+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг»

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг». Після вступу даного документа в силу (офіційного опублікування) будуть внесені зміни до низки нормативно-правових актів,зокрема,слід звернути увагу на такі зміни,які вносяться до Закону України «Про іпотеку»

При порушенні основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель має право надіслати іпотекодавцю та боржнику,якщо він є відмінним від іпотекодавця,письмову вимогу про усунення порушення,в якій повинно бути стисло викладено зміст порушених зобов'язань,вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення,іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки.

Іпотекодержатель може в будь-який час звернутись за захистом своїх порушених прав до суду у встановленому законом порядку. Проте даними змінами іпотекодержателю надається право прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору,якщо протягом встановленого тридцятиденного строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення.

Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя,що міститься в іпотечному договорі,або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя,що підлягає нотаріальному посвідченню,який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

При вступі в силу Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг" Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя має право (але не обов'язок) виносити рішення про виселення мешканців,якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення.

Таким чином,запроваджується автоматичне виселення мешканців з житла у випадку звернення стягнення за іпотекою. Проте,в своєму рішенні суд має також вказати інше постійне жиле приміщення,куди будуть переселені особи,яких виселяють.

- іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном,що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця,згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника.

- іпотекодавець - особа,яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи перед іпотекодержателем. Іпотекодавцем може бути боржник або майновий поручитель;

- іпотекодержатель - кредитор за основним зобов'язанням;

- боржник - іпотекодавець або інша особа,відповідальна перед іпотекодержателем за виконання основного зобов'язання;

- основне зобов'язання - зобов'язання боржника за договорами позики,кредиту,купівлі-продажу,лізингу,а також зобов'язання,яке виникає з інших підстав,виконання якого забезпечене іпотекою.

- предмет іпотеки - нерухоме майно належить іпотекодавцю на праві власності або на праві господарського відання.

Запроваджується можливість звернення стягнення на майно,яке є предметом застави (рухоме майно) на підставі не лише рішення суду,а й на підставі виконавчого напису нотаріуса. ("Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень")


- звернення стягнення на майно - це вжиття обтяжувачем передбачених законом заходів щодо майна для задоволення своїх прав чи вимог,які випливають із змісту обтяження.

Варто звернути увагу,що до Закону України "Про захист прав споживачів" буде внесена норма,згідно з якою надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України буде заборонено.

Також будуть уточнені поняття "споживач" і "споживчий кредит",що змінить невизначеність щодо того,чи охоплені кредити для придбання нерухомого майна поняттям "споживчими кредитами".

Споживчий кредит буде визначено як "кошти,що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції,нерухомості або оплату послуг". Законопроект чітко стверджує,що споживчі кредити включають кредити для купівлі нерухомого майна,які є іпотечними кредитами.

Визначеними є права споживачів в разі придбання ними продукції,нерухомості або оплату послуг у кредит. Кредитодавець буде зобов'язаний проінформувати споживача про:детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора,нотаріуса,страховика,оцінювача тощо),пов'язаних з одержанням,обслуговуванням,погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту. Сам Договір про надання споживчого кредиту повинен містити детальний розпис сукупної вартості кредиту,за аналогією,як описано вище. Крім цього,буде заборонено ускладнювати прочитання споживачем даної інформації шляхом друкування її дрібним шрифтом,злиття кольору шрифту з кольором фону. Тобто встановлюється,що споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцю додаткові комісії разом із зазначеними в чинному законодавстві будь-якими зборами,відсотками або іншими вартісними елементами кредиту,які не були зазначені в договорі.

Строк,протягом якого не будуть застосовуватися санкції за затримку сплати частини кредиту,буде збільшено з 1 до 3 календарних місяців для споживчого кредиту,забезпеченого іпотекою,та споживчого кредиту на придбання житла. Тільки після закінчення трьохмісячного строку кредитодавець матиме право вимагати дострокового повернення кредиту. Споживач повинен буде виплатити кредит протягом 60 календарних днів з дати отримання повідомлення кредитодавця про вимогу щодо повернення споживчого кредиту.

На даний момент цей документ залишається на рівні законопроекту,проте,в найближчий час він може вступити в законну силу. [p]З повагою,Адвокатська компанія "Гончаров та партнери"
, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014