+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13 квітня 2011 р. № 466 Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

ПОРЯДОК виконання підготовчих робіт

1. Цей Порядок визначає механізм виконання підготовчих робіт. Підготовчі роботи — роботи з підготовки земельної ділянки,влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд,порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову,вишукувальні роботи,роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд,необхідних для організації і обслуговування будівництва,улаштування під’їзних шляхів,складування будівельних матеріалів,підведення тимчасових інженерних мереж,а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.

2. Підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа,що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,або договору суперфіцію,а також після подання Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу (далі — Інспекція) повідомлення про початок виконання підготовчих робіт,крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень,або отримання зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.

Виконання підготовчих робіт у межах будівельного майданчика не потребує отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру.

3. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень можуть виконуватися замовником за наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

4. Контроль за виконанням підготовчих робіт здійснюється Інспекцією. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

5. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт,крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень,готується замовником за формою згідно з додатком 1 та подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих робіт до Інспекції за місцезнаходженням об’єкта будівництва.

У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб,відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду,чи відповідальних за виконання підготовчих робіт,замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції повідомлення про такі зміни за формою згідно з додатком 1.

Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок підготовчих робіт не може продовжуватися.

6. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання підготовчих робіт письмово поінформувати про це також місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта будівництва,а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт 7. Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт (далі — декларація) здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Декларація приймається в дозвільному центрі за місцезнаходженням об’єкта. Реєстрацію декларації проводить Інспекція за місцезнаходженням об’єкта на безоплатній основі.

8. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

У разі подання декларації до дозвільного центру він передає її до Інспекції не пізніше наступного робочого дня.

Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику,другий — залишається в Інспекції,яка її зареєструвала.

Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних,зазначених у поданій ним декларації.

9. Інспекція протягом п’яти робочих днів з дня надходження до неї декларації перевіряє повноту даних,зазначених у декларації,та реєструє її. 10. Зареєстрована декларація не дає право на виконання будівельних робіт.

11. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог,Інспекція повертає її замовнику з обґрунтуванням причин повернення у строк,передбачений для її реєстрації.

12. Після усунення недоліків,що спричинили повернення декларації,замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.

13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не повернула її в установлений строк,заявник набуває право на виконання підготовчих робіт на одинадцятий робочий день з дня,коли декларація повинна була бути зареєстрована чи повернута. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

14. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб,відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду,чи відповідальних за виконання підготовчих робіт,замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції,яка зареєструвала декларацію,з повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід’ємною частиною зареєстрованої декларації,а другий залишається у замовника. Виконання підготовчих робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.

15. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання підготовчих робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку письмово поінформувати місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта будівництва,а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання підготовчих робіт.

16. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих робіт;поданих та зареєстрованих декларацій;отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок підготовчих робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на будівництво об’єкта іншому замовнику;зміна генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників);зміна осіб,відповідальних за проведення авторського нагляду чи відповідальних за виконання підготовчих робіт) вносяться до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт,зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт,виданих дозволів на виконання будівельних робіт,зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів,відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

17. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації Інспекція видає безоплатно дублікат такої декларації протягом п’яти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про її втрату чи подання пошкодженої декларації.

18. Відповідальність за порушення вимог,визначених цим Порядком,несе замовник відповідно до закону.

ПОРЯДОК виконання будівельних робіт

1. Цей Порядок визначає процедуру виконання будівельних робіт. Будівельні роботи — роботи з нового будівництва,реконструкції,реставрації,капітального ремонту.

2. Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа,що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,або договору суперфіцію та:• подання замовником за формою згідно з додатком 1 повідомлення про початок виконання будівельних робіт Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу (далі — Інспекція) за місцезнаходженням об’єкта будівництва — щодо об’єктів,будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта,які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт (далі — декларація) або отримання дозволу на виконання будівельних робіт,відповідно до переліку об’єктів,будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт;• реєстрації відповідною Інспекцією декларації — щодо об’єктів будівництва,що належать до I—III категорії складності;• видачі замовнику Інспекцією дозволу на виконання будівельних робіт — щодо об’єктів будівництва,що належать до IV і V категорії складності.

