+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Порядок операцій по випуску цінних паперів,а саме облігацій.

Терміни вживаються в такому значенні:

облігації підприємств (далі - облігації) - цінні папери,що засвідчують внесення їх власниками грошових коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати їм номінальну вартість цих облігацій у передбачений строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску);

[p] власник облігацій - фізична або юридична особа,якій облігації належать на праві власності;[p] [p] відкритий продаж - розміщення облігацій між юридичними та фізичними особами,коло яких заздалегідь визначити неможливо;[p] [p] випуск облігацій - зареєстрована у встановленому порядку сукупність облігацій одного емітента з одним державним реєстраційним номером,що можуть мати різні умови емісії,але надають їх власникам однакові права;[p] [p] емісія облігацій (серія) - сукупність облігацій одного емітента,що надають їх власникам однакові права та мають однакові умови розміщення,обігу,виплати доходу та погашення;[p] [p] емітент облігацій підприємств (далі - емітент) - підприємства усіх передбачених законом форм власності,об'єднання підприємств,створені відповідно до чинного законодавства,акціонерні та інші товариства,що від свого імені випускають облігації і зобов'язуються виконувати обов'язки,що випливають з умов емісії цих облігацій;[p] [p] андеррайтер - юридична особа,яка відповідно до укладеного з емітентом договору андеррайтингу здійснює розміщення облігацій емітента. Андеррайтером може бути виключно особа,яка у встановленому порядку одержала ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по випуску та обігу цінних паперів (торговець цінними паперами);[p] [p] андеррайтинг - купівля на первинному ринку облігацій в емітента з наступним їх перепродажем первинним власникам облігацій;укладання договору про гарантування повного або часткового продажу облігацій емітента першим власникам,про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе,щоб продати якомога більше цінних паперів,не беручи зобов'язання придбати будь-які облігації,що не були продані;[p] [p] закритий продаж - розміщення та обіг облігацій між юридичними особами (професійними учасниками ринку цінних паперів,банками,страховими компаніями,інститутами спільного інвестування тощо),коло (перелік) яких заздалегідь визначено емітентом у рішенні про випуск облігацій;обіг облігацій - перехід права власності на облігації,пов'язаний з укладанням та виконанням цивільно-правових угод (за винятком тих угод,що укладаються під час розміщення облігацій),та/або в інших випадках,передбачених чинним законодавством (спадкування,правонаступництво,на підставі рішення суду тощо);[p] [p] облігації з додатковим забезпеченням - облігації,зобов'язання емітента за якими повністю або частково забезпечуються страховою компанією або поручителем;[p] [p] облігації з обмеженим колом обігу - облігації,первинними та наступними власниками яких можуть бути лише особи,коло яких заздалегідь визначено емітентом у рішенні про випуск облігацій. Розміщення таких облігацій здійснюється шляхом закритого продажу;облігації,що вільно обертаються - облігації,первинними та наступними власниками яких можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи. Розміщення таких облігацій здійснюються шляхом відкритого продажу;[p] [p] первинний власник - особа,яка отримала безпосередньо в емітента або андеррайтера облігації у власність;[p] [p] погашення облігацій - виплата номінальної вартості облігацій у терміни,передбачені умовами емісії облігацій;[p] [p] реєстрація випуску облігацій - присвоєння випуску облігацій реєстраційного номера у порядку,визначеному реєструвальним органом. У разі випуску облігацій,що пропонуються для відкритого продажу,реєстрація випуску облігацій супроводжується реєстрацією інформації про випуск цих облігацій;[p] [p] розміщення облігацій - відчуження облігацій емітентом або андеррайтером первинним власникам облігацій шляхом укладання цивільно-правових угод протягом терміну,визначеного в умовах випуску облігацій як термін розміщення. Розміщення облігацій здійснюється шляхом відкритого або закритого продажу;[p] службові особи емітента - особи,які на підприємствах незалежно від форми власності наділені повноваженнями підписувати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські документи,пов'язані з діяльністю емітента;[p] фінансова звітність - бухгалтерська звітність,що містить інформацію про фінансове становище,результати діяльності та рух грошових коштів емітента за певний звітний період. Склад і зміст фінансової звітності емітентів - небанківських установ визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 (із змінами та доповненнями),що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684. Фінансова звітність емітентів - банківських установ складається з балансу (форма 1-КБ (місячна)),звіту про прибутки та збитки (форма 2-КБ (місячна)),звіту про рух грошових коштів,склад і зміст яких визначаються Правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України,що затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.12.97 N 436 (із змінами та доповненнями). [p] бездокументарна форма цінного паперу - здійснений зберігачем обліковий запис,який є підтвердженням права власності на цінний папір;[p] відокремлений спосіб зберігання цінних паперів - спосіб,згідно з яким зберігач цінних паперів (далі - зберігач) зобов'язаний зберігати та вести облік сертифікатів цінних паперів із зазначенням їх номерів чи інших індивідуальних ознак;[p] [p] випуск цінних паперів - зареєстрована у встановленому порядку сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним номером,що можуть мати різні умови емісії,але надають однакові права;[p] [p] власник цінних паперів - особа,яка має право власності на цінні папери відповідно до закону та/або договору управління майном;[p] [p] глобальний сертифікат - документ,оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі,крім приватизаційних паперів,які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств,державного житлового фонду,земельного фонду,який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі;[p] [p] депозитарій цінних паперів (далі - депозитарій) - юридична особа,яка провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;[p] [p] депозитарна діяльність - надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску,відкриття та ведення рахунків у цінних паперах,обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;[p] депозитарний договір - договір між зберігачем та обраним ним депозитарієм,за яким депозитарій веде для зберігача рахунки у цінних паперах,на яких відображаються операції з цінними паперами,переданими зберігачем;[p] [p] депозитарний облік - облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів у зберігачів або облік на рахунках у цінних паперах,який здійснює депозитарій для зберігачів та емітентів;[p] [p] депонент - юридична або фізична особа,яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах;[p] [p] договір про відкриття рахунку в цінних паперах - договір між власником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передачу власником належних йому цінних паперів зберігачу для здійснення депозитарної діяльності;[p] [p] договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів - договір між фондовою біржою або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обраним ними депозитарієм про здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;[p] [p] договір про обслуговування емісії цінних паперів - договір між емітентом та обраним ним депозитарієм про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;[p] [p] документарна форма цінного паперу - сертифікат цінних паперів (далі - сертифікат),що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії,дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав,наданих цими цінними паперами;[p] [p] електронна торговельно-інформаційна мережа - сукупність програмно-технічних засобів,що використовуються фондовою біржею чи організаційно оформленим позабіржовим ринком для забезпечення укладення угод щодо цінних паперів;[p] [p] зберігач - комерційний банк або торговець цінними паперами,який має дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів,що належать йому,так і тих,які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах;при цьому зберігач не може вести реєстр власників цінних паперів,щодо яких він здійснює угоди;[p] [p] знерухомлення цінних паперів - переведення цінних паперів,випущених у документарній формі,у бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів у сховищах зберігача цінних паперів та/або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахунках зберігача цінних паперів та/або депозитарію;[p] [p] колективний спосіб зберігання цінних паперів - спосіб,згідно з яким депозитарій чи зберігач веде депозитарний облік цінних паперів без зазначення їх номерів чи інших індивідуальних ознак;[p] [p] кліринг - отримання,звірка та поточні оновлення інформації,підготовка бухгалтерських та облікових документів,необхідних для виконання угод щодо цінних паперів,визначення взаємних зобов'язань,що передбачає взаємозалік,забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів;[p] [p] кліринговий депозитарій - депозитарій,який одержав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингу щодо операцій з цінними паперами;[p] [p] кореспондентські відносини щодо цінних паперів - оформлені договором відносини між депозитаріями,згідно з яким один депозитарій веде облік цінних паперів,що зберігаються в іншому депозитарії;[p] [p] номінальний утримувач - депозитарій або зберігач цінних паперів,зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа,якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі;[p] [p] організаційно оформлений позабіржовий ринок - організація,що об'єднує торговців цінними паперами для надання послуг в укладанні угод щодо цінних паперів і при цьому не має на меті отримання прибутку;[p] [p] рахунки у цінних паперах - рахунки,що ведуться зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами;[p] [p] реєстр власників іменних цінних паперів - складений реєстратором на певну дату список власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів;[p] [p] реєстратор - юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності,який одержав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;[p] [p] розрахунковий банк - банк,з яким депозитарій уклав договір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів;[p] [p] сертифікат - бланк цінного паперу,який видається власнику цінного паперу (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного паперу (акція,облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери);[p] [p] сертифікат якості цінних паперів у документарній формі - документ,який засвідчує ступінь технічного захисту виготовлених у документарній формі цінних паперів,що надається виробником сертифікатів цінних паперів емітенту для забезпечення можливості їх перевірки у процесі обігу на справжність (автентичність) та відповідність міжнародним стандартам якості;[p] [p] учасники Національної депозитарної системи:[p] [p] — прямі учасники - депозитарії,зберігачі,реєстратори власників іменних цінних паперів;[p] [p] — опосередковані учасники - організатори торгівлі цінними паперами,банки,торговці цінними паперами та емітенти. [p]

