+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Виплати у зв'язку з вагітністю

Відповідно до п.1 ст. 4 Закона України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,зумовленими народженням та похованням” (далі по тексту Закон) право на соціальне забезпечення мають застраховані громадяни України,іноземці і особи без громадянства та члени їх сімей.

В свою чергу до застрахованих осіб відносяться наймані робітники,на користь яких здійснюється страхування по тимчасовій непрацездатності. Дане право виникає у застрахованої особи при настанні страхового випадку в період роботи. [/p]

Підстави виплати.

Відпустка по вагітності та пологах оплачується. Ця оплата – допомога по вагітності та пологах – надається жінкам,застрахованим у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (надалі Фонд). Мета виплати такої допомоги – повністю компенсувати жінці втрату заробітної плати за період відпустки. У разі народження двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину,якщо народжується мертва дитина,допомога не надається.

Документи необхідні для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності,по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності,а в разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності,засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Допомога при народженні дитини призначається застрахованій особі на підставі заяви про виплату допомоги та свідоцтва про народження дитини,виданого органом реєстрації актів громадянського стану.

Оформлення листка непрацездатності

Законодавство визначає листок непрацездатності (далі - ЛН) як багатофункціональний документ,який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності,вагітності та пологів. Листок непрацездатності видається за місцем медичного спостереження у зв'язку з вагітністю при терміні вагітності 30 тижнів.:

1. Громадянам України,іноземцям,особам без громадянства,які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах,в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб,у тому числі в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах.

2. Особам,які забезпечують себе роботою самостійно (особи,які займаються підприємницькою,адвокатською,нотаріальною,творчою та іншою діяльністю,пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності,в тому числі члени творчих спілок,творчі працівники,які не є членами творчих спілок).

Лицьовий бік бланка ЛН заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою. Зворотний бік бланка ЛН заповнюється за місцем роботи застрахованої особи.

Листки непрацездатності мають право видавати:1. Лікуючий лікар державних і комунальних закладів охорони здоров'я. 2. Лікуючий лікар стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Міністерства праці та соціальної політики України. 3. Лікуючий лікар туберкульозних санаторіїв. 4. Фельдшер у місцевостях,де відсутній лікар,а також на плаваючих суднах. Список цих фельдшерів затверджується щороку органами охорони здоров'я.

У графі "Діагноз первинний" позначається термін вагітності на час звернення,у графі "Діагноз заключний" - орієнтовний термін пологів,у графі "Причина непрацездатності:" - "вагітність та пологи";у графі "Режим:" - "амбулаторний та стаціонарний";у графі "Звільнення від роботи" одним рядком записується сумарна тривалість відпустки з відміткою дати відкриття ЛН,у графі "Стати до роботи" - дата закінчення відпустки. ЛН затверджується підписом лікуючого лікаря,завідувача жіночої консультації,для іногородніх жінок - додатково керівником закладу охорони здоров'я. ЛН завіряється печаткою закладу охорони здоров'я. Додаткові дні післяпологової відпустки при патологічних пологах і багатоплідній вагітності оформлюються окремим (додатковим) бланком ЛН.

Листок непрацездатності має бути завірено підписом і печаткою лікаря,а також печаткою установи охорони здоров'я. Отримавши листок непрацездатності із записом лікаря про причину звільнення від роботи – у зв'язку з вагітністю та пологами,– вагітна жінка має надати його за місцем роботи,що є підставою для надання їй оплачуваної відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами на весь період непрацездатності,зазначений у листку.

У разі втрати ЛН оформлення дубліката ЛН здійснюється лікуючим лікарем при наявності довідки з місця роботи про те,що виплата за цим ЛН не здійснювалася. У верхньому правому кутку ЛН зазначається "дублікат",у графі "Звільнення від роботи" одним рядком записується весь період непрацездатності,що підтверджується підписом і печаткою лікуючого лікаря та голови лікарсько-консультативної комісії.

