+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Документи,що стосуються операцій з цінними паперами

Відповідно до проведеного аналізу документів,щодо діяльності пов’язаної з купівлею – продажем цінних паперів та їх зберіганням,обліком надаємо наступні висновки,що загалом данні документи відповідають вимогам законодавства України проте в них є ряд неточностей.

Для проведення юридичного були надані пакети документів,що складаються з Договору доручення на здійснення операцій купівлі чи продажу цінних паперів,Договір купівлі – продажу цінних паперів,акту прийому – передачі цінних паперів за договором купівлі – продажу,звіту повіреного про виконання покладеного на нього завдання та акту виконаних робіт.

Особливості укладення договорів з особами,що мають ліцензію на здійснення операцій на ринку цінних паперів (торговцями) При укладенні договорів з торговцями цінними паперами,зокрема договорів доручення на здійснення операцій на ринку цінних паперів та договорів купівлі - продажу не враховані вимоги встановленні Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 1996 «Про затвердження Правил здійснення торговцями паперами комерційної та комісійної діяльності по цінним паперам»,надалі Наказ,зокрема:— п. 2.2.6 Наказу встановлює обов’язок визначити відповідальних осіб для здійснення зв'язку між довірителем та повіреним. В договорах не визначено відповідальних осіб. — також не коректно визначений предмет Договору доручення з юридичною особою,що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів,зокрема замість фрази «за вознаграждение приобрести ценные бумаги» рекомендовано Наказом вживати «надати посередницькі послуги при здійсненні купівлі цінних паперів». — в п. 3.3. Наказу вказано,що торговець на наступний день після проведення операцій з цінними паперами зобов’язаний повідомляти клієнта письмово про результат здійснених ним операцій,також це передбачено п. 2.3.4. Договору доручення. Проте в пакеті документів,що стосуються купівлі – продажу векселів емітента ЗАТ ПТШФ «Україна» від 31.03.2004 року,то було надано тільки Договір доручення № К3103 – 1 на операції з цінними паперами та Договір № К3103 – 1/1 купівлі – продажу векселів. Таким чином Звіт повіреного,Акт виконаних робіт відсутні,що суперечить нормам Наказу та Договору. Також і інших документах відсутні документи,що підтверджують надання послуг належним чином,зокрема і в Договорі № К 3103 - 1.

Аналіз змісту та форми договорів купівлі – продажу веселів Щодо змісту та форми договору,то слід зазначити,що договори на купівлю - продаж цінних паперів як окремих елементів цивільного обігу укладаються відповідно до загальних вимог цивільного законодавства до договорів купівлі – продажу,що загалом дотримано при їх укладенні,але в предметі договору бажано вказувати та підкреслювати,що Покупець придбаває саме право власності на даний об’єкт цивільного обігу,а саме:вексель,це положення не дотримано в договорах.

Щодо специфічних умов,які бажано вказувати в договорах про купівлю - продаж векселів необхідно зазначати,який вид індосаменту проставлений на векселі при його передачі. Відповідно до виду індосаменту проставленого на векселі визначається коло зобов’язаних осіб за векселем. Якщо вказано „індосамент без звороту”,то попередній векселедержатель не несе зобов’язань за даним векселем,в іншому разі несе відповідальність. Який саме індосамент проставлений на векселях,які були придбані та які були продані Товариством обмеженою відповідальністю „Соул”,надалі Товариство,відповідно до наданих договорів купівлі – продажу векселів,не зазначено. Також не надано документів,що підтверджували погашення векселів. Тому остаточний висновок щодо зобов’язань Товариства за векселем можна буде надати лише після огляду векселів та отримання інформації про стан виконання зобов’язань за ними,а саме чи були погашенні зобов’язання векселедателів за ними. [p] Щодо Договорів на облік векселів,то їх положення відповідають чинному законодавству України. Але в Договорі на облік векселів № Т 3103у від „31” березня 2004 року,надалі Договір наданих матеріалів не достатньо для надання повного звіту про стан виконання зобов’язань за ним. Адже так як чітко не визначено строк дії Договору,а відповідно до п. 7.1 Договору встановлюється,що „договір діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків”. Так як не відомо чи погашене зобов’язання векселедавця перед Банком за векселями,з наданих матеріалів неможливо встановити,то відповідно до п. 1.1 Договору Товариство може бути і на сьогоднішній день зобов’язане виконати свої зобов’язання за Договором,а саме:викупити векселі за настанням умов зазначених у Договорі. Отже дати ґрунтовний висновок щодо того чи має Банк право вимагати викупу векселів від Товариства посилаючись на п.1.1 Договору на сьогоднішній день не можливо. Все вищевказане стосується також положень передбачених Договором на облік векселів № Т2303 – 2у від „23”березня 2004 року.

Аналіз змісту та форми договорів купівлі – продажу іменних акцій До договорів купівлі - продажу акцій,як окремих елементів цивільного обігу,встановлюються ті ж самі вимоги передбаченні,що і передбачені для векселів. Щодо наданих для проведення аналізу пакетів документів,за допомогою яких здійснюється купівля – продаж іменних цінних акцій,то варто зауважити,що в деяких випадках є відсутніми виписки з реєстрів власників іменних цінних паперів. Виписки з реєстрів власників цінних паперів підтверджують право власності Товариства на іменні акції або відсутність такого права (у випадку перепродажу іменних акції).Зокрема відсутні виписки в Договорі К 0312 – 4/1 від 03.12.2003 року,Договорі К 2411 – 6/1 від 24 листопада 2004 року,Договорі № 0312 – 4/1від 03.12.2003 року,Договорі № К 2411 – 5/1від 24 лютого 2004 року,Договорі № К2501 – 1/1.

Аналіз змісту та форми договорів укладених з банківськими установами Договори укладені з банками,що спрямовані на ведення обліку векселів та відкриття рахунку у цінних паперах повністю відповідають положенням законодавства чинного на період їх укладення,а саме на 2004 – 2005 рр.,а саме:рішенню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 року N 61 „Про затвердження Положення про депозитарну діяльність” та Закону України „Про цінні папери фондовий біржу”,Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.

Проте наданих документів не достатньо для того,щоб визначити чи на сього дні данні договори,а саме Договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 5/017 від „19” квітня 2004 року та Договір про відкриття рахунку у цінних паперах № Х – 80 від „4” листопада 2003 року:є продовженими,припиненими чи розірваними. Таким чином,якщо договори були продовжений на тих самих умовах,то необхідно внести доповнення та виправлення у зв’язку зі зміною норм законодавства,зокрема втратою чинності вищезазначеними нормативними актами рішенню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 року N 61 „Про затвердження Положення про депозитарну діяльність”,та Закону України „Про цінні папери фондовий біржу”,та прийняттям та/або внесенням змін в Закон України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” та Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014