Процедура здійснення випуску облігацій,що пропонуються для відкритого продажу,включає таку послідовність дій:[p] [p] — прийняття та оформлення уповноваженим органом емітента рішення про випуск облігацій та затвердження інформації про випуск облігацій;— опублікування оголошення про випуск облігацій у відповідності до вимог чинного законодавства;— реєстрація в реєструвальному органі випуску облігацій та інформації про випуск облігацій;— опублікування зареєстрованої інформації про випуск облігацій;— виготовлення бланків сертифікатів облігацій (у разі випуску облігацій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі випуску облігацій у бездокументарній формі);— розміщення облігацій,що здійснюється в термін,який зазначений в рішенні про випуск облігацій та інформації про їх випуск;— подання до реєструвального органу звіту про результати розміщення облігацій у строки та в порядку,що передбачені цим Положенням;— погашення облігацій,що здійснюється в термін,який зазначений в рішенні про випуск облігацій та інформації про їх випуск;— подання до реєструвального органу звіту про погашення облігацій у строки та в порядку,що передбачені цим Положенням;— подання до реєструвального органу документів на скасування реєстрації випуску облігацій. Якщо жодна облігація не була розміщена,документи на скасування реєстрації випуску облігацій подаються одночасно зі звітом про розміщення облігацій.

Відповідно до п. 1.1. цього документу передбачений наступний порядок:Рішення про випуск облігацій приймається органом управління,повноваження якого підтверджуються внутрішніми документами емітента. Рішення про випуск облігацій оформляється протоколом,що має містити відомості про:— фірмове найменування та місцезнаходження емітента облігацій;— розмір статутного капіталу (у разі відсутності статутного капіталу - відомості про вартість власного капіталу);— предмет та мету діяльності емітента;— службових осіб емітента,а для господарських товариств - про посадових осіб його органів управління (прізвище,ім'я,по батькові та посади,що обіймають);— контролюючий орган (аудиторську фірму або аудитора,який одноособово надає аудиторські послуги);— дані про розміщення раніше випущених цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів,що видали відповідні свідоцтва);— мету випуску облігацій;— характеристику облігацій:іменні чи на пред'явника,процентні чи безпроцентні,такі,що вільно обертаються чи з обмеженим колом обігу,звичайні чи з додатковим забезпеченням;— форма випуску облігацій (документарна або бездокументарна);— загальна сума випуску,кількість та номінальна вартість облігацій;— порядок проведення та кількість учасників голосування;— порядок повідомлення про випуск облігацій;— порядок розміщення та оплати облігацій;— строки та порядок виплати доходу за облігаціями і порядок погашення облігацій (за цільовими облігаціями - строки продажу відповідних товарів або надання відповідних послуг). Рішення про випуск облігацій має бути пронумеровано,прошнуровано та засвідчено підписами керівника та печаткою емітента.