Наданий на підприємство листок непрацездатності не пізніше 10 днів від дня його надходження розглядає комісія підприємства із соціального страхування. Комісія має бути обов’язково створена на підприємстві,де кількість найманих працівників перевищує 15 осіб. Якщо ж кількість працівників не перевищує 15 осіб,одна людина призначається уповноваженою із соцстраху особою від трудового колективу. Комісія зобов'язана прийняти рішення про надання допомоги або мотивовану відмову в наданні протягом 10 днів від дня отримання документів від застрахованої особи.

Якщо під час вагітності жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років,листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами видається їй на загальних підставах.

Якщо відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами надається вагітній жінці в період її тимчасової непрацездатності з інших причин,то поточний листок непрацездатності (не пов'язаний з вагітністю та пологами) закривається і від дня початку цієї відпустки видається інший листок непрацездатності (по вагітності та пологах).

Якщо жінка займається підприємницькою,адвокатською,нотаріальною чи іншою діяльністю,що передбачає отримання доходу безпосередньо від цієї діяльності і застрахована у Фонді на добровільних засадах і сплачує до нього внески,вона надає листок непрацездатності безпосередньо до територіального органу Фонду.

Для призначення допомоги комісії (уповноваженому) із соціального страхування або виконавчій дирекції відділення Фонду подаються такі документи:1) заява про призначення допомоги;2) копія свідоцтва про народження дитини (крім випадків,коли смерть дитини настала до її реєстрації в державному органі реєстрації актів цивільного стану);3) довідка про народження дитини,видана державним органом реєстрації актів цивільного стану;4) довідка органу державної податкової служби про сплату єдиного податку - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;

Одноразова виплата частини суми допомоги здійснюється протягом наступного робочого дня після подання заяви про призначення допомоги. Решта суми допомоги виплачується в день,встановлений для виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,протягом 12 місяців після місяця народження дитини.

Тривалість відпустки

До моменту відпустки вагітну жінку може бути переведено за рекомендацією лікаря на легшу роботу. При цьому обов’язково мають зазначатися дати тимчасового переведення на іншу роботу,що засвідчується підписом голови лікарсько-консультативної комісії та круглою печаткою закладу охорони здоров'я.

Переведення рекомендується,якщо непрацездатна за своїм основним місцем роботи може повноцінно виконувати іншу роботу без порушення процесу лікування. У разі потреби переведення на легшу роботу у зв'язку з іншими захворюваннями видається спеціальний висновок. Листок непрацездатності в цьому разі не видається.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості днів,фактично використаних до пологів. До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.

Щорічні відпустки повної тривалості може надаватися до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням жінкам в зручний для неї час - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї. Також щорічна відпустка може бути перенесена на інший період або продовжена.

За загальним правилом оплачувану відпустка по вагітності та пологах передбачена ст. 17 Закону „Про відпустки” надається жінкам на підставі медичного свідоцтва,і її тривалість становить 126 календарних днів,які обчислюються:1) до пологів – 70 календарних днів;2) після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів),починаючи від дня пологів.

Ці терміни у визначених випадках можуть бути змінені:1. При передчасні пологах,народженні двох чи більше дітей,виникненні ускладнень під час пологів або в післяпологовий період післяпологової відпустки має становити додатково 14 днів (тобто 56 +14 днів) 2. При вагітності і пологах у жінок,які належать до І – IV категорій потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС відпустка видається на 27 тижнів,і становить90 днів до пологів,90 днів після 3. Вагітна жінка не спостерігалась у лікаря з приводу вагітності до дня пологів. Відпустка видається з дня пологів на післяпологовий період відповідно до вищезазначених пунктів 4. Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності (якщо жінка виписується з живою дитиною) післяпологовий період становить 140 календарних днів 5. Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності (якщо жінка виписується з живою дитиною) видається на 70 календарних днів. 6. Усиновлення дитини протягом двох місяців від дня народження дитини. Починається відпустка з дня усиновлення дитини і становить 56 днів. При цьому відлік 56 днів ведеться від дня народження дитини.

