+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Охорона праці на підприємстві

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці

Для робітників щоб:— зменшити ризики нещасних випадків на робочому місці – смерть травми;— були створені комфорті умови праці;— за час роботи не було отримано професійних захворювань,які не дозволять вам дожити до пенсії чи змусить вас витрачати всю пенсію на ліки. — працівник повернувся до дому після роботи живим та здоровим,а не в вигляді повідомлення з моргу чи лікарні;— Ваші родичі та близькі не втратили годувальника,або ви не стали тягарем в інвалідному візку;

Для власників (керівників) компаній:— вся відповідальність за життя та здоров’я співробітників в робочий час лежить на керівникові;— при порушенні умов праці і причинення шкоди здоров’ю,працівник вправі подати позов на стягнення матеріальної та моральної шкоди;— уберегти себе від можливих дій,в вигляді листві в ДИП,"скривджених" працівників.

Ви ще запитуєте,навіщо потрібна охорона праці на підприємстві? Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів,а також забезпечити дотримання вимог законодавства про права працівників в області охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці,а саме:— створює відповідні служби і призначає посадових осіб,що забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці,затверджує інструкції про їхні обов'язки,права й відповідальність за виконання покладених на них функцій,а також контролює їхнє дотримання;— розробляє при участі сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів й підвищення існуючого рівня охорони праці;— забезпечує виконання необхідних профілактичних мір відповідно до обставин,що змінюються;— упроваджує прогресивні технології,досягнення науки і техніки,засоби механізації й автоматизації виробництва,вимоги ергономіки,позитивний досвід по охороні праці і т.п.;— забезпечує належний стан будинків і споруджень,виробничого устаткування,моніторинг за їхнім технологічним станом;— забезпечує усунення причин,що викликають нещасні випадки,професійні захворювання,і здійснення профілактичних заходів,визначених комісіями з підсумків розслідування цих причин;— організує проведення аудита охорони праці,лабораторних досліджень умов праці,оцінку технічного стану виробничого устаткування,атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам по охороні праці в порядку і терміни,обумовлені законодавством,і по їхніх підсумках уживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;— розробляє і затверджує положення,інструкції,інші акти по охороні праці,що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства),і встановлюють правила виконання робіт і поводження працівників на території підприємства,у виробничих приміщеннях,на будівельних майданчиках,робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів по охороні праці,забезпечує безкоштовно працівників нормативно-правовими актами й актами підприємства по охороні праці;— здійснює контроль за дотриманням працівником технологічних процесів,правил поводження з машинами,механізмами,устаткуванням і іншими засобами виробництва,використанням засобів колективного й індивідуального захисту,виконанням робіт відповідно до вимог по охороні праці;— організовує пропаганду безпечних методів праці і співробітництво з працівниками в області охорони праці;— уживає термінових заходів для допомоги потерпілим,залучає в разі потреби професійні аварійно-рятувальні формування при виникненні на підприємстві аварій і нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці.

Служба охорони праці на підприємстві На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення,затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи,що мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні фахівці на договірних засадах,що мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Керівники й фахівці служби охорони праці по своїй посаді і заробітній платі прирівнюються до керівників і фахівців основних виробничо-технічних служб.

Фахівці служби охорони праці в разі потреби мають право:— видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання розпорядження по усуненню наявних недоліків,одержувати від них необхідні відомості,документацію й пояснення з питань охорони праці;— вимагати відсторонення від роботи осіб,що не пройшли передбачених законодавством медичного огляду,навчання,інструктажу,перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконуючих вимог нормативно-правових актів по охороні праці;— припиняти роботу виробництва,ділянки,машин,механізмів,устаткування й інших засобів виробництва у випадку порушень,що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;— направляти роботодавцеві представлення про притягнення до відповідальності працівників,що порушують вимоги по охороні праці.

Розпорядження фахівця з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у випадку ліквідації підприємства або припинення використання найманої праці фізичною особою.

Документація з питань охорони праці На підприємстві повинна бути нормативна,розпорядна,звітна й облікова документація з питань охорони праці.

Нормативна документація:— закони,норми,правила,типові положення,знаки,бланки

Розпорядна документація:— накази,розпорядження,положення,інструкції

Звітна документація:— форми офіційної статистичної звітності

Облікова документація відбиває всю діяльність по охороні праці на підприємстві,вона включає:— журнали,переліки,графіки,протоколи,плани,схеми

Вся документація повинна зберігатися в службі охорони праці підприємства в належному стані,зручному для користування при необхідності або у випадку контролю підприємства органами державного нагляду.

