+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Державна реєстрація лікарських засобів

Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви,поданої до Міністерства охорони здоров'я України або уповноваженого ним органу.

У заяві про державну реєстрацію лікарського засобу зазначаються:назва та адреса виробника;назва лікарського засобу і його торговельна назва;назва діючої речовини (латинською мовою);синоніми;форма випуску;повний склад лікарського засобу;показання та протипоказання;дозування;умови відпуску;способи застосування;термін та умови зберігання;інформація про упаковку;дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах.

До заяви додаються:матеріали доклінічного вивчення,клінічного випробування та їх експертиз;фармакопейна стаття або матеріали щодо методів контролю якості лікарського засобу,проект технологічного регламенту або відомості про технологію виробництва;зразки лікарського засобу;його упаковка;документ,що підтверджує сплату реєстраційного збору.

За результатами розгляду зазначених матеріалів Міністерство охорони здоров'я України або уповноважений ним орган у місячний термін приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації лікарського засобу.

Рішенням про державну реєстрацію затверджуються фармакопейна стаття або методи контролю якості лікарського засобу,здійснюється погодження технологічного регламенту або технології виробництва,а також лікарському засобу присвоюється реєстраційний номер,який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України.

У Державному реєстрі лікарських засобів України зазначаються:торговельна назва лікарського засобу;виробник;міжнародна непатентована назва;синоніми;хімічна назва чи склад;фармакологічна дія;фармакотерапевтична група;показання;протипоказання;запобіжні заходи;взаємодія з іншими лікарськими засобами;способи застосування та дози;побічна дія;форми випуску;умови та терміни зберігання;умови відпуску.

Інформація,що міститься у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу та додатках до неї (далі - реєстраційна інформація),відповідно до положень цього Закону та інших нормативно-правових актів України підлягає державній охороні від розголошення та недобросовісного комерційного використання. Міністерство охорони здоров'я України або уповноважені ним органи зобов'язані охороняти таку інформацію від розголошення та запобігати недобросовісному комерційному використанню такої інформації.

Якщо лікарський засіб зареєстрований в Україні,забороняється протягом п'яти років з дати такої реєстрації (незалежно від строку чинності будь-якого патенту,який має відношення до лікарського засобу) використовувати реєстраційну інформацію для подання заяви про державну реєстрацію іншого лікарського засобу,крім випадків,коли право посилатись або використовувати таку інформацію одержано в установленому порядку.

За розголошення,неправомірне використання реєстраційної інформації винні особи притягаються до дисциплінарної,адміністративної,цивільної та/або кримінальної відповідальності відповідно до законів України.

Для державної реєстрації лікарських засобів,що базуються або мають відношення до об'єктів інтелектуальної власності,на які відповідно до законів України видано патент,заявник подає копію патенту або ліцензії,якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу. Заявники подають лист,в якому вказується,що права третьої сторони,захищені патентом,не порушуються у зв'язку з реєстрацією лікарського засобу.

На зареєстрований лікарський засіб заявнику видається посвідчення,в якому зазначається строк дії,протягом якого лікарський засіб дозволяється до застосування в Україні.

Лікарський засіб може застосовуватись в Україні протягом п'яти років з дня його державної реєстрації. За бажанням особи,яка подала заяву про державну реєстрацію лікарського засобу,термін,протягом якого він дозволяється до застосування на території України,за рішенням реєструючого органу може бути скорочено.

У разі виявлення невідомих раніше небезпечних властивостей лікарського засобу Міністерство охорони здоров'я України або уповноважений ним орган може прийняти рішення про повну або тимчасову заборону на його застосування.

Після закінчення терміну,протягом якого зареєстрований лікарський засіб було дозволено до застосування в Україні,лікарський засіб може застосовуватись за умови його перереєстрації.

Рішення про відмову в державній реєстрації лікарського засобу приймається,якщо не підтверджуються висновки щодо його ефективності та безпечності.

У державній реєстрації може бути відмовлено у разі,коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності,в тому числі при виробництві,використанні,продажу лікарських засобів.