У випадках зміни терміну відпусти необхідні і інші види документів Наприклад:при передчасні пологах,народженні двох чи більше дітей,виникненні ускладнень під час пологів необхідно додатково отримати ще один листок непрацездатності на 14 днів. Зазначений документ видається лікувально – профілактичною установою,де жінка проходила лікування чи народжувала.

Виплата допомоги

Фінансування допомоги по вагітності та пологах,а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку провадиться з коштів державного соціального страхування.

Страхувальники-роботодавці не мають права припиняти виплату допомоги у випадках,коли сума нарахованих страхових внесків та інших платежів до Фонду не покриває фактичних витрат з виплати допомоги.

Відповідно до Закону „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,зумовленими народженням та похованням” допомога при народженні дитини надається у сумі,кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (відповідно до Закону „Про державний бюджет України на 2006 рік” прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років:з 1 січня - 400 гривень,з 1 квітня -410 гривень,з 1 жовтня - 418 гривень ),встановленого на день народження дитини. Відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2006 рік” встановлено:допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень,решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України. Відповідно до Постанови КМУ „Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми” встановлюється наступний порядок здійснення виплат:1. Виплата частини суми допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини у дев'ятикратному розмірі зазначеного прожиткового мінімуму у грошовій формі. 2. Решта суми допомоги,кратної 13,6 розміру зазначеного прожиткового мінімуму,виплачується у грошовій формі протягом 12 місяців після місяця народження дитини у такому порядку:у першому місяці - в розмірі прожиткового мінімуму;з другого по одинадцятий місяць - із збільшенням суми,що виплачена у попередньому місяці,на 2,2 відсотка;у дванадцятому місяці - решта суми.

Одноразова виплата частини суми допомоги здійснюється протягом наступного робочого дня після подання заяви про призначення допомоги. Решта суми допомоги виплачується в день,встановлений для виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,протягом 12 місяців після місяця народження дитини.

Після народження дитини на підставі поданої жінкою заяви про виплату допомоги,копії свідоцтва про народження дитини і довідки про народження дитини з пологового будинку жінці виплачується допомога при народженні дитини. Виплата допомоги провадиться:– одноразово в дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму,установленого на дітей віком до 6 років,не пізніше дня,наступного за днем подання заяви;– решта суми виплачується протягом наступних дванадцяти місяців у термін,установлений для виплати допомоги по догляду за дитиною до трьох років (тобто у термін,установлений для виплати зарплати).

Виплата допомоги припиняється у разі:1. позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;2. відмови отримувача допомоги від виховання дитини;3. нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;4. перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду.

Виплата допомоги припиняється з місяця,що настає за місяцем,в якому виникли зазначені обставини.

У разі зміни отримувачем допомоги основного місця роботи продовження виплати допомоги здійснюється за новим місцем роботи на підставі довідки з попереднього місця роботи такої особи про суму допомоги із зазначенням періоду,за який її виплачено. У разі звільнення отримувача допомоги з основного місця роботи без працевлаштування допомога виплачується іншій застрахованій особі (одному з батьків дитини,усиновителю,опікуну) за місцем її роботи на підставі довідки з місця роботи особи,яка раніше отримувала цю допомогу,про суму допомоги із зазначенням періоду,за який її виплачено.

Ці види допомоги призначаються та виплачуються за основним місцем роботи (а декретні виплачуються і за сумісництвом на підставі копії листка непрацездатності) в рахунок нарахованих страхових внесків. В в листі від 29.12.2005 р. № 20-С55524/9 Мінпраці вказано,що працівниця,яка є також СПД,не вважається виконуючою роботу у приватного підприємця як роботу за сумісництвом,а отже цей факт не звільняє підприємця від виплати допомоги такій працівниці,оскільки в такому випадку це є її основне місце роботи.

Порядок відшкодування виплачених коштів

Підприємець має сплачувати домогу за власний рахунок і не має права відмовитись. Якщо були сплачені достатні суми нарахованих внесків жодних проблем не виникає:підприємець провадить виплату допомоги працівниці та зараховує ці суми в рахунок сплати внесків. Внаслідок цього грошима страхові внески до Фонду не сплачуються або сплачуються в меншому розмірі.

