+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Консультація з питань можливість управління автомобілем іноземця на території України

По – перше,ведення виробництва необхідно внести відповідні зміни до установчих документів,що передбачає одним з видів основної діяльності виробництво продукції. По – друге,необхідно отримати технічні умови провадження діяльності зі виробництва в,а також попередній дозвіл на провадження виробництва від органів державного пожежного нагляду,а також державної санітарно-епідеміологічній станції. Підписати договір з Київенерго про енергопостачання.

По – третє,необхідно замовити робочий проект,який буде включати отримання дозволів та технічних умов від нижчезазначених органів. Розробкою проекту займаються проектні інститути. Для того,щоб замовити проект необхідно надати наступні вихідні данні:— Дозвіл адміністрації на здійснення діяльності пов’язаної з виробництвом;— Договір оренди приміщення;— Архітектурно – планувальне рішення;— Повний опис технології виробництва,включаючи опис обладнання,технологію виробництва,нормування праці та інше. По – четверте,необхідно погодити проект та дозвіл на провадження виробництва у відповідних вище перелічених державних органах. По – п’яте,необхідно допустити до проведення державні органи. Перевірка здійснюється:

Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають об'єкти,визначені в статті 11 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення",що включають і документацію на розроблювання техніки,технології,устаткування,інструменти тощо,якщо щодо них раніше не проводилася експертиза і власник об'єкта чи вповноважена ним особа не має діючого позитивного висновку на цей об'єкт. Забороняється використання або функціонування об'єктів експертизи без наявності позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Виконавцями державної санітарно-епідеміологічної експертизи є установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби України,а в особливо складних випадках (відсутність відповідних санітарних норм,вимог стосовно об'єкта експертизи - критеріїв безпеки,умов використання,гігієнічних та епідеміологічних регламентів тощо,імпортна продукція,продукція спеціального призначення або виготовлена без нормативних документів,затверджених згідно з чинним законодавством України,об'єкти,дослідження яких потребує спеціальних методів,та об'єкти,визначені головним державним санітарним лікарем України тощо) експертиза проводиться комісіями,які утворюються головним державним санітарним лікарем та які вповноважені на відповідний профіль діяльності.

Уповноваження виконавців на проведення експертизи за відповідним профілем діяльності визначається наказом головного державного санітарного лікаря України. Профіль експертизи визначається за видами об'єктів експертизи (сировина,продукція,проекти нормативно-технічної,інструктивно-методичної документації,документація на розроблювані техніку,технології і виробництво,діючі об'єкти і ті,що створюються,будуються),ступенем їх потенційної небезпечності та ризику впливу на певну кількість населення,повнотою забезпеченості санітарними нормами,затвердженими в установленому законодавством порядку,тривалістю можливого використання,споживання тощо та у відповідності до атестата акредитації на право проведення вимірювань. У разі відсутності в системі державної санітарно-епідеміологічної служби України можливостей щодо виконання окремих видів робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи можуть залучатися інші установи,уповноважені на ці роботи головним державним санітарним лікарем України та акредитовані відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Власник об'єкта експертизи - фізична або юридична особа зобов'язана відшкодувати всі пов'язані з проведенням державної санітарно-епідеміологічної експертизи витрати та виконувати вимоги експертизи щодо об'єкта експертизи.

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза об'єктів,на які є санітарні норми або нормативні документи,що затверджені згідно з чинним законодавством України,проводиться установами,закладами державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза об'єктів,на які відсутні санітарні норми,затверджені нормативні документи та в інших особливо складних випадках,проводиться експертними комісіями,які утворені головним державним санітарним лікарем.

До проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи можуть залучатися за їх згодою фахівці наукових,проектно-конструкторських,інших установ та організацій незалежно від їх підпорядкування,представники громадськості,експерти міжнародних організацій.

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза включає такі етапи:— звернення заявника до Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України,або до установ,закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України;— здійснення вимірювань,досліджень об'єктів,наукового обґрунтування відповідних вимог щодо об'єкта експертизи (показників безпеки та умов використання тощо) та оформлення звіту;— проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та оформлення її результатів у вигляді протоколу експертизи;— підготовка проекту висновку;— затвердження висновку експертизи та внесення його до реєстру висновків експертизи.

