+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Верхолазні роботи

Роботи,які виконуються на висоті,належать до категорії робіт з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою,затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за № 196.

Роботи на висоті - роботи,при виконанні яких робітник перебуває на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів по висоті понад 1,3 м. Основним засобом індивідуального захисту при виконанні робіт на висоті є пояс ПБ або ПЛ.
Верхолазні роботи - роботи,які виконуються на висоті понад 5 м від поверхні рунту,перекриття або робочого настилу,над якими виконуються роботи безпосередньо з конструкцій або обладнання. Єдиним засобом індивідуального захисту при виконанні верхолазних робіт є пояс ПЛ.
Керівники робіт та працівники,які виконують такі роботи,повинні проходити професійний добір.
Роботи на висоті виконуються під час будівельно-монтажних,ремонтно-поновлювальних робіт,при обстеженні,дефектуванні,ремонті будівель,споруд,димових труб,радіомачт,опор повітряних ліній електропередачі та зв'язку,градирень,мостів,металоконструкцій тощо.
Роботодавці мають право проводити будівельно-монтажні роботи на висоті з використанням ССЗ за таких умов:
- наявності необхідних документів,які регламентують організацію та технологію виконання передбачених робіт;
- наявності проектно-технологічної документації відповідно до вимог Організації будівельного виробництва,затвердженого наказом Держкоммістобудування України від 03.04.96 № 49 (ДБН А.3.1-55-96);
- наявності інструкцій з охорони праці для видів робіт і професій,затверджених керівником підприємства відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці,затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (ДНАОП 0.00-4.15-98);
- машини,механізми і пристрої,що використовуються при виконанні робіт на висоті,мають бути технічно справними,укомплектованими технічною документацією,пройти технічний огляд;
- запобіжні пояси та приладдя,що використовуються,повинні мати сертифікати відповідності,видані в порядку,встановленому законодавством;
- працівники,які виконують роботи з підвищеною небезпекою,повинні бути забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту.

До виконання робіт на висоті із застосуванням ССЗ допускаються особи,яким виповнилося 18 років та які пройшли:
- професійний добір згідно з Переліком робіт,де є потреба у професіональному доборі,затвердженим спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554 (ДНАОП 0.03-8.06-94,із змінами та доповненнями);
- медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій,затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45,зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.06.94 за № 136/345 (ДНАОП 0.03-4.02-94,із змінами та доповненнями);
- навчання безпечним методам та прийомам робіт за затвердженою програмою в атестованих навчальних закладах для виконання робіт з підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах,навчально-курсових комбінатах,центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів) відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці,затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 № 27,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за № 248/3541;
- навчання та атестацію з протипожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні,які затверджені наказом МВС України від 14.06.95
№ 400,зареєстровані Міністерством юстиції України 14.07.95 за № 219/755;
- попереднє спеціальне навчання на підприємстві відповідно до розробленого Положення з питань охорони праці,затвердженого наказом керівника підприємства;
- інструктажі з охорони праці (вступний,первинний,повторний,позаплановий,цільовий);
- стажування на робочому місці під керівництвом кваліфікованого спеціаліста протягом не менше 5 робочих змін.
1.8. Керівники робіт та працівники,які безпосередньо виконують роботи,допускаються до роботи наказом по підприємству.
1.9. Вимоги до ССЗ:
1.9.1. Пояси запобіжні мають відповідати вимогам ГОСТ 12.4.089-86 та технічним умовам на пояси конкретних конструкцій.

Спеціальні страхувальні засоби (далі - ССЗ) - запобіжні пояси та приладдя,що використовуються для забезпечення безпеки при виконанні робіт на висоті.
- Пояс запобіжний лямковий (далі - ПЛ) - засіб індивідуального захисту від падіння з висоти,призначений для підтримки усього тіла людини та утримання тіла під час падіння і після зупинки падіння (додатки 1 і 2).
- Пояс запобіжний безлямковий (далі - ПБ) - страхувальний засіб індивідуального захисту від падіння з висоти (додаток 3).
- Приладдя - карабіни,стропи,амортизатори та інші страхувальні засоби,які використовуються як елементи страхувальних систем разом із запобіжними поясами (додаток 4).
- Амортизатор - елемент страхувальної системи,що знижує до безпечної величини динамічне навантаження,що діє на тіло людини при зупинці падіння.
- Карабін - пристрій,призначений для приєднання елементів ССЗ та (або) безпосереднього закріплення стропа.
- Строп - елемент страхувальної системи,призначений для з'єднання запобіжного пояса з точкою кріплення на опорній конструкції.
Ширина лямок пояса,які несуть навантаження,не повинна бути менше ніж 50 мм,безлямкового пояса в спинній частині - не менше 80 мм.
Статичне розривне навантаження для пояса має бути не менше 700 кг.
На кожному поясі мають бути нанесені:
- товарний знак підприємства-виробника;
- розмір та тип пояса;
- дата виготовлення;
- клеймо ВТК;
- позначення технічних умов;
- знак відповідності.

