+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 576
"Про затвердження Положення про дозвільну систему".

1.2. Інструкція визначає порядок видачі дозволів на
оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів у
штемпельно-граверних майстернях.

1.3. Провадження справ по видачі дозволів на оформлення
замовлень на виготовлення печаток і штампів здійснюють:Головне
управління охорони громадського порядку МВС України,МВС
Республіки Крим,ГУВС м. Києва,УВС областей і м. Севастополя,УВС
міст та міськрайвідділи внутрішніх справ.

2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ВИГОТОВЛЕННЯ
ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ

2.1. Дозволи на оформлення замовлень на
виготовлення печаток і штампів є документами суворої звітності.

2.2 Дозволи видаються:

2.2.1 Головним управлінням охорони громадського порядку МВС
України на виготовлення печаток і штампів - міністерствам та іншим
центральним органам державної виконавчої влади,міжнародним
організаціям (товариствам),які знаходяться на території України,
українським представництвам за кордоном;

2.2.2 Управліннями,відділами охорони громадського порядку
МВС Республіки Крим,ГУВС м. Києва,УВС областей і м. Севастополя,
УВС міст,УВСТ на виготовлення печаток і штампів - обласним,
міським державним адміністраціям,органам місцевого регіонального
самоврядування та спільним з іноземними фірмами підприємствам;

2.2.3. Міськрайвідділами внутрішніх справ на виготовлення
печаток і штампів- місцевим державним адміністраціям,органам
місцевого і регіонального самоврядування,підприємствам,установам
і організаціям,релігійним та господарським об'єднанням,а також
підприємцям-громадянам.

2.3. Для одержання дозволу на оформлення замовлень на
виготовлення печаток і штампів керівники підприємств,установ,
організацій і господарських об'єднань подають в органи внутрішніх
справ письмове клопотання,де вказується особа,відповідальна за
отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів,а громадяни -
заяву.

2.4. До клопотань додаються:

2.4.1. Державними підприємствами,установами,організаціями:

на оформлення замовлень на виготовлення заново гербових і
простих печаток,штампів - зразки (ескізи) у двох примірниках,
затверджені (погоджені) вищестоящою організацією та засвідчені
керівником даного підприємства.

2.4.2. Господарськими об'єднаннями,підприємцями-юридичними
особами та підприємцями-громадянами:

зразки (ескізи) печаток,штампів у двох примірниках,
завірених органом,що прийняв рішення про утворення чи реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності,громадського чи
господарського об'єднання. Крім того,громадські та господарські
об'єднання подають виписку із статуту чи положення,затверджених
відповідними міністерствами чи іншими центральними органами
державної виконавчої влади або органами місцевого і регіонального
самоврядування про надання права користуватися печатками і
штампами,а суб'єкти підприємницької діяльності - копію свідоцтва
про державну реєстрацію,номер якого зазначається на печатках і
штампах таких суб'єктів. ( Абзац другий пункту 2.4.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказами МВС N 379 ( z0169-94 ) від 12.07.94,
N 24 ( z0049-96 ) від 15.01.96 )

довідки про відкриття рахунку в установах Національного чи
комерційних банків України.

2.4.3. Заново створювані Українські міжнародні організації
(товариства) подають до МВС України для одержання дозволу на
оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів зразки
(ескізи) у двох примірниках з додатком виписки із статуту чи
положення,затверджених вищестоящою установою,про створення такої
організації (товариства),довідки установи Національного чи
комерційних банків України про відкриття рахунку.

2.4.4. Релігійні товариства - копію свідоцтва про реєстрацію
у Раді в справах релігії при Кабінеті Міністрів України та зразки
печаток і штампів у двох примірниках,затверджені вказаною Радою.

2.4.5. Лікарі і ветлікарі,які працюють у медичних закладах
або займаються медичною практикою на підприємницьких засадах,для
одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток
- їх зразки (ескізи) у двох примірниках,засвідчені місцевим
органом охорони здоров'я чи ветеринарної служби,і копію диплома,
а для лікарів,які працюють у лікувальних закладах,подається ще і
клопотання керівників лікувальних закладів,де вони працюють.

2.4.6. На оформлення замовлень на виготовлення гербових і
простих печаток,штампів у зв'язку з перейменуванням - зразки
(ескізи) у двох примірниках,засвідчені керівником даного
підприємства,установи,організації і виписку із статуту,
постанови,наказу або розпорядження вищестоящої організації про
перейменування.

