+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПОРЯДОК проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,професійних захворювань і аварій на виробництві

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,професійних захворювань і аварій,що сталися з працівниками на підприємствах,в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях,представництвах,інших відокремлених підрозділах (далі - підприємства).

2. Дія цього Порядку поширюється на:

1) власників підприємств або уповноважені ними органи (далі - роботодавці);

2) працівників,у тому числі іноземців та осіб без громадянства,які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущені до роботи роботодавцем;

3) фізичних осіб - підприємців;

4) членів фермерського господарства,членів особистого селянського господарства,осіб,що працюють за договором,укладеним відповідно до законодавства (далі - особи,що забезпечують себе роботою самостійно).

Дія цього Порядку також поширюється на працівників дипломатичної служби під час роботи у закордонній дипломатичній установі України та осіб,які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором (контрактом) у військових частинах (підрозділах) або на підприємствах,в установах та організаціях,що належать до сфери управління Міноборони,МВС,Держспецтрансслужби,СБУ,Служби зовнішньої розвідки,Адміністрації Держприкордонслужби,ДПтС,МНС,Держспецзв’язку,Держтехногенбезпеки.

Розслідування та облік нещасних випадків

7. Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку,а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища,що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків,внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю,зокрема від одержання поранення,травми,у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень,гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь,одержання сонячного або теплового удару,опіку,обмороження,а також у разі утоплення,ураження електричним струмом,блискавкою та іонізуючим випромінюванням,одержання інших ушкоджень внаслідок аварії,пожежі,стихійного лиха (землетрусу,зсуву,повені,урагану тощо),контакту з представниками тваринного і рослинного світу,які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день,зникнення,а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник,який його виявив,чи інша особа — свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити керівника робіт,який безпосереднього здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці (далі — безпосередній керівник робіт),чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний:

терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому,забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

негайно повідомити роботодавця про те,що сталося;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини,механізми,обладнання,устаткування (далі — устаткування) у такому стані,в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів),а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.

9. Лікувально-профілактичний заклад повинен передати протягом доби з використанням засобів зв’язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві за формою згідно з додатком 1:

1) підприємству,де працює потерпілий;

2) робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд) за місцезнаходженням підприємства,де працює потерпілий,або за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою ―підприємцем або особою,що забезпечує себе роботою самостійно;

3) територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку;

4) закладові державної санітарно-епідеміологічної служби,який здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством,де працює потерпілий,або такому закладові за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою ―підприємцем або особою,що забезпечує себе роботою самостійно,у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

Лікувально-профілактичний заклад обов’язково проводить у порядку,встановленому МОЗ,необхідні дослідження і складає протокол про наявність в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та визначає ступінь його сп’яніння. Відповідний висновок чи витяг з протоколу,а також висновок про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10) подаються на запит роботодавця,Фонду до утворення комісії з проведення розслідування нещасного випадку (далі — комісія) або голови комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту одержання запиту.

10. Роботодавець,одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків,передбачених пунктом 37 цього Порядку),зобов’язаний:

1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок згідно з додатком 2:

Фондові за місцезнаходженням підприємства,на якому стався нещасний випадок;

керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — керівникові профспілки,членом якої є потерпілий,а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

керівникові підприємства,де працює потерпілий,якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;

закладові державної санітарно-епідеміологічної служби,який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування.

До складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа,на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії),представник Фонду за місцезнаходженням підприємства,представник первинної профспілки (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — представник профспілки,членом якої є потерпілий,а у разі відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці),а також представник підприємства,інші особи.

Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства,до складу комісії входять також представники такого підприємства та первинної організації профспілки,а у разі відсутності на підприємстві профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.

Комісія зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:

обстежити місце настання нещасного випадку,одержати письмові пояснення потерпілого,якщо це можливо,опитати осіб — свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

з’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;

вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу,звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства,амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого,документацію відділу кадрів,відділу (служби) охорони праці тощо);

визначити,пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;

установити осіб,які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці,а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

скласти у п’яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (далі — акт за формою Н-5) згідно з додатком 3 та акт про нещасний випадок,пов’язаний з виробництвом,за формою Н-1 (далі — акт за формою Н-1) згідно з додатком 4 (у разі,коли нещасний випадок визнано таким,що пов’язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затвердження;

скласти у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння),пов’язаного з виробництвом,крім актів за формою Н-5 і Н-1,у шістьох примірниках картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 (далі — картка за формою П-5) згідно з додатком 5.

Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки,яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід’ємну частину.