Відповідно до п. 1.2. цього документу передбачений наступний порядок:Облігації,що пропонуються до відкритого продажу,допускаються до розміщення не раніше ніж за 30 днів після опублікування оголошення про випуск облігацій. Оголошення про випуск облігацій обов'язково має містити відомості про:— найменування емітента. — орган,який прийняв рішення про випуск облігацій. — дату і номер протоколу рішення про випуск. — характеристику облігацій,що випускаються (іменні,на пред'явника,процентні,безпроцентні,що вільно обертаються,з обмеженим колом обігу,звичайні,з додатковим забезпеченням). — розмір доходу за облігаціями. — строки та порядок продажу облігацій. — строки погашення та строки виплати процентного доходу. — можливість подання облігацій для дострокового погашення (викупу). — можливість обміну облігацій на акції.

Оголошення,крім того,може містити й інші відомості щодо випуску облігацій. Інформація про випуск облігацій,що пропонуються до відкритого продажу,може вважатися оголошенням про випуск облігацій у разі,якщо ця інформація зареєстрована реєструвальним органом та опублікована у встановленому порядку не менше як за 30 днів до початку розміщення облігацій.

Відповідно до п. 1.3. цього документу передбачений наступний порядок Реєстрація випуску облігацій та інформації про їх випуск (у разі,якщо чинним законодавством передбачено реєстрацію інформації) здійснюється уповноваженою особою,визначеною наказом керівника реєструвального органу,протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів до реєструвального органу. Датою подання заяви та всіх необхідних документів є дата їх реєстрації в канцелярії (загальному відділі) реєструвального органу. До закінчення встановленого для реєстрації терміну реєструвальний орган може вимагати надання додаткових документів,які підтверджують дані,наведені у документах,наданих емітентом для реєстрації випуску облігацій та інформації про їх випуск (у разі,якщо чинним законодавством передбачено реєстрацію інформації). За письмовою заявою емітента термін розгляду документів може бути продовжено,але не більше ніж на 30 календарних днів з дати закінчення строку розгляду документів.[p]

