+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Акредитація представництва

Акредитація представництва є найбільш дорогої з усіх форм присутності іноземних компаній в Україні і на сьогодні використовується,в основному,з міркувань престижу. Ряд податкових пільг збережено тільки за іноземними громадянами,працівниками представництва.

Під постійним представництвом іноземної юридичної особи на Україну розуміється - «постійне місце діяльності,через яке повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України. До постійних представництв,зокрема,відносяться:місце управління,філіал,офіс,завод,фабрика,майстерня,шахта,нафтова чи газова свердловина,кар'єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин. З метою оподаткування до постійних представництв прирівнюються резиденти,які уповноважені діяти від імені нерезидента ... »- Закон України« Про оподаткування доходів підприємств »,ст.1,п.1.17.

Таким чином,податковий статус постійного представництва може виникати незалежно від того,чи оформлено це представництво структурно,тобто,проведена чи ні його реєстрація.

Реєстрація представництва іноземної юридичної особи дозволяє:

* Отримати офіційний статус на території України для іноземної юридичної особи й для іноземців - працівників представництва (картки з фотографією);

* Відкрити рахунки типу «Н» або «П» в уповноважених українських банках;

* Поставити на облік в ДАІ до 5 автомобілів з «представницькими» номерами;

* Одержувати візову підтримку МЗС - одноразові й багаторазові візи для співробітників представництва і членів їх сімей,запрошення для іноземців.

У порівнянні з українськими підприємствами - резидентами,представництва мають також наступні пільги:

* Валютна виручка не підлягає обов'язковій конвертації;

* Заробітна плата працівникам резидентам може виплачуватися у валюті;

* Кошти від імпортування товарів і послуг,отримані на рахунок представництва,можуть бути перераховані за межі України.

Представництвом іноземної компанії можуть бути відкриті гривневі рахунки типу «Н» і типу «П»,а також валютні поточні рахунки в уповноважених банках України.

Гривневі рахунки типу «Н» відкриваються представництву юридичної особи - нерезидента,яке представляє інтереси юридичної особи - нерезидента і не займається підприємницькою діяльністю на території України. На рахунок типу «Н» для ведення розрахунків,пов'язаних з утриманням представництва можуть бути зараховані кошти:

* Від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти,отриманої від відповідної юридичної особи - нерезидента;

* Отримані для компенсації витрат при настанні страхових випадків;

* Від нарахованих відсотків за залишками коштів на цьому рахунку;

* Від продажу на території України матеріальних цінностей,що належать представництву.

Кошти з рахунку типу «Н» можуть бути використані представництвом юридичної особи - нерезидента для:

* Проведення в Україні розрахунків,пов'язаних з утриманням представництва (у тому числі на оплату праці,орендну плату,купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів,поточний ремонт будівель або приміщень представництва тощо);

* Страхування в Україні матеріальних цінностей і транспортних засобів,а також життя і здоров'я працівників;

* Перерахування представництвом благодійних внесків на користь юридичних осіб - резидентів.

Гривневі рахунки типу «П» відкриваються представництву іноземної компанії,через яке повністю або частково проводиться підприємницька діяльність на території Україні.

Рахунок типу «П» використовується відповідно до правил,встановлених для поточних рахунків резидентів України,крім випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Кошти з рахунку типу «П» можуть бути використані представництвом юридичної особи - нерезидента для купівлі на міжбанківській валютному ринку України іноземної валюти з метою її перерахування тільки на:

а) рахунок юридичної особи - нерезидента,якого представляє на території України це представництво,на суму коштів:

* Отриманих внаслідок проведення в Україні операцій купівлі-продажу товарів (робіт,послуг);

* Залишку на рахунку (після сплати обов'язкових податків і платежів) у разі завершення діяльності на території України,що підтверджується відповідними документами;

б) власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання на:

* Оплату праці працівників - нерезидентів;

* Виплату коштів для відряджень за кордон;

* Представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України.

Здійснення інвестицій в Україну з рахунку типу «П» не дозволяється.

Окрім поточного рахунку в національній валюті представництво може відкривати в уповноважених банках України поточні валютні рахунки. Поточний валютний рахунок необхідний у першу чергу для перерахування коштів з-за кордону для покриття витрат пов'язаних з утриманням самого представництва.

