+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЗАКОНОДАВСТВО)

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) Генеральна схема планування території України - містобудівна документація,що визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;

2) генеральний план населеного пункту - містобудівна документація,що визначає принципові вирішення розвитку,планування,забудови та іншого використання території населеного пункту;

3) детальний план території - містобудівна документація,що визначає планувальну організацію та розвиток території;

4) замовник - фізична або юридична особа,яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

5) інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних,транспортних споруд і комунікацій;

6) лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній,меж окремих земельних ділянок,природних меж та інших територій;

7) містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування,забудови та іншого використання територій;

8) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) - документ,що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки,відступів будинків і споруд від червоних ліній,меж земельної ділянки,її благоустрою та озеленення,інші вимоги до об'єктів будівництва,встановлені законодавством та містобудівною документацією;

9) план зонування території (зонінг) - містобудівна документація,що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

10) приміська зона - територія,що забезпечує просторовий та соціально-економічний розвиток міста;

11) проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали,якими визначаються містобудівні,об'ємно-планувальні,архітектурні,конструктивні,технічні,технологічні вирішення,а також кошториси об'єктів будівництва;

12) схеми планування території на регіональному рівні - планувальна документація,яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку,планування,забудови,використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин;

13) територія - частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах),що має певне географічне положення,природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси;

14) червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць,доріг,майданів,які розділяють території забудови та території іншого призначення.

Стаття 30. Технічні умови

1. Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва,які повинні відповідати його розрахунковим параметрам,зокрема щодо водо-,тепло-,енерго- і газопостачання,каналізації,радіофікації,зовнішнього освітлення,відведення зливових вод,телефонізації,телекомунікації,диспетчеризації,пожежної та техногенної безпеки.

2. Фізична чи юридична особа,яка має намір щодо забудови земельної ділянки,що перебуває в її власності або користуванні,має право на одержання технічних умов згідно із поданою нею заявою.

Технічні умови надаються протягом 15 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та протягом 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж.

3. Технічні умови повинні відповідати законодавству,містити достовірну інформацію та обґрунтовані вимоги до об'єктів будівництва,а також відповідати намірам заявника щодо забудови земельної ділянки.

4. У технічних умовах враховується,що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки.

5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури (крім мереж,призначених для передачі та розподілу електричної енергії,трубопроводів,призначених для розподілу природного газу,транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки,розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості,а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури (крім мереж,призначених для передачі та розподілу електричної енергії,трубопроводів,призначених для розподілу природного газу,транспортування нафти та природного газу) перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту,орган місцевого самоврядування приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту.

6. Склад,зміст,порядок надання технічних умов та порядок визначення вартості послуг з їх надання визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади.

7. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.

8. За відсутності на відповідній території необхідного інженерного забезпечення,його недостатньої потужності за рішенням замовника може бути передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення в установленому законодавством порядку.

Стаття 31. Проектна документація на будівництво

1. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється у порядку,встановленому центральним органом виконавчої влади,що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування,з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства,будівельних норм,державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Затвердження проектної документації на будівництво об'єктів,що споруджуються із залученням бюджетних коштів,коштів державних і комунальних підприємств,установ та організацій,а також кредитів,наданих під державні гарантії,здійснюється у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України.

До проектної документації на будівництво об'єктів,що становлять підвищену екологічну небезпеку,а також об'єктів,які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті,додаються результати оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища (матеріали оцінки та звіти про оцінку і громадське обговорення). Перелік таких об'єктів та порядок проведення оцінки визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Експертиза проектів будівництва проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми власності,які відповідають критеріям,визначеним центральним органом виконавчої влади,що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. При цьому до проведення експертизи залучаються (в тому числі на підставі цивільно-правових договорів) експерти з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення,екології,охорони праці,енергозбереження,пожежної,техногенної,ядерної та радіаційної безпеки,які пройшли професійну атестацію,що проводилася із залученням представників відповідних центральних органів виконавчої влади,та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат. Порядок проведення професійної атестації таких експертів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Експертиза проектів будівництва об'єктів IV і V категорій складності,що споруджуються за рахунок бюджетних коштів,коштів державних і комунальних підприємств,установ та організацій,а також кредитів,наданих під державні гарантії,здійснюється експертною організацією державної форми власності.

3. Не підлягають обов'язковій експертизі проекти будівництва об'єктів I - III категорій складності.

4. Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів,які:

1) належать до IV і V категорій складності,- щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення,екології,охорони праці,енергозбереження,пожежної,техногенної,ядерної та радіаційної безпеки,міцності,надійності,довговічності будинків і споруд,їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення;

2) споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами,- в частині міцності,надійності та довговічності будинків і споруд;

3) споруджуються із залученням бюджетних коштів,коштів державних і комунальних підприємств,установ та організацій,а також кредитів,наданих під державні гарантії,- щодо кошторисної частини проектної документації.

За рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об'єктів,ніж передбачені у цій частині або окремих розділів проектної документації.