В інформацію про випуск облігацій повинні бути включені такі відомості:[p] [p] характеристика емітента,а саме:[p] — повне та скорочене (у разі наявності) найменування;— місцезнаходження,номери телефонів,факсу,телекса,телетайпа,електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента (у разі їх наявності);— дата заснування,зміни організаційно-правової форми,назви емітента (у разі їх наявності);— перелік засновників;— структура управління емітентом (органи управління емітентом,порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента);— предмет та мета діяльності;— розмір статутного капіталу (у разі відсутності статутного капіталу - розмір власного капіталу);— чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу,що передував кварталу,у якому подаються документи);— застереження такого змісту "Реєстрація випуску облігацій та інформації про випуск облігацій,що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку,не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій";дані про службових осіб емітента,а для господарських товариств - про посадових осіб органів управління емітента,а саме:— прізвище,ім'я,по батькові. — рік народження. — освіта,кваліфікація. — загальний виробничий стаж,стаж роботи на даній посаді. — посада,яку особа займає на основному місці роботи. — посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років;— відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік,що передував поданню документів;— перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності,виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності",із зазначенням терміну закінчення їх дії;— відомості про участь емітента у холдингових компаніях,концернах,асоціаціях тощо;— відомості про юридичних осіб,у яких емітент володіє більше ніж 10 % статутного капіталу,у тому числі про дочірні підприємства,філії та представництва емітента;— опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду,що передував кварталу,у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск акцій,а саме дані про:— загальні тенденції та особливості розвитку галузі,у якій здійснює діяльність емітент,сезонний характер виробництва;— об'єм реалізації основних видів продукції,послуг або робіт,що виробляє (здійснює) емітент;— ринки збуту,основних споживачів продукції,послуг або робіт,що виробляє (здійснює) емітент;— основних конкурентів емітента;— обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;— політику щодо досліджень та розробок;— можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента;— перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки;— фінансова звітність за звітний період,що передував кварталу,у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій,та за останні три завершені фінансові роки. Банківські установи надають в інформації відповідні дані з балансів за формою N 11 (місячна) або 1-КБ (місячна) (відповідно до Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України,що затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.12.97 N 436 (із змінами та доповненнями)),які є чинними на останню дату відповідного звітного періоду;дані про випуск облігацій:— дата і номер рішення (протоколу) про випуск облігацій;— найменування органу,який прийняв рішення;— загальна номінальна вартість облігацій,що пропонується до продажу;— мета використання фінансових ресурсів,залучених від продажу облігацій (конкретні обсяги,напрями використання),джерела погашення та виплати доходу за облігаціями;— у разі випуску облігацій з додатковим забезпеченням - наявність та вид забезпечення;— зобов'язання емітента щодо невикористання коштів,залучених від випуску облігацій,для покриття його збитків;— кількість облігацій за видами та категоріями (іменні або на пред'явника,процентні або безпроцентні (цільові,дисконтні));— форма випуску облігацій (документарна або бездокументарна);— права,що надаються власникам облігацій;— для акціонерних товариств - можливість та умови обміну облігацій на власні акції емітента у разі,якщо можливість та умови обміну облігацій на акції передбачені в рішенні про випуск облігацій;— номінальна вартість облігацій;— серії та порядкові номери облігацій,якщо облігації випускаються різними серіями;порядок розміщення облігацій:— адреси місць,дати початку та закінчення розміщення облігацій;— запланований курс продажу облігацій (окремо - на біржах,в позабіржових торговельно-інформаційних системах та на позабіржовому ринку);— умови (такі,що вільно обертаються чи з обмеженим колом обігу) та термін обігу облігацій;— докладний опис порядку оплати облігацій із зазначенням найменування банківської установи та номера поточного рахунку,на який вноситиметься оплата за облігації;— найменування андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення даного випуску) із зазначенням повної назви,місцезнаходження,номерів телефонів та факсів,коду за ЄДРПОУ,номера та дати видачі діючого дозволу;порядок виплати доходу за облігаціями (для процентних облігацій):— адреси місць,дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;— заплановані проценти,метод обчислення,порядок виплати доходів,здійснення операцій і депонування;порядок погашення облігацій:— адреси місць,дати початку і закінчення погашення облігацій (продажу товарів або надання послуг);— за безпроцентними облігаціями - відомості щодо умов запланованого продажу товарів (надання послуг),з урахуванням вимог статті 13 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу";— за процентними облігаціями - порядок погашення,здійснення операцій і депонування;— дії,які провадяться у разі подання облігацій для дострокового погашення (у разі,якщо можливість дострокового погашення облігацій передбачена умовами випуску цих облігацій);— дії,які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення;— перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням:реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів,що видали відповідні свідоцтва,обсягів випусків,строків обігу та результатів погашення кожного випуску;— розмір частки в статутному капіталі емітента (для акціонерних товариств також зазначається кількість акцій,що перебувають у власності членів виконавчого органу цього емітента);— перелік осіб,що мають у статутному капіталі емітента частку,що перевищує 10 %;— відомості про реєстратора (при документарній формі) або депозитарій (при бездокументарній формі) із зазначенням повної назви,місцезнаходження,номерів телефонів та/або факсів,коду за ЄДРПОУ,номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарія цінних паперів);— дані про відповідальних за інформацію про випуск цінних паперів осіб:керівника виконавчого органу та головного бухгалтера емітента (прізвище,ім'я та по батькові,посада) та осіб,відповідальних за проведення аудиту емітента (назва аудиторської фірми або прізвище,ім'я та по батькові аудитора,місцезнаходження,номери телефонів та факсів,номер ліцензії (дозволу) на заняття аудиторською діяльністю,наданої Аудиторською палатою України,та дата її видачі);— дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем,на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента;— інформація про організаторів торгівлі,з якими укладено договір на проведення розміщення облігацій. Інформація про випуск облігацій подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинна бути пронумерована,прошнурована та засвідчена підписом керівника та печаткою емітента,а також підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми).

Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення даного випуску облігацій,інформація також засвідчується підписом та печаткою андеррайтера.

Якщо подані для реєстрації облігації призначені для відкритого продажу,емітент зобов'язаний подати реєструвальному органу для реєстрації також інформацію про випуск цих облігацій. У цьому разі реєстрація випуску облігацій та інформації про їх випуск здійснюється одночасно уповноваженою особою,визначеною наказом керівника реєструвального органу.

Емітент подає до реєструвального органу для одночасної реєстрації випуску облігацій та інформації про їх випуск такі документи:— заяву про реєстрацію випуску облігацій та інформації про їх випуск;— рішення про випуск облігацій,що оформлено протоколом;— копії внутрішніх документів емітента,що підтверджують повноваження органу,який прийняв рішення про випуск облігацій;— інформацію про випуск облігацій згідно;— копію платіжного доручення про сплату державного мита за реєстрацію інформації про випуск цінних паперів у розмірі,передбаченому чинним законодавством;— фінансову звітність за звітний період,що передував кварталу,у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій,та за останні три завершені фінансові роки,довідку про фінансовий стан і висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний рік,що передував року,у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій,та за звітний період,що передував кварталу,у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій. Фінансова звітність (для акціонерних товариств - за останні три завершені фінансові роки,для інших емітентів - за звітний рік,що передував року,у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій) та проміжна фінансова звітність за звітний період,що передував кварталу,у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій,має бути засвідчена підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми);— у разі випуску облігацій з додатковим забезпеченням - нотаріально засвідчені копії документів,що підтверджують відповідне додаткове забезпечення;— довідку про депозитарій,з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску (у разі випуску облігацій у бездокументарній формі),або про реєстратора,з яким емітент уклав договір про ведення реєстру (у разі випуску іменних облігацій у документарній формі). У разі,якщо ведення реєстру власників облігацій здійснює сам емітент,він надає копію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів,виданої йому в установленому порядку реєструвальним органом;— копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків цінних паперів;— копію документа встановленої форми,що підтверджує державну реєстрацію емітента,засвідчену печаткою емітента.

Зареєстрована інформація про випуск облігацій засвідчується штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО",підписом уповноваженої особи та печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованої інформації про випуск облігацій після реєстрації повертається емітенту.

Після реєстрації випуску облігацій емітенту видається свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій встановленого зразка,яке є підставою для друкування бланків сертифікатів облігацій,якщо облігації випускаються у документарній формі. Якщо облігації випускаються у бездокументарній формі,то свідоцтво є підставою для оформлення глобального сертифіката. Якщо випуск облігацій здійснюється різними серіями,на кожну серію цього випуску облігацій емітенту видається окреме свідоцтво про реєстрацію випуску.

