+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

КРЕДИТНІ СПІЛКИ

КРЕДИТНА СПІЛКА - неприбуткова організація,заснована фізичними особами,професійними спілками,їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна спілка є фінансовою установою,виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг передбачених Законом України «Про кредитні спілки».

Першим кроком для створення кредитної спілки є установчі збори. Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб,які можуть бути членами кредитної спілки та об’єднані хоча б за однією з таких ознак:мають спільне місце роботи і навчання або належать до однієї місцевої профспілкової,іншої релігійної чи громадської організації або проживають в одному селі,селищі,місті,районі,області. На установчих зборах затверджується статут,складається реєстр осіб,що брали участь в установчих зборах,обираються органи управління;призначаються особи для проведення державної реєстрації.

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;— надає кредити своїм членам на умовах їх платності,строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства,які знаходяться у їх власності;— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій,так і в безготівковій формі;— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків,які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян,об'єднаній кредитній спілці,а також придбаває державні цінні папери,перелік яких встановлюється Уповноваженим органом,та паї кооперативних банків;— залучає на договірних умовах кредити банків,кредити об'єднаної кредитної спілки,кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам,якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. — надає кредити іншим кредитним спілкам;— виступає членом платіжних систем;— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів,робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Для набуття статусу фінансової установи кредитна спілка має відповідати наступним вимогам:— мати окреме приміщення з обмеженим доступом та сейф для зберігання грошей і документів;— придбати відповідне програмне забезпечення;— мати спеціальне технічне обладнання (склад та структура технічного забезпечення визначаються кредитною спілкою — самостійно,виходячи з його можливості виконувати встановлені операції технологічного процесу надання фінансових послуг (або послуги). На практиці мінімальний набір оргтехніки для діяльності кредитної спілки повинен містити:комп’ютер,ксерокс,принтер,телефон-факс. — Відповідність кваліфікаційним вимогам директора та головного бухгалтера кредитної спілки.

Вимоги до директора:— мати повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста,магістра);— пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників,складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Держфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;— мати не менший,ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності,з якого:стаж роботи на керівних посадах не менший одного року,зокрема,не менший одного року на ринках фінансових послуг;— протягом останніх п'яти років не бути керівником,фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи,визнаної банкрутом,підданої процедурі примусової ліквідації,або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом,який здійснює регулювання ринків фінансових послуг,у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;— не мати непогашеної судимості за умисні злочини,злочини у сфері господарської та службової діяльності,а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Вимоги до головного бухгалтера:— мати повну або базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста,магістра,бакалавра);— пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів,складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Держфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;— мати стаж роботи на керівних посадах,пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю,або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах,пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю,- не менший трьох років,зокрема,на ринках фінансових послуг - не менший 1 року;— протягом останніх п'яти років не бути керівником,фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи,визнаної банкрутом,підданої процедурі примусової ліквідації,або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом,який здійснює регулювання ринків фінансових послуг,у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;— не мати непогашеної судимості за умисні злочини,злочини у сфері господарської та службової діяльності,а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Реєстрація кредитних спілок відбувається в два етапи:— І ЕТАП - Реєстрація юридичної особи — ІІ ЕТАП - Набуття статусу фінансової установи

Для державної реєстрації кредитної спілки,як фінансової установи необхідні наступні документи:— копія свідоцтва про державну реєстрацію кредитної спілки (нотаріально завірена);— копії статуту кредитної спілки з усіма змінами і доповненнями,протоколу установчих/загальних зборів,якими затверджена остання редакція статуту,реєстру осіб,які брали участь у цих зборах (нотаріально завірена);— копію довідки про внесення до ЄДРПОУ (нотаріально завірена);— довідка про підтвердження сплати всіма засновниками (учасниками) вступного та обов'язкового пайового внесків (підписана керівником кредитної спілки);— копія свідоцтва про державну реєстрацію професійної спілки,громадської чи релігійної організації (подається кредитними спілками,ознакою членства в яких є належність до зазначених організацій) або (нотаріально завірена) копія свідоцтва про державну реєстрацію відповідної юридичної особи,з якою член кредитної спілки перебував у трудових відносинах при вступі до кредитної спілки чи навчального закладу,який надає послуги з одержання освіти і підготовки фахівців і до якого член кредитної спілки був зарахований відповідно до законодавства при вступі до кредитної спілки (подається кредитними спілками,ознакою членства в яких є спільне місце роботи чи навчання);— копії документів,що підтверджують право власності або оренди нежилого приміщення за місцезнаходженням кредитної спілки (засвідчена підписом керівника та печаткою);— копії документів про освіту,у тому числі документів,що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером кредитної спілки підвищення кваліфікації (засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної спілки);— копія трудової книжки керівника та головного бухгалтера кредитної спілки (засвідчена підписом керівника та печаткою кредитної спілки).

Реєстрацію кредитної спілки здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

Строк розгляду заяви та документів доданих до неї становить 30 днів з моменту подання заяви до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014