+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ

вексель є борговим документом — особи,що підписали вексель,зобов'язуються провести платіж по ньому

Нормативне визначення векселя в національному законодавстві України викладене у Законі України «Про цінні папери і фондовий ринку»:«Вексель — цінний папір,який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю)».

Основні риси векселів:вексель засвідчує безумовне зобов'язання — пропозиція або обіцянка сплатити певну суму не можуть бути обмежені будь - якими умовами;вексель є грошовим документом — предметом вексельного зобов'язання можуть бути тільки гроші;вексель є строковим документом — тривалість зобов'язання по векселю може бути визначена або в тексті векселя,або на підставі закону. вексель має письмову,строго встановлену законодавством форму — векселі на Україні виписуються на спеціальних вексельних бланках і повинні мати всі обов'язкові для векселя реквізити,відсутність яких робить вексель недійсним зобов'язання по векселю є абстрактним — вексельне зобов'язання не прив'язане ні до якої матеріальної основи,вексель не повинен містити вказівки на операцію,що послужила підставою для його видачі. Більш того,після видачі векселя припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за договором і виникають грошові зобов'язання щодо платежу по векселю;вексель засвідчує безперечне зобов'язання — боржник по векселю не може протиставити кредиторові заперечення,за винятком випадків,коли кредитор,набуваючи векселя,діяв свідомо в збиток боржникові;вексель є оборотним документом — право вимоги по векселю передається разом з ним шляхом здійснення передавального напису — індосамента. При цьому особа,що передала вексель по індосаменту,не тільки передає по ньому всі права,але і стає солідарним боржником,зобов'язаним сплатити по векселю на вимогу векселедержателя з правом регресу до інших векселезобязанних осіб.

Існує два основні види векселів — простий і переказний Відрізняються вони за формою та особливостями оформлення і звернення до стягнення,а також складом зобов’язаних осіб. Простий вексель є письмовим документом,що засвідчує зобов'язання векселедавця сплатити векселедержателю або за його вказівкою третій особі певну суму грошей у встановлений термін. Переказний вексель є письмовим документом,що містить пропозицію векселедавця (трасанта) платнику (трасатові) провести оплату першому векселедержателеві (ремітенту) або за його вказівкою третій особі,певної суми грошей у встановлений термін.

Відповідно до вищевикладеного,платником по простому векселю є векселедавець,по переказному — інша особа яка не є векселедавцем і іменується трасатом. Це одна з основних відмінностей простого векселя від переказного.

Особи,що беруть участь в обігу векселя. Простий:векселедавець — особа,що одержує товарно-матеріальні цінності,роботи,послуги і видає вексель;перший векселедержатель — особа,яка передає товарно-матеріальні цінності,виконує роботи,надає послуги векселедавцю і отримує вексель. Переказний:трасант,або векселедавець,— особа,що видає вексель і що дає наказ оплатити борг по векселю;трасат,або платник по векселю,— особа,якій адресується пропозиція оплатити вексельну суму;ремітент,або перший векселедержатель — особа,на користь якої видається вексель.

Але треба зауважити,що існують випадки,коли в обігу переказного векселя беруть участь тільки дві особи:коли трасант,видаючи вексель,на підставі статті 3 Конвенції,якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі,надалі по тексту УВЗ,призначає себе першим векселедержателем,таким чином звужуючи коло учасників до трасанта і трасата,або коли трасант,керуючись статтею 3 УВЗ,при видачі векселя призначив себе трасатом,уподібнивши переказний вексель простому. У видачі такого векселя також беруть участь дві особи:трасант і ремітент.

Відповідно до Законом «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 року видавати і набувати права по простих і переказних векселях можуть юридичні особи,а з 1 січня 2002 року таке право отримали і фізичні особи.

Закон «Про обіг векселів в Україні» встановлює обов'язкові умови для учасників вексельного обігу при видачі векселів:Наявність грошового боргу за фактично поставлені товари,виконані роботи,надані послуги. Згідно статті 4 Закону «Про обіг векселів в Україні»,видавати переказні та прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари,виконані роботи,надані послуги. Таким чином,безтоварні (або фінансові) векселі видаватися не можуть. У основі векселя повинна бути реальна операція,пов'язана з купівлею-продажем товарів,виконанням робіт або наданням послуг,і борг за поставлені товари,виконані роботи,надані послуги,що вже є до моменту видачі векселя. Операції,пов'язані з грошовими операціями (наприклад,отримання або надання грошової позики замість видачі векселя),не можуть бути визнаними підставою для видачі векселя. Наявність заборгованості платника по векселю перед іншими особами,що беруть участь в обігу векселя. На момент видачі переказного векселя особа,вказана у векселі як трасат,або векселедавець простого векселя,повинна мати перед трасантом і/або особою,за наказом якого повинен бути здійснені платіж,зобов'язання з сумою,не меншою ніж сума платежу по векселю. Це означає,що при видачі простого векселя векселедавець повинен мати перед першим векселедержателем заборгованість,рівну або таку,що перевищує суму,що підлягає сплаті по векселю. Що стосується переказного векселя,то необхідною умовою для його видачі є наявність заборгованості трасата перед трасантом і ремітентом,або хоч би перед одним з них,на суму,не меншу,ніж сума платежу по векселю. Віддзеркалення в договорі умови щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів. Згідно статті 4 Закону «Про обіг векселів в Україні»,умова про проведення розрахунків із застосуванням векселів повинна бути відображена у відповідному договорі між векселедавцем і першим векселедержателем,між першим і подальшими векселедержателями і т.д. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором і виникають грошові зобов'язання щодо платежу по векселю.