Відповідно до п. 1.4. цього документу передбачений наступний порядок:Емітент публікує інформацію про випуск облігацій після реєстрації її у реєструвальному органі. Інформація публікується у повному обсязі в органах преси Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України або в офіційному виданні фондової біржі не менше як за 10 днів до початку розміщення облігацій. При цьому органам преси та офіційним виданням забороняється публікувати інформацію про випуск облігацій до дати її реєстрації реєструвальним органом.

Відповідно до п. 1.5. цього документу передбачений наступний порядок:Замовником бланків цінних паперів можуть бути емітент,який випускає цінні папери у документарній формі,або організації,що визначаються на тендерній основі,окремим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Емітент має право замовляти виготовлення бланків цінних паперів на підприємствах-виробниках або купувати бланки сертифікатів,виготовлених за типовою формою,у визначеній організації тільки після реєстрації відповідного випуску цінних паперів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Визначена організація має право замовляти виготовлення бланків сертифікатів за типовою формою з моменту прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідного окремого Рішення.

Емітент іменних цінних паперів,випущених у документарній формі,може замовити виготовлення бланків цінних паперів на державних підприємствах,що мають ліцензію Міністерства фінансів України. Виготовлення та ввезення в Україну бланків цінних паперів,а також напівфабрикатів і паперів для їх виготовлення здійснюється лише за ліцензіями,виданими Міністерством фінансів України.

Визначена організація має право замовляти виготовлення бланків сертифікатів за типовою формою тільки на державних підприємствах,що мають ліцензію Міністерства фінансів України.

Отримання замовником тиражу бланків цінних паперів від підприємства-виробника,а також емітентом від організації-замовника,здійснюється на підставі акта про приймання-передання та накладної.

Продаж або передача емітентом або реєстратором бланків сертифікатів,виготовлених за типовою формою,іншим емітентам забороняється.

Емітент повинен отримати у підприємства-виробника два сертифікати якості на виготовлені бланки цінних паперів для створення можливості перевірки цінних паперів на справжність (автентичність). Один з сертифікатів якості емітент зобов'язаний надати до Національного депозитарія України. Сертифікати якості на бланки сертифікатів,виготовлені за типовою формою,підприємства-виробники зобов'язані надати до Національного депозитарія України самостійно,після запровадження у друк нової серії бланків.

Транспортування виготовлених бланків цінних паперів від підприємства-виробника до замовника здійснюється на транспорті з охороною. Передання бланків сертифікатів від емітента до реєстратора здійснюється на підставі акта про приймання-передання,який складається у двох примірниках (один - для емітента,другий - для реєстратора) за формою,що встановлена у додатку 1 цієї Інструкції.

Реєстратор зобов'язаний надати до Національного депозитарію України відомості про серії та номери бланків сертифікатів,виготовлених за типовою формою,та реквізити емітента,що передав їх для заповнення. Керівник емітента для здійснення обліку бланків сертифікатів,що зберігаються,та керівник реєстроутримувача для здійснення обліку бланків сертифікатів,що зберігаються та видаються для заповнення,призначають матеріально відповідальних осіб,з якими укладаються відповідні договори про матеріальну відповідальність.

Якщо кількість власників іменних цінних паперів емітента не перевищує 500 осіб та ведення реєстру здійснюється у відповідності з чинним законодавством емітентом самостійно,то відповідальність за зберігання бланків сертифікатів,здійснення їх обліку та їх видавання для заповнення несе матеріально відповідальна особа емітента.

Замовник бланків цінних паперів і документів суворого обліку подає заяву на їх виготовлення до Міністерства фінансів України,Держзнаку України. У заяві слід вказати вид продукції відповідно до номенклатури,тираж. Там же позначаються номери технічних засобів оперативного зв'язку,дається гарантія оплати,заява підписується керівником і головним бухгалтером та засвідчується печаткою.

До заяви додаються:- затверджений замовником текст,який буде друкуватися на бланках;- макет розміщення тексту на бланках;- технічний опис бланків (формат,тираж,кількість фарб,кількість аркушів,необхідність фальцовки,тип обкладинки тощо);- ескізний проект бланків (з урахуванням можливості поліграфічного відтворення);- копія документа,на основі якого замовник має повноваження на випуск бланків;- рознарядка на відвантаження готової продукції. Держзнак України реєструє в спеціальному журналі замовлення на виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку,розробляє технологію і засоби захисту бланків з урахуванням можливостей підприємства,що виготовляє бланки цінних паперів і документів суворого обліку,і направляє всі документи замовлення на підприємство.

Між замовником і підприємством,що виготовляє бланки цінних паперів і документів суворого обліку,укладається договір,в якому визначаються умови та термін виконання замовлення (графік),вартість. У разі непередбаченого збільшення суми договору розрахунки робляться,виходячи з додаткової,погодженої між сторонами ціни,тиражу,вимог до якості продукції тощо. Після укладання договору підприємство подає копію узгодженого графіка виготовлення замовлення до Держзнаку України.

Замовлення виконується із сировини та матеріалів підприємства,що має право виготовляти бланки цінних паперів і документів суворого обліку,якість яких узгоджується із замовником з урахуванням рекомендацій технології і засобів захисту. Може бути використана також сировина та матеріали замовника. Замовлення на виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку підлягає обов'язковій реєстрації підприємством у книзі замовлень "Бланки цінних паперів і документів суворого обліку",яка повинна бути пронумерована,прошнурована,скріплена печаткою підприємства.

