+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Консультація з питання сплати податку по спрощеній системі з доходів отриманих від здійснення діяльності за договорами комісії.

Під виручкою від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) відповідно до ст. 1 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування,обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. № 746/99;далі – Указ № 746/99) розуміється сума,фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (і) до каси за здійснення операцій з продажу продукції (товарів,робіт,послуг).

Таким чином,платники єдиного податку з метою визначення виручки застосовують касовий метод,при якому враховуються всі надходження коштів на розрахунковий рахунок або (і) до каси. [/p]

Щодо надання посередницьких послуг зокрема і послуг за договором комісії,то це питання Указом № 746/99 не врегульовано. Звертаючись до підзаконних нормативних актів необхідно зазначити наступні,як зазначає роз’яснення,надані ДПАУ у листі від 22.06.2004 р. № 3849/В/17-3115:„Водночас звертаємо увагу,що при здійсненні підприємницької діяльності за договором комісії слід дотримуватися положень законодавчих та нормативно-правових актів,зокрема,Цивільного кодексу України,Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами,затверджених наказом МЗЕЗторгу України від 13.03.95 р. N 37,Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами,затвердженої наказом МЗЕЗторгу України від 08.07.97 р. N 343,та інших нормативних документів з цього питання.”

Звертаючись до норм Цивільного кодексу,а саме до статті 1011,що дає загальне поняття та визначення договору комісії,як:

„За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені,але за рахунок комітента.”

Стаття 1013. Комісійна плата передбачає:„Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку,встановлених у договорі комісії.” [p] Таким чином всі операції,які будуть здійсненні за договором комісії здійснюються за рахунок комітента і тому отриманий комісіонером дохід також не в повній мірі належить комісіонеру,адже відповідно до статті 1013 йому належить лише плата передбачена за договором. Отже можна зробити висновок,що у цьому випадку слід також враховувати не всі суми,що надходять на рахунок посередника,а лише суми комісійної винагороди.

На підтвердження цього твердження є також відповідні роз’яснення та листи Держпідприємництва,що такі кошти,які надійшли на розрахунковий рахунок суб'єкта підприємницької діяльності – платника єдиного податку,не є власністю цього суб'єкта,оскільки підлягають обов'язковому перерахуванню відповідній третій особі,тому ці кошти не є виручкою від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг). Тобто такі кошти не можуть бути предметом оподаткування єдиним податком (лист від 26.10.2005 р. № 9375,листи від 24.03.2006 р. № 2274 та від 17.10.2006 р. № 7520).Отже,«транзитні» кошти не включаються до бази обкладання єдиним податком,ДПАУ все ще наполягає на тому,що такі надходження беруть участь у розрахунку при визначенні межі виручки (листи від 06.07.2006 р. № 12710/7/16-1517,від 23.11.2006 р. № 13290/6/17-0416 та від 28.12.2006 р. № 24715/7/15-0417).

Вирішуючи питання визначення виручки податників спрощеної системи оподаткування і,відповідно,бази обкладання єдиним податком,Вищий господарський суд знайшов протиріччя у нормативних актах самої ДПАУ. У постанові від 23.06.2005 р. у справі № 29/521а,звертається увага на те,що у п. 2 Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи (далі – Наказ № 554) зазначено,що «у графі 6 «Загальна сума виручки і позареалізаційних доходів» відображаються всі надходження,отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів,робіт,послуг),майна,включаючи основні фонди,які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді,позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації». Відповідно до Наказу Державної податкової адміністрації України „Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його складання„ від 28 лютого 2003 року N 98 зокрема рядка 2 форми Розрахунку сплати єдиного податку,необхідно показувати в ньому виручку тільки від реалізації продукції (робіт,послуг). Розрахунку єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою ні позареалізаційні доходи,ні виручка від іншої реалізації у складі бази оподаткування єдиним податком не згадуються. З огляду на це суд зауважує,що Порядком № 554 визначаються тільки облікові аспекти діяльності підприємств – платників спрощеної системи оподаткування,а не встановлюється порядок обкладання єдиним податком. Тож судді дійшли висновку,що єдиний податок нараховується на суму виручки,отриманої безпосередньо від реалізації продукції (робіт,послуг),а не на всі суми,фактично отримані суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок і в касу. Так,у пункті 3 Порядку зазначається,що в рядку 2 слід відображати суму коштів,отриманих на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб'єкта малого підприємництва. І жодних виключень або застережень.

Не до кінця зрозумілою є думка ДПАУ,відображена в листі від 10.04.2006 р. № 4025/6/15-0416. В ньому зазначається:«оскільки кошти,які надходять на розрахунковий рахунок суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб,які здійснюють діяльність на підставі договорів комісії та інших цивільно-правових договорів (експедиторські,брокерські підприємства,комісійна торгівля),є транзитними,то при визначенні суми виручки від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) ці кошти не включаються до бази оподаткування єдиним податком». А вже наступний абзац цього листа говорить:«таким чином,до бази оподаткування єдиним податком необхідно включати вищезазначені суми коштів,що надійшли на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб’єкта малого підприємництва у звітному податковому періоді». Втім,посилання на більш ранній лист ДПАУ від 07.11.2000 р. № 14724/7/15-1317 дає змогу зрозуміти,що оподаткуванню підлягає виручка,яка належить такому суб’єкту підприємницької діяльності від реалізації ним своєї продукції (товарів,робіт,послуг).

Таким чином з вищенаведеного можна зробити висновок,що оподатковуються податком за спрощеною системою оподаткування лише комісійна винагорода., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014