+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Приватизація земельної ділянки

Відповідно до статті 118 Земельного кодексу України громадяни,зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства,ведення особистого селянського господарства,ведення садівництва,будівництва і обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),індивідуального дачного будівництва,будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації,

подають заяву до відповідної державної адміністрації або ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її використання. Відповідна місцева державна адміністрація або сільська,селищна,міська рада розглядає заяву,і в разі згоди на передачу земельної ділянки у власність надає дозвіл на розробку проекту її відведення. Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян організаціями,які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт,у строки,що обумовлюються угодою сторін. [/p]

Згідно з пунктом 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 677 "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" проект відведення земельної ділянки розробляється на основі завдання,затвердженого замовником,що є невід`ємною частиною договору на проведення відповідних робіт. До договору замовник додає вихідну документацію,необхідну для розроблення проекту землеустрою. До договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки додається завдання на виконання робіт,календарний план виконання робіт,протокол погодження договірної ціни,кошторис на виконання робіт.

Виконавець у встановлений договором строк розробляє проект землеустрою,який включає текстові та графічні матеріали,обов`язкові положення,встановлені завданням на розроблення проекту,інші дані,необхідні для вирішення питання щодо відведення земельної ділянки. Проект відведення земельної ділянки виконавець погоджує із землевласником або землекористувачем,органом земельних ресурсів,природоохоронним органом,санітарно-епідеміологічною службою,органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини. Погоджений проект відведення земельної ділянки підлягає державній експертизі,яка проводиться органом земельних ресурсів відповідно до законодавства.

Районна,Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація або сільська,селищна,міська рада у місячний строк розглядає проект відведення та приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність.

Відповідно до Наказу Держкомзему від 04.05.99р. №43 технічна документація зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою включає:- виписку з рішення відповідної ради або державної адміністрації про надання у постійне користування,передачу у власність або продаж земельної ділянки;- заяву власника землі або землекористувача про складання державного акта;- технічне завдання на розробку технічної документації зі складання державного акта;- висновок державного органу земельних ресурсів Держкомзему України про наявні обмеження на використання земельної ділянки;- висновок органу у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження на використання земельної ділянки;- журнал польових вимірювань - кадастровий план земельної ділянки,складений за результатами зйомки;- збірний кадастровий план суміжних землевласників і землекористувачів - відомість обчислення площі земельної ділянки;- відомість обробки теодолітного ходу та вирахування координат поворотних точок меж земельної ділянки.

Відповідно до Наказу Держкомзему від 04.05.99р. №43 межі земельних ділянок,що передаються або надаються у власність чи у користування,відновлюються або переносяться в натуру (на місцевість) за наявними планово-картографічними матеріалами. Крайні поворотні точки кожної межі закріплюються довгостроковими межовими знаками встановленого зразка,крім випадків збігу вказаних поворотних точок меж з твердими точками на місцевості. Перенесення в натуру (на місцевість) або відновлення всіх поворотних точок меж земельної ділянки здійснюється геодезичними методами з прив`язкою не менше двох характерних закріплених поворотних точок до пунктів державної геодезичної мережі або до твердих точок на місцевості. Здійснюється кадастрова зйомка земельної ділянки з наступним вирахуванням координат поворотних точок меж (у державній або умовній системі координат) і площі ділянки. За результатами виконаних робіт складається кадастровий план земельної ділянки. Довгострокові межові знаки передаються на зберігання власнику або користувачу земельної ділянки,про що складається відповідний акт. Акт складається у трьох примірниках,підписується власником або користувачем земельної ділянки,виконавцем робіт і представником районного (міського) відділу (управління) земельних ресурсів Держкомзему України. Один примірник додається до технічної документації зі складання відповідного державного акта,другий - передається виконавцю робіт,третій - видається разом з державним актом на землю власнику або користувачу земельної ділянки. Власник або користувач земельної ділянки попереджається про відповідальність за порушення чи знищення вказаних знаків.