Після реєстрації інформації про емісію цінних паперів у бездокументарній формі емітент до моменту початку підписки на цінні папери повинен оформити тимчасовий глобальний сертифікат випуску. Після реєстрації випуску цінних паперів у бездокументарній формі емітент повинен оформити глобальний сертифікат випуску цінних паперів у бездокументарній формі. При оформленні глобального сертифікату його номер повинен відповідати номеру свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. Емітент зобов'язаний депонувати оформлений глобальний (тимчасовий глобальний) сертифікат випуску цінних паперів у бездокументарній формі,в обраному ним депозитарії.

Депонування глобального сертифікату та тимчасового глобального сертифікату в депозитарії здійснюється згідно з договором про обслуговування емісії цінних паперів. Тимчасовий глобальний сертифікат і глобальний сертифікат оформлюються емітентом та депонуються у депозитарії,з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії цінних паперів,у наступні строки:— тимчасовий глобальний сертифікат - протягом 3 (трьох) робочих днів до дати початку емісії цінних паперів,що пропонуються для відкритого продажу;— глобальний сертифікат - протягом 7 (семи) робочих днів після реєстрації випуску цінних паперів. Якщо випуск цінних паперів у бездокументарній формі визнано як такий,що не відбувся,депозитарій за наказом емітента вилучає тимчасовий глобальний сертифікат із сховища,здійснює його погашення та передає до архіву депозитарію.

У договорі про обслуговування емісії цінних паперів може бути передбачена можливість делегування емітентом повноважень торговцю цінними паперами щодо розміщення випуску або частини випуску цінних паперів у бездокументарній формі. У випадку укладення договору з торговцем цінними паперами емітент повинен надати депозитарію копію договору з торговцем цінними паперами про розміщення випуску цінних паперів.

Глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат оформлюються емітентом та не потребують технічного захисту їх бланків. Тимчасовий глобальний сертифікат та глобальний сертифікат повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером емітента,або іншими уповноваженими на це особами,а також засвідчені печаткою емітента. У зв'язку з емісією цінних паперів у бездокументарній формі емітент оформляє глобальний сертифікат,що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску,і передає його на зберігання в обраний ним депозитарій.

На час передплати на цінні папери у бездокументарній формі,на загальну кількість цінних паперів по випуску,об'явленому до розміщення,емітент зобов'язаний оформити тимчасовий глобальний сертифікат випуску та депонувати його в обраний ним депозитарій.

Глобальний сертифікат випуску цінних паперів зберігається в депозитарії постійно з переоформленням його у разі перереєстрації цього випуску Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР). Глобальний сертифікат не може бути в обігу та обертатися на біржовому або позабіржовому ринку цінних паперів.

Відповідно п. 1.6. цього документу передбачений наступний порядок:З моменту прийняття рішення про випуск будь-якого виду іменних цінних паперів та до початку розповсюдження іменних цінних паперів цього випуску емітент повинен забезпечити організацію обліку розповсюдження випуску іменних цінних паперів,зокрема,обліку осіб,які підписуються на цінні папери в процесі відкритої підписки або серед яких розподіляються цінні папери,(далі - особи,які підписуються на цінні папери).

Облік розповсюдження випуску здійснює або емітент,або на договірних умовах реєстратор,призначений ним для ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів,або торговець цінними паперами,призначений ним для організації передплати на цінні папери цього випуску. Цей облік ведеться в облікових регістрах (журналах) та містить:— інформацію про емітента;— інформацію про випуск цінних паперів,який розповсюджується;— інформацію про осіб,які підписуються на цінні папери в процесі відкритої підписки або серед яких розподіляються цінні папери (далі - особи,які підписуються на цінні папери),в якій вказано,хто є ці особи,їх місцезнаходження,реквізити укладених договорів на підписку (номер та дата),кількість цінних паперів,на яку вони підписуються,категорія цінних паперів,документи,що підтверджують надходження коштів на сплату,реквізити тимчасових свідоцтв на цінні папери;— та іншу облікову інформацію.

З метою забезпечення складання (формування) системи реєстру за результатами державної реєстрації випуску або забезпечення повернення коштів особам,які підписувались на цінні папери,в системі обліку розповсюдження повинен вестися журнал обліку розміщення. Журнал ведеться в хронологічному порядку відповідно до надходження відомостей про підписку. Якщо одна особа,яка підписується,уклала кілька договорів на підписку,в журналі робиться відповідна кількість записів. У подальшому,під час складання системи реєстру,ці записи будуть поєднані на одному особовому рахунку.

Під час розміщення рекомендується від осіб,які підписуються,вимагати заповнення та подання анкет осіб-власників цінних паперів. У разі наявності в особи відкритого в системі реєстру особового рахунку власника щодо цінних паперів попередніх випусків бажано в анкеті вказувати його номер.

Не пізніше одного місяця від дати реєстрації випуску іменних цінних паперів в документарній формі в системі Комісії реєстроутримувач за розпорядженням емітента,на підставі свідоцтва про реєстрацію випуску повинен сформувати систему реєстру емітента (у разі реєстрації першого випуску іменних цінних паперів) або доповнити існуючу систему з урахуванням останнього випуску та внести до неї інформацію про результати розповсюдження цього випуску. Сертифікати цінних паперів видаються власникам тільки на сплачені цінні папери. До випуску сертифікатів цінних паперів та передачі їх власникам,визначеним способом,право власності на цінні папери підтверджується договорами на придбання цінних паперів та тимчасовими свідоцтвами,виданими особам,які підписалися на цінні папери.

Зарахування на емісійний рахунок емітента,зареєстрованого у встановленому порядку випуску іменних цінних паперів (та кожної категорії в межах цього випуску),здійснюється на підставі подання розпорядження емітента та копії свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів,засвідченої нотаріально або органом,який видав свідоцтво. Кількість цінних паперів,які зараховуються на емісійний рахунок,визначається у свідоцтві про реєстрацію випуску. Кошти від розміщення облігацій підприємств направляються на цілі,визначені при їх випуску.

