+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. ПРОЕКТУВАННЯ. СКЛАД,ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДБН А.2.2-3-2004.

розроблення проектної документації або її окремих розділів надається юридичним та фізичним особам - суб'єктам господарської діяльності незалежно від форм власності (далі - проектувальник),які мають ліцензію на цей вид діяльності згідно з законодавством.

При розробленні проектної документації для будівництва враховується чинна містобудівна документація,затверджена за встановленим порядком. За відсутності останньої слід керуватися ДБН Б.1.1-4.

Проектна документація для будівництва має відповідати положенням законодавства,регіональних та місцевих правил забудови,а також вимогам нормативів та нормативних документів.

Авторський нагляд за реалізацією проектних рішень при будівництві об'єкта здійснюється на підставі укладеного договору між замовником і генпроектувальником згідно з вимогами ДБН А.2.2-4.

Порядок розроблення проектної документації. Проектні та вишукувальні роботи виконуються на підставі договорів (контрактів),укладених між замовниками і проектувальниками (ст. 324 Господарського кодексу України.

Договір можна укладати на виконання передпроектних робіт,комплексу проектних робіт,вишукувальних робіт,окремих стадій та розділів проекту.

Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань на нових земельних ділянках,а при реконструкції об'єктів - без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань.

Проектування об'єктів здійснюється з дотриманням законодавства України на підставі вихідних даних.

Вихідні дані для виконання проектних робіт на відповідній стадії замовник зобов'язаний надати до початку виконання проектно-вишукувальних робіт.

До складу вихідних даних належать:архітектурно-планувальне завдання (АПЗ);технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта (ТУ);завдання на проектування;інші вихідні дані.

АПЗ та ТУ надаються замовникові в Порядку,встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 N 2328.

Завдання на проектування замовник складає сам або доручає проектувальнику за окрему плату.

Місця розташування об'єктів визначаються місцевими органами містобудування та архітектури на підставі дозволу на будівництво виконавчих органів місцевого самоврядування,а також затверджених чинних містобудівних документів.

За відсутності останніх необхідно керуватися ДБН Б.1.1-4 та вказівками щодо вибору ділянки.

ТУ повинні передбачати виключно ті роботи і в тих обсягах,які необхідні для здійснення інженерного забезпечення проектованого об'єкта.

Замовлення на проектування об'єкта проектувальник одержує через замовника або за підсумками архітектурного конкурсу чи торгів (тендерів),порядок проведення яких встановлений законодавством.

Кількість стадій проектування визначають замовник та проектувальник з урахуванням положень вищевказаних Норм.

Категорії складності об'єктів цивільного призначення залежно від їх архітектурних та технічних характеристик,а виробничого призначення - за відповідним рішенням Держбуду України.

Назва проектної документації повинна бути уніфікована і відображати кількість стадій проектування та вид будівництва:одностадійний (двостадійний,тристадійний) проект будівництва об'єкта цивільного (виробничого) призначення.

Стадії проектування Для технічно нескладних об'єктів,а також об'єктів з використанням проектів масового та повторного застосування I та II категорій складності проектування здійснюється:в одну стадію - робочий проект (РП);у дві стадії - для об'єктів цивільного призначення - ескізний проект (ЕП),а для об'єктів виробничого призначення -техніко-економічний розрахунок (ТЕР) та для обох - робоча документація (Р).

Для об'єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві стадії:проект (П);

Для об'єктів IV та V категорії складності,технічноскладних відносно містобудівних,архітектурних,художніх та екологічних вимог,інженерного забезпечення,впровадження нових будівельних технологій,конструкцій та матеріалів,проектування виконується в три стадії:для об'єктів цивільного призначення - ЕП,а для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);

Замовник може доручити проектувальникам виконати будь-які перед проектні роботи щодо розміщення об'єкта на будь-якій території без спеціальних дозволів і погоджень (за винятком зон з особливим охоронним режимом). Такі перед проектні роботи не можуть бути стадією проектування і підлягають тільки розгляду та схваленню замовником і органами містобудування та архітектури.

