритет називається конвенційним.

Об’єкти інтелектуальної власності

Об’єкти авторського права — Твори літератури:письмовi твори белетристичного характеру,збiрники творiв. — Твори мистецтва:музичнi,драматичнi,хореографiчнi,аудiовiзуальнi твори;твори образотворчого та прикладного мистецтва,архiтектури,фотографiї;сценiчнi обробки,аранжування,переробки та переклади творiв. — Твори мистецтва:музичнi,драматичнi,хореографiчнi,аудiовiзуальнi твори;твори образотворчого та прикладного мистецтва,архiтектури,фотографiї;сценiчнi обробки,аранжування,переробки та переклади творiв. — Комп’ютерні програми:набір інструкцій,виражених у формі,придатній для зчитування комп’ютером,які приводять його у дію для досягнення певної мети. — Бази даних:сукупність творів,даних,або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі,підбір і розташування складових частин якої,та її упорядкування є результатом творчої праці.

Об'єкти суміжних прав — Виконання творів:виконання вперше на територiї України,зафiксовано на фонограмi чи включено в передачу органiзацiї мовлення. — Фонограми і відеограми:мiсце знаходження виробника i перша публiкацiя фонограми — на територiї України,чи протягом 30 днiв вiд дня першої публiкацiї в iншiй державi. — Програми телерадіоорганізацій:мiсце знаходження i здiйснення передач з передавача розташованого на території України.

Об'єкти науково-технічної інформації

— Науково-технiчна документація:результати науково-дослiдної,дослідно-конструкторської,проектно-технологічної,виробничої та громадської дiяльностi,зафiксованi у формi,яка забезпечує їх вiдтворення,використання та поширення. — Науковi вiдкриття:встановлення ранiше невiдомих,об’єктивно iснуючих закономiрностей,властивостей i явищ матерiального свiту. — Рацiоналiзаторськi пропозицiї:пропозицiя нова i корисна для пiдприємства,якому вона подана i передбачає створення,або замiну конструкцiї виробiв,технологiї виробництва i застосовуваної техніки,або складу матерiалу. Сорти рослин (селекцiйнi досягнення):сорт є новим та вiдповiдає умовам вiдмiнностi,однорiдностi i стабiльностi. — Породи тварин (селекцiйнi досягнення):порода є новою та вiдповiдає умовам вiдмiнностi,однорiдностi i стабільності.

Об'єкти промислової власності

— Винаходи:продукт (пристрiй,речовина,штам мiкроорганiзму,культура клiтин рослин i тварин),спосіб,застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням,якщо вiн новий,має винахiдницький рiвень i є промислово придатним. Кориснi моделi:конструктивне виконання пристрою,що є новим i промислово придатним. — Промисловi зразки:форма,малюнок чи розфарбування або їх поєднання,що визначають зовнішній вигляд промислового виробу i призначені для задоволення естетичних та ергономiчних потреб,якщо вiн новий i промислово придатний. — Топографії інтегральних мікросхем:зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними. — Секретнi об’єкти:об’єкти промислової власностi (винаходи,кориснi моделi i промисловi зразки),що становлять державну таємницю. — Захист від недобросовiсної конкуренцiї:захист через адміністративні чи судовi органи вiд недобросовiсних конкурентних дiй — неправомірне використання ділової репутації підприємця,створення перешкод у процесі конкуренції,неправомірне використання комерційної таємниці.

Засоби індивідуалізації

— Знаки для товарiв і послуг:словеснi,зображувальнi,об’ємнi та iншi позначення або їх комбiнацiї,виконанi у будь-якому кольорi чи поєднаннi кольорiв,що вiдповiдають умовам правової охорони. — Зазначення походження товарів (назва мiсця чи географічне зазначення походження товару):визначення,що iдентифiкують певний товар,який походить з певного району чи мiсцевостi країни,коли якiсть або iншi характеристики товару,на яких базується його репутацiя,обумовленi географiчним мiсцем походження товару. — Фiрмовi назви:назва пiдприємства зареєстрованого на мiсцевому (регiональному) рiвнi,що є його вiзитною карточкою i частиною його iмiджу.

Ноу-Хау

— Комерційні секрети:(відомості виробничого,організаційного,фінансового та ін. характеру,що складають комерційну цінність,не відомі третім особам і недоступні необмеженому кругу осіб). — Технічна документація:конструкторська,технологічна,проектна,економічна,юридична,призначена для використання у виробництві і реалізації товарів і послуг. — Творчі розробки:незапатентовані винаходи,формули,рецепти,склади,розрахунки,дослідні зразки,результати випробовувань і дослідів. — Системи організації виробництва,маркетингу,управління якістю продукції,кадрами,фінансами,політикою капіталовкладень. Виробничо-комерційний досвід організації виробництва,маркетингу і навчання персоналу — Науково-технічна документація.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014