+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Переведення на іншу роботу

Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці

У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю,кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці,пільг,режиму роботи,встановлення або скасування неповного робочого часу,суміщення професій,зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. "

Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці

Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві,в установі,організації,а також переведення на роботу на інше підприємство,в установу,організацію або в іншу місцевість,хоча б разом з підприємством,установою,організацією,допускається тільки за згодою працівника,за винятком випадків,передбачених у статті 33 КЗпП.

Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві,в установі,організації на інше робоче місце,в інший структурний підрозділ у тій ж місцевості,доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності,кваліфікації чи посади,обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу,протипоказану йому за станом здоров'я.

У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю,кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці,пільг,режиму роботи,встановлення або скасування неповного робочого часу,суміщення професій,зміну розрядів і найменування посад та інших -

працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено,а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах,то трудовий договір припиняється.

Стаття 33 КЗпП.

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу,не обумовлену трудовим договором,допускається лише за його згодою.

Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу,не обумовлену трудовим договором,без його згоди,якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я,лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха,епідемій,епізоотій,виробничих аварій,а також інших обставин,які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей,з оплатою праці за виконану роботу,але не нижчою,ніж середній заробіток за попередньою роботою.

Підстави припинення трудового договору

Підставами припинення трудового договору є:

1) угода сторін;

2) закінчення строку,крім випадків,коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;

3) призов або вступ працівника на військову службу,направлення на альтернативну (невійськову) службу;

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника,з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40,41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;

5) переведення працівника,за його згодою,на інше підприємство,в установу,організацію або перехід на виборну посаду;

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством,установою,організацією,а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;

7) набрання законної сили вироком суду,яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання,яке виключає можливість продовження даної роботи;

8) підстави,передбачені контрактом.

Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці

Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.

Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду,заподіяну підприємству,установі,організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду,лише в межах і порядку,передбачених законодавством,і за умови,коли така шкода заподіяна підприємству,установі,організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця

відповідальність,як правило,обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди.

За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної,адміністративної чи кримінальної відповідальності.

На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду,яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського риску,а також за неодержані підприємством,установою,організацією прибутки і за шкоду,заподіяну працівником,що перебував у стані крайньої необхідності.

Працівник,який заподіяв шкоду,може добровільно покрити її повністю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене.

Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку

За шкоду,заподіяну підприємству,установі,організації при виконанні трудових обов'язків,працівники,з вини яких заподіяно шкоду,несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої

дійсної шкоди,але не більше свого середнього місячного заробітку.

Випадки повної матеріальної відповідальності

Відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди,заподіяної з їх вини підприємству,установі,організації,у випадках,коли:

1) між працівником і підприємством,установою,організацією укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей,переданих йому для зберігання або для інших цілей;

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;

3) шкоди завдано діями працівника,які мають ознаки діянь,переслідуваних у кримінальному порядку;

4) шкоди завдано працівником,який був у нетверезому стані;

5) шкоди завдано недостачею,умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів,напівфабрикатів,виробів (продукції),в тому числі при їх виготовленні,а також інструментів,вимірювальних приладів,спеціального одягу та інших предметів,виданих підприємством,установою,організацією працівникові в користування;

6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду,заподіяну підприємству,установі,організації при виконанні трудових обов'язків;

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків;

8) службова особа,винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу;

9) керівник підприємства,установи,організації всіх форм власності,винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць,що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати,і за умови,що Державний бюджет України та місцеві бюджети,юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством.

Визначення розміру шкоди

Розмір заподіяної підприємству,установі,організації шкоди визначається за фактичними втратами,на підставі даних бухгалтерського обліку,виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами.

Щорічні відпустки

Громадянам,які перебувають у трудових відносинах з підприємствами,установами,організаціями незалежно від форм власності,виду діяльності та галузевої належності,а також працюють за трудовим договором у фізичної особи,надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.

Тривалість щорічної основної відпустки

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік,який відлічується з дня укладення трудового договору.

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

Невключення днів тимчасової непрацездатності щорічних відпусток

Дні тимчасової непрацездатності працівника,засвідченої у встановленому порядку,а також відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до щорічних відпусток не включаються.

Черговість надання відпусток визначається графіками,які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником),і доводиться до відома всіх працівників.

При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва,особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах,установлених графіком,узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом,який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови,що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього

час надаються:

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) інвалідам;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

4) жінкам,які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

5) одинокій матері (батьку),які виховують дитину без батька (матері);опікунам,піклувальникам або іншим самотнім особам,які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам,які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни,особам,які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Перенесення щорічної відпустки

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

1) тимчасової непрацездатності працівника,засвідченої у

встановленому порядку;

2) виконання працівником державних або громадських обов'язків,якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу,як виняток,може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у разі,коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства,та за умови,що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014