5. Встановлення випадків та порядку проведення експертизи проектів будівництва іншими законами не допускається.

6. Проектна документація на будівництво об'єктів не потребує погодження державними органами,органами місцевого самоврядування,їх посадовими особами,юридичними особами,утвореними такими органами.

Стаття 32. Категорії складності об'єктів будівництва

1. Усі об'єкти будівництва поділяються на I,II,III,IV і V категорії складності.

2. Категорія складності об'єкта будівництва визначається відповідно до державних будівельних норм та стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об'єкта будівництва.

3. Віднесення об'єкта будівництва до тієї чи іншої категорії складності здійснюється проектною організацією і замовником будівництва.

4. Порядок віднесення об'єктів до IV і V категорій складності визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт

1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після:

1) направлення замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт центральному органу виконавчої влади,що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю (далі - органи державного архітектурно-будівельного контролю),- щодо об'єктів,будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта,які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об'єктів будівництва,затвердженим центральним органом виконавчої влади,що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються центральним органом виконавчої влади,що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування;

2) реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва,що належать до I - III категорій складності;

3) видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва,що належать до IV і V категорій складності.

2. Зазначені у частині першій цієї статті документи,що надають право на виконання будівельних робіт,є чинними до завершення будівництва.

3. Орган державного архітектурно-будівельного контролю у порядку,визначеному центральним органом виконавчої влади,що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування,веде єдиний реєстр отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт,зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт,виданих дозволів на виконання будівельних робіт,зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів,повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів,який формується на підставі інформації,поданої органами державного архітектурно-будівельного контролю.

Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

4. Реконструкцію,реставрацію або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані,а також реконструкцію або капітальний ремонт автомобільних доріг,залізничних колій,ліній електропередачі,зв'язку,трубопроводів,інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення,а так само нове будівництво відповідно до містобудівної документації об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури на замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності може бути проведено за відсутності документа,що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Встановлене право земельного сервітуту щодо будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури є підставою для отримання документа,що дає право на виконання підготовчих чи будівельних робіт.

5. Контроль за виконанням підготовчих робіт з винесення інженерних мереж,будівельних робіт здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю.

6. Інформація про документ,що дає право на виконання будівельних робіт,а також відомості про категорію складності об'єкта будівництва,замовника та підрядників розміщуються на відповідному стенді,який встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків,садових,дачних будинків,господарських (присадибних) будівель і споруд,прибудов до них).

Стаття 35. Виконання підготовчих робіт

1. Після набуття права на земельну ділянку замовник може виконувати підготовчі роботи,визначені будівельними нормами,державними стандартами і правилами,крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень,з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю.

2. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень замовник здійснює на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.

Виконання підготовчих робіт,у тому числі з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень,може здійснюватися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

Виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень без реєстрації зазначеної декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт забороняється.

3. Зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.

4. Реєстрацію декларації про початок виконання підготовчих робіт здійснює орган державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня отримання декларації.

За наявності зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт (направлення повідомлення до органу державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до частини першої цієї статті) отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру для виконання підготовчих робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.

5. Форма декларації про початок виконання підготовчих робіт,порядок її подання та реєстрації,форма повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації визначаються центральним органом виконавчої влади,що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про початок виконання підготовчих робіт замовникові,якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог,з обґрунтуванням причини у строк,передбачений для її реєстрації.

7. У разі якщо орган державного архітектурно-будівельного контролю не зареєстрував декларацію про початок виконання підготовчих робіт або не повернув її в установлений цією статтею строк,право на виконання підготовчих робіт виникає на одинадцятий робочий день з дня,коли декларація повинна бути зареєстрована або повернена. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

8. У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб,відповідальних за проведення авторського нагляду,замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни орган державного архітектурно-будівельного контролю.

Продовження виконання підготовчих робіт без такого повідомлення забороняється.

9. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня надіслання повідомлення до органу державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до частини першої цієї статті або реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт,або з дня набуття права на виконання підготовчих робіт відповідно до частини сьомої цієї статті письмово поінформувати місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта будівництва про початок виконання підготовчих робіт.

10. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту і достовірність даних,зазначених у поданій ним декларації про початок виконання підготовчих робіт,та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог,визначених у цій статті.

Стаття 36. Декларація про початок виконання будівельних робіт

1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об'єктах,що належать до I - III категорій складності,підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.

2. Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт проводить орган державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня надходження декларації.

Виконувати будівельні роботи,підключати об'єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації зазначеної декларації забороняється.

За наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.

3. Форма декларації про початок виконання будівельних робіт,порядок її подання та реєстрації,форма повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації визначаються центральним органом виконавчої влади,що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про початок виконання будівельних робіт замовникові,якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог,з обґрунтуванням причини у строк,передбачений для її реєстрації.

