+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Законом визначено,що природні ресурси України — це власність народу України.

Особливій державній охороні підлягають території й об'єкти природно-заповідного фонду України та інші території й об'єкти. Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров'я і життя людей.

Кожен громадянин України має право на:безпечне для його життя і здоров'я навколишнє природне середовище;участь в обговоренні проектів законодавчих актів,матеріалів щодо розміщення,будівництва і реконструкції об'єктів,що можуть негативно впливати на довкілля;участь у розробці заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;об'єднання в суспільні природоохоронні формування;одержання повної і достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища;участь у проведенні суспільної екологічної експертизи;одержання екологічної освіти;представлення в суд позовів про відшкодування збитку,заподіяного їх здоров'ю внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне дисциплінарну,адміністративну,громадянську і кримінальну відповідальність.

Суб'єктами екологічного правопорушення є право - і дієздатні фізичні і юридичні особи. Суб'єктивними ознаками є вина,необережність чи навмисність та екологічний ризик власників джерел підвищеної екологічної небезпеки.

Об'єктивними ознаками екологічного правопорушення є дія чи бездіяльність,які призводять до протиправного порушення екологічних вимог. Дані порушення мають екологічну спрямованість і призводять до екологічної небезпеки та майнової і моральної шкоди природним ресурсам,належним власнику чи користувачу,навколишньому природному середовищу,життю і здоров'ю людини.

Види екологічних правопорушень - це визначені чинним екологічним законодавством категорії незаконних дій (бездіяльність),за які в залежності від характеру і ступеню екологічної небезпеки,об'єкта,предмета посягання та інших ознак можуть застосовуватись заходи державно-правового примусу.

Екологічні правопорушення в залежності від предмета і об'єкта посягання можуть бути в галузі


- використання природних ресурсів:земельних,водних,лісових,гірничих,фауністичних,в сфері використання і охорони атмосфери;

- охорони навколишнього природного середовища:порушення природоохоронних вимог на стадії прийняття рішень і в процесі здійснення господарської діяльності;

- екологічної безпеки:невиконання заходів щодо попередження,виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій.

Правопорушення по окремих галузях і інститутах екологічного законодавства поділяються на:


1) порушення у сфері права власності на природні ресурси:

2) порушення у сфері права природокористування;

3) правопорушення у сфері відтворення природних ресурсів;

4) правопорушення у сфері екологічної експертизи;

5) екологічні правопорушення у сфері застосовування економічних важелів щодо використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища;

6) порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;

7) порушення норм екологічної безпеки;

8) порушення екологічних прав громадян (на повну і достовірну інформацію та ін.);

9) екологічні правопорушення у сфері управління і контролю.

Порушення лімітів використання природних ресурсів,екологічних нормативів,стандартів,вимог екологічної безпеки призводить до виникнення еколого-правової (превентивної) відповідальності. Проти юридичних осіб,що порушують природоохоронне законодавство,застосовуються такі санкції:обмеження діяльності;зупинення діяльності;припинення діяльності.


Юридична відповідальність за екологічні правопорушення - це специфічна форма суспільних відносин,в яких за допомогою правових норм забезпечується добровільне чи примусове виконання винними особами вимог екологічної безпеки,ефективне використання природних ресурсів,охорона навколишнього природного середовища або покладається обов'язкове виконання обов'язків за допущене екологічне правопорушення.

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення - це різновид юридичної відповідальності,яка застосовується до винних осіб за протиправні дії,що порушують екологічні вимоги у процесі невиконання функціональних обов'язків та інших вимог дисципліни праці,пов'язаних з використанням природних ресурсів,охороною навколишнього природного середовища,забезпеченням екологічної безпеки.


Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення - це різновид суспільних відносин,у яких застосовуються заходи адміністративного впливу (стягнення) за винні і протиправні діяння,що порушують встановлений порядок використання природних ресурсів,охорони навколишнього природного середовища,забезпечення екологічної безпеки та екологічні права громадян.

Кримінальна відповідальність за екологічні злочини - це стан розвитку суспільних відносин,в якому реалізуються засоби кримінально-правового покарання осіб,винних у здійсненні екологічного правопорушення з високим рівнем екологічного ризику і екологічної небезпеки для навколишнього природного середовища,природних ресурсів,життя і здоров'я людей.


Екологічний аудит - це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту,що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності,заходів,умов,системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам
законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

Об'єктами екологічного аудиту є:підприємства,установи та організації,їх філії та
представництва чи об'єднання,окремі виробництва,інші господарські об'єкти.

Критерії екологічного аудиту - вимоги нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища,методики,настанови,організаційні вимоги,керуючись якими екологічний аудитор оцінює докази екологічного аудиту,проводить їх аналіз та готує висновок щодо об'єкта екологічного аудиту.


ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ Є:

збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкта екологічного аудиту та формування на її основі висновку екологічного аудиту;

встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту;

оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;

оцінка ефективності,повноти і обґрунтованості заходів,що вживаються для охорони навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту.

Екологічний аудит в Україні може бути добровільним чи обов'язковим.


Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту на замовлення заінтересованого суб'єкта за згодою керівника чи власника об'єкта екологічного аудиту.

Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності,які становлять підвищену екологічну небезпеку,відповідно до переліку,що затверджується Кабінетом Міністрів України,у таких випадках:

банкрутство;

приватизація,передача в концесію об'єктів державної та комунальної власності;

передача або придбання в державну чи комунальну власність;

передача у довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності;

створення на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;

екологічне страхування об'єктів;

завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону.


Якщо у Вас виникли проблеми в екологічній сфері,то звертайтесь до нас!


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014