3. Зазначені в абзацах другому — четвертому пункту 2 цього Порядку документи,що надають право на виконання будівельних робіт,є чинними до завершення будівництва.

4. Реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг,залізничних колій,ліній електропередачі,зв’язку,трубопроводів,інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення може проводитися за відсутності документа,що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

5. Контроль за виконанням будівельних робіт здійснюється Інспекцією. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

6. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт надсилається замовником до Інспекції за місцезнаходженням об’єкта будівництва.

Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт щодо об’єктів,будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта,які не потребують реєстрації декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт,внесених до переліку об’єктів,будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт),замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції повідомлення (про початок виконання будівельних робіт про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт) за формою згідно з додатком 1.

У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб,відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду,чи відповідальних за виконання будівельних робіт,замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції,до якої подавалося повідомлення про початок виконання будівельних робіт,повідомлення про такі зміни.

Виконання будівельних робіт без повідомлення про зміни до повідомлення про початок виконання будівельних робіт не може продовжуватися.

7. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання будівельних робіт письмово поінформувати про це виконавчий орган сільської,селищної,міської ради або місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об’єкта будівництва,а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Реєстрація декларації 8. Реєстрації декларації здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Декларація приймається у дозвільному центрі за місцезнаходженням об’єкта. Реєстрацію декларації проводить Інспекція за місцезнаходженням об’єкта на безоплатній основі.

9. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

У разі подання декларації до дозвільного центру він передає її до Інспекції не пізніше наступного робочого дня.

Один примірник після проведення реєстрації повертається замовнику,другий — залишається в Інспекції,яка її зареєструвала.

Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних,зазначених у поданій ним декларації.

10. Інспекція протягом п’яти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних,зазначених у декларації та реєструє її.

11. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог,Інспекція повертає її замовнику з обґрунтуванням причин повернення у строк,передбачений для її реєстрації.

12. Після усунення недоліків,що спричинили повернення декларації,замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.

13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не повернула її в установлений строк,заявник набуває право на виконання будівельних робіт на одинадцятий робочий день з дня,коли декларація повинна бути зареєстрована,чи повернута. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

14. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб,відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду,чи відповідальних за виконання будівельних робіт,замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції,яка зареєструвала декларацію,з повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід’ємною частиною зареєстрованої декларації,а другий залишається у замовника. Виконання будівельних робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.

15. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання будівельних робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку письмово поінформувати виконавчий орган сільської,селищної,міської ради або місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об’єкта будівництва,а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання будівельних робіт.

16. Виконання будівельних робіт на об’єктах,що належать до I—III категорії складності,підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації забороняється.

Замовник несе згідно із законом відповідальність за виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.

Дозвіл на виконання будівельних робіт 17. Дозвіл на виконання будівельних робіт (далі — дозвіл) видається на безоплатній основі Інспекцією за місцезнаходженням об’єкта,а щодо об’єкта,розміщеного на території кількох адміністративно-територіальних одиниць,— Держархбудінспекцією за формою згідно з додатком 4.

18. Для отримання дозволу замовник (його уповноважена особа) має право подати особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об’єкта заяву про отримання дозволу за формою згідно з додатком 5.

До заяви додаються:копія документа,що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,або копія договору суперфіцію;• проектна документація на будівництво,розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;• копія документа,що посвідчує право власності на будинок чи споруду,або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції,реставрації,капітального ремонту об’єкта;• копія ліцензії,яка дає право на виконання будівельних робіт,засвідчена в установленому порядку (обов’язково подається до 1 червня 2012 р.);• копії документів про призначення осіб,відповідальних за виконання будівельних робіт,осіб,які здійснюють авторський і технічний нагляд;• копії кваліфікаційних сертифікатів,засвідчені в установленому порядку,подаються з 1 червня 2012 р. (крім сертифікатів інженерів технічного нагляду,які подаються з дня набрання чинності цим Порядком).

19. Інспекція протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову в його видачі.

20. Підставою для відмови у видачі дозволу є:• неподання документів,необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;• невідповідність поданих документів вимогам законодавства;• виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

21. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу Інспекція надсилає заявнику протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви лист з обґрунтуванням причин відмови за формою згідно з додатком 6.

Замовник може після усунення недоліків,що спричинили прийняття рішення про відмову у видачі дозволу,повторно звернутися до Інспекції щодо видачі дозволу.

Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до суду. 22. У разі коли в установлений строк Інспекцією не видано дозвіл або відмову в його видачі,замовник звертається до Держархбудінспекції для вжиття протягом десяти робочих днів заходів,пов’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі. Якщо протягом зазначеного строку не видано дозвіл або відмову в його видачі,право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації звернення до зазначеної Інспекції,а дозвіл вважається виданим.

23. У разі коли право на будівництво об’єкта будівництва передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників),дозвіл підлягає переоформленню Інспекцією,яка видала такий дозвіл.

24. У разі зміни осіб,відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду,чи відповідальних за виконання робіт замовник протягом трьох робочих днів з дня їх настання звертається до Інспекції,яка видала дозвіл,з повідомленням про зміну даних у виданому дозволі за формою згідно з додатком 7.

Повідомлення про зміну даних у виданому дозволі складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід’ємною частиною виданого дозволу,а другий — залишається у замовника.

Виконання будівельних робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися. Переоформлення дозволу здійснюється у порядку,передбаченому для видачі дозволу.

Під час переоформлення дозволу,надходження повідомлення про зміну даних у ньому виконання будівельних робіт продовжується.

25. За зверненням замовника Інспекція видає протягом місяця дозвіл з урахуванням всіх повідомлень про зміни до виданого дозволу.

26. Дозвіл може бути анульовано Інспекцією,яка його видала,у разі:• подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 5 (передбачені пунктом 18 цього Порядку документи,що додаються до заяви,не подаються);• наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем (замовником),смерті фізичної особи — замовника або визнання її безвісно відсутньою;• перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами Інспекції,якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення.

27. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня отримання дозволу на виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання таких робіт відповідно до пункту 22 цього Порядку письмово поінформувати виконавчий орган сільської,селищної,міської ради,місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об’єкта будівництва,а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання будівельних робіт.

28. Виконавчий орган сільської,селищної,міської ради,місцева держадміністрація повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва,що належать до IV і V категорії складності,на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

29. Інформація про зареєстровану декларацію (реєстраційний номер,дата видачі,найменування Інспекції,яка зареєструвала декларацію і здійснює контроль за будівництвом об’єкта),виданий дозвіл (реєстраційний номер,дата видачі,найменування Інспекції,яка видала дозвіл і здійснює контроль за будівництвом об’єкта),відомості про найменування об’єкта,зображення об’єкта та його основні техніко-економічні показники,замовника,проектувальника,підрядників,осіб,відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду,відповідальних за виконання робіт з урахуванням внесених змін розміщуються на стенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр,що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці (за винятком індивідуальних (садибних) житлових будинків,садових,дачних будинків,господарських (присадибних) будівель і споруд,прибудов до них).

30. Виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва,що належать до IV і V категорії складності,без дозволу або його переоформлення,а також виконання робіт,не зазначених у дозволі,вважається самочинним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

31. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок виконання будівельних робіт;поданих та зареєстрованих декларацій;виданих,переоформлених,анульованих дозволів;отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок виконання будівельних робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на будівництво об’єкта іншому замовнику,зміна генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників),зміна осіб,відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду,чи відповідальних за виконання робіт) вносяться до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт,зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт,виданих дозволів на виконання будівельних робіт,зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів,відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

32. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації або дозволу Інспекція видає безоплатно дублікат такої декларації або дозволу протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи подання пошкоджених декларації або дозволу. 33. Замовник відповідає згідно із законом за порушення вимог,визначених цим Порядком.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014