+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Консультація з питання аналізу на відповідність законодавству акту Державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києві від 13.03.2007 року.

Відповідно до проведеного аналізу можна надати наступний висновок,що перевірка Державної податкової інспекції,надалі по тексту ДПІ,на підставі направлення від 19.02.2007 року № 72/17 – 05 була проведена правомірно,з дотримання всіх норм законодавства зокрема „Про систему оподаткування”,„Про державну податкову службу” та у відповідності до інших нормативних актів.

Висновок щодо правильності переходу не загальну систему оподаткування. Висновок ДПІ,щодо того,приватний підприємець відповідно до перевищення його надходжень на банківський рахунок в 4 кварталі 2005 року мав перейти на загальну систему оподаткування є правомірним.

Відповідно до Указу Президента „Про спрощену систему оподаткування,обліку та звітності суб’єктів малого бізнесу”:Виручкою від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) вважається сума,фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів,робіт,послуг).

Тобто до поняття виручки включається вся сума,що надходить на розрахунковий рахунок,незважаючи на те,що вона підлягає оподаткуванню іншими податками,зокрема і ПДВ. Таким чином висновок ДПІ про переведення на суб’єкта підприємницької діяльності загальну систему оподаткування є правомірним. Проте посадовими особами не враховано ряд нюансів,які сприятимуть зменшенню податкового зобов’язання приватного підприємця.

Документом податкової звітності при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування є податкова декларація. Наданий суб’єктом підприємницької діяльності документ податкової звітності у вигляді Звіту є неузгодженим податковим зобов’язанням,та не відповідає вимогам передбаченим Декретом Кабінету Міністрів «Про прибутковий податок з громадян»,зокрема статті 14,що зазначає:«оподаткування доходів громадян податковим органами здійснюється на підставі декларацій громадян про фактично отриманий дохід» та статті 5 Закон України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” Податкове зобов'язання,самостійно визначене платником податків у податковій декларації,вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації. Посадовими особами ДПІ вимог,щодо надання податкових декларацій не було висунуто,то платник податку має право самостійно надати документ податкової звітності. Так як граничні строки подання з декларації,а саме 1095 днів не були прострочені,то платник податку має право подати декларацію зі скоригованими валовими витратами. Бо відповідно до Закону України „Про податок з прибутку підприємств” Оподаткованим доходом вважається сукупний чистий дохід,тобто різниця між валовим доходом та витратами,підтвердженими документально,безпосередньо пов’язаними з отриманням доходу,проте,якщо доходи не були підтверджені документально,то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за встановленими законодавством нормами.

Тому суб’єкт підприємницької діяльності має право включити до затратної частини також інші свої витрати,зокрема і витрати на паливно – мастильні матеріали та інші види витрат. Відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” до валових витрат включаються:

Валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій,матеріальній або нематеріальній формах,здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт,послуг),які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат включаються:— Суми будь-яких витрат,сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою,організацією,веденням виробництва,продажем продукції (робіт,послуг) і охороною праці,у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну),з урахуванням обмежень. — Суми коштів або вартість товарів (робіт,послуг),добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування,до неприбуткових організацій,суми коштів,що перераховані юридичним особам,у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду у розмірі,що перевищує два відсотки,але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року,за винятком внесків. — Сума коштів,перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб,цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності,але не більше 10 відсотків оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду. — Суми коштів,внесені до страхових резервів. — Суми внесених (нарахованих) податків,зборів (обов'язкових платежів),установлених Законом України "Про систему оподаткування" (крім тих,що прямо не визначені у переліку податків,зборів (обов'язкових платежів),визначених зазначеним Законом),включаючи акцизний збір та рентні платежі,а також збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію,за винятком податків,зборів (обов'язкових платежів),та пені,штрафів,неустойок. — Суми витрат,не віднесені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою,знищенням або зіпсуттям документів,установлених правилами податкового обліку,та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді. — Суми витрат,не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання. — Суми безнадійної заборгованості в частині,що не була віднесена до валових витрат,у разі коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку. Для банків та інших небанківських фінансових установ норми цього пункту діють з урахуванням норм статті 12 цього Закону. — Суми витрат,пов'язаних з поліпшенням основних фондів у межах,встановлених підпунктом 8.7.1 цього Закону,та суми перевищення балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів над вартістю їх продажу. — Суми витрат,пов'язаних з безоплатним наданням працівникам вугільної промисловості,непрацюючим пенсіонерам,які мають стаж роботи на підприємствах галузі не менш як 10 років на підземних роботах або не менш як 20 років на поверхні,інвалідам з числа осіб,що під час роботи на цих підприємствах отримали каліцтво або професійні захворювання,а також сім'ям працівників вугільної промисловості,що загинули на виробництві,які отримують пенсію в разі втрати годувальника,вугілля на побутові потреби за нормами,що встановлюються у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України. — Суми коштів,спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування коштів пенсійного фонду банківського управління відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд". — Суми коштів або вартість майна,добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки,освіти,культури,заповідникам,музеям-заповідникам у розмірі,що перевищує два відсотки,але не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду. — Суми витрат,пов'язаних з підтвердженням відповідності продукції,систем якості,систем управління якістю,систем управління довкіллям,персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності". — Суми коштів або вартість майна,добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням,створеним відповідно до закону з цього питання,у вигляді вступних,членських та цільових внесків,але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік. — Суми коштів або вартість майна,добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів на користь резидентів,але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього податкового періоду.

Також під час проведення перевірки дотримання податкового законодавства за період 01.01.2006 по 30.09.2006 посадові особи ДПІ при розрахунку суми,необхідної до сплати за донарахованого податку не вирахувані суми,сплачені суб’єктом підприємницької діяльності в рахунок єдиного податку. Таким чином,сума нарахована ДПІ має бути зменшена.

Щодо перевірки ДПІ дотримання вимог Закону України „Про податок на додану вартість”,то можна надати наступний висновок. Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» податковий кредит може бути наданий платнику податків протягом строку дії податкової накладної,що складає 3 роки. Таким чином,звернувшись з вимогою до постачальника про виправлення допущених недоліків та помилок,зокрема вказані в переліку Акта,податкових накладних,або надання нових примірників податкових накладних з правильним заповненням граф,передбачених Законом «Про податок на додану вартість»,статтею 7,суб’єкт підприємницької діяльності має право знову звернутися з вимогою надати податковий кредит в будь – якому звітному періоді. Отже відповідно до наведених положень,можна зробити висновок,що суб’єкт підприємницької діяльності,вчинивши вказані вище дії,отримує податковий кредит.

Таким чином платник податку має право на перерахунок нарахованих посадовими особами ДПІ податків. Відповідно до Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” пункту 7.1.1.:„Погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків може бути здійснено шляхом проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків,що виникли згідно з нормами податкового або бюджетного законодавства чи цивільно-правових угод,строк погашення яких настав до моменту виникнення податкових зобов'язань платника податків. Така оплата (погашення) здійснюється на підставі заяви платника податків за спільним рішенням податкового органу та органу Державного казначейства України. Порядок проведення взаєморозрахунків визначається центральним податковим органом за погодженням з Державним казначейством України.”

У разі не згоди провести розрахунок всі вищенаведені пункти вважаємо достатніми підставою для оскарження податково акту від 13.03.2007 № 1477/17-5.1790410494 та звернення до суду з метою відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014