Запобіжні пояси перед виданням в експлуатацію,а також кожні 6 місяців повинні проходити випробування статичним навантаженням за методикою,яка приведена в стандартах або технічних умовах на пояси конкретних конструкцій.
Карабіни повинні мати запобіжний пристрій,який унеможливлює його випадкове відкриття.
Амортизатори,які використовують в складі ССЗ,перед виданням в експлуатацію,а також кожні 6 місяців повинні проходити випробування статичним навантаженням 150 кг,що прикладається протягом 1 хв. При випробуванні не повинно виникати розтягувань амортизатора у вигляді розривів ниток,швів та волокон.
Приладдя,яке використовується в складі ССЗ,повинне відповідати вимогам технічної документації підприємства-виробника та проходити періодичні перевірки у відповідності до вимог технічної документації.

Експлуатація приладдя до ССЗ дозволяється,якщо:
- є в наявності технічна документація (паспорт,інструкція з експлуатації) з відміткою ВТК підприємства-виготовлювача;
- не вичерпаний термін придатності (згідно з вимогами технічної документації) за годинами або терміном експлуатації;
- проведений щоденний огляд (перед початком робіт).
1.11. Періодичні випробування приладдя виконуються згідно з вимогами технічної документації.
1.12. Ремонт пояса та приладдя проводиться підприємством-виробником або організацією,яка уповноважена виробником на виконання цих робіт.
Роботи на висоті та верхолазні роботи належать до робіт підвищеної небезпеки і виконуються за нарядом-допуском,в якому повинні передбачатись організаційні та технічні заходи з підготовки та безпечного виконання цих робіт.

Перелік виробничих об'єктів та видів робіт,які будуть виконуватися за нарядом-допуском,затверджується керівником підприємства з урахуванням його профілю згідно з вимогами СНиП ІІІ-4-80* у редакції 1989 р. "Строительные нормы и правила. Техника безопасности в строительстве".

Вимоги безпеки перед початком робіт
Керівник робіт і працівники,які безпосередньо виконують роботи,перед початком робіт повинні:
Вивчити документи,які регламентують організацію та технологію виконання робіт (проект виконання робіт,проектно-технічну документацію,наряд-допуск),та інструкції,що діють у межах підприємства.
Щоденно перед початком робіт проводити огляд спеціальних страхувальних засобів,що використовуються,із занесенням результатів у журнал,(додаток 6).
Для попередження перебування сторонніх осіб на робочому майданчику місця проведення робіт необхідно загородити та встановити попереджувальні плакати згідно з вимогами СНиП Ш-4-80*( у редакції 1989 р.).
Роботи слід виконувати,якщо виробничі ділянки укомплектовані засобами пожежогасіння,медичною аптечкою,засобами індивідуального та колективного захисту,обладнанням та інструментами відповідно до технології проведення робіт тощо.
У разі відсутності або несправності вищенаведеного обладнання,пристроїв та устаткування роботи виконувати не дозволяється.
Перевірити наявність і справність засобів сигналізації та зв'язку.
Забезпечити захист від падіння предметів,матеріалів та інструменту з верхніх рівнів. Для запобігання можливому падінню інструменту,матеріалів тощо слід використовувати спеціальні сумки або пристрої для закріплення інструменту і необхідних деталей.
Застосовувати каски,які відповідають вимогам ГОСТ 12.4.128-83,для захисту голови робітника від механічних пошкоджень предметами,що можуть падати зверху,або при зіткненні з конструктивними та іншими елементами,а також для захисту від води та ураження електричним струмом.
Забезпечити захист несучих канатів та стрічок від елементів з гострими краями спеціальними прокладками,що унеможливлюють їх пошкодження.
Перевірити справність машин,механізмів,пристроїв та інструменту,що використовуються,відповідно до інструкції з охорони праці,затвердженої керівником підприємства.
Працівники,які мають незадовільне самопочуття,керівником робіт до роботи не допускаються. Не допускаються до робіт працівники,що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014