+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)

Стаття 373. Земля (земельна ділянка) як об'єкт права власності

Відповідно до Земельного кодексу України:[p] [p] 1. Земля є основним національним багатством,що перебуває під особливою охороною держави.[p] [p] 2. Право власності на землю гарантується Конституцією України ( 254к/96-ВР ).[p] [p] Право власності на землю (земельну ділянку) набувається і здійснюється відповідно до закону.[p] [p] 3. Право власності на земельну ділянку поширюється на поверхневий (грунтовий) шар у межах цієї ділянки,на водні об'єкти,ліси,багаторічні насадження,які на ній знаходяться,а також на простір,що є над і під поверхнею ділянки,висотою та глибиною,які необхідні для зведення житлових,виробничих та інших будівель і споруд.[p] [p] 4. Власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення.[p] [p] 5. Власник земельної ділянки може використовувати на свій розсуд все,що знаходиться над і під поверхнею цієї ділянки,якщо інше не встановлено законом та якщо це не порушує прав інших осіб.[p] Стаття 374. Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку)[p] [p] 1. Суб'єктами права власності на землю (земельну ділянку) є фізичні особи,юридичні особи,держава,територіальні громади.[p] [p] 2. Іноземці,особи без громадянства можуть набувати право власності на землю (земельні ділянки) відповідно до закону.[p] [p] 3. Іноземні юридичні особи,іноземні держави та міжнародні організації можуть бути суб'єктами права власності на землю (земельну ділянку) у випадках,встановлених законом.[p] [p] 4. Права та обов'язки суб'єктів права власності на землю (земельну ділянку) встановлюються законом.[p] [p] Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки[p] [p] 1. Власник земельної ділянки має право зводити на ній будівлі та споруди,створювати закриті водойми,здійснювати перебудову,а також дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам.[p] [p] 2. Власник земельної ділянки набуває право власності на зведені ним будівлі,споруди та інше нерухоме майно.[p] [p] 3. Право власника на забудову здійснюється ним за умови додержання архітектурних,будівельних,санітарних,екологічних та інших норм і правил,а також за умови використання земельної ділянки за її цільовим призначенням.[p] [p] 4. Правові наслідки самочинної забудови,здійсненої власником на його земельній ділянці,встановлюються статтею 376 цього Кодексу.[p] [p] Стаття 376. Самочинне будівництво[p] [p] 1. Житловий будинок,будівля,споруда,інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом,якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці,що не була відведена для цієї мети,або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту,або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.[p] [p] 2. Особа,яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна,не набуває права власності на нього.[p] [p] 3. Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою,яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці,що не була їй відведена для цієї мети,за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно.[p] 4. Якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особою,яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на його земельній ділянці,або якщо це порушує права інших осіб,майно підлягає знесенню особою,яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво,або за її рахунок.[p] [p] 5. На вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно,яке самочинно збудоване на ній,якщо це не порушує права інших осіб.[p] [p] 6. Особа,яка здійснила самочинне будівництво,має право на відшкодування витрат на будівництво,якщо право власності на нерухоме майно визнано за власником (користувачем) земельної ділянки,на якій воно розміщене.[p] [p] 7. У разі істотного відхилення від проекту,що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб,істотного порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення,яким зобов'язати особу,яка здійснила (здійснює) будівництво,провести відповідну перебудову. Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа,яка здійснила (здійснює) будівництво,відмовляється від її проведення,таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи,яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа,яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво,зобов'язана відшкодувати витрати,пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.[p] [p] Стаття 377. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку,будівлі або споруди,що розміщені на ній[p] [p] 1. До особи,яка придбала житловий будинок,будівлю або споруду,переходить право власності на земельну ділянку,на якій вони розміщені,без зміни її цільового призначення,у розмірах,встановлених договором.