Для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи заявник подає:— до Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України (електронний варіант заяви може бути поданий з авторизованого клієнтського місця уповноваженої установи,закладу,комісії за наявності паперового варіанту заяви з підписом та печаткою заявника) та отримує направлення на проведення експертизи до відповідної експертної комісії та виконавця робіт.

Експертній комісії,виконавцеві робіт заявник подає направлення,копію заяви,матеріали,документи (один примірник у вигляді оригіналу або копії,завірений печаткою заявника,з перекладом на українську мову),зразки,які потрібні для проведення експертизи.

Якщо склад,характер,властивості об'єкта експертизи потребують додаткового аналізу,то установи,заклади державної санітарно-епідеміологічної служби,експертні комісії і виконавці робіт державної санітарно-епідеміологічної експертизи можуть вимагати від заявника інші документи та матеріали,що містять інформацію про прямий або опосередкований вплив об'єкта експертизи на здоров'я населення чи його санітарне та епідемічне благополуччя в обсязі,необхідному для проведення обґрунтованої державної санітарно-епідеміологічної експертизи,і які повинні бути проаналізовані в ході експертизи.

Кількість зразків та маса проб для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи визначаються відповідними нормативними документами щодо оцінки об'єктів експертизи,а за їх відсутності (у разі нової,модернізованої,імпортної продукції тощо) - за аналогією з відповідними нормативними документами на продукцію,галузевими та державними стандартами,правилами відбору зразків на конкретну продукцію та методами досліджень або відповідно до програми дослідження (даний пункт поширюється на експертизу продукції і не застосовується при експертизі нормативних документів).

Перед початком робіт експертна комісія,виконавець робіт визначають програму проведення вимірювань,досліджень об'єктів експертизи,наукового обґрунтування критеріїв безпеки та умов використання об'єкта експертизи,відповідних правил,регламентів тощо. Обсяг робіт визначається потребами експертизи в проведенні обстеження,дослідження,випробування чи вимірювання об'єкта експертизи до вимог санітарного законодавства на цей об'єкт експертизи.

Термін виконання державної санітарно-епідеміологічної експертизи становить 30 діб з дати надходження передбачених цим Порядком документів до виконавців експертизи. У цей термін не входить час,протягом якого об'єкт перебуває на додаткових дослідженнях,та час,що необхідний заявникові для усунення зауважень. Про необхідність додаткових досліджень виконавець повідомляє заявника письмово. Лист є підставою для подовження терміну проведення експертизи. Установа,заклад державної санітарно-епідеміологічної служби або експертна комісія на підставі отриманих документів проводять державну санітарно-епідеміологічну експертизу,про що складають протокол експертизи,готують проект висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи у двох примірниках.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - документ встановленої форми містить:- реквізити висновку як документа (назва об'єкта експертизи;назва виробника продукції,розробника документа,країна;назва заявника,країна заявника;сфера застосування об'єкта експертизи (можливий споживач);сфера реалізації (через роздрібну торгівлю,аптечну мережу,для промислового використання,без права реалізації через роздрібну мережу);назва виконавця експертизи,номер протоколу;термін дії висновку;відповідальний за дотримання вимог висновку;примітки,опис ознак об'єкта експертизи;- медичні вимоги безпеки для життя і здоров'я людини (критерії безпеки,показники,їх граничнодопустимі рівні,встановлений конкретний термін придатності тощо),яким повинен відповідати об'єкт експертизи,з якими має ознайомитись і які зобов'язується виконувати заявник - власник об'єкта експертизи,а також які є предметом подальшого державного санітарно-епідеміологічного нагляду;- перелік відповідних методів їх контролю,які повинні бути перевірені в ході експертизи стосовно можливості застосування для контролю об'єкта експертизи;- рекомендації щодо місця,періодичності та обсягів перевірок об'єкта в ході державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

