+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Що перевіряє інспекція з праці

Державний департамент нагляду за дотриманням законодавства про працю (Держнаглядпраці) – це орган державного управління,що входить до складу Міністерства праці та соціальної політики і підпорядковується йому.

Метою перевірки цього відомства та його територіальних органів – інспекцій з праці є контроль за дотриманням роботодавцями і фондами соціального страхування законодавства про працю та соціального страхування у частині забезпечення прав та гарантій застрахованих осіб. Причому перевіряти можуть як юридичних,так і фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності,які використовують працю найманих працівників.

Це відомство не займається перевірками дотримання вимог з охорони праці. Їх здійснює інший контролюючий орган – Державний комітет із нагляду за охороною праці.

Тепер про цілі перевірок інспекції з праці. Основним документом у трудовому праві є КЗпП. Відповідно інспекція з праці перевіряє виконання всіх вимог,що висуваються КЗпП та розроблені на виконання його законодавчих і нормативних документів.

Дотримання яких саме вимог перевіряється найчастіше? Спробуємо перелічити їх:– наявність колективного договору у роботодавців – юридичних осіб та виконання його норм;– правильність ведення кадрової документації;– своєчасність виплати зарплати працівникам;– дотримання вимоги про мінімальний рівень заробітної плати;– проведення індексації зарплати;– правильність відшкодування працівникам витрат на відрядження;– нарахування компенсації при несвоєчасному розрахунку з працівниками;– законність звільнення працівників та своєчасність розрахунків зі звільненими працівниками,видачі їм трудових книжок;– дотримання встановленої КЗпП тривалості робочого часу для різних категорій працівників;– правомірність залучення різних категорій працівників до роботи в понаднормовий час,у нічний час,у святкові та вихідні дні,а також порядок оплати за роботу в такий час;– періодичність і тривалість відпусток,що надаються працівникам;– своєчасність і повнота виплати працівникам соціальних допомог,передбачених чинним законодавством за рахунок коштів Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності (ФТВП),Фонду соцстраху на випадок безробіття (ФБ),Фонду соцстраху від нещасного випадку на виробництві (ФНВ);– інші вимоги,установлені КЗпП.

Погодьтеся,розглянути всі можливі порушення трудового права у межах однієї статті неможливо,але упевнені,що дотримання хоча б перелічених вище вимог значно полегшить проходження вами перевірки.

Колективний договір. Вимога про наявність колективного договору в роботодавців – юридичних осіб міститься у главі ІІ КЗпП «Колективний договір». Згідно зі ст. 9 Закону про колдоговори на новостворених підприємствах колективний договір укладається з ініціативи однієї зі сторін (власник,профспілка,об'єднання профспілок,а за їх відсутності – представник трудового колективу) протягом трьох місяців від дня реєстрації підприємства. Водночас інспекція з праці не зможе покарати підприємство за відсутність у нього колективного договору,штраф за це чинним законодавством не передбачено (за умови,що відсутність колективного договору не спричинила порушення трудових прав працівників). Забігаючи наперед,зауважимо,що адмінштраф передбачено за порушення строків ведення переговорів при укладенні колективного договору,ухилення від переговорів,невиконання або порушення колективного договору,а просто за відсутність колективного договору роботодавця покарати важко. Як правило,у таких випадках,інспекція з праці висуває вимогу (припис) про необхідність укладення колективного договору,і якщо цю вимогу не буде виконано у строк,тоді вже застосовуватимуться адмінштрафи з боку інспекції з праці.

Кадрова дисципліна. Згідно з пп. 3.3.1 Порядку перевірки інспектори з праці вивчають накази щодо кадрів (про прийняття на роботу,про звільнення,про переведення на іншу посаду,про надання відпустки тощо),особисті картки працівників,штатний розклад,Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тут же перевіряються порядок ведення трудових книжок працівників,для яких це місце роботи є основним,наявність і правильність ведення Книги обліку руху трудових книжок. Перевірці підлягають і трудові договори,укладені з працівниками (якщо колективний договір відсутній на підприємстві;якщо роботодавцем є приватний підприємець).

Розрахунки з працівниками. При перевірці своєчасності виплати зарплати,нарахування суми індексації,компенсації,інших обов'язкових виплат,передбачених чинним законодавством,інспектор з праці вивчає табель обліку робочого часу,розрахунково¬платіжні відомості,касову книгу (при виплаті зарплати готівкою),платіжні доручення (у разі перерахування зарплати на картки працівникам),накладні,що підтверджують виплату зарплати в натуральній формі (при натуроплаті). Інспектор перевіряє,чи було здійснено необхідні доплати працівнику (за роботу в понаднормовий,нічний час тощо),чи дотримано вимоги при розрахунках за відрядження (чи забезпечувався працівник авансом,чи не порушено норми добових).