Роботодавець повинний одержати дозвіл на початок роботи і види робіт підприємства,діяльність якого зв'язана з виконанням робіт і експлуатацією об'єктів,машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів робіт,об'єктів,машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки (списки 1 і 2 ) визначається Кабінетом Міністрів України.

У випадку,коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу,місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування,за поданням центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці,вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови,якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з їх усунення. ....

Забезпечення засобами індивідуального захисту На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці,а також роботах,пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами,працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг,спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту,а також мийні та знешкоджувальні засоби. Працівники,які залучаються до разових робіт,пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій,стихійного лиха тощо,що не передбачені трудовим договором,повинні бути забезпечені зазначеними засобами.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання,комплектування,видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу,інших засобів індивідуального захисту,мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти роботодавець зобов'язаний компенсувати всі витрати на умовах,передбачених колективним договором.

У разі травмування працівників,професійних захворювань або аварій на виробництві власник або уповноважений ним орган повинен провести розслідування. Порядок проведення розслідування регулюється Положенням про розслідування та облік нещасних випадків,професійних захворювань і аварій на підприємствах,в установах і організаціях,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України

Дія даного Положення поширюється на підприємства,установи й організації усіх форм власності,що діють на території України (далі — підприємства),усіх громадян (у тому числі іноземців та осіб без громадянства),які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними особами (далі — власники),а також на громадян,котрі виконують на цих підприємствах роботу за трудовим договором (контрактом),проходять виробничу практику або залучаються до роботи з інших підприємств. Розслідування нещасних випадків (професійних захворювань),що сталися з працівниками,які перебували у відрядженні за кордоном,а також з громадянами іноземних держав,які працюють на підприємствах,провадиться згідно з Положенням,якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Дія цього Положення не поширюється на осіб,які працюють або проходять службу та з якими не укладаються трудові договори на підвідомчих підприємствах і у військових частинах,підрозділах Міноборони,МВС,Держкомкордону,Національної гвардії,СБУ. У цих випадках порядок розслідування та обліку нещасних випадків,професійних захворювань і аварій встановлюється зазначеними органами за погодженням з Комітетом по нагляду за охороною праці. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями та студентами під час навчально-виховного процесу,трудового і професійного навчання в навчальному закладі визначається Міносвіти.

Розслідуванню підлягають травми,у тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень,заподіяних іншою особою,гострі професійні захворювання і гострі професійні отруєння,теплові удари,опіки,обмороження,утеплення,ураження електричним струмом,блискавкою та іонізуючим випромінюванням,ушкодження,отримані внаслідок аварій,пожеж,стихійного лиха (землетруси,зсуви,повені,урагани та інші надзвичайні події),контакту з тваринами,комахами та іншими представниками фауни і флори (далі — нещасні випадки),що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності перевести потерпілого на іншу,легшу роботу терміном не менш як на один робочий день,а також випадки смерті на підприємстві.

За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки,що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов'язків,у тому числі у відрядженнях,а також ті,що сталися під час:— перебування на робочому місці,на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу (термін "робочий час" — це час,починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу,який повинен фіксуватися,і цей порядок встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку),або за дорученням власника в неробочий час,під час відпустки,у вихідні та святкові дні. —приведення в порядок знарядь виробництва,засобів захисту одягу перед початком роботи і після її закінчення,,під час виконання заходів особистої гігієни;— проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприємства або на транспорті сторонньої організації,яка надала його згідно з говором (заявкою),за наявності розпорядження власника. —використання власного транспорту в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням власника;—провадження дій в інтересах підприємства,на якому працює потерпілий (дії в інтересах підприємства — дії працівника які не входять до кола його виробничих завдань чи обов'язків,наприклад,надання необхідної допомоги іншому працівникові,дії щодо попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства);— ліквідації аварій,пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах,що використовуються підприємством;—надання підприємством шефської допомоги;—перебування на транспортному засобі або його стоянці,на території вахтового селища,у тому числі під час відпочинку,якщо причина нещасного випадку пов’язана з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов’язків або дією на нього виробничого фактора чи середовища;—прямування працівника до (між) об'єкта (ми) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням власника.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду,заподіяну ушкодженням здоров'я,в порядку,передбаченому Правилами відшкодування власником підприємства,установи,організації або уповноваженим ним органом шкоди,заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я,пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків.

Фінансування охорони праці Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Для підприємств,незалежно від форм власності,або фізичних осіб,які використовують найману працю,витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції.

Суми витрат,сплачених (нарахованих) у зв'язку з прийняттям заходів і придбанням засобів по охороні праці,що є складовою частиною підготовки,організації і ведення виробництва,а також суми заробітної плати виконавців робіт або інші витрати на заходи і засоби по охороні праці відповідно до переліку повинні враховуватися в складі валових витрат

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014