На кожен об'єкт експертизи готується окремий висновок згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП) ДК 016-97 або Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ДК 017-98. Підготовлений висновок,підписаний керівником експертної комісії,установи,закладу державної санітарно-епідеміологічної служби,надається головному державному санітарному лікарю на затвердження,при цьому до висновку додається протокол експертизи,підписаний керівником та членами експертної комісії. Висновки у двох примірниках затверджує власним підписом та печаткою головний державний санітарний лікар або вповноважені ним заступники,яким делеговані повноваження в установленому порядку. Після затвердження висновок уноситься до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи і йому присвоюється відповідний номер. Висновок уважається дійсним тільки за наявності номера реєстрації в реєстрі. Перший примірник висновку видається заявнику після затвердження і внесення до реєстру. Другий примірник висновку та протокол експертизи зберігаються в Департаменті державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України. Документи,надані заявником на експертизу,проекти висновків та протоколи експертизи зберігаються в установах (закладах) державної санітарно-епідеміологічної служби чи комісіях протягом терміну,визначеного відповідною категорією документів згідно із законодавством. Висновок експертизи є чинним протягом терміну дії нормативного документа,прийнятого в установленому порядку на цей об'єкт експертизи (продукцію). Надання копій затверджених висновків здійснюється на підставі письмового звернення власника висновку.

Дозвіл державного пожежного нагляду. Дозвіл видається центральним,територіальним та місцевим органом державного пожежного нагляду безоплатно.

Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву за зразком згідно з додатком 1,матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства,об'єкта чи приміщення,а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди.

Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі,який ведеться за формою,що затверджується МНС

Підставою для видачі дозволу є висновок,що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства,об'єкта чи приміщення,що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою,яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня подання заявником зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за зразком згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки,що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові.

За відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії.

За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) у дозволі зазначаються термін його дії та умови забезпечення пожежної безпеки. Після своєчасного виконання цих умов термін дії дозволу продовжується на підставі заяви власника (орендаря). У разі невиконання зазначених умов орган,який видав дозвіл,або вищестоящий орган державного пожежного нагляду має право його скасувати.

Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.

Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди у випадках:— якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об'єктів);— якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів.

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі,який ведеться за формою,що затверджується МНС.

Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин,механізмів,устаткування та продукції є одночасно дозволом на їх практичне впровадження чи передачу у виробництво. Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства,об'єкта чи приміщення прирівнюється до планового пожежно-технічного обстеження (перевірки),яке здійснюється органами державного пожежного нагляду.

Після отримання всіх вищезазначених дозволів та проведення відповідних експертиз,у разі залучення найманих працівників необхідно отримати дозвіл органа з охорони праці.

Відповідно до Закону України „Про охорону праці”,зокрема стаття 21. встановлює:„Виробничі будівлі,споруди,машини,механізми,устаткування,транспортні засоби,що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції,капітального ремонту тощо,та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Не допускається будівництво,реконструкція,технічне переоснащення тощо виробничих об'єктів,інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення,виготовлення і впровадження нових для даного підприємства технологій і зазначених засобів без попередньої експертизи робочого проекту або робочої документації на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства,діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів,машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки.

Експертиза проектів,реєстрація,огляди,випробування тощо виробничих об'єктів,інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення,прийняття їх в експлуатацію провадяться у порядку,що визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу,місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування,за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці,вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови,якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з їх усунення.

Прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів проводиться за участю представників професійних спілок.

Для отримання дозволу на провадження виробництва перш за все необхідно отримати висновок про правильність технічного переоснащення будівлі та на його відповідність нормам охорони праці. Експертиза проектної документації з питань охорони праці провадиться в обов'язковому порядку щодо всіх проектів на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва незалежно від форм власності та джерел фінансування.

Експертиза проектної документації з питань охорони праці регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 р. N 431 „Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці”. Це Положення визначає порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію,технічне переоснащення) виробничих об'єктів,впровадження нових технологій,виготовлення засобів виробництва,засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (далі експертиза проектної документації з питань охорони праці).

Експертизу проектної документації з питань охорони праці проводять експертно-технічні центри Держпромгірнагляду з урахуванням висновків органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ,органів державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС.

