+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

1. Чи правомірні вимоги відповідних підприємств,щодо виплати авторської винагороди за використання аудіовізуальних творів у приміщенні клубу?

Відповідно до п. п. 3,4 ст. 426 Цивільного Кодексу України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи,яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності,крім випадків правомірного використання без такого дозволу,передбачених ЦКУ та іншим законом.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором,який укладається з додержанням вимог ЦКУ та іншого закону.

Відповідно до ст. 441 Цивільного Кодексу України використанням твору є його:—опублікування (випуск у світ);—відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;—переклад;—переробка,адаптація,аранжування та інші подібні зміни;—включення складовою частиною до збірників,баз даних,антологій,енциклопедій тощо;—публічне виконання;—продаж,передання в найм (оренду) тощо;—імпорт його примірників,примірників його перекладів,переробок тощо.

Відповідно до ст. 443 Цивільного Кодексу України використання твору здійснюється лише за згодою автора,крім випадків правомірного використання твору без такої згоди,встановлених ЦКУ та іншим законом.

Відповідно до ст. 443 Цивільного Кодексу України Автор має право на плату за використання його твору,якщо інше не встановлено ЦКУ та іншим законом.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про авторське право та суміжні права” публічне виконання - подання за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав творів,виконань,фонограм,передач організацій мовлення шляхом декламації,гри,співу,танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні),так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях,де присутні чи можуть бути присутніми особи,які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї,незалежно від того,чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час;

Відповідно до ст. 7 Закону України „Про авторське право та суміжні права” суб'єктами авторського права є автори творів,їх спадкоємці та особи,яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Відповідно до п. 5 ст. 15 Закону України „Про авторське право та суміжні права”,автор (чи інша особа,яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу,або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті),або комбінованих платежів.

Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і використання твору встановлюються в авторському договорі або у договорах,що укладаються за дорученням суб'єктів авторського права організаціями колективного управління з особами,які використовують твори.

Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мінімальні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування,а саме:

Відповідно до ст. 32 Закону України „Про авторське право та суміжні права” Автору та іншій особі,яка має авторське право,належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору.

Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору.

Передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору.

За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор (чи інша особа,яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі,якій ці права передаються,і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою,яка передає виключне право на використання твору,залишається право на використання цього твору лише в частині прав,що не передаються.

За авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інша особа,яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою,яка передає невиключне право,зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

Право на передачу будь-яким особам невиключних прав на використання творів мають організації колективного управління,яким суб'єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами.

Права на використання твору,що передаються за авторським договором,вважаються невиключними,якщо у договорі не передбачено передачі виключних прав на використання твору.

Відповідно до ст. 43 Закону України „Про авторське право та суміжні права”,допускається без згоди виробників фонограм (відеограм),фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою,і виконавців,виконання яких зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах),але з виплатою винагороди,таке пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників:— публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її примірника;— публічне сповіщення виконання,зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках,в ефір;— публічне сповіщення виконання,зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках,по проводах (через кабель).

Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм),що зазначені у частині першій цієї статті,і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними Державним департаментом інтелектуальної власності уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління,які є на обліку в Державному департаменті інтелектуальної власності.,на основі договорів,які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Одержана від уповноваженої організації винагорода розподіляється відповідною організацією колективного управління у таких пропорціях:виконавцям - 50 відсотків,виробникам фонограм (відеограм) - 50 відсотків.

Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм),що зазначені у частині першій цієї статті,порядок та умови її виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

Особи,які використовують фонограми,відеограми чи їх примірники,повинні надавати організаціям,зазначеним у частині другій цієї статті,точні відомості щодо їх використання,необхідні для збирання і розподілу винагороди.

Відповідно до ст. 45 Закону України „Про авторське право та суміжні права” суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами:—особисто;—через свого повіреного;—через організацію колективного управління.

Відповідно до п. 4 ст. 47 Закону України „Про авторське право та суміжні права” особи,які використовують твори,виконання,програми мовлення,примірники фонограм (відеограм),зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних творів,виконань,примірників фонограм (відеограм),програм мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі.

Відповідно до ст. 48 Закону України „Про авторське право та суміжні права” повноваження на колективне управління майновими правами передаються організаціям колективного управління авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів,укладених у письмовій формі.

Відповідно до ст. 48 Закону України „Про авторське право та суміжні права” повноваження на колективне управління майновими правами передаються організаціям колективного управління авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів,укладених у письмовій формі.