Відпустки. При перевірці правильності надання працівникам відпусток у першу чергу звертають увагу,щоб тривалість безперервної частини відпустки не була менше 14 календарних днів (ст. 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96¬ВР). Крім того,забороняється не надавати працівнику відпустку повної тривалості більше двох років підряд,а також не надавати її протягом робочого року особам віком до 18 років і працівникам,які мають право на додаткові щорічні відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами або з особливим характером праці. Перевіряється (у тому числі і шляхом усних опитувань працівників),чи надавалася їм за їх бажанням додаткова відпустка на дітей,відпустка без збереження зарплати в обов'язкових випадках,передбачених законодавством,тощо.

Виплати за соціальним страхуванням. При перевірці виплат за соціальним страхуванням інспектор з праці перевіряє заяви,подані працівниками,документи,що підтверджують право на соціальну допомогу (листки непрацездатності,акти розслідування нещасного випадку,акти розслідування професійного захворювання (отруєння),довідки про народження дітей тощо). Перевіряються протоколи засідання комісії із соціального страхування чи уповноваженої особи,а головне – повнота і своєчасність виплати цих допомог.

Такі основні питання потрапляють у поле зору інспекції з праці. Ми не помилимося,якщо скажемо,що після ознайомлення з низкою питань,що перевіряються цими органами,у вас виникне запитання,які санкції передбачено за порушення в цій сфері,тобто чим можуть закінчитися «трудові» перевірки. Тому переходимо до питання відповідальності.

Відповідальність за порушення законодавства про працю

За порушення законодавства про працю винні особи несуть дисциплінарну,матеріальну,адміністративну і кримінальну відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність полягає у винесенні власником дисциплінарного стягнення (догана,сувора догана,звільнення,переведення на нижчеоплачувану посаду тощо) посадовій особі,яка порушила трудове законодавство. Причому стягнення виноситься за поданням інспектора з праці.

Що ж стосується матеріальної,адміністративної та кримінальної відповідальності,то про них – далі. [p] [p]

Адміністративна відповідальність:[p] [p] Рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 41,411,412 і 413 КУпАП приймає суд. Оскільки інспектор з праці не є стороною колективно-договірного процесу,то притягнення до відповідальності за цими статтями можливе за поданням (зверненням) однієї зі сторін (профспілки,трудового колективу,роботодавця). [p] Ст. 411 КУпАП [p] [p] Ухилення від участі в переговорах щодо укладення,зміни або доповнення колективного договору,умисне порушення строку початку ведення переговорів,незабезпечення роботи комісій сторін у встановлений строк.[p] [p] Штраф на посадових осіб підприємств,а також на приватних підприємців від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн.)[p] [p] Ст. 412 КУпАП Порушення або невиконання колективного договору[p] Штраф на посадових осіб підприємств,а також на приватних підприємців від 50 до 100 нмдг (від 850 грн. до 1700 грн.)[p] Ст. 413 КУпАП Ненадання сторонами інформації для ведення колективних переговорів та здійснення контролю за виконанням колективного договору Штраф на посадових осіб підприємств,а також на приватних підприємців від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн.) [p] Ст. 1886 КУпАП Невиконання законних вимог перевіряючих щодо усунення порушень законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів. Штраф на посадових осіб підприємств від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн.) [p] Накладається за фактом невиконання припису інспектора з праці. Рішення про накладення адмін-штрафу приймає орган,який проводить перевірку.[p] Кримінальна відповідальність:[p] Ст. 170 КК[p] [p] Умисне перешкоджання законній діяльності профспілок. Виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати посаду або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.[p] [p] П. 1 ст. 172 КК [p] Незаконне звільнення працівника з роботи за особистими мотивами,а також грубе порушення законодавства про працю. Штраф до 50 нмдг (до 850 грн.) або позбавлення права обіймати посаду або займатися певною діяльністю на строк до трьох років,або виправні роботи на строк до двох років.[p] Грубе порушення законодавства про працю охоплює випадки порушень,які поставили працівника у важке становище або погіршили його умови праці,що призвело до порушення його конституційних прав чи законних інтересів. [p] П. 2 ст. 172 КК [p] [p] Незаконне звільнення з роботи або грубе порушення законодавства про працю стосовно неповнолітнього,вагітної жінки або матері,яка має дитину до 14 років або дитину-інваліда.Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) або позбавлення права обіймати посаду або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років,або виправні роботи на строк до двох років,або арешт на строк до шести місяців.[p] П. 2 ст. 173 КК [p] Грубе порушення угоди про працю шляхом обману або зловживання довірою,або примусом до виконання роботи,не обумовленої угодою щодо громадянина,з яким укладено договір про роботу за кордоном. Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) або обмеження волі на строк до трьох років.[p] П. 1 ст. 175 КК[p] Безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один календарний місяць,вчинена умисно керівником підприємства. Штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.) або позбавлення права обіймати посаду або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років,або виправні роботи на строк до двох років із позбавленням права обіймати посаду або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Невиплату зарплати може бути визнано безпідставною за наявності коштів на ці цілі та за відсутності об'єктивних причин для невиплати. [p] П. 2 ст. 175 КК** [p] Безпідставна невиплата зарплати строком на один місяць,вчинена умисно керівником підприємства,якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів,призначених для цих цілей. Штраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн.) або обмеження волі на строк до п'яти років,або позбавлення волі на строк до трьох років.[p]
На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014