+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Адвокатом може бути особа

Адвокатом може бути особа,яка має вищу юридичну освіту,підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни,стаж роботи у галузі права не менше двох років,володіє державною мовою,склала кваліфікаційні іспити,одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України.{Частина перша статті 2 в редакції Закону N 355-V від 16.11.2006}

Адвокат не може працювати в суді,прокуратурі,державному нотаріаті,органах внутрішніх справ,служби безпеки,державного управління. Адвокатом не може бути особа,яка має судимість.

Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально,відкрити своє адвокатське бюро,об’єднуватися з іншими адвокатами в колегії,адвокатські фірми,контори та інші адвокатські об’єднання,які діють відповідно до цього Закону та статутів адвокатських об’єднань.

Адвокатські об’єднання діють на засадах добровільності,самоврядування,колегіальності та гласності. Реєстрація адвокатських об’єднань провадиться у Міністерстві юстиції України в порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об’єднання письмово повідомляють місцеві органи влади про свою реєстрацію,а адвокати - про одержання свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.

Порядок утворення,діяльності,реорганізації та ліквідації адвокатських об’єднань,структура,штати,функції,порядок витрачання коштів,права та обов’язки керівних органів,порядок їх обрання та інші питання,що належать до їх діяльності,регулюються статутом відповідного об’єднання.

Адвокатські бюро,колегії,фірми,контори та інші адвокатські об’єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокатські об’єднання відкривають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України,а у встановленому чинним законодавством порядку - і в іноземних банках,мають печатку і штамп із своїм найменуванням. ( Частина п’ята статті 4 із змінами,внесеними згідно із Законом N 2921-III від 10.01.2002 )

Адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб,які мають вищу юридичну освіту. Умови роботи визначаються контрактом між адвокатом (адвокатським об’єднанням) і помічником адвоката з додержанням законодавства про працю.

Помічник адвоката може виконувати доручення у справах,які знаходяться у провадженні адвоката,крім тих,що належать до процесуальних повноважень останнього.

Оплата праці адвоката здійснюється на підставі угоди між громадянином чи юридичною особою і адвокатським об’єднанням чи адвокатом.

У разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги через його малозабезпеченість оплата праці адвоката здійснюється за рахунок держави в порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок призначення адвоката для подання юридичної допомоги громадянам визначається кримінально-процесуальним законодавством.

Якщо договір розривається достроково,оплата праці адвоката провадиться за фактично виконану роботу. У разі неналежного виконання доручення на вимогу громадянина або юридичної особи,які уклали договір з адвокатом чи з адвокатським об’єднанням,внесена плата повертається їм повністю або частково,а при виникненні спору - за рішенням суду.

Порядок оплати праці помічника адвоката визначається угодою між ним та адвокатом чи адвокатським об’єднанням. Заробітна плата помічника адвоката не може бути нижчою від встановленого державою мінімального розміру заробітної плати.

1. Відповідно до статті 4 Закону України "Про адвокатуру" реєстрація адвокатських колегій,фірм,контор та інших адвокатських об’єднань провадиться у Мінюсті.

2. Для реєстрації адвокатського об’єднання до Мінюсту подаються:

1) заява,підписана уповноваженим представником об’єднання;

2) статут адвокатського об’єднання;

3) установчий договір чи протокол зборів адвокатів про створення адвокатського об’єднання;

4) дані про кількісний склад адвокатського об’єднання,наявність у його членів свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю;

5) документ про внесення плати за реєстрацію.

3. Заява про реєстрацію адвокатського об’єднання розглядається у місячний термін від дня надходження всіх необхідних документів.

4. За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті такі рішення про:реєстрацію адвокатського об’єднання;відмову в реєстрації адвокатського об’єднання;залишення заяви без розгляду.

5. У разі реєстрації адвокатського об’єднання йому видається свідоцтво про реєстрацію,зразок якого додається.

6. Зареєстрованому адвокатському об’єднанню присвоюється відповідний номер,що вноситься до Реєстру адвокатських об’єднань.

У Реєстрі зазначаються:дата надходження документів,назва адвокатського об’єднання і місце його знаходження,дата затвердження статуту,дата реєстрації об’єднання,відомості про зміни,що сталися в статутних документах,сума внесеної плати.

7. Якщо статутні або інші документи,подані до реєстрації адвокатського об’єднання,суперечать законодавству України,приймається рішення про відмову в реєстрації,яке в 10-денний термін надсилається заявникові.

Рішення про відмову в реєстрації адвокатського об’єднання може бути оскаржене в порядку,передбаченому законодавством.

8. Заява про реєстрацію адвокатського об’єднання залишається без розгляду,якщо вона подана без документів,зазначених у пункті 2 цього Положення,про що Мінюст повідомляє заявника протягом часу,встановленого для розгляду заяв.

У разі усунення причин,на підставі яких було винесено рішення про залишення заяви без розгляду,заява розглядається в порядку і термін,встановлені цим Положенням.

9. Про зміни,що сталися в статутних документах,про припинення діяльності,а також про зміну адреси адвокатське об’єднання повідомляє Мінюст у 5-денний термін для внесення необхідних змін до Реєстру адвокатських об’єднань.

10. У разі припинення діяльності адвокатського об’єднання приймається рішення про виключення його з Реєстру адвокатських об’єднань.

Документи,що подаються для реєстрації адвокатського об’єднання

Для реєстрації статутних документів адвокатського об’єднання до Мін’юсту подаються наступні документи:

а) заява,підписана засновниками,підписи яких повинні бути нотаріально засвідчені;

б) статут у двох примірниках,підписаний засновниками адвокатського об’єднання,який повинен містити відомості,передбачені законодавством;

в) установчий договір чи протокол загальних зборів адвокатів про створення адвокатського об’єднання;

г) відомості про кількісний склад адвокатського об’єднання (із зазначенням прізвища,імені,по батькові,року народження,місця постійного проживання);

ґ) нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю;

д) документ про внесення плати за реєстрацію;

е) нотаріально засвідчена копія документа,що підтверджує місцезнаходження адвокатського об’єднання.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014