Про відмову в реєстрації лікарського засобу Міністерство охорони здоров'я України або уповноважений ним орган у десятиденний строк надсилає заявнику письмову мотивовану відповідь. Рішення про відмову може бути оскаржено у встановленому законом порядку.

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу та розміри збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу визначаються Кабінетом Міністрів України.

Не підлягають державній реєстрації лікарські засоби,які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин.

Клінічні випробування лікарських засобів

Клінічні випробування лікарських засобів проводяться з метою встановлення або підтвердження ефективності та нешкідливості лікарського засобу. Вони можуть проводитись у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах,які визначаються Міністерством охорони здоров'я України або уповноваженим ним органом.

Для проведення клінічних випробувань лікарських засобів підприємства,установи,організації або громадяни подають відповідну заяву до Міністерства охорони здоров'я України або уповноваженого ним органу.

До заяви додаються матеріали,які містять загальну інформацію про лікарський засіб,результати його доклінічного вивчення,зразки лікарського засобу та проект програми клінічних досліджень.

Рішення про клінічні випробування лікарського засобу приймається за наявності:

позитивних висновків експертизи матеріалів доклінічного вивчення щодо ефективності лікарського засобу та його безпечності;

переконливих даних про те,що ризик побічної дії лікарського засобу буде значно нижчим за очікуваний позитивний ефект.

Порядок проведення експертизи матеріалів клінічних випробувань встановлюється Міністерством охорони здоров'я України або уповноваженим ним органом.

Замовник клінічних випробувань має право одержувати інформацію про хід проведення клінічних випробувань лікарського засобу,знайомитися з результатами клінічної експертизи,порушувати клопотання про заміну спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу,де проводяться клінічні випробування.

Порядок ввезення в Україну лікарських засобів

На територію України можуть ввозитись лікарські засоби,зареєстровані в Україні,за наявності сертифіката якості,що видається виробником.

Контроль за ввезенням на митну територію України лікарських засобів здійснюється Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів.

Незареєстровані лікарські засоби можуть ввозитись на митну територію України для:

проведення доклінічних досліджень і клінічних випробувань;

реєстрації лікарських засобів в Україні (зразки препаратів у лікарських формах);

експонування на виставках,ярмарках,конференціях тощо без права реалізації;

індивідуального використання громадянами.

Порядок ввезення лікарських засобів у зазначених випадках визначається Міністерством охорони здоров'я України.

У випадках стихійного лиха,катастроф,епідемічного захворювання тощо за окремим рішенням Міністерства охорони здоров'я України дозволяється ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів зарубіжних країн за наявності документів,що підтверджують їх реєстрацію і використання в цих країнах.

Державну реєстрацію (перереєстрацію) виробів медичного призначення в Україні здійснює Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі - Державна служба).


Державна реєстрація (перереєстрація) виробів медичного призначення

Державна реєстрація (перереєстрація) ВМП здійснюється Державною службою.

Реалізація та використання в Україні ВМП дозволяється після їх державної реєстрації,крім випадків,що затверджені Міністерством охорони здоров'я України у встановленому порядку.

Модифікації ВМП підлягають реєстрації (перереєстрації) в порядку,передбаченому для реєстрації ВМП.

Для проведення державної реєстрації ВМП заявник подає до Державної служби заяву встановленого зразка (додаток 1).

Якщо заявник не є виробником ВМП,то він разом із заявою подає документ,що підтверджує його повноваження на реєстрацію від імені виробника,із зазначенням отримувача Свідоцтва про державну реєстрацію та його власника.

До заяви додаються документи та матеріали,перелік яких зазначений у додатку 2.

Державна служба видає заявнику Свідоцтво про державну реєстрацію (додаток 3),яке є документом,що підтверджує державну реєстрацію ВМП і надає право для їх реалізації та використання в Україні.

Відповідальність за достовірність наданих документів,матеріалів,зразків несе заявник.

Державна служба протягом трьох робочих днів розглядає подані заявником документи та матеріали і в письмовому вигляді повідомляє заявника про:

направлення на експертизу;

відмову в проведенні державної реєстрації.

На підставі висновку експертизи Державна служба приймає рішення про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації ВМП,про що повідомляє заявника письмово у десятиденний термін з дати одержання висновку.

