+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Документи,що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії

Суб'єкт господарювання,який має намір провадити певний вид господарської діяльності,що ліцензується,особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:— відомості про суб'єкта господарювання - заявника:— найменування,місцезнаходження,банківські реквізити,ідентифікаційний код - для юридичної особи;— прізвище,ім'я,по батькові,паспортні дані (серія,номер паспорта,ким і коли виданий,місце проживання),ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;— вид господарської діяльності,вказаний згідно з статтею 9 цього Закону (повністю або частково),на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.

У разі наявності у заявника філій,інших відокремлених підрозділів,які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії,у заяві зазначається їх місцезнаходження.

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,засвідчена нотаріально або органом,який видав оригінал документа.

Для окремих видів господарської діяльності,що підлягають ліцензуванню,до заяви про видачу ліцензії також додаються документи,вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи,не вказані у цьому Законі,крім документів,передбачених частиною п'ятою цієї статті.

Заява про видачу ліцензії та документи,що додаються до неї,приймаються за описом,копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,якщо:— заява подана (підписана) особою,яка не має на це повноважень;документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки,передбачені для видачі ліцензії.

Після усунення причин,що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії,яка розглядається в порядку,встановленому цим Законом.

Стаття 11. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів,що додаються до заяви,якщо спеціальним законом,що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності,не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:недостовірність даних у документах,поданих заявником,для отримання ліцензії;невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам,встановленим для виду господарської діяльності,зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах,поданих заявником про видачу ліцензії,суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам,встановленим для виду господарської діяльності,вказаного в заяві про видачу ліцензії,суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин,що стали підставою для відмови у видачі ліцензії. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.

У межах діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюються такі види робіт:— виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або таких,що містять у собі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння (у тому числі при проведенні науково-дослідних робіт);— виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;— виготовлення напівфабрикатів та елементів ювелірних та побутових виробів при здійсненні ремонту ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;— виготовлення монет,державних нагород,відзнак тощо з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;— виготовлення зубних протезів з дорогоцінних металів;— виготовлення інструменту та інших виробів технічного призначення із застосуванням природних і технічних алмазів;— оптова,роздрібна торгівля,комісійна торгівля,торгівля скупленими в населення та прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;— оптова,роздрібна торгівля обробленим та необробленим дорогоцінним камінням;— оптова,роздрібна торгівля промисловими виробами з дорогоцінних металів (дріт,пластини,фільєри тощо).

Спеціальні вимоги до торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Суб'єкт господарювання,що здійснює торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,повинен:— розробити та затвердити (наказом керівника суб'єкта господарської діяльності) внутрішню інструкцію щодо порядку виконання конкретного виду робіт,зазначених у п. 1.3 цих Ліцензійних умов (далі - внутрішня інструкція);— забезпечити торговельні приміщення спеціальним торговельно-технологічним обладнанням та торговельним інвентарем,що створюють необхідні умови для зберігання,підготовки до продажу,демонстрації та продажу ювелірних та побутових виробів;— забезпечити торговельні та складські приміщення системою охорони та протипожежної безпеки;— забезпечити кваліфікацію працівників торгівлі відповідно до вимог навчальних програм Державної пробірної служби та Державного гемологічного центру України;— розмістити в місцях торгівлі інформацію щодо діючих в Україні проб на дорогоцінні метали,витяги з нормативних документів про порядок проведення експертизи якості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,витяги із статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ),копію ліцензії на право торгівлі,внутрішню інструкцію та іншу необхідну інформацію.

Суб'єкт господарювання,що здійснює оптову,роздрібну,комісійну торгівлю ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,повинен:— дотримуватися вимог,передбачених п. 2.3.1 цих Ліцензійних умов;— постачати в торговельну мережу ювелірні вироби як вітчизняного,так і іноземного виробництва за наявності на них відбитків іменників виробників,відбитків державних пробірних клейм України та опломбованих товарних ярликів.

Окремі види ювелірних виробів з дорогоцінних металів,які відповідно до п. 23 статті 1 Закону України "Про державне регулювання видобутку,виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-вр ) не підлягають клеймуванню державним пробірним клеймом,але призначаються для продажу,повинні мати документ органів державного пробірного контролю,що підтверджує належну якість виробу,а для дорогоцінного каміння - відповідний експертний висновок Державного гемологічного центру України.

Торгівля ювелірними виробами без відбитків державних пробірних клейм або документів,що підтверджують їхню якість,забороняється. Суб'єкт господарювання,що здійснює торгівлю скупленими в населення ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,повинен:— дотримуватися вимог п. 2.3.1 цих Ліцензійних умов;— розташувати робочі місця оцінників таким чином,щоб забезпечити присутність здавача при здійсненні оцінки виробів (визначенні проби,зважуванні,вилученні штифтів тощо);— обладнати робочі місця оцінників ваговимірювальними засобами необхідної точності та меж вимірювання,приладами,інструментом тощо згідно з вимогами внутрішньої інструкції;— приймати (скуповувати) у населення ювелірні та побутові вироби незалежно від наявності на них відбитків іменників та відбитків державних пробірних клейм;— приймати (скуповувати) вироби в очищеному від жиру та бруду вигляді;— приймати (скуповувати) ювелірні та побутові вироби після пред'явлення документа,що посвідчує особу. Забороняється приймати вироби безпосередньо у дітей та підлітків,які не досягли вісімнадцятирічного віку.

Суб'єкт господарювання,що здійснює торгівлю ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,прийнятими під заставу,повинен:— дотримуватися вимог п.2.3.1 цих Ліцензійних умов;— приймати під заставу ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння тільки за наявності документа,що посвідчує особу,яка передає предмет застави в забезпечення своїх грошових зобов'язань (далі - заставодатель);— розташувати робочі місця оцінників таким чином,щоб забезпечити присутність заставодателя при здійсненні оцінки виробів (визначенні проби,зважуванні,вилученні штифтів тощо);— обладнати робочі місця оцінників ваговимірювальними засобами необхідної точності та меж вимірювання,приладами,інструментом тощо згідно з вимогами внутрішньої інструкції.

Оцінку виробів здійснювати за вагою і пробою відповідно до затвердженого прейскуранта цін. Якщо відбиток викликає сумнів,то з дозволу заставодателя для визначення проби використовують хімічні реактиви. У разі відмови заставодателя від опробування вироби під заставу не приймають;— приймати під заставу вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння згідно з переліком:ювелірні вироби з дорогоцінних металів зі вставками з дорогоцінного каміння та без вставок;монети з дорогоцінних металів та таких,що містять у собі дорогоцінні метали:старі (дореволюційні та радянські),ювілейні,пам'ятні та іноземні монети;медалі та жетони дореволюційного виготовлення,іноземні,а також радянські ювілейні та пам'ятні медалі з дорогоцінних металів і таких,що містять у собі дорогоцінні метали;корпуси годинників з дорогоцінних металів вітчизняного та іноземного виробництва;срібні оправи фарфорових та кришталевих виробів;вироби із срібла (столові прибори,портсигари,шкатулки,підсвічники тощо);предмети релігійного культу з дорогоцінних металів або таких,що містять у собі дорогоцінні метали;елементи знімних протезів,зубні протези із золота,срібла,платини,що були у використанні,а також зубні диски;інші вироби,які не заборонені для приймання під заставу чинним законодавством.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014