Представництва іноземних юридичних осіб - нерезидентів реєструє МЗЕЗторг (Міністерство Зовнішніх Економічних Зв'язків і Торгівлі). При прийнятті документів на реєстрацію,заявникові видаються банківські реквізити для сплати державного збору в розмірі 2500 доларів США.

1. На території України можуть створюватися і діяти суб'єкти господарювання з іноземними інвестиціями,які здійснюють свою діяльність у формах підприємства з іноземними інвестиціями (стаття 116 цього Кодексу),іноземного підприємства (стаття 117 цього Кодексу),філії або представництва іноземної юридичної особи,інших формах,не заборонених законом.

2. Порядок утворення підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств регулюється цим Кодексом,іншими законами,прийнятими відповідно до нього. Особливості створення банківських,страхових та інших фінансових установ за участі іноземного інвестора визначаються відповідними законами.

1. Частина 1 коментованої статті перераховує основні організаційно-правові форми суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні,а саме:

- підприємство з іноземними інвестиціями (див. коментар до ст. 116 ГК). Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями визначені розділом IV Закону «Про режим іноземного інвестування»;

- іноземне підприємство (див. коментар до ст. 117 ГК). На іноземні підприємства поширюються положення розділу IV Закону України «Про режим іноземного інвестування»,оскільки згідно з цим Законом термін «підприємство з іноземними інвестиціями» стосувався і підприємств зі стовідсотковою іноземною участю;

- філія іноземної юридичної особи. Зі змісту коментованої частини вбачається,що йдеться про юридичну особу,яка здійснює господарську діяльність (господарську організацію). Порядок створення філій іноземних господарських організацій в Україні законодавством України не визначений,хоч існує порядок створення філій окремих видів іноземних негосподарюючих організацій (див.,наприклад,Порядок реєстрації філіалів,відділень,представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. [406]);

- представництво іноземної юридичної особи. Відповідно до частини 18 статті 5 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» іноземні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності,що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України,мають право на відкриття своїх представництв на території України. Реєстрацію зазначених представництв здійснює Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України у порядку,встановленому частинами 18-22 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні,затвердженою наказом МЗЕЗТоргу України від 18 січня 1996 р. [157]. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні вважається відкритим з дати реєстрації. Представництво не є юридичною особою і не займається самостійно комерційною діяльністю,в усіх випадках воно діє від імені і за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності,зазначеного у свідоцтві про реєстрацію,і виконує свої функції згідно з чинним законодавством України.

У коментованій частині йдеться про представництва лише іноземних юридичних осіб,тоді як іноземний суб'єкт господарювання не завжди є юридичною особою за законодавством відповідної держави. Відкриття в Україні представництв іноземних суб'єктів господарювання,які не є юридичними особами,не суперечить коментованій частині,оскільки вона встановлює відкритий перелік організаційно-правових форм суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями;

- інші форми,не заборонені законом,до яких можна віднести фінансові установи,промислово-фінансові групи тощо.

Слід мати на увазі,що частиною 5 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (набирає чинності з 1 липня 2004 р.) передбачено,що представництва і філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку,встановленому законом.

2. Відповідно до Закону «Про режим іноземного інвестування» на території нашої держави підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах,передбачених законодавством України (ст. 16). Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні містити відомості,передбачені законодавством України для відповідних організаційно-правових форм підприємств,а також відомості про державну належність їх засновників (учасників).

Законом «Про банки і банківську діяльність» встановлені особливості створення та реєстрації банків з іноземним капіталом (ст. 21-22) та порядок реєстрації представництв іноземних банків в Україні (ст. 24). Банком з іноземним капіталом визнається банк,у якому частка капіталу,що належить хоча б одному нерезиденту,перевищує 10 відсотків (ст. 1 Закону «Про банки і банківську діяльність»). Для створення банку з іноземним капіталом його засновники зобов'язані отримати попередній дозвіл Національного банку України. Для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом його правління (рада директорів) має отримати попередній дозвіл НБУ. Реєстрація представництв банків-нерезидентів здійснюється НБУ.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014