Термін підготовки документів до державної реєстрації не може перевищувати 90 діб.

Підставою для відмови в державній реєстрації є висновок експертизи,що не підтверджує якість та безпеку ВМП.

Рішення Державної служби про відмову в державній реєстрації заявник може оскаржити в установленому законодавством порядку.

У разі позитивного рішення Державної служби щодо реєстрації дані про ВМП уносяться до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення.

Термін дії державної реєстрації ВМП становить 5 років.

Протягом терміну дії державної реєстрації заявник несе повну відповідальність за відповідність показників якості та безпеки зареєстрованих ВМП.

Після закінчення терміну державної реєстрації ввезення ВМП в Україну,їх реалізація та використання в Україні можливі тільки за умови перереєстрації.

Перереєстрація ВМП здійснюється в тому самому порядку,що й реєстрація.

По закінченні п'ятирічного терміну з дня державної реєстрації ВМП реєстраційні посвідчення,видані Комітетом з нової медичної техніки МОЗ,та Свідоцтва про державну реєстрацію Національного агентства з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування,лікарських засобів та виробів медичного призначення підлягають перереєстрації в Державній службі згідно з цим Порядком.

Перереєстрація ВМП проводиться в разі:

" зміни назви ВМП,

" зміни форми випуску,

" зміни назви власника (виробника,розробника),

" передачі прав на виробництво іншому виробнику,

" зміни області застосування та рекомендацій із застосування,

" зміни вимог нормативної документації,

" зміни протипоказань та обмежень застосування,

" включення до ВМП нових матеріалів,що контактують з тілом людини.

Про всі зміни,що потребують перереєстрації,заявник повинен поставити до відома Державну службу у 10-денний термін.


Перелік
документів та матеріалів,необхідних для реєстрації (перереєстрації) виробів медичного призначення

1. Пронумерований перелік документів та матеріалів,поданих на реєстрацію.

2. Заява встановленого зразка від виробника або його представника (постачальника,розробника,імпортера тощо). Якщо заявник не є виробником ВМП,то він також подає документ,що підтверджує його повноваження на реєстрацію від імені виробника,із зазначенням отримувача Свідоцтва про державну реєстрацію та його власника (договір,довіреність тощо).

3. Електронна версія переліку ВМП,що подаються на реєстрацію,з каталожними номерами (мовою оригіналу та українською мовою).

4. Проспекти,каталоги на ВМП.

5. Керівництво (інструкція) з експлуатації (застосування),технічний паспорт.

6. Сертифікати:

6.1. Сертифікат виробника.

6.2. Сертифікат походження.

6.3. Документи зарубіжні (національні чи міжнародні),що підтверджують відповідність ВМП вимогам національних або міжнародних нормативних документів та характеризують умови його виробництва (за наявності).

7. Сертифікат відповідності на вироби,виданий згідно з чинним законодавством України (за наявності).

8. Інформація щодо стандартів,нормативних баз,на підставі яких виробляється ВМП (за наявності).

9. Висновок за результатами державної метрологічної атестації - для засобів вимірювальної техніки.

10. Протоколи випробувань щодо якості,безпеки та ефективності ВМП (за наявності).

11. Етикетка або зразок маркування ВМП.

12. Документи про реєстрацію виробника в країні виробника,які належним чином легалізовані.

13. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,якщо заявник є суб'єктом підприємницької діяльності України.

Усі документи подаються у двох примірниках з перекладом на українську мову,в оригіналі або у вигляді копій,нотаріально засвідчених або засвідчених органом,що видав оригінальний документ,або у вигляді копій,засвідчених печаткою заявника,за умови пред'явлення заявником оригіналів документів.

Документи після проведення експертизи заявнику не повертаються.