2.4.7. На оформлення замовлень на виготовлення гербових,
простих печаток і штампів у зв'язку з їх спрацюванням - зразки
(ескізи) у двох примірниках,засвідчені керівником даного
підприємства,установи,організації.

2.4.8. Платіжні доручення про оплату послуг,пов'язаних з
видачею дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і
штампів,крім лікарів і ветлікарів,які працюють у лікувальних
закладах і не займаються медичною практикою на підприємницьких
засадах.

2.5. Органи внутрішніх справ на кожному примірнику зразків
печаток і штампів ставлять позначку "До дозволу N ",яка
засвідчується підписом керівника органу внутрішніх справ чи служби
дозвільної системи і скріплюється печаткою з відбитком "Дозвільна
система".

2.6. Коли нові печатки і штампи виготовляються у зв'язку із
заміною старих або з перейменуванням,орган внутрішніх справ на
дозволі проставляє штамп "Печатки (штампи) можуть бути видані
тільки після пред'явлення квитанції про здавання наявних". Старі
печатки здаються на знищення в органи внутрішніх справ,які
видають про це квитанцію.

2.7. У випадку втрати печатки чи штампа керівники
підприємств,установ і організацій,господарських об'єднань або
громадян зобов'язані вжити заходів для їх розшуку,а також негайно
повідомити про це органи внутрішніх справ.

Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і
штампів замість загублених видається на загальних підставах через
10 днів з моменту подання заяви про втрату,а також після
опублікування в пресі повідомлення про недійсність загублених
печаток і штампів.

Печатки і штампи,виготовлені замість втрачених,повинні мати
у тексті букву "Д" (дублікат).

2.8. Залежно від виду дозволів,що видаються,вони
підписуються відповідно керівниками Міністерства внутрішніх справ,
МВС Республіки Крим,ГУВС м. Києва,УВС областей і м. Севастополя,
начальниками управлінь,відділів охорони громадського порядку МВС,
УВС (ГУВС),УВС міст та міськрайвідділів внутрішніх справ.

2.9. Оформлений дозвіл видається керівникам підприємств,
установ,організацій,господарських об'єднань,а також громадянам
або уповноваженим ними особам під розписку після пред'явлення
паспорта чи іншого документа,що засвідчує особу. Облік виданих
дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів
здійснюється у книзі обліку

3. КОРИСТУВАННЯ ПЕЧАТКАМИ І ШТАМПАМИ

3.1. Зображення Державного герба України розміщується на
печатках органів державної влади і державного управління,
службових посвідченнях,штампах,бланках державних установ з
обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба,затвердженого
пунктом 1 постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992
року.

3.2. Підприємства,установи і організації можуть мати тільки
по одному примірнику гербової каучукової або металевої печатки.

У деяких випадках допускається з дозволу міністра або
керівника іншого центрального органу державної виконавчої влади
виготовлення додаткової гербової печатки з цифрою "2",а установам
Національного банку України дозволяється мати більше двох
гербових каучукових або металевих печаток з відповідними цифрами.
( Абзац другий пункту 3.2. в редакції Наказу МВС N 173
( z0129-96 ) від 20.03.96 )

3.3. ( Пункт 3.3 скасовано на підставі Наказу МВС
N 173 ( z0129-96 ) від 20.03.96 ) Філіалам державних підприємств,
установ і організацій дозволяється виготовлення гербових
каучукових і металевих печаток,якщо це передбачено статутом,
положенням або наказом про ці філії. У цьому випадку у текст
печаток вписується слово "Філія".

3.4. ( Пункт 3.4 скасовано на підставі Наказу МВС N 173
( z0129-96 ) від 20.03.96 ) Управління (відділи) кадрів можуть
замовляти малу гербову металеву печатку для посвідчень і
спеціальних перепусток.

3.5. ( Пункт 3.5 скасовано на підставі Наказу МВС
N 173 ( z0129-96 ) від 20.03.96 ) Металеві гербові печатки
виготовляються також для установ Національного та комерційних
банків України і відділень зв'язку.

3.6. Міністерства та інші центральні органи державної
виконавчої влади незалежно від наявності у них печаток з Державним
гербом України можуть виготовляти прості круглі печатки для:

секретаріатів (міністерств,інших центральних органів
державної виконавчої влади);

секретних відділів (спецчастини);

канцелярії (загального відділу);

управлінь справами;

адміністративно-господарських управлінь (відділів);

управлінь відділів кадрів.