Відповідно до ст. 48 Закону України „Про авторське право та суміжні права” повноваження на колективне управління майновими правами передаються організаціям колективного управління авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів,укладених у письмовій формі.

Організації колективного управління можуть управляти на території України майновими правами іноземних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями,в тому числі й про взаємне представництво інтересів.

Відповідно до п. а),д) ст. 50 Закону України „Про авторське право та суміжні права” порушенням авторського права і (або) суміжних прав,що дає підстави для судового захисту,є:—вчинення будь-якою особою дій,які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав та їх майнові права;— вчинення дій,що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав;

Відповідно до ст. 52 Закону України „Про авторське право та суміжні права” при порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав,передбачених статтею 50 Закону,недотриманні передбачених договором умов використання творів і (або) об'єктів суміжних прав,використанні творів і об'єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право:—вимагати визнання та поновлення своїх прав,у тому числі забороняти дії,що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;— звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій,що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;—подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;—подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди),включаючи упущену вигоду,або стягнення доходу,отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав,або виплату компенсацій;

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:— відшкодування моральної (немайнової) шкоди,завданої порушенням авторського права і (або) суміжних прав,з визначенням розміру відшкодування;— відшкодування збитків,завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;—стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу,отриманого внаслідок порушення;—виплату компенсації,що визначається судом,у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат,замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

При визначенні розмірів збитків,які мають бути відшкодовані особі,права якої порушено,а також для відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення,майнової і моральної шкоди,завданої особі,яка має авторське право і (або) суміжні права,а також із можливого доходу,який могла б одержати ця особа. У розмір збитків,завданих особі,права якої порушено,додатково можуть бути включені судові витрати,понесені цією особою,а також витрати,пов'язані з оплатою допомоги адвоката.

При визначенні компенсації,яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу,суд зобов'язаний у встановлених пунктом "г" цієї частини межах визначити розмір компенсації,враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.

Суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми,присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Відповідно до п. 2 розділу I додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 71 „Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати” розмір винагороди за публічне виконання опублікованих з комерційною метою фонограм та їх примірників,публічна демонстрація опублікованих з комерційною метою відеограм та їх примірників у місцях з платним і безоплатним входом становить 1 відсоток доходів,одержаних з того виду діяльності,у процесі якої здійснюється використання об'єктів суміжних прав,або 2,5 відсотка загальної суми витрат на зазначений вид використання об'єктів суміжних прав у разі відсутності таких доходів.

Відповідно до п. п. 2,3,5 розділу IІ додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 71 „Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати” юридичні і фізичні особи,які здійснюють комерційне використання фонограм і відеограм,самостійно нараховують суми винагороди відповідно до розділу I цього додатка і перераховують її визначеним МОН уповноваженим організаціям колективного управління майновими правами суб'єктів суміжних прав (далі - уповноважені організації),що створені суб'єктами суміжних прав і не є державними організаціями. Крім того,зазначені юридичні і фізичні особи на підставі договорів про виплату винагороди надають уповноваженим організаціям у письмовій формі в установлені договором терміни відомості,необхідні для збирання і розподілу винагороди,зокрема щодо найменування використаних фонограм і (або) відеограм та зафіксованих у них виконань,їх виробників та виконавців,тривалості кожного використання зазначених об'єктів суміжних прав,розміру одержаних доходів від діяльності,пов'язаної з використанням цих об'єктів,або розміру витрат на здійснення їх використання тощо.

У разі проведення концертів,фестивалів,конкурсів,виставок та інших заходів,під час яких планується здійснювати комерційне використання фонограм і (або) відеограм,організатор їх проведення та особа,яка надає приміщення,концертні,танцювальні майданчики,виставкові зали тощо,не пізніше ніж за 5 днів до їх початку інформують про це уповноважені організації.

До числа суб'єктів,які здійснюють комерційне використання фонограм і (або) відеограм,належать театри (у тому числі театри-студії,аматорські самодіяльні театри),концертні та циркові об'єднання,філармонії,цирки,клуби,будинки і палаци культури,будинки офіцерів,кіноконцертні зали,дискотеки,танцювальні і концертні майданчики,а також парки,стадіони,спортивні зали,кінотеатри і відеосалони,казино,нічні клуби,салони (зали) ігрових автоматів,бари,кафе,ресторани та інші підприємства громадського харчування,пансіонати,будинки відпочинку,санаторії,готелі,підприємства та організації торгівлі,побутового обслуговування,пасажирського транспорту,особи,які здійснюють публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції фонограм,відеограм,виконань у передачах ефірного,супутникового,кабельного телебачення та радіомовлення або через мережу Інтернет тощо.