ПЕРЕЛІК
виробів медичного призначення,які підлягають державній реєстрації в Україні

N
з/п
Коди ВМП згідно з УКТ ЗЕД
Назва виробу
1
2505 10 00 00*
пісок кремнеземний та пісок кварцовий
2
3001 10*
залози та інші органи,що використовуються з органотерапевтичною метою,висушені,подрібнені або не подрібнені у порошок
3
3001 90 10 00*
інші речовини людського походження,призначені для терапевтичного або профілактичного застосування
4
3001 90 99 00*
інші речовини людського або тваринного походження,призначені для терапевтичного або профілактичного застосування
5
3005*
вата,марля,бинти та аналогічні вироби (наприклад,перев'язувальний матеріал,липкий пластир,гірчичники),просочені або вкриті фармацевтичними речовинами,підготовлені для роздрібної торгівлі,для застосування у медицині,хірургії,стоматології
6
3006 10*
кетгут хірургічний стерильний,аналогічні стерильні хірургічні перев'язувальні,шовні та стерильні адгезивні тканини,які застосовуються у хірургії для закривання ран;стерильні прокладки;стерильні кровоспинні поглинальні засоби (гемостатики),що використовуються у хірургії або стоматології
7
3006 40 00 00
зубні цементи та інші стоматологічні матеріали для пломбування зубів;цементи для реконструювання (відновлення) кісток
8
3006 50 00 00
санітарні сумки та набори для надання першої допомоги
9
3306*
засоби для гігієни порожнини рота або зубів,включаючи порошки та пасти для зубних протезів;нитки,використовувані для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки),упаковані для роздрібної торгівлі
10
3307 90 00 00*
розчини для догляду за контактними лінзами та аналогічні вироби
11
3402 20 90 00*
мийні засоби та засоби для чищення (для стоматології)
12
3402 90 90 00*
мийні засоби та засоби для чищення (для хірургії)
13
3405 90 10 00*
засоби для полірування металевих поверхонь
14
3407 00 00 00
"стоматологічний віск" або суміші для одержання зліпків зубів,розфасовані у наборах,в упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді плиток,підківок,брусків тощо;інші препарати для зуболікувальних потреб,виготовлені на основі гіпсу (кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію)
15
3701 10 10 00*
фотопластинки та фотоплівки плоскі,сенсибілізовані,неекспоновані з будь-яких матеріалів,крім паперу,картону чи тканини,рентгенівські - для медичних,стоматологічних потреб
16
3702 10 00 00*
фотоплівки сенсибілізовані,неекспоновані з будь-яких матеріалів,крім паперу,картону чи тканини,рентгенівські
17
3707 90 30 00*
фотохімікати для рентгенівських плівок та пластинок
18
3816 00 00 00*
цементи вогнетривкі,аналогічні суміші
19
3822 00 00 00*
реагенти діагностичні або лабораторні на підкладках і приготовлені,діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї
20
3824 10 00 00*
речовини сполучні готові,використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів
21
3824 90 65 00*
допоміжні продукти для ливарних виробництв (крім зазначених у позиції 3824 10 00)
22
3906 10 00 00*
поліметилметакрилат
23
3906 90 90 00*
акрилові полімери у первинних формах
24
3923 10 00 00*
вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів
25
3923 29 10 00*
вироби для транспортування та пакування з полівінілхлориду
26
3923 29 90 00*
вироби для транспортування та пакування з інших пластмас
27
3923 30 10 00*
сулії,пляшки,флакони та аналогічні вироби місткістю не більш як 2 л
28
3923 50*
корки,кришки,ковпачки та інші пристосування для герметизації
29
3924 90 90 00*
туалетно-гігієнічні вироби з пластмаси
30
3926 20 00 00*
одяг та додаткові речі (включаючи рукавички)
31