Відповідно п. 1.7. цього документу передбачений наступний порядок:Емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення випуску (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) облігацій не пізніше 10 днів після закінчення терміну розміщення випуску (серії) облігацій,який вказаний у рішенні про випуск облігацій,а якщо всі облігації були розміщені до дати закінчення цього терміну,- не пізніше 10 днів після розміщення останньої облігації цього випуску (серії). При цьому,якщо термін розміщення випуску (серії) облігацій перевищує 3 місяці,емітент подає до реєструвального органу звіт про результати розміщення випуску (серії) облігацій кожні 3 місяці протягом всього терміну розміщення випуску облігацій. Такий звіт має бути поданий не пізніше 10 днів після закінчення кожного 3-місячного періоду,починаючи з дати початку розміщення випуску (серії) облігацій.

При поданні звіту емітент подає до реєструвального органу заяву,складену відповідно до додатка 5,примірник друкованого органу з публікацією інформації про випуск облігацій та змін до інформації (у разі їх реєстрації). У разі періодичного подання звіту про результати розміщення випуску (серії) облігацій примірник друкованого органу подається до реєструвального органу при першому поданні такого звіту.

Звіт про результати розміщення випуску (серії) облігацій подається до реєструвального органу в одному примірнику. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента. Звіт також засвідчується підписом та печаткою андеррайтера,якщо емітент користується його послугами.

При випуску облігацій у бездокументарній формі звіт про результати розміщення облігацій засвідчується підписом та печаткою депозитарію,з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску облігацій,оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів.

При випуску облігацій у документарній формі звіт про результати розміщення облігацій засвідчується підписом та печаткою реєстратора,з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій.

У разі розміщення облігацій у неповному обсязі порівняно з запланованим емітент подає до реєструвального органу також оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. Реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій на розміщений обсяг випуску та анулює попереднє свідоцтво.

Відповідно п. 1.8. та 1.9. цього документу передбачений наступний порядок:Емітент подає до реєструвального органу звіт про погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) не пізніше 10 днів після погашення облігацій (серії). Якщо погашення облігацій здійснюється періодично або якщо термін погашення облігацій (серії) перевищує 3 місяці,емітент подає до реєструвального органу звіт про погашення облігацій (серії) протягом всього терміну погашення облігацій. Звіт має бути поданий не пізніше 10 днів після закінчення кожного періоду погашення облігацій,а якщо термін погашення облігацій (серії) перевищує 3 місяці,- не пізніше 10 днів після закінчення кожного 3-місячного періоду,починаючи з дати початку погашення облігацій.

Звіт про погашення облігацій подається до реєструвального органу в одному примірнику. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента та аудитора (аудиторської фірми). Звіт також засвідчується підписом та печаткою андеррайтера,якщо емітент користується його послугами. При поданні звіту емітент також подає до реєструвального органу заяву.

При випуску облігацій у бездокументарній формі звіт про погашення облігацій засвідчується підписом та печаткою депозитарію,з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску облігацій,оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів. При випуску облігацій у документарній формі звіт про погашення облігацій засвідчується підписом та печаткою реєстратора,з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій.

Відповідно п. 1.10. цього документу передбачений наступний порядок:Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій у разі,якщо не було розміщено жодної облігації у терміни,передбачені умовами випуску облігацій,емітент подає до реєструвального органу такі документи:— заяву про скасування реєстрації випуску облігацій;— довідку,засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (якщо емітент користувався послугами андеррайтера щодо розміщення даного випуску облігацій,така довідка також засвідчується підписом керівника та печаткою андеррайтера,у разі випуску облігацій у бездокументарній формі довідка також засвідчується підписом та печаткою депозитарію,з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску облігацій,при випуску облігацій у документарній формі - підписом та печаткою реєстратора,з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій),із зазначенням таких даних:— фірмове найменування та місцезнаходження емітента облігацій;— дата й номер рішення (протоколу) про випуск облігацій та кількість учасників голосування;— найменування органу,який прийняв рішення про випуск облігацій;— загальна номінальна вартість облігацій,що пропонувалися для продажу;— кількість облігацій за видами та категоріями (іменні або на пред'явника,процентні або безпроцентні);— форма випуску облігацій (документарна або бездокументарна);— номінальна вартість облігації;— серії та порядкові номери облігацій;— дати початку та закінчення продажу облігацій; — умови та термін обігу облігацій;— примірник друкованого видання з публікацією інформації про випуск облігацій та зміни до інформації (у разі їх реєстрації);— оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;— копію документа встановленої форми,що підтверджує державну реєстрацію емітента,засвідчену печаткою емітента. Зазначені документи подаються емітентом не пізніше 15 календарних днів після закінчення строку розміщення випуску облігацій.