Для одержання експертного висновку на відповідність проектної документації з питань охорони праці власник проекту або уповноважений ним орган укладає договір щодо проектів:— на будівництво (реконструкцію,технічне переоснащення) - з відповідною службою Укрінвестекспертизи,яка залучає на договірних засадах експертно-технічні центри Держпромгірнагляду;— на впровадження нових технологій,виготовлення засобів виробництва,колективного та індивідуального захисту - безпосередньо з експертно-технічними центрами Держпромгірнагляду з поданням заяви і загальної пояснювальної записки до проекту.

Вартість робіт,пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації з питань охорони праці,крім пов'язаних з будівництвом (реконструкцією,технічним переоснащенням),визначається згідно з тарифами,затвердженими Держпромгірнаглядом за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном. Сума оплати надходить на рахунок органу,що здійснює експертизу.

Експертиза проектної документації з питань охорони праці проводиться згідно з Методикою проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. За результатами експертизи проектної документації з питань охорони праці оформляється експертний висновок.

Експертиза виконується експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці. Основним завданням експертизи є:— оцінка відповідності проектних рішень з питань охорони праці сучасному технічному рівню,а також досягненням вітчизняної й іноземної науки і практики;— оцінка достатності та якості прийнятих проектних рішень щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці,в тому числі засобів колективного та індивідуального захисту працюючих від несприятливих та шкідливих виробничих умов праці,захисних засобів щодо запобігання нещасним випадкам та аваріям;— визначення наявності захисту від небезпечних геологічних,гідрогеологічних та сейсмічних процесів;— перевірка наявності дозволів органів державного нагляду за охороною праці на виготовлення засобів виробництва та застосування нових технологій,що передбачені у проекті,а також сертифікатів,що засвідчують безпеку їх використання.

Для одержання експертного висновку власник або уповноважений ним орган подає до експертно-технічного центру територіального органу Держнаглядохоронпраці (надалі - ЕТЦ) заяву та загальну пояснювальну записку до проекту.

Роботи з експертизи проекту проводяться за договором ЕТЦ з власником,в якому обумовлюються обсяги робіт (конкретні розділи проекту і проектна документація,що підлягають експертизі з питань охорони праці),а також термін виконання та їх вартість.

Разом з проектною документацією власник подає ЕТЦ копії висновків по проекту органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ,органів державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС та Держатомнагляду (на підконтрольних об'єктах).

В разі необхідності ЕТЦ має право вимагати для ознайомлення розрахунки конструкцій,устаткування,концентрацій забруднюючих речовин тощо.

При отриманні негативного експертного висновку по проекту власник повинен усунути зауваження щодо порушення нормативних актів про охорону праці і подати проектну документацію ЕТЦ для повторного розгляду згідно з порядком проведення експертизи за цією Методикою.

У разі незгоди з експертним висновком власник або уповноважений ним орган може оскаржити його в місячний термін до Держнаглядохоронпраці. Замовники проектної документації,а також проектні організації зобов'язані вносити в документацію зміни,пов'язані з введенням в дію після проведення експертизи нових нормативних актів про охорону праці,нового обладнання та технологій. Експертиза проектної документації,до якої внесені зазначені зміни,проводиться згідно з цією Методикою.

Власник або уповноважений ним орган,який почав будівництво (реконструкцію) виробничих об'єктів або виготовлення засобів виробництва без позитивного експертного висновку,несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Після отримання погодження всіх органів необхідно скласти Загальний протокол введення об’єкта в експлуатацію,який має бути підписаний відповідними посадовими особами державних органах,місцевої державної адміністрації та затверджений директором Товариства.

Таким чином для того,щоб розпочати виробництво необхідно вчинити наступні дії:— Внести відповідні зміни в установчі документи. — Отримати технічні умови від відповідних державних органів. — Замовити робочий проект на виробництво. — Погодити робочий проект на виробництво в державних органах. — Отримати дозвіл державних органів на виробництво. — Скласти та затвердити загальний акт введення в експлуатацію об’єкта нерухомості.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014