3926 90 91 00*
вироби з пластмаси,виготовлені з листового матеріалу
32
3926 90 99 00*
соски силіконові,іонообмінні колонки тощо
33
4005 99 00 00*
вироби з невулканізованих гумових сумішей
34
4009 10 00 00*
труби,шланги,не армовані,не комбіновані з іншими матеріалами,без фітингів
35
4014 10 00 00
оболонкові контрацептиви
36
4014 90 10 00
різні типи сосок та аналогічні вироби для дітей
37
4014 90 90 00*
вироби гігієнічні з вулканізованої гуми
38
4015 11 00 00*
рукавички хірургічні з гуми
39
4015 19 90 00*
рукавички для огляду з гуми
40
4015 90 00 00*
одяг та інші речі з гуми
41
4016 99 88 00*
вироби з незатверділої вулканізованої гуми
42
4803 00 10 00*
целюлозна вата
43
4818 40*
гігієнічні рушники,серветки,прокладки,тампони,пелюшки для немовлят,підгузники та аналогічні санітарно-гігієнічні вироби
44
4818 50 00 00*
одяг та доповнення до нього
45
4818 90*
вироби,застосовувані в хірургії,медицині тощо,не розфасовані для роздрібної торгівлі
46
4819 50 00 00*
упаковки інші
47
5006 00 10 00*
нитки шовкові
48
5006 00 90 00*
кетгут з натурального шовку
49
5402 61 00 00*
пряжа інша,односукана та багатосукана з нейлону або інших поліамідів
50
5601 10*
гігієнічні рушники і тампони,дитячі пелюшки та підгузники та аналогічні гігієнічні вироби з вати,синтетичних,штучних та інших текстильних матеріалів
51
5601 21*
вата з бавовни,вироби з вати
52
5601 22*
вата із синтетичних або штучних волокон
53
5601 29 00 00*
інші вироби з вати
54
6115 93 10 00*
панчохи еластичні для хворих з варикозним розширенням вен
55
6115 93 30 00*
гольфи (крім панчіх лікувальних)
56
6115 99 00 00*
панчохи та гольфи лікувальні з інших текстильних матеріалів
57
6210 10 91 00*
одяг у стерильних упаковках
58
6210 10 99 00*
інший одяг промислового виробництва
59
6212 20 00 00*
пояси і пояси-труси
60
6212 90 00 00*
інші бандажні вироби
61
6307 90 10 00*
санітарні вироби трикотажні
62
6307 90 99 00*
санітарні вироби інші
63
7010 10 00 00*
ампули
64
7010 20 00 00*
корки,кришки та аналогічні вироби
65
7010 92 90 00*
пляшки,флакони для фармацевтичних продуктів місткістю понад 0,33 л,але не більш як 1 л
66
7010 93 70 00*
пляшки,флакони для фармацевтичних продуктів
67
7010 94 71 00*
пляшки,флакони для фармацевтичних продуктів місткістю понад 0,055 л,але не більш як 0,15 л
68
7010 94 79 00*
пляшки,флакони для фармацевтичних продуктів місткістю не більш як 0,055 л
69
7015 10 00 00*
скельця для окулярів,що коригують зір
70
7017*
посуд лабораторний,гігієнічний або фармацевтичний,скляний градуйований або неградуйований
71
7108 13 10 00*
пластини золоті,застосовувані в стоматології
72
7326 90 97 00*
інші вироби із заліза або сталі
73
7612 90 10 00*
тара нерозбірна циліндрична
74
8309 90 10 00*
кришки для закупорювання пляшок з алюмінію діаметром понад 21 мм
75
8309 90 90 00*
інші кришки для закупорювання пляшок
76
8413 20 90 00*
насоси ручні
77
8414 10 30 00*
насоси вакуумні
78
8414 60 00 00*
шафи витяжні (для лабораторій)
79
8414 80 31 00*
компресори продуктивністю не більш як 60 м3
80
8414 80 39 00*
компресори продуктивністю понад 60 м3
81
8418 30 91 00*
морозильники місткістю не більш як 400 л
82
8419 20 00 00
стерилізатори медико-хірургічні або лабораторні
83
8419 40 00 00*
апарати дистиляційні або ректифікаційні
84
8419 89 98 00*
обладнання лабораторне для обробки матеріалів шляхом зміни температури
85
8421 19 91 00*
центрифуги,використовувані в лабораторіях
86
8421 29 90 00*
обладнання для фільтрування або очищення рідин
87
8421 39 30 00*
обладнання для фільтрації або очищення повітря
88
8421 39 98 00*