Існують випадки,коли застрахованій особі можна отримати допомогу безпосередньо з Фонду,якщо допомога залишається не виплаченою протягом більше ніж місяць із моменту настання терміну і лише внаслідок відсутності у роботодавця грошових коштів на банківському рахунку або через арешт рахунків. Виплата допомоги в цьому випадку здійснюється за списком (відомістю),наданим Фонду роботодавцем,шляхом перерахування коштів на особовий рахунок застрахованих осіб – одержувачів (за їх заявою) через установи банків.

Механізм відшкодування роботодавцю понесених ним витрат у зв'язку з виплатою допомоги. (Відповідно до Інструкції про порядок надходження,обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності )

Якщо витрати,здійснені роботодавцем,за звітний квартал перевищують нараховану суму страхових внесків та інших платежів,різниця зараховується в рахунок сплати внесків наступного кварталу. Якщо ж витрати не може бути покрито страховими внесками і в наступному кварталі,то сума перевищення,з урахуванням очікуваного результату в наступному кварталі,відшкодовується роботодавцю Фондом після отримання від нього Звіту за формою № Ф4­ФСС (далі – Звіт) за минулий квартал. Одночасно зі Звітом необхідно подати й заяву довільної форми із проханням відшкодувати понесені витрати. Існує можливість отримання грошових коштів із Фонду до подання Звіту за наступний квартал. Для цього згідно з п. 6.9 Інструкції роботодавець обов'язково має подати довідку­розрахунок (форму довідки­розрахунку не затверджено На практиці,як правило,Фонд вимагає подавати довідку­розрахунок за формою Звіту).

Всі розрахунки по коштах Фонду між органом реєстрації та страхувальником проводяться за безготівковими розрахунками.

Відпустка по вагітності та пологах оплачується. Оплата відпустки по вагітності та пологах надається застрахованій особі в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу (ст. 39,ст. 53 Закону „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,зумовленими народженням та похованням”). Тобто сума „допомоги ”розраховується як добуток середньоденної (середньогодинної) заробітної плати та кількості робочих днів (годин),що припадають на період «декретної» відпустки.

У вигляді формули це правило розрахунку можна виразити в наступній формі:

П=З х Д,де П – сума допомоги по вагітності та пологах працівниці;З – середньоденна (середньогодинна) заробітна плата працівниці;Д – кількість робочих днів (якщо використовується показник середньогодинної зарплати,то годин) непрацездатності,що припадають на період відпустки працівниці.

До розрахунку допомоги беруться не всі календарні,а лише робочі дні (години),що припадають на період відпустки по вагітності та пологах відповідно до графіка роботи (показник Д у наведеній вище формулі). Це лише компенсація застрахованій жінці втрати заробітної плати.

Для розрахунку середньоденної (середньогодинної) заробітної плати (показник З у наведеній вище формулі) з метою визначення суми допомоги по вагітності та пологах відповідно до ст. 53 Закону „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,зумовленими народженням та похованням”). При цьому враховуються всі види заробітної плати в межах граничної суми місячної заробітної плати,на яку нараховуються соціальні внески на загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,зумовленими народженням і похованням. В такому випадку слід керуватися Інструкцією зі статистики зарплати.

Згідно з законодавством до таких видів заробітної плати (доходу) найманих працівників належать основна і додаткова заробітна плата,а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати,у тому числі і в натуральній формі,що підлягають обкладенню податком з прибутку фізичних осіб. Якщо ж жінка одержує допомогу по вагітності та пологах у період відпустки по догляду за дитиною розрахунок середньої заробітної плати здійснюється виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) застрахованої жінки.

Допомога по догляду за дитиною до 3 років відпустка та графік роботи

Відпустки

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відпустка по догляду за дитиною закінчується в день виповнення дитині трьох років. Якщо дитині необхідний домашній догляд протягом тривалішого періоду то при згоді жінки та її роботодавця відпустку по догляду за дитиною може бути продовжено на триваліший строк,але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку. Підставою для продовження відпустки є медичний висновок. Однак у цьому випадку оплата тривалішого терміну відпустки здійснюється за рахунок власних коштів підприємства або відпустка надається без збереження заробітної плати

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини,бабою,дідом чи іншими родичами,які фактично доглядають за дитиною,або особою,яка усиновила чи взяла під опіку дитину.

За бажанням жінки у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною.

Якщо догляд за дитиною здійснюватиме інший член сім'ї,який застрахований у Фонді,якщо він є приватним підприємцем то йому слід звертатися до Фонду,а якщо він є працюючою особою,то за отриманням допомоги йому слід звертатися за місцем роботи.

При цьому родич (батько,баба,дід),який є застрахованою особою і претендує на допомогу по догляду за дитиною до трьох років,повинен за місцем своєї роботи подати такі документи:– заяву;– довідку з місця роботи матері про те,що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки для догляду за дитиною та про виплату їй допомоги із зазначенням дати припинення такої виплати;– наказ керівника про надання такій особі частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною.

Якщо догляд за дитиною здійснюватиме інший член сім'ї відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи матері дитини про те,що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається працівнику,якщо дитина перебуває на державному утриманні.

Законодавчо закріплено,що відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустка без збереження заробітної плати,якщо дитина потребує домашнього догляду,не зараховуються до стажу роботи,що дає право на щорічну відпустку (ч. 2 ст. 181 КЗпП;пп. 3,4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки).

Оформлення

Оформлення відбувається шляхом видачі наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі,яка фактично доглядає дитину,відпустки по догляду за дитиною. Рішення комісії (уповноваженого) підприємства,установи,організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності про виплату за рахунок коштів Фонду допомоги по догляду за дитиною. Крім того,підставою для призначення допомоги для різних категорій застрахованих осіб є:1. для матері дитини – її заява про надання відпустки по догляду за дитиною і відповідної допомоги;2. для осіб,які забезпечують себе роботою самостійно (осіб,котрі займаються підприємницькою діяльністю,адвокатською,нотаріальною,творчою та іншою діяльністю,пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності,у тому числі члени творчих спілок,творчі працівники,які не є членами творчих спілок),за умови сплати страхових внесків до Фонду – розпорядження виконавчої дирекції відділення Фонду за місцем реєстрації осіб як страхувальників;3. для інших осіб,які фактично доглядають дитину (батька дитини,бабусі,дідуся,іншого родича) – їх заява та довідка з місця роботи матері дитини,що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки по догляду за дитиною і виплату їй допомоги по догляду за дитиною припинено (із зазначенням дати). Документи для призначення допомоги розглядаються не пізніше 10 днів від дня їх подання заявником

Виплата

Допомога по догляду за дитиною до трьох років надається у формі матеріального забезпечення,яке частково компенсує втрату доходу (зарплати) в період відпустки по догляду за дитиною до трьох років.

Сума виплати встановлюється правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності,але не менше розміру прожиткового мінімуму,установленого законом ст. 43 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,зумовленими народженням та похованням». У той же час встановлено,що розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визначається Верховною Радою України щороку виходячи з рівня забезпечення прожиткового мінімуму одночасно з установленням розміру страхових внесків із поступовим наближенням виплат до прожиткового мінімуму. Статтею 4 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від установлено,що виплата,передбачена ст. 43 Закону,установлюється в розмірі не нижче 23 % прожиткового мінімуму для працездатної особи. Відповідно до Закону „Про державний бюджет України на 2006 рік” допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку встановлюється у розмірі,що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму,встановленого для працездатних осіб (що становить для працездатних осіб:з 1 січня - 483 гривні,з 1 квітня - 496 гривень,з 1 жовтня - 505 гривень),та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців,але не менше 90 гривень. За місцем роботи допомога по догляду за дитиною до трьох років виплачується у дні,встановлені для виплати заробітної плати

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам,застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування надається щомісяця за весь час тривалості відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

У разі продовження зазначеної тривалості відпустки надання допомоги може здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства,або відпустка буде надаватись без призначення допомоги., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014