Відповідно до п. п. 16,21,22 додатка І до постанови Кабінету Міністрів України від „18” січня 2003 р. N 72 „Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав” сплачуються авторська винагорода (роялті) за:— Концерти з інших творів,(крім концертів із симфонічних,вокально-симфонічних,камерних творів і творів для народних інструментів),у тому числі естрадні,музичні,літературні,концерти народних пісень,свята новорічної ялинки,бали,програми вар'єте тощо,у розмірі 5 % за всю програму (відсоток суми валового збору,що надходить від продажу квитків за публічне виконання одного твору або програми,чи доходів,одержаних з того виду діяльності,у процесі провадження якої відбувається використання творів,а у разі відсутності таких доходів - загальної суми витрат на проведення заходу,під час здійснення якого відбувається використання твору.). — Музичні твори з текстом або без тексту (як у разі виконання творів виконавцями,так і в разі виконання примірників творів у запису у місцях з платним входом) у розмірі 4 відсотки суми валового збору,одержаного від продажу квитків. — Музичні твори з текстом або без тексту,літературні твори (як у разі виконання творів виконавцями,так і в разі виконання примірників творів у запису у місцях з безплатним входом) у розмірі 1 відсоток доходів,одержаних з того виду діяльності,у процесі якої відбувається використання творів,а у разі відсутності таких доходів 2,5 відсотка загальної суми витрат організатора на проведення заходу.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про гастрольні заходи в Україні” гастрольні заходи - видовищні заходи (фестивалі,концерти,вистави,лекційно-концертні,розважальні програми,виступи пересувних циркових колективів,пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) закладів,підприємств,організацій культури,творчих колективів,у тому числі тимчасових,окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків. Гастрольні заходи,за винятком благодійних гастрольних заходів,проводяться з метою отримання доходів;благодійні гастрольні заходи - добровільні безкорисливі видовищні заходи закладів,підприємств,організацій культури,творчих колективів,окремих виконавців,що не передбачають одержання доходу їх організаторами та гастролерами,за винятком доходів,за рахунок яких покриваються витрати,пов'язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу. Перелік та граничні обсяги таких витрат визначаються Кабінетом Міністрів України. організатори гастрольних заходів - суб'єкти господарювання,що займаються організацією гастрольних заходів на території України і статутними документами яких передбачено таку діяльність;стаціонарний сценічний майданчик - сценічний майданчик,який належить закладу,підприємству чи організації культури,творчому колективу,виконавцю на правах власності або регулярно використовується ним не менше одного року на підставі інших цивільно-правових угод.

Відповідно до ст. 2 Закону України „Про гастрольні заходи в Україні” гастролі проводяться на підставі договорів,укладених відповідно до закону.

Порядок організації і проведення гастрольних заходів визначається Кабінетом Міністрів України.

Організатори гастрольних заходів несуть відповідальність за дотримання положень законодавства України про авторські і суміжні права.

Відповідно до ст.ст. 4-7 Закону України „Про гастрольні заходи в Україні” Платниками збору за проведення гастрольних заходів на території України є організатори гастрольних заходів.

Об'єктом оподаткування збором за проведення гастрольних заходів на території України є виручка від реалізації квитків на гастрольний захід.

Ставка збору за проведення гастрольних заходів становить три відсотки об'єкта оподаткування.

Платники збору за проведення гастрольних заходів протягом десяти календарних днів після дати проведення гастрольного заходу подають до органу державної податкової служби за місцем його проведення розрахунок збору за проведення гастрольних заходів за формою,встановленою центральним податковим органом.

Збір сплачується одним платіжним дорученням протягом двадцяти календарних днів,наступних за датою проведення гастрольного заходу. Датою проведення заходу вважається дата його фактичного завершення.

Відповідно до Наказу Міністерства культури і мистецтв України від „23” березня 2004 року N 155 „Про затвердження Порядку оформлення та видачі свідоцтва про проведення гастрольних заходів” з метою упорядкування організації,проведення та обліку гастрольних заходів,які проводяться на території України,організатору гастрольного заходу видається свідоцтво про проведення гастрольного заходу.

Свідоцтво про проведення гастрольного заходу є єдиним документом,що підтверджує право на його проведення,для всіх видів гастрольних заходів.

Свідоцтво видають:Міністерство культури Автономної Республіки Крим,Головне управління культури,мистецтв та охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації,управління культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій.

Для одержання свідоцтва заявник подає відповідному органу,що веде облік,заявку на проведення гастрольного заходу у такі терміни:—у разі проведення гастрольного заходу,розрахованого на аудиторію до 1000 глядачів,- не пізніше ніж за 10 днів до його початку;—у разі проведення заходу,розрахованого на аудиторію більше ніж 1000 глядачів,- не пізніше ніж за місяць. До заявки додаються:—копії статутних документів та свідоцтва про державну реєстрацію,засвідчені в установленому порядку;—програма гастрольного заходу з визначенням:статусу (міжнародний,всеукраїнський,обласний тощо);формату (фестиваль,концерт,вистава тощо);мови (мов),якою (якими) буде супроводжуватися захід;переліку виконавців і творів. Орган,що веде облік,протягом 3 робочих днів розглядає подану заявку та додані до неї документи з метою встановлення:—права на організацію гастрольних заходів;—відповідності поданих документів установленим вимогам;—можливості проведення гастрольного заходу на зазначеному сценічному майданчику у визначений час.

У цей самий термін цей орган видає свідоцтво про проведення гастрольного заходу. Заявникові видається свідоцтво встановленого зразка не пізніше 3 робочих днів з моменту реєстрації заявки в органі,що веде облік. Інформація про заявника та гастрольний захід вноситься до свідоцтва на підставі даних,указаних у заявці.

Відповідно до п. п. 3,11,12,13 Постанови Кабінету міністрів України від „15” січня 2004 р. N 35 „Про затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів” гастрольні заходи проводяться організаторами на підставі договорів,укладених відповідно до закону з гастролерами,власниками (уповноваженими ними органами чи особами) стаціонарних сценічних майданчиків та іншими підприємствами,установами та організаціями.

У рекламних матеріалах щодо проведення гастрольного заходу в обов'язковому порядку зазначаються найменування організатора заходу,його номер телефону та адреса (місцезнаходження),ім'я (назва) гастролерів,а також надаються відомості про використання фонограм та інша інформація з дотриманням вимог законодавства про рекламу та захист прав споживачів.

Гастрольні заходи проводяться на стаціонарних сценічних майданчиках або у спеціально відведених місцях за умови дотримання норм і правил експлуатації споруд,інженерних систем та систем оповіщення,санітарно-гігієнічного режиму приміщень і територій,норм готовності засобів пожежогасіння,а також охорони громадського порядку під час проведення гастрольного заходу та дотримання інших вимог щодо безпеки учасників і глядачів гастрольного заходу.

Організатори гастрольних заходів,гастролери,підприємства,установи та організації,залучені до організації та проведення гастрольних заходів,а також власники (уповноважені ним органи чи особи) стаціонарних сценічних майданчиків у межах своїх повноважень забезпечують дотримання вимог законодавства про культуру,авторські та суміжні права,захист прав споживачів.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від „15” січня 2004 р. N 34 „Про перелік та граничні обсяги витрат,пов'язаних виключно з організацією та проведенням благодійного гастрольного заходу” витратами,пов'язаними виключно з організацією та проведенням благодійного гастрольного заходу,є витрати на оплату праці,нарахування на заробітну плату,відрядження,рекламу,комунальні послуги,оренду приміщення,послуги зв'язку,а також транспортні та видавничо-поліграфічні витрати.

Граничні обсяги зазначених витрат не повинні перевищувати 20 відсотків кошторисної вартості такого заходу.

Рекомендації:—Направити запити до відповідних груп та дізнатися які угоди були укладені з авторами творів,що були публічно виконані. А також дізнатись чи передавали автори виконавцям по відповідним угодам виключні/ не виключні майнові авторські права на ці твори. —Підписати з Державним підприємством „Українське агентство з авторських та суміжних прав” ліцензійний договір про використання об’єктів авторських прав. —Отримувати свідоцтво на проведення гастрольного заходу,якщо статутними документами передбачено таку діяльність,в іншому випадку,якщо Ви не є організаторами гастрольного заходу,то укладати відповідні угоди з організаторами гастрольних заходів відносно стаціонарного сценічного майданчику. —У випадку,якщо Ви є організатором гастрольного заходу,то укладати з виконавцями,з представниками виконавців чи з організаціями-посередниками відповідні угоди на проведення гастрольного заходу/благодійного гастрольного заходу. [p]
На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014