обладнання для фільтрації або очищення газів
89
8423 10 90 00*
ваги для зважування людей,включаючи ваги для немовлят
90
8424 30 10 00*
піскоструминні,пароструминні та аналогічні струминні машини та апарати,що працюють від стислого повітря
91
8424 30 90 90*
інші піскоструминні та пароструминні машини
92
8456 30 11 00*
верстати електророзрядні з провідними каналами зв'язку
93
8456 30 19 00*
верстати електророзрядні
94
8459 29 00 00*
верстати для сверління
95
8460 21 90 00*
верстати шліфувальні
96
8480 10 00 00*
опоки та виливниці
97
8480 30 90 00*
моделі ливарні
98
8481 80 99 00*
клапани аерозольні
99
8514 20 10 00*
печі та камери індукційні
100
8514 20 90 00*
печі та камери діелектричні
101
8514 30 99 00*
печі та камери лабораторні
102
8515 11 00 00*
паяльники та пістолети паяльні
103
8515 29 90 00*
зварювальні апарати
104
8543 89 95 00*
пристрої автоматичні обробки сигналів
105
8705 90 90 90*
автомобілі спеціального призначення,пересувна радіологічна станція
106
8713*
коляски інвалідні та інші засоби пересування для інвалідів,з двигуном або без двигуна чи з іншим привідним механізмом
107
9001 30 00 00*
лінзи контактні
108
9001 40 41 00*
лінзи скляні для окулярів,що коригують зір,однофокусні,оброблені з обох боків
109
9001 40 49 00*
лінзи скляні для окулярів,що коригують зір
110
9001 40 80 00*
лінзи скляні для окулярів,що коригують зір,інші
111
9001 50 41 00*
лінзи для окулярів з інших матеріалів,що коригують зір,однофокусні,оброблені з обох боків
112
9001 50 49 00*
лінзи для окулярів з інших матеріалів,що коригують зір,інші
113
9001 50 80 00*
лінзи для окулярів з інших матеріалів,що коригують зір
114
9003 11 00 00*
оправи для окулярів пластмасові
115
9003 19 30 00*
оправи для окулярів з недорогоцінних металів
116
9003 19 90 00*
оправи для окулярів з інших матеріалів
117
9004 10 10 00*
окуляри та інші оптичні вироби коригувальні
118
9004 90 10 00*
окуляри з лінзами з пластмас
119
9004 90 90 00*
окуляри інші
120
9006 30 00 00*
фотоапаратура для медичного обстеження внутрішніх органів
121
9006 59 00 00*
фотоапаратура інша
122
9010 10 00 00*
апаратура й обладнання для автоматичного проявлення чи для автоматичного друку проявлених плівок
123
9010 50 90 00*
інша апаратура та обладнання для проявлення,негатоскопи
124
9011 10 90 00*
мікроскопи стереоскопічні
125
9011 20 90 00*
мікроскопи мікрофотографічні
126
9011 80 00 00*
інші мікроскопи
127
9012 10 90 00*
електронні мікроскопи
128
9013 20 00 00*
лазери,крім лазерних діодів
129
9017 30 10 00*
мікрометри і штангенциркулі
130
9017 30 90 00*
ручні інструменти для вимірювання довжини
131
9018 11 00 00
електрокардіографи
132
9018 12 00 00
апарати діагностичні для ультразвукових обстежень (сканери)
133
9018 13 00 00
магніторезонансні томографи
134
9018 14 00 00
сцинтиграфічна апаратура
135
9018 19 10 00
прилади для відстеження двох або більше параметрів
136
9018 19 90 00
інші прилади для відстеження параметрів
137
9018 20 00 00
апаратура,що використовує ультрафіолетові або інфрачервоні промені
138
9018 31 10 00
шприци з голками чи без голок з пластмасових матеріалів
139
9018 31 90 00
шприци інші
140
9018 32 10 00
голки трубчасті металеві
141
9018 32 90 00
голки для накладання швів
142
9018 39 00 10
катетери
143
9018 39 00 30
зонди
144
9018 39 00 50
бужі
145
9018 39 00 90
інше хірургічне приладдя
146
9018 41 00 00
бормашини,поєднані або не поєднані з іншим стоматологічним обладнанням на спільній основі
147
9018 49 10 00
долота,диски,фрези і щітки для стоматологічних бурів
148
9018 49 90 00
інше стоматологічне обладнання