Не пізніше 15 календарних днів після дати закінчення погашення облігацій емітент подає до реєструвального органу для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій такі документи:— заяву про скасування реєстрації випуску облігацій;— довідку,засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (якщо емітент користувався послугами андеррайтера щодо розміщення даного випуску облігацій,така довідка також засвідчується підписом керівника та печаткою андеррайтера,у разі випуску облігацій у бездокументарній формі довідка також засвідчується підписом та печаткою депозитарію,з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску облігацій,при випуску облігацій у документарній формі - підписом та печаткою реєстратора,з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій),із зазначенням таких даних:— фірмове найменування та місцезнаходження емітента облігацій;— дата й номер рішення (протоколу) про випуск облігацій та кількість учасників голосування;— найменування органу,який прийняв рішення про випуск облігацій;— загальна номінальна вартість облігацій,що пропонувалися для продажу;— кількість облігацій за видами та категоріями (іменні або на пред'явника,процентні або безпроцентні);— кількість фактично розміщених облігацій за видами та категоріями;— форма випуску облігацій (документарна або бездокументарна);— номінальна вартість облігації;— серії та порядкові номери облігацій;— дати початку та закінчення продажу облігацій;— умови та термін обігу облігацій;— дати початку та закінчення погашення облігацій (для цільових облігацій - зазначення товару (послуги),яким проводилось погашення облігацій);— кількість погашених облігацій (із зазначенням номерів та серій);— сума,на яку погашено облігації;— проценти та сума доходу,що виплачені за облігаціями (для процентних облігацій);— довідку про реєстратора,що здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі випуску) або про депозитарій,з яким укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів (при бездокументарній формі випуску);— оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;— копію документа встановленої форми,що підтверджує державну реєстрацію емітента,засвідчену печаткою емітента. Зазначені документи подаються емітентом не пізніше 15 календарних днів після закінчення розрахунків з власниками облігацій. Уповноважена особа,визначена наказом керівника реєструвального органу,видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження документів.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій протягом трьох робочих днів з дати видання направляється емітенту та реєстроутримувачу (при документарній формі випуску облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі випуску облігацій),який обслуговує облігації емітента. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску акцій в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до загального реєстру випуску цінних паперів,а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій.

Процедура здійснення випуску облігацій,що пропонуються для закритого продажу,включає таку послідовність дій:— прийняття та оформлення уповноваженим органом емітента рішення про випуск облігацій;— реєстрація в реєструвальному органі випуску облігацій;— виготовлення бланків сертифікатів облігацій (у разі випуску облігації у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі випуску облігацій у бездокументарній формі);— розміщення облігацій,що здійснюється в термін,який зазначений в рішенні про випуск облігацій;— подання до реєструвального органу звіту про результати розміщення облігацій у строки та в порядку,що передбачені цим Положенням;— погашення облігацій,що здійснюється в термін,який зазначений в рішенні про випуск облігацій та інформації про їх випуск;— подання до реєструвального органу звіту про результати погашення облігацій у строки та в порядку,що передбачені цим Положенням;— подання до реєструвального органу документів на скасування реєстрації випуску облігацій. Якщо жодна облігація не була розміщена,документи на скасування реєстрації випуску облігацій подаються одночасно зі звітом про розміщення облігацій. Відповідно до п. 2.1. цього документу передбачений такий же порядок,як п. 1.1.,а також Рішення про випуск облігацій,що пропонуються для закритого продажу,обов'язково має містити перелік осіб,серед яких емітент має намір розмістити облігації,із зазначенням таких відомостей про цих осіб:— для юридичних осіб - резидентів:найменування,місцезнаходження,код за ЄДРПОУ,реквізити свідоцтва про державну реєстрацію;— для юридичних осіб - нерезидентів:найменування,місцезнаходження,реквізити документа,що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (свідоцтво про державну реєстрацію,легалізований витяг з торговельного,судового або банківського реєстру іноземної держави про реєстрацію юридичної особи,засвідчену нотаріально у відповідності до чинного законодавства України,тощо). Відповідно до п. 2.2. цього документу передбачений наступний порядок:Емітент подає до реєструвального органу для реєстрації випуску облігацій,що пропонуються для закритого продажу,такі документи:— заяву про реєстрацію випуску облігацій;— рішення про випуск облігацій,що оформлено протоколом. — копії внутрішніх документів емітента,що підтверджують повноваження органу,який прийняв рішення про випуск облігацій;— меморандум про випуск облігацій;Меморандум про випуск облігацій подається до реєструвального органу у 2 примірниках,кожний з яких має бути прошитий,пронумерований та засвідчений підписом керівника та печаткою емітента. Меморандум про випуск облігацій засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою реєструвального органу. Після реєстрації випуску облігацій один примірник меморандуму про випуск повертається емітенту. Емітент зобов'язаний надати примірник меморандуму про випуск облігацій реєстратору (у разі документарної форми випуску облігацій) або депозитарію (у разі бездокументарної форми випуску),андеррайтеру,якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення даного випуску. Емітент зобов'язаний забезпечити меморандумом про випуск облігацій кожну особу,яка буде власником цих облігацій відповідно до рішення емітента про випуск облігацій. — фінансову звітність за звітний період,що передував кварталу,в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій,та за звітний рік,що передував року,у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій,у складі балансу та звіту про фінансові результати (для банків - звіту про прибутки та збитки),засвідчену підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми),довідку про фінансовий стан та висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний рік,що передував року,у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій;— довідку про депозитарій,з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску (у разі випуску облігацій у бездокументарній формі),або про реєстратора,з яким емітент уклав договір про ведення реєстру (у разі випуску іменних облігацій у документарній формі). У разі,якщо ведення реєстру власників облігацій здійснює сам емітент,він надає копію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів,виданої йому в установленому порядку реєструвальним органом;— у разі випуску облігацій з додатковим забезпеченням - нотаріально засвідчені копії документів,що підтверджують відповідне додаткове забезпечення;— копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків цінних паперів;— копію документа встановленої форми,що підтверджує державну реєстрацію емітента,засвідчену печаткою емітента.

У 3-денний термін після реєстрації випуску облігацій,що пропонуються для закритого продажу,уповноважена особа,визначена наказом керівника реєструвального органу,направляє депозитарію (у разі випуску облігацій у бездокументарній формі) або реєстратору (у разі випуску облігацій у документарній формі),з якими емітент уклав договір про обслуговування,розпорядження щодо заборони реєстрації переходу права власності на облігації (крім випадків,передбачених чинним законодавством) до осіб,що не визначені в рішенні про випуск як особи,серед яких розміщуються облігації.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014