+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Прокуратура України

Прокуратура України становить єдину систему,на яку відповідно до Конституції України та цього Закону покладаються такі функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках,визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами,які проводять оперативно-розшукову діяльність,дізнання,досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб,крім скарг,розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Прокурор здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг всіма органами,підприємствами,установами,організаціями та посадовими особами.

Прокурор проводить особистий прийом громадян.

Прийняте прокурором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокурору або до суду.

Систему органів прокуратури становлять:Генеральна прокуратура України,прокуратури Автономної Республіки Крим,областей,міст Києва і Севастополя (на правах обласних),міські,районні,міжрайонні,інші прирівняні до них прокуратури,а також військові прокуратури.

До органів військових прокуратур належать військові прокуратури регіонів і військова прокуратура Військово-Морських Сил України (на правах обласних),військові прокуратури гарнізонів (на правах міських).

Повноваження прокурора

При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право:


1) безперешкодно за посвідченням,що підтверджує займану посаду,входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування,об'єднань громадян,підприємств,установ та організацій незалежно від форм власності,підпорядкованості чи приналежності,до військових частин,установ без особливих перепусток,де такі запроваджено;мати доступ до документів і матеріалів,необхідних для проведення перевірки,в тому числі за письмовою вимогою,і таких,що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів,видачі необхідних довідок,в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій,для вирішення питань,пов'язаних з перевіркою. Отримання від банків інформації,яка містить банківську таємницю,здійснюється у порядку та обсязі,встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";

2) вимагати для перевірки рішення,розпорядження,інструкції,накази та інші акти і документи,одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення;

3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок,ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств,установ,організацій та інших структур незалежно від форм власності,а також виділення спеціалістів для проведення перевірок,відомчих і позавідомчих експертиз;

4) викликати посадових осіб і громадян,вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.

При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:

1) опротестувати акти Прем'єр-міністра України,Кабінету Міністрів України,Ради міністрів Автономної Республіки Крим,міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,виконавчих органів місцевих Рад,підприємств,установ,організацій,громадських об'єднань,а також рішення і дії посадових осіб;

2) вносити подання або протест на рішення місцевих Рад залежно від характеру порушень;

3) порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу,дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення,передавати матеріали на розгляд громадських організацій;

4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону;

5) вносити подання до державних органів,громадських організацій і посадовим особам про усунення порушень закону та умов,що їм сприяли;

6) звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян,держави,а також підприємств та інших юридичних осіб.

Прокурор бере участь в судовому розгляді кримінальних справ залежно від характеру і ступеня суспільної небезпеки діяння. Підтримуючи державне обвинувачення,прокурор бере участь у дослідженні доказів,подає суду свої міркування щодо застосування кримінального закону та міри покарання підсудному. При цьому прокурор керується вимогами закону і об'єктивною оцінкою зібраних по справі доказів.

У разі,коли при розгляді справи прокурор дійде висновку,що дані судового слідства не підтверджують обвинувачення підсудного,він зобов'язаний відмовитись від обвинувачення.

Під час судового розгляду до закінчення судового слідства прокурор вправі змінити пред'явлене особі обвинувачення.

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій,спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках,передбачених законом.

Підставою представництва у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан,похилий вік або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорюванні права або реалізувати процесуальні повноваження,а інтересів держави - наявність порушень або загрози порушень економічних,політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб,що вчиняються у відносинах між ними або з державою.


Формами представництва є:

звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод іншої особи,невизначеного кола осіб,прав юридичних осіб,коли порушуються інтереси держави,або про визнання незаконними правових актів,дій чи рішень органів і посадових осіб;

участь у розгляді судами справ;

внесення апеляційного,касаційного подання на судові рішення або заяви про їх перегляд за ново виявленими обставинами.

З метою вирішення питання наявності підстав для внесення касаційного подання у справі,розглянутій без участі прокурора,прокурор має право ознайомитися з матеріалами справи в суді,робити виписки з неї,отримувати копії документів,що знаходяться у справі.

Прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах,форму його здійснення і може здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства в порядку,передбаченому процесуальним законом.

Справи по скаргах громадян на рішення,дії або бездіяльність державних органів,юридичних чи посадових осіб у сфері управлінської діяльності
Конституція України (ст. 55),Закон "Про звернення громадян" гарантують кожному громадянину право на оскарження до суду рішення,дії чи бездіяльності органів державної влади,органів місцевого самоврядування,Інших юридичних,посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності
Судовий розгляд і вирішення цієї категорії справ є важливим цивільним процесуальним засобом захисту прав громадян,сприяє підвищенню відповідальності державних органів,юридичних і посадових осіб за належне виконання обов'язків,посиленню боротьби з бюрократизмом і тяганиною при розгляді законних вимог громадян.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014