Розгляньмо повну модель процедури приватизації земельної ділянки в порядку відведення. Адже,орієнтуючись на її стадії,можна зрозуміти зміст і порядок решти семи приватизаційних моделей,які,хоча й мають істотні особливості,та однаково лише похідні.

Отже,повна процедура приватизації земельної ділянки передбачає:— подання громадянином України до сільської,селищної,міської Ради або до відповідних районних,Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій заяви про безоплатну передачу земельної ділянки в приватну власність за місцем розташування бажаної для отримання земельної ділянки. В заяві зазначається її площа й мета використання (цільове призначення). Звернення має бути відповідно оформлене,містити прізвище,ім`я та по батькові,домашню адресу й контактні телефони заявника. У разі недотримання цих вимог воно вважається анонімним і не підлягає розгляду;— розгляд заяви відповідним уповноваженим органом приватизації в місячний термін. У разі надання згоди на передачу заявнику земельної ділянки у власність,відповідний орган приватизації надає дозвіл на розробку проекту її відведення. Згода або відмова у наданні земельної ділянки заявникові оформлюється відповідним рішенням або розпорядженням;— прийняття рішення або розпорядження на користь заявника. Це є підставою для початку розробки документації проекту відведення земельної ділянки;— розробку проекту відведення земельної ділянки за рахунок зявника. Замовником проекту відведення виступає сам громадянин (Постанова КМУ від 26.05.2004 р. №677 «Про затвердження порядку розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»);— погодження проекту відведення земельної ділянки з органами:— земельних ресурсів,— природоохоронними,— санітарно- епідеміологічними,— архітектурними,— з охорони культурної спадщини;— державну експертизу погодженого проекту відведення земельної ділянки,яку виконує орган земельних ресурсів відповідно до положень Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;— повернення до органу приватизації проекту відведення земельної ділянки,що пройшов експертизу в органах земельних ресурсів. Протягом місяця орган приватизації має прийняти по такому проекту відповідне рішення;— перенесення в натуру (на місцевість) розмірів земельної ділянки,передбачених проектом відведення,із встановленням землевпорядною організацією межових знаків. На цій стадії здійснюється кадастрова зйомка та розробляється кадастровий план,земельній ділянці присвоюється кадастровий номер. Відповідно до встановлених на місцевості меж за заявником закріплюється площа земельної ділянки,здійснюється її опис з описом меж ділянок суміжних землевласників;— підготовку державною або приватною землевпорядною організацією технічної документації для видачі Державного акта на право власності на землю. Розроблена технічна документація,за актом приймання-передавання,передається разом з маркованим цифровим носієм «реєстратору». На цій стадії землевпорядна організація заповнює бланк Державного акта;— перевірку «реєстратором» наданої технічної документації щодо дотримання в ній встановлених вимог. Після завершення перевірки «реєстратор» робить відповідну позначку на її титульному аркуші – «До прийняття». Після цього заповнюється реєстраційна картка земельної ділянки,яку передають разом з технічною документацією до територіального органу земельних ресурсів;— перевірку територіальним органом земельних ресурсів технічної документації (в 10-денний строк з дня її отримання) й оформленого землевпорядною організацією бланку Державного акта щодо відповідності даних. За відсутності розбіжностей достовірність даних Державного акта засвідчує керівник територіального органу земельних ресурсів і скріплює печаткою. Погоджений та завізований Державний акт на право власності на землю в двох примірниках,разом з двома примірниками реєстраційної картки,передається оператору;— здійснення оператором у присутності заявника необхідних записів про державну реєстрацію прав особи на землю до «Книги записів реєстрації Державних актів на право власності на землю,права постійного користування землею,договорів оренди землі».

Після внесення записів один примірник Державного акта залишається в оператора для передачі до територіального органу земельних ресурсів,а другий примірник одразу підлягає врученню заявнику.

У такий спосіб,пройшовши всі стадії процедури приватизації земельної ділянки,заявник отримує Державний акт на право власності на земельну ділянку й відповідно до чинного законодавства стає повноправним власником землі., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014