149
9018 50 10 00
прилади та апарати офтальмологічні неоптичні
150
9018 50 90 00
прилади та апарати офтальмологічні оптичні
151
9018 90 10 00
інструменти та апарати для вимірювання артеріального тиску
152
9018 90 20 00
ендоскопи
153
9018 90 30 00
апарат "штучної нирки"
154
9018 90 41 00
ультразвукові прилади
155
9018 90 49 00
інші прилади,призначені для діатермії
156
9018 90 50 00
апарати для переливання крові
157
9018 90 60 00
прилади та апарати для анестезії
158
9018 90 70 00
літотриптори ультразвукові
159
9018 90 75 00
апарати для нервової стимуляції
160
9018 90 85 10
прилади для вливання розчинів
161
9018 90 85 90
інші прилади,що використовуються в медицині,хірургії,стоматології
162
9019 10 10 00*
апарати вібромасажні електричні
163
9019 10 90 00*
апаратура для механотерапії
164
9019 20 00 00
апарати для озонотерапії,кисневої та аерозольної терапії,штучного дихання,реанімації та інша апаратура для дихальної терапії
165
9020 00 90 00*
апарати дихальні та газові маски
166
9021 11 00 00
протези суглобів
167
9021 19 10 00*
пристосування ортопедичні
168
9021 19 90 00
пристосування для лікування переломів
169
9021 21 10 00
зуби штучні з пластичних матеріалів
170
9021 21 90 00
зуби штучні з інших матеріалів
171
9021 29 00 00*
деталі для протезування зубів
172
9021 30 10 00
протези очей
173
9021 30 90 00*
інші частини тіла штучні
174
9021 40 00 00*
апарати для поліпшення слуху,за винятком частин та приладдя
175
9021 50 00 00
серцеві стимулятори,за винятком частин і приладдя
176
9021 90 90 00*
інші пристосування ортопедичні
177
9022 12 00 00
томографи комп'ютерні
178
9022 13 00 00
апаратура для використання у стоматології
179
9022 14 00 00
інші апаратура для використання у медицині,хірургії
180
9022 19 00 00*
апаратура,яка використовує рентгенівське випромінювання для іншого використання
181
9022 21 00 00
апаратура,яка використовує альфа-,бета- або гамма-випромінювання для використання у медицині,хірургії
182
9022 29 00 00*
апаратура,яка використовує альфа-,бета- або гамма-випромінювання для іншого використання
183
9022 30 00 00*
трубки рентгенівські
184
9022 90 10 00*
екрани рентгенівські люмінесцентні,екрани рентгенівські,підсилювальні екрани та сітки протирозсіювальні
185
9022 90 90 00*
інша апаратура для використання в медицині
186
9025 11 91 00
термометри медичні
187
9025 19 91 00*
термометри електронні
188
9027 20 10 00*
хроматографи газові
189
9027 20 10 90*
інші хроматографи
190
9027 20 90 00*
апарати для електрофорезу
191
9027 30 00 10*
атомно-абсорбційні спектрофотометри
192
9027 30 00 90*
інші спектрофотометри
193
9027 50 00 00*
інші прилади та апарати,що використовують оптичні випромінювання (ультрафіолетове,видиме,інфрачервоне)
194
9027 80 11*
електронні pH-метри,rH-метри та інші апарати для вимірювання електропровідності
195
9027 80 91 00*
віскозиметри,прилади для вимірювання пористості та розширення
196
9027 80 97 00*
інші прилади та апарати для фізичних або хімічних аналізів
197
9027 90 10 00*
мікротоми
198
9030 10 90 00*
прилади та апарати для вимірювання та виявлення іонізуючого випромінювання
199
9032 10 91 00*
термостати з електричним пусковим пристроєм
200
9033 00 00 00*
частини та приладдя для машин,апаратів,групи 90,не включені до інших груп
201
9402 10 00 00
крісла стоматологічні
202
9402 90 00 00*
меблі медичні,хірургічні
203
9405 40 10 00*
прожектори (операційні лампи)

____________
* Використовуються з медичною метою,що підтверджено документально,мають відповідне маркування.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014