Управління справами і канцелярії,секретаріати мають право
замовляти круглу печатку для пакетів.

3.7. Підприємства,установи і організації,які мають свій
рахунок в установах Національного та комерційних банків України,
незалежно від наявності гербової печатки,за дозволом вищої
організації можуть замовляти просту печатку (при наявності
відділів кадрів,секретного відділу - по одному примірнику для цих
відділів),а також печатку для пакетів.

3.8. Простою печаткою (особистою) можуть користуватися лікарі
та ветлікарі,які працюють у лікувальних закладах чи займаються
медичною практикою на підприємницьких засадах.

3.9. Трикутні печатки виготовляються для організацій,які не
мають рахунку в установах Національного і комерційних банках
України.

4. ОПИС ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ

4.1. Печатки з Державним гербом виготовляються круглої форми.
У середині кола зображується Державний герб України,а по колу
печатки - назва міністерства чи іншого центрального органу
державної виконавчої влади,потім назва підприємства,установи і
організації.

4.2. Печатки з емблемами,з відповідним описом,можуть бути
виготовлені тільки в тому випадку,якщо емблема передбачена у
статуті або положенні про підприємство,установу,організацію чи
господарське об'єднання,затверджена відповідними міністерствами
чи іншими центральними органами державної виконавчої влади,або
місцевою державною адміністрацією чи органами місцевого і
регіонального самоврядування. Символіка на емблемах повинна
відповідати характеру діяльності підприємств,установ,організацій
та господарських об'єднань а також функціям,що виконують згідно
за статутами та положеннями такі юридичні особи.
На печатках і штампах суб'єктів підприємницької діяльності
повинен зазначатися номер свідоцтва про державну реєстрацію.
( Доповнено згідно з Наказом МВС N 379 ( z0169-94 ) від
12.07.94 )

4.3. Проста печатка виготовляється круглої або трикутної
форми.

4.4. Написи на печатках,штампах,штемпелях державних,
партійних,громадських органів,підприємств,установ і
організацій виконуються української мовою або українською і
російською мовами. ( Пункт 4.4 в редакції Наказу МВС N 24
( z0049-96 ) від 15.01.96 )

4.5. На кутових штампах,у залежності від підпорядкованості,
у верхній частині розміщується напис:"Україна",під ним - назва
міністерства чи іншого центрального органу державної виконавчої
влади,підприємства,установи і організації.

На кутових штампах герби України не зображуються. Герби і
емблеми зображуються тільки на бланках,виготовлених друкарським
способом.

( Абзац третій пункту 4.5 виключено на підставі Наказу МВС N
24 ( z0049-96 ) від 15.01.96 ) На кутових штампах кожний реквізит
зазначається зверху українською мовою,нижче - мовою,зазначеною
у статуті або положенні.

4.6. Текст,зображений на кутовому штампі міністерства чи
іншого центрального органу державної виконавчої влади,
підприємства,установи чи організації,повинен відповідати тексту,
зображеному на печатці.

4.7. Всі види печаток і штампів повинні виготовлятися за
прийнятими стандартними розмірами:

печатка круглої форми з текстом

однією мовою

38-40 мм

печатка круглої форми з текстом

двома мовами

40-45 мм

трикутна печатка

45х45 мм

кутовий штамп

55х70 мм

5. ЗБЕРІГАННЯ ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ

5.1. Гербові і прості печатки,штампи зберігаються на
підприємствах,в установах і організаціях та господарських
об'єднаннях у металевих шафах або сейфах й обліковуються у
спеціальних книгах.

5.2. Відповідальність і контроль за дотриманням порядку
зберігання печаток і штампів,а також законністю користування ними
покладається на керівників підприємств,установ і організацій та
господарських об'єднань.

При заміні керівника печатки і штампи передаються
новопризначеному за актом.

Керівники підприємств,установ і організацій у разі
необхідності можуть своїм наказом покласти відповідальність за
зберігання і користування печатками і штампами на одного із
підлеглих їм працівників.

5.3. При ліквідації підприємств,установ,організацій та
господарських об'єднань їх керівники печатки і штампи зобов'язані
здати для знищення в органи внутрішніх справ,про що там видається
квитанція,на звороті якої робляться відбитки
знищених печаток і штампів,після чого вони знищуються шляхом
опилювання металевих виробів двома перехресними лініями,
розрізанням резинових,каучукових деталей на малі частини або їх
спалювання.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014