5. У разі якщо орган державного архітектурно-будівельного контролю не зареєстрував декларацію про початок виконання будівельних робіт або не повернув її в установлений цією статтею строк,право на виконання будівельних робіт виникає на одинадцятий робочий день з дня,коли декларація повинна бути зареєстрована або повернена.

У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

6. У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб,відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду,замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни орган державного архітектурно-будівельного контролю,який зареєстрував декларацію про початок виконання будівельних робіт.

7. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання будівельних робіт відповідно до частини п'ятої цієї статті письмово поінформувати виконавчий орган сільської,селищної,міської ради або місцеву державну адміністрацію за місцезнаходженням об'єкта будівництва про початок виконання будівельних робіт.

8. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних,зазначених у поданій ним декларації про початок виконання будівельних робіт,та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.

Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт

1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об'єктах будівництва,що належать до IV і V категорій складності,підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

2. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається органами державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

За наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.

3. Форма дозволу на виконання будівельних робіт,форма заяви,що подається для його отримання,перелік документів,що додаються до заяви,форма відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт,порядок видачі та анулювання дозволу на виконання будівельних робіт визначаються центральним органом виконавчої влади,що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

4. Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт видається заявнику в письмовому вигляді з відповідним обґрунтуванням у строк,передбачений для видачі дозволу.

Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт є:

1) неподання документів,необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;

2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

Відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду.

5. У разі якщо в установлений цією статтею строк органом державного архітектурно-будівельного контролю не видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі,замовник звертається до центрального органу виконавчої влади,що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування,для вжиття протягом десяти робочих днів заходів,пов'язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі. У разі якщо протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі,право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації звернення до центрального органу виконавчої влади,що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування,а дозвіл вважається виданим.

6. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано:

1) органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

а) подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

б) наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (замовником),смерті фізичної особи - замовника або визнання її безвісно відсутньою;

2) адміністративним судом за позовом органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо застосування такого заходу реагування у разі перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного контролю,якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення.

7. У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників),замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни інспекції державного архітектурно-будівельного контролю,яка видала дозвіл,з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів,що підтверджують зазначені зміни. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється.

У разі зміни осіб,відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду,або відповідальних виконавців робіт замовник повідомляє орган державного архітектурно-будівельного контролю,який видав дозвіл,про такі зміни протягом трьох днів з дня їх настання.

8. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня видачі дозволу на виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання таких робіт відповідно до частини п'ятої цієї статті письмово поінформувати виконавчий орган сільської,селищної,міської ради,місцеву державну адміністрацію за місцезнаходженням об'єкта будівництва про початок виконання будівельних робіт.

Виконавчий орган сільської,селищної,міської ради,місцева державна адміністрація повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок виконання будівельних робіт на об'єктах будівництва,що належать до IV і V категорій складності,на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 39. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,що належать до I - III категорій складності,та об'єктів,будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта,здійснюється шляхом реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Форма декларації про готовність об'єкта до експлуатації,порядок її подання і реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,що належать до IV і V категорій складності,здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України.

Форма акта готовності об'єкта до експлуатації,форма сертифіката,порядок його видачі,розмір та порядок внесення плати за видачу сертифіката визначаються Кабінетом Міністрів України.

Акт готовності об'єкта до експлуатації підписується замовником,генеральним проектувальником,генеральним підрядником або підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників),субпідрядниками,страховиком (якщо об'єкт застрахований).

3. Орган державного архітектурно-будівельного контролю у разі необхідності під час розгляду питань,пов'язаних з видачею сертифіката,може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків.

Неподання таких висновків у визначений органом державного архітектурно-будівельного контролю строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.

4. Прийняття рішення про реєстрацію (повернення) декларації про готовність об'єкта до експлуатації,видачу (відмову у видачі) сертифіката здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати подання відповідних документів.

5. Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката.

6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про готовність об'єкта до експлуатації замовникові,якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог,з обґрунтуванням причини у строк,передбачений для її реєстрації.

7. Орган державного архітектурно-будівельного контролю відмовляє у видачі сертифіката з таких підстав:

1) неподання документів,необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;

2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

3) невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм,державних стандартів і правил.

Відмова у видачі сертифіката надається замовникові у строк,передбачений для його видачі.

8. Експлуатація закінчених будівництвом об'єктів,не прийнятих (якщо таке прийняття передбачено законодавством) в експлуатацію,забороняється.

9. Зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води,газу,тепла,електроенергії,включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Підключення закінченого будівництвом об'єкта,прийнятого в експлуатацію,до інженерних мереж здійснюється протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб,які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.

10. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних,зазначених у поданій ним декларації про готовність об'єкта до експлуатації,та за експлуатацію об'єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.

11. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта письмово поінформувати про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта будівництва.

12. Замовник зобов'язаний передати закінчений будівництвом та підключений до інженерних мереж житловий будинок,що споруджувався із залученням коштів фізичних та юридичних осіб,об'єднанню співвласників або власнику,або експлуатуючій організації протягом ста двадцяти календарних днів з дня його прийняття в експлуатацію.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014