Простий вексель видається за наказом першого векселедержателя. Платником по ньому є векселедавець. Він,видаючи вексель,приймає на себе зобов'язання сплатити певну грошову суму згідно векселю першому або подальшому векселедержателям. Відповідно до простого векселя векселедавець стає боржником перед першим і всіма подальшими векселедержателями,що отримали його на підставі передавального напису — індосаменту.

Переказний вексель видається за наказом ремітента. Платником по переказному векселю є не трасант (векселедавець),а трасат. При цьому боржником по переказному векселю трасат стане лише в тому випадку,якщо він дасть згоду на оплату — акцептує вексель. Якщо акцепт не буде здійснений,то трасант гарантує платіж замість трасата. Відповідно до переказного векселя боргове зобов'язання трасанта переводиться на іншу особу — трасата,при цьому трасант одночасно ручається за платіж.

Переказний вексель для ремітенту — це право вимоги,а для платника — боргове зобов'язання. Слід зазначити,що зазвичай трасант видає вексель за наявності якого-небудь забезпечення з боку трасата,інакше останній може відмовитися акцептувати такий вексель. Таке вексельне забезпечення іменується провізо.

Якщо заборгованість трасата за товар,надані/ виконані послуги,роботи перед трасантом у момент видачі векселя відсутня,то має місце непокрите або бланкове провізо. Оплата такого векселя трасатом призведе до виникнення заборгованості перед трасантом. А) наказу трасанта. Б) на самого трасанта. В) за рахунок третьої особи.

Видаючи переказний вексель,трасант призначає сам себе ремітентом,і відповідно «наказу ремітенту» здійснюється подальше розпорядження векселем. При видачі трасантом векселя «на самого себе»,тобто при призначенні себе платником по векселю (трасатом),переказний вексель уподібнюється простому. В більшості випадків переказний вексель видається саме за рахунок третьої особи. Метою видачі такого векселя є переведення боргу з трасанта,який придбав товари,роботи,послуги,на третю особу — трасата. Останній приймає на себе зобов'язання по оплаті товарів,робіт,послуг. Прості і переказні векселі можуть видаватися «до наказу». Якщо трасант помістив у переказному векселі слова "не за наказом" або будь-який інший рівнозначний вислів,то документ може бути переданий тільки з дотриманням форми і з наслідками звичайної цесії.

Векселя виписуються на вексельних бланках,що мають відповідний ступінь захисту,форму і розмір. Відповідно до Законом «Про обіг векселів на Україні» вексельні бланки виготовляються згідно порядку виготовлення вексельних бланків,що затверджується Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) за узгодженням з НБУ. Відповідно до Положення про вимоги до стандартної (типовий) форми виготовлення вексельних бланків,затвердженим рішенням ДКЦПФР № 338 від 22 листопада 2001 року,вексельні бланки типової форми виготовляються двох видів:прості і переказні.

Відповідно до Указу Президента України «Про сплату державного мита за вексельні бланки» № 504/93 від 2 листопада 1993 року при купівлі вексельних бланків в установах банків покупці в обов'язковому порядку,крім вартості бланка,сплачують державне мито за кожен бланк у розмірі 10 % від не оподатковуваного податком мінімуму доходів громадян,якщо інше не передбачене законодавством України. Державне мито зараховується до Державного бюджету України.

Векселедавець зобов'язаний вести реєстр виданих векселів в порядку,встановленому ДКЦПФР. Порядок ведення реєстру виданих векселів затверджений рішенням ДКЦПФР № 296 від 3 липня 2003 року. Відповідно до вказаного Порядку реєстр має вести векселедавець (трасант). Реєстр ведеться українською мовою в хронологічному порядку виникнення фактів видачі переказного і/або простого векселя.

У разі ведення реєстру в паперовій формі він повинен бути прошитий,листи паперу пронумеровані,кількість листів в реєстрі повинна бути засвідчена підписом керівника і друком векселедавця — для юридичних осіб. Якщо реєстр ведеться в електронній формі векселедавець (трасант) повинен забезпечити,при необхідності,його друк на папері. Виправлення в реєстрі не допускаються. З метою забезпечення належного ведення реєстру керівник векселедавця (трасанта) — юридичної особи зобов’язаний наказом призначити особу,відповідальну за ведення реєстру.

У разі ведення реєстру в паперовій формі він повинен бути прошитий,листи паперу пронумеровані,кількість листів в реєстрі повинна бути засвідчена підписом керівника і друком векселедавця — для юридичних осіб. Якщо реєстр ведеться в електронній формі векселедавець (трасант) повинен забезпечити,при необхідності,його друк на папері. Виправлення в реєстрі не допускаються. З метою забезпечення належного ведення реєстру керівник векселедавця (трасанта) — юридичної особи зобов’язаний наказом призначити особу,відповідальну за ведення реєстру.

Трасант і трасат по векселю повинні знати обов'язкові реквізити векселя,що надають йому силу. Якщо хоча б один обов'язковий реквізит залишиться незаповненим,такий неправильно оформлений документ не можна буде вважати векселем.

Переказні векселі,які підлягають оплаті у визначений строк від пред'явлення,повинні бути пред'явлені для акцепту протягом одного року від дати їх складання. Трасант може скоротити цей строк або обумовити більш тривалий строк. Ці строки можуть бути скорочені індосантами.

Наявність у векселі поправок,стирань,знищення,пошкодження будь - іншим чином обов'язкових реквізитів векселя вабить втрату ним вексельної сили,оскільки дійсність векселя визначається його формою. Дефект форми векселя робить недійсним сам вексель.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014