Обставинами,за яких нещасні випадки не визнаються такими,що пов’язані з виробництвом,є:

1) перебування за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;

2) використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних засобів,устаткування,інструментів,матеріалів тощо,які належать або використовуються підприємством (крім випадків,що сталися внаслідок їх несправності,що підтверджено відповідними висновками);

3) погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем,наркотичними засобами,токсичними чи отруйними речовинами,а також їх дії (асфіксія,інсульт,зупинка серця тощо),що підтверджено відповідним медичним висновком,якщо це не пов’язано із застосуванням таких речовин у виробничому процесі чи порушенням вимог щодо їх зберігання і транспортування,або якщо потерпілий,який перебував у стані алкогольного,токсичного чи наркотичного сп’яніння,до настання нещасного випадку був відсторонений від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного договору;

4) алкогольне,токсичне чи наркотичне сп’яніння,не зумовлене виробничим процесом,що стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання,що підтверджено відповідним медичним висновком;

5) скоєння злочину,що встановлено обвинувальним вироком суду або відповідною постановою слідчих органів;

6) природна смерть,смерть від загального захворювання або самогубство.

Спеціальне розслідування нещасних випадків

36. Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки із смертельними наслідками;

групові нещасні випадки,які сталися одночасно з двома і більше працівниками,незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм;

випадки смерті працівників на підприємстві;

випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов’язків;

нещасні випадки,що спричинили тяжкі наслідки,у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

Спеціальне розслідування нещасних випадків,що спричинили тяжкі наслідки,у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого,проводиться за рішенням Держгірпромнагляду або його територіальних органів залежно від характеру і ступеня тяжкості травми.

Якщо територіальним органом Держгірпромнагляду протягом доби не прийнято рішення про проведення спеціального розслідування такого нещасного випадку,розслідування проводиться роботодавцем або Фондом за місцем настання нещасного випадку

Віднесення нещасних випадків до таких,що спричинили тяжкі наслідки,у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого,здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості,затвердженого МОЗ.

37. Про груповий нещасний випадок,нещасний випадок із смертельним наслідком,нещасний випадок,що спричинив тяжкі наслідки,випадок смерті або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків роботодавець зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2:

територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства;

органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;

Фондові за місцезнаходженням підприємства;

органові управління підприємства (у разі його відсутності — місцевій держадміністрації);

закладові державної санітарно-епідеміологічної служби,який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь);

первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок ―профспілці,членом якої є потерпілий,а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

органові галузевої профспілки вищого рівня,а у разі його відсутності — територіальному профоб’єднанню за місцем настання нещасного випадку;

органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за місцем настання нещасного випадку (у разі необхідності).

У разі коли стався нещасний випадок із смертельним наслідком,нещасний випадок,що спричинив тяжкі наслідки,а також випадок смерті або зникнення під час виконання трудових (посадових) обов’язків фізичної особи — підприємця чи особи,що забезпечує себе роботою самостійно,робочий орган виконавчої дирекції Фонду зобов’язаний негайно передати з використанням засобів зв’язку повідомлення згідно з додатком 2:

територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку;

органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;

місцевій держадміністрації;

територіальному профоб’єднанню за місцем настання нещасного випадку;

закладові державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання нещасного випадку (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (у разі необхідності).

Зазначені у цьому пункті органи та організації негайно повідомляють про нещасний випадок органи та організації вищого рівня.

До складу спеціальної комісії входять:

посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду (голова комісії);

представник Фонду за місцезнаходженням підприємства або за місцем настання нещасного випадку в разі,коли нещасний випадок стався з фізичною особою ―підприємцем чи особою,що забезпечує себе роботою самостійно,або внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

представник органу управління підприємства або місцевої держадміністрації у разі,коли зазначений орган відсутній або нещасний випадок стався з фізичною особою ―підприємцем чи особою,що забезпечує себе роботою самостійно,або внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

представник роботодавця або роботодавець (у виняткових випадках);

представник первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — представник профспілки,членом якої є потерпілий,а у разі відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);

представник профспілкового органу вищого рівня або територіального профоб’єднання за місцем настання нещасного випадку;

представник закладу державної санітарно-епідеміологічної служби,який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством,або такого закладу за місцем настання нещасного випадку,якщо він стався з фізичною особою — підприємцем чи особою,що забезпечує себе роботою самостійно,у разі розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння);

представник Держсільгоспінспекції у разі,коли нещасний випадок стався під час експлуатації зареєстрованих в ній сільськогосподарських машин (тракторів,самохідних шасі,самохідних сільськогосподарських,дорожньо-будівельних і меліоративних машин,тракторних причепів,обладнання тваринницьких ферм,посівних та збиральних машин).

Потерпілий,члени його сім’ї або уповноважена особа,яка представляє його інтереси,не входять до складу спеціальної комісії,але мають право брати участь у засіданнях спеціальної комісії,висловлювати свої пропозиції,додавати до матеріалів розслідування документи,що стосуються нещасного випадку,викладати особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови спеціальної комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Голова спеціальної комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого,членів його сім’ї або уповноважену особу,яка представляє його інтереси,про їх права і запросити до співпраці.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014