[p] [p] Якщо договором про відчуження житлового будинку,будівлі або споруди розмір земельної ділянки не визначений,до набувача переходить право власності на ту частину земельної ділянки,яка зайнята житловим будинком,будівлею або спорудою,та на частину земельної ділянки,яка є необхідною для їх обслуговування.[p] [p] 2. Якщо житловий будинок,будівля або споруда розміщені на земельній ділянці,наданій у користування,то у разі їх відчуження до набувача переходить право користування тією частиною земельної ділянки,на якій вони розміщені,та частиною ділянки,яка необхідна для їх обслуговування.[p] [p] Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку[p] [p] 1. Право власності особи на земельну ділянку може бути припинене за рішенням суду у випадках,встановлених законом.[p] Глава 28[p] [p] Стаття 404. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном[p] [p] 1. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном полягає у можливості проходу,проїзду через чужу земельну ділянку,прокладання та експлуатації ліній електропередачі,зв'язку і трубопроводів,забезпечення водопостачання,меліорації тощо.[p] [p] 2. Особа має право вимагати від власника (володільця) сусідньої земельної ділянки,а в разі необхідності - від власника (володільця) іншої земельної ділянки надання земельного сервітуту.[p] [p] 3. Право користування чужим майном може бути встановлено щодо іншого нерухомого майна (будівлі,споруди тощо).[p] [p] Глава 34[p] [p] ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ[p] [p] Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови[p] [p] 1. Власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових,побутових,соціально-культурних,житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає на підставі договору або заповіту.[p] [p] 2. Право користування земельною ділянкою,наданою для забудови,може бути відчужене землекористувачем або передаватися у порядку спадкування.[p] [p] 3. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на визначений або на невизначений строк.[p] [p] Стаття 414. Права та обов'язки власника земельної ділянки,наданої для забудови[p] [p] 1. Власник земельної ділянки,наданої для забудови,має право на одержання плати за користування нею. Якщо на земельній ділянці збудовані промислові об'єкти,договором може бути передбачено право власника земельної ділянки на одержання частки від доходу землекористувача. 2. Власник земельної ділянки має право володіти,користуватися нею в обсязі,встановленому договором із землекористувачем. Перехід права власності на земельну ділянку до іншої особи не впливає на обсяг права власника будівлі (споруди) щодо користування земельною ділянкою. Стаття 415. Права та обов'язки землекористувача[p] [p] 1. Землекористувач має право користуватися земельною ділянкою в обсязі,встановленому договором. 2. Землекористувач має право власності на будівлі (споруди),споруджені на земельній ділянці,переданій йому для забудови. 3. Особа,до якої перейшло право власності на будівлі (споруди),набуває право користування земельною ділянкою на тих же умовах і в тому ж обсязі,що й попередній власник будівлі (споруди). 4. Землекористувач зобов'язаний вносити плату за користування земельною ділянкою,наданою йому для забудови,а також інші платежі,встановлені законом. 5. Землекористувач зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення.[p] [p] Стаття 416. Припинення права користування земельною ділянкою для забудови[p] [p] 1. Право користування земельною ділянкою для забудови припиняється у разі:1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача;2) спливу строку права користування;3) відмови землекористувача від права користування;4) невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд. 2. Право користування земельною ділянкою для забудови може бути припинене за рішенням суду в інших випадках,встановлених законом. Стаття 417. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою[p] [p] 1. У разі припинення права користування земельною ділянкою,на якій була споруджена будівля (споруда),власник земельної ділянки та власник цієї будівлі (споруди) визначають правові наслідки такого припинення. У разі недосягнення домовленості між ними власник земельної ділянки має право вимагати від власника будівлі (споруди) її знесення та приведення земельної ділянки до стану,в якому вона була до надання її у користування. 2. Якщо знесення будівлі (споруди),що розміщена на земельній ділянці,заборонено законом (житлові будинки,пам'ятки історії та культури тощо) або є недоцільним у зв'язку з явним перевищенням вартості будівлі (споруди) порівняно з вартістю земельної ділянки,суд може з урахуванням підстав припинення права користування земельною ділянкою постановити рішення про викуп власником будівлі (споруди) земельної ділянки,на якій вона розміщена,або про викуп власником земельної ділянки будівлі (споруди),або визначити умови користування земельною ділянкою власником будівлі (споруди) на новий строк.
На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014