Склад,обсяг і вартість цих робіт визначаються відповідним договором (контрактом). Проектувальники при розробленні проектної документації несуть відповідальність та забезпечують:відповідність архітектурним і містобудівним вимогам та високу архітектурно-художню якість;відповідність вимогам чинних нормативних документів;захист навколишнього природного середовища,екологічну безпеку і раціональне икористання природних ресурсів згідно з ДБН А.2.2-1;відповідність вимогам з енергозбереження;експлуатаційну надійність;ефективність інвестицій;патентну чистоту прийнятих технічних рішень та застосованого обладнання;відповідність проектних рішень вихідним даним та дозвільним документам.

Керівники юридичних осіб-проектувальників повинні призначати відповідними наказами (чи угодами авторів) головних архітекторів проектів (ГАП) для об'єктів цивільного призначення та головних інженерів проектів (ГІП) для об'єктів виробничого призначення - на розробку всіх стадій проектування і перед проектних робіт,які є відповідальними особами за архітектурно-технічні,економічні,екологічні,санітарно-гігієнічні якості проекту у цілому.

При проектуванні технічно складних об'єктів можуть призначатись ГАП (головний архітектор проекту) та ГІП (головний інженер проекту). При цьому провідна роль покладається на одного з них.

ГАП (ГІП) забезпечує підготовку договорів,координує дії виконавців,веде переговори з замовниками,субпідрядниками-проектувальниками і підрядниками,контролює склад проектної документації.

ГАП (ГІП) є одночасно і автором або одним із авторів проекту,проект створюється під його безпосереднім керівництвом і за безпосередньої участі. За якість окремого розділу проекту відповідальною особою є керівник та головний спеціаліст відповідного проектного підрозділу.

У разі призначення головного конструктора проекту він несе відповідальність за надійність і стійкість запроектованих будівельних конструкцій.

Окремі розділи або частини проектної документації,які виконані субпідрядними проектувальниками,входять до складу проектної документації як її складові частини,а відповідальність за якість їх розробки покладається як на самих розробників,так і на генерального проектувальника.

Авторське право на проектну документацію охороняється згідно з Законом України "Про авторське право і суміжні права".

У разі використання в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проектів необхідно на них посилатись.

До передачі проектної документації у виробництво замовники та проектувальники зобов'язані забезпечити внесення змін у проектну документацію,пов'язаних з наданням чинності новим нормативним документам.

Робоча документація на будинки та споруди,побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту,не підлягає коригуванню у зв'язку з введенням нових нормативних документів,за винятком випадків,коли це коригування обумовлене підвищенням у нових нормативних документах вимог щодо електро -,вибухо - та пожежобезпечності об'єкта,для забезпечення яких повинні бути виконані необхідні будівельно-монтажні роботи.

Відповідні зміни проектної документації виконуються проектувальниками на договірній основі з замовником.

Проектування та будівництво можуть виконуватись по чергах,а також із виділенням пускових комплексів,якщо це передбачено завданням на проектування. В цьому разі затверджувальна стадія розробляється у цілому на об'єкт,в тому числі по чергах будівництва,а також з виділенням пускових комплексів. Наступна стадія розробляється відповідно до завдання на проектування.

Черги будівництва,крім об'єктів основного виробничого та допоміжного призначення,повинні забезпечувати санітарно-побутові умови,протипожежну безпеку,охорону праці та охорону навколишнього середовища,включаючи очисні споруди,переробку відходів виробництва тощо.

При розробленні проектної документації за дорученням замовника,за необхідності,можуть виконуватися за окрему оплату науково-дослідні роботи,у тому числі історичні та археологічні дослідження.

За рішенням інвестора (замовника),який затверджує проектно-кошторисну документацію,може розроблятися робоча документація до затвердження попередньої стадії проектування,якщо вона погоджена з органами містобудування і архітектури.

При цьому замовник повинен гарантувати проектувальнику оплату додаткових робіт,пов'язаних з переробленням робочої документації,викликаних рішеннями затверджувальної інстанції. Будівництво розпочинається після затвердження проектної документації.

ЕП,ТЕО,ТЕР,П та РП повинні мати такі підписи:Титульний лист пояснювальної записки:керівник організації;головний інженер,головний архітектор організації;головний архітектор і головний інженер проекту.

