+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Договір купівлі – продажу цінних паперів

По договору купівлі – продажу цінних паперів,надалі по тексту „Договір”:Доповнити п. 2.3. Договору наступним змістом:„ Власник лоту облігацій має право отримати у власність наступний об’єкт нерухомості відповідно до затвердженого Сторонами план – схеми,що є невід’ємною частиною цього Договору:

[/p]

Скоротити п. 6.1.2. Договору та вилучити наступні слова:„ що передбачені п. 8.4. даного Договору.” Доповнити п. 6.1.3. Договору наступним змістом „ та/або чинного законодавства України”. Викласти п. 8.3. Договору в наступній редакції:

„п. 8.3. За кожну односторонню необґрунтовану відмову Продавця від виконання своїх зобов’язань,які передбачені Договором,Інформацією про випуск облігації,чинним законодавством України,Продавець зобов’язується сплатити Покупцю штраф у розмірі 5 % від фактично внесених Покупцем сум. Якщо таке не виконання зобов’язань Продавця продовжується більше ніж ____ календарних днів,то Покупець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір,а Продавець зобов’язується повернути Покупцеві суми фактично внесених коштів за Лот облігацій протягом 5 банківських днів і сплати Покупцю штраф у розмірі 5 % від фактично внесених Покупцем сум.”

Внести зміни до п. 8.5. Договору та викласти в наступній редакції:„п. 8.5. За несвоєчасне надання розпорядження на перерахування Лоту на користь Покупця Продавець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день такого прострочення від ціни Лоту.” Вважаю за необхідним пункт 8.4. Договору усунути але якщо такої можливості не має то тоді хоч би відобразити рівноцінно та викласти в наступній редакції:

„п. 8.4. У випадку необґрунтованої відмови Продавця від виконання своїх зобов’язань,які передбачені Договором,Продавець має право вимагати сплати штрафу у розмірі 5 % від фактично внесених Покупцем сум.”

Вважаю,що пункт 13.2. Договору повинен бути викладений в розділі відповідальності. Щодо змін,то цей пункт видозмінити та викласти в наступній редакції:„п. 13.2. Сторони визнають,що в разі прострочення виконання Покупцем зобов’язань з оплати передбаченого п. 4.3. Договору,більше ніж на 30 робочих днів,Продавець направляє Покупцю цінний лист з описом вкладення та повідомленням про вручення щодо нагадування про здійснення відповідних платежів та встановлює додатковий строк,що складає 10 робочих днів з моменту отримання такого листа. У випадку направлення Покупцем обґрунтованої відповіді щодо не можливості здійснення відповідних платежів у додатково встановлений строк,то Продавець надає ще додатковий строк,що не може перевищувати 30 робочих днів. У випадку прострочення наданого такого строку,то Продавець направляє Покупцю вторинний цінний лист з описом вкладення та повідомленням про вручення та з нагадуванням щодо здійснення оплати протягом 10 робочих днів з моменту отримання такого листа. У випадку не дотримання Покупцем обов’язків щодо оплати відповідно до вторинного отриманого листа,то Сторони за взаємною згодою укладають додаткову угоду про розірвання Договору.”

Внести зміни до пункту 13.3. Договору та викласти в наступній редакції:„п. 13.3. Сторони погодились,що в разі прострочення Покупцем своїх зобов’язань з оплати частин ціни Лоту – згідно п. 4.4. Договору,а також зобов’язань з доплати – згідно п. 4.7. Договору,більше ніж на 30 робочих днів,то Продавець направляє Покупцю цінний лист з описом вкладення та повідомленням про вручення щодо нагадування про здійснення відповідних платежів та встановлює додатковий строк,що складає 10 робочих днів з моменту отримання такого листа. У випадку прострочення наданого такого строку,то Продавець направляє Покупцю вторинний цінний лист з описом вкладення та повідомленням про вручення та з нагадуванням щодо здійснення оплати протягом 10 робочих днів з моменту отримання такого листа. У випадку не дотримання Покупцем обов’язків щодо оплати відповідно до вторинного отриманого листа,то Сторони за взаємною згодою укладають додаткову угоду про розірвання Договору. На підставі чого Покупець направляє Продавцю свої реквізити щодо повернення сплачених грошових коштів. Протягом 3 робочих днів з моменту отримання реквізитів Покупця Продавець зобов’язується повернути Покупцю сплачені грошові кошти в повному обсязі.” Змінити п. 14.1. Договору,щоб частини Лоту мали юридичну силу при їх продажу.

По Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості,надалі по тексту „Договір”:п. 1.7. Договору,який передбачає Договір купівлі – продажу облігацій,але для підпису надали Договір купівлі – продажу цінних паперів,це дуже важливе зауваження,бо внаслідок такої помилки можуть виникнути протиріччя і можливість не отримання в подальшому бажаного об’єкту нерухомості. Внести зміни та передбачити план – схему бажаного об’єкту нерухомості,що має бути викладена в окремому додатку,як невід’ємна частина Договору.

п. 2.6. Договору,передбачає надання виписки (довідки чи інший документ) за формою,затвердженою відповідною фінансовою установою. Тому вважаю за необхідним таку форму затвердити шляхом укладання відповідного Додатку до цього Договору,як невід’ємну частину Договору та укласти такий додаток разом з укладанням такого Договору. Та обов’язково передбачити можливість внесення змін до форми,у випадку внесення такої зміни відповідною фінансовою установою,що має бути підтверджено безпосередньо такою фінансовою установою шляхом направлення на адресу Інвестора та Забудовника цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення.

п. 3.9. Договору передбачає викуп у Інвестора надлишкових облігацій,які залишились після погашення Лоту. Цей пункт дещо суперечить п. 14.1. Договору купівлі – продажу цінних паперів,тому що цим пунктом передбачено втрата юридичної чинності частин Лоту,тому вважаю за необхідним внести зміни до п. 14.1. Договору купівлі – продажу цінних паперів та передбачити як випадок внаслідок виникнення обставин передбачених п. 3.9. Договору.

Пункт 4.3.2. Договору передбачає можливість витребування від Інвестора додаткової документації,необхідної для підтвердження права власності Інвестора на Лот облігацій та здійснення повного розрахунку за Лот облігацій. Виникає одразу декілька запитань:Перше запитання - Яка саме додаткова документація? Необхідно розписати,щоб в подальшому не призвело до негативних наслідків. Друге запитання - документація повинна бути надана оригіналом,ксерокопією,нотаріально посвідченою копією.

Видалити п. 4.3.3. Договору,або внести зміни до такого пункту щодо заборонити розірвання Договору в односторонньому порядку зі Сторони Забудовника.

п. 4.3.6. Договору передбачає у Забудовника є можливість використання інших прав,що передбачені умовами чинного законодавства України,але у Інвестора такої можливості не передбачено. Щодо відповідальності Сторін,а саме:

„п. 5.2. В разі прострочення Забудовником терміну,який встановлено п. 3.5. Договору (оформлення право власності на ім’я Інвестора протягом 4 – х місяців з моменту передачі об’єкту нерухомості за актом прийому – передачі),Забудовник повинен сплатити Інвестору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості об’єкта нерухомості за кожен день прострочення. Проте,якщо період прострочення не перевищує 90 днів,пеня Забудовнику не нараховується та не підлягає сплаті,а якщо період прострочення перевищив 90 днів,сплаті підлягає пеня,нарахована за весь період прострочення включаючи перші 90 днів.” Але було б не погано якщо штрафна санкція вираховувалась не в подвійній обліковій ставці НБУ,в у процентному співвідношенні. Щодо п. 5.3. Договору,то наполягаю на внесення змін рівноцінно таким,що викладені в п. 13.3. Договору купівлі – продажу цінних паперів,так як вони перетинаються по змісту.

Особливо наполягаю на доповнення розділу відповідальності пунктом щодо не здачі об’єкту будівництва у строк та накладення відповідної штрафної санкції.

Доповнити розділ загальним пунктом,а саме пункт по змісту,що викладений в моїй редакції п. 8.3. Договору купівлі – продажу цінних паперів., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014