Креслення:головний архітектор (інженер) проекту;керівник проектного підрозділу;- головний спеціаліст;автори проекту (крім ГАП і ГІП);- виконавці;перевіряючі.

При розробці документації різними фізичними особами кожна з них підписує титульний лист відповідно до укладених між ними контрактів.

Підписи кошторисної документації встановлені правилами визначення вартості будівництва,що здійснюється на території України.

У пояснювальній записці мають бути відображені прізвища учасників проектування по кожному розділу проекту,а в разі наявності субпідрядників - назви юридичних або фізичних осіб субпідрядників.

Проектна документація,розрахунки,вихідні дані для проектування та матеріали державної експертизи підлягають архівному зберіганню проектною організацією згідно з положеннями та правилами.

Проектні організації можуть видавати додатково,за окрему плату (за згодою із замовником та генеральною будівельною організацією) кошторисну документацію на магнітних носіях.

Для підприємств і споруд зі складною та невідпрацьованою технологією виробництва в проектах в обгрунтованих випадках може передбачатись випереджувальне будівництво та введення в дію дослідних цехів та стендів для виконання досліджень,відпрацювання та випробування експериментальних та нових технологій,обладнання,матеріалів та виробів.

Ескізний проект (ЕП) ЕП розробляється для принципового визначення вимог до містобудівних,архітектурних,художніх,екологічних та функціональних рішень об'єкта,підтвердження можливості створення об'єкта цивільного призначення.

У складі ЕП для обґрунтування прийнятих рішень за завданням замовника можуть додатково виконуватися інженерно-технічні розробки,схеми інженерного забезпечення об'єкта,розрахунки кошторисної вартості та обґрунтування ефективності інвестицій,у разі проектування об'єкта у кварталі існуючої забудови - містобудівне обґрунтування розміщення об'єкта. ЕП розробляється на підставі завдання на проектування та вихідних даних.

При розробленні ЕП та визначенні його складу належить керуватись Положенням про ескізний архітектурний проект,затвердженим наказом Держбуду України від 23.10.91 N 51-839/1.

ЕП після погодження органами містобудування та архітектури,схвалення при тристадійному проектуванні або затвердження при двостадійному проектуванні інвестором є підставою для розробки наступної стадії.

Ескізний проект може розроблятися на замовлення замовника за його вибором або на конкурсній основі.

Конкурсне проектування проводиться згідно з Порядком,установленим постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.99 N 2137.

Переможцям конкурсу надається переважне право на подальше розроблення наступних стадій проектування та їх реалізацію,якщо інше не передбачене умовами конкурсу. Матеріали ескізного проекту передаються замовнику в чотирьох примірниках.

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО),техніко-економічний розрахунок (ТЕР) ТЕО розробляється для об'єктів виробничого призначення,які потребують детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва об'єкта.

ТЕР застосовується для технічно нескладних об'єктів виробничого призначення. ТЕО і ТЕР розробляються на підставі завдання на проектування та вихідних даних.

ТЕО (ТЕР) обґрунтовує потужність виробництва,номенклатуру та якість продукції,якщо вони не задані директивно,кооперацію виробництва,забезпечення сировиною,матеріалами,напівфабрикатами,паливом,електро- та теплоенергією,водою і трудовими ресурсами,включаючи вибір конкретної ділянки для будівництва,розрахункову вартість будівництва та основні техніко-економічні показники.

При підготовці ТЕО (ТЕР) повинна здійснюватись всебічна оцінка впливів планованої діяльності на стан навколишнього середовища (ОВНС);рекомендовані рішення ТЕО (ТЕР) мають обґрунтовуватися результатами ОВНС;матеріали ОВНС,оформлені у вигляді спеціальної частини (розділу) документації,є обов'язковою частиною ТЕО (ТЕР) (додаток К).

В ТЕО (ТЕР) повинна розглядатись відповідність його рішень архітектурним,енергозберігаючим та іншим вимогам згідно із завданням на проектування.

Проект (П) П - розробляється для визначення містобудівних,ахітектурних,художніх,екологічних,технічних,технологічних,іженерних рішень об'єкта,кошторисної вартості будівництва і техніко-економічних показників.

П розробляється на підставі завдання на проектування,вихідних даних та схваленої при тристадійному проектуванні попередньої стадії.

Розділи П необхідно подавати у чіткій і лаконічній формі без надмірної деталізації у складі та обсязі,достатньому для обґрунтування проектних рішень,визначення обсягів основних будівельно-монтажних робіт,потреб в обладнанні,будівельних конструкціях,матеріальних,паливно-енергетичних,трудових та інших ресурсах,положень з організації будівництва,а також визначення кошторисної вартості будівництва.

Матеріально-технічні ресурси окремих конструктивних елементів можуть бути визначені за відповідними аналогами без виконання конструктивних розрахунків.

Матеріали П у повному обсязі передаються замовнику генеральним проектувальником в чотирьох примірниках,субпідрядним проектувальником - генеральному проектувальнику в п'яти примірниках,а матеріали вишукувань відповідно в одному і двох примірниках.

До складу проектної продукції,що передається замовнику,не входять інженерно-технічні,техніко-економічні,екологічні та інші розрахунки,матеріали проектів-аналогів,а також матеріали інженерних вишукувань. Ці матеріали (крім технічних звітів з інженерних вишукувань,один примірник яких передається замовнику) зберігаються у проектувальника згідно з вимогами нормативних документів і можуть бути надані замовникові за його вимогою у вигляді копій за умови оплати послуг за розмноження чи експертному органу у тимчасове користування на його вимогу.

За необхідності виконання науково-дослідних,експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва у проектній документації належить наводити їх перелік із стислою характеристикою і обґрунтуваннями необхідності їх виконання.

П після погодження та затвердження є підставою для розробки наступної стадії проектування.

Склад та зміст розділів П на будівництво об'єктів цивільного призначення,наведених у додатку Ж,а на будівництво об'єктів виробничого призначення - у додатку И,можуть уточнюватися і доповнюватися замовником у завданні на проектування залежно від призначення та складності об'єктів,що проектуються.

При застосуванні обладнання індивідуального виготовлення,включаючи нетипове і не стандартизоване,у відповідних розділах проекту належить наводити вихідні вимоги на розроблення цього обладнання.

Робочий проект (РП) РП розробляється для визначення конкретних містобудівних,архітектурних,художніх,екологічних,технічних,технологічних,інженерних рішень об'єкта,кошторисної вартості будівництва,техніко-економічних показників і виконання будівельно-монтажних робіт (робочі креслення).

РП застосовується для технічно нескладних об'єктів,а також об'єктів з використанням проектів масового застосування.

РП розробляється на підставі завдання на проектування та вихідних даних.

РП є інтегруючою стадією проектування і складається з двох частин - затверджувальної та робочих креслень.

Затверджувальна частина підлягає погодженню,експертизі та затвердженню,а робочі креслення розробляються для будівництва об'єкта. Затверджувальна частина складається з пояснювальної записки,виконаної у скороченому відносно проекту обсязі,визначеному залежно від виду будівництва і функціонального призначення об'єкта,кошторисної документації,розділу організації будівництва та креслень. До складу пояснювальної записки має входити розділ ОВНС згідно з ДБН А.2.2-1.

Для будівництва видаються робочі креслення у повному обсязі згідно з договором. Залежно від обсягу та змісту проектної документації розділи пояснювальної записки за спеціальностями можуть виконуватись на листах загальних даних відповідних розділів РП.

Затверджувальна частина РП та робочі креслення передаються замовнику в чотирьох примірниках.

Робоча документація (Р) Стадія Р розробляється для виконання будівельно-монтажних робіт. Р розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії.

До складу Р для будівництва повинні входити:робочі креслення,які розробляються згідно з вимогами нормативних документів - комплексу А.2.4 "Система проектної документації для будівництва" (СПДБ);

До складу "Загальних даних по робочих кресленнях" включаються переліки видів робіт,для яких необхідне складання актів на приховані роботи та актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій:паспорт опоряджувальних робіт;кошторисна документація;специфікації обладнання,виробів і матеріалів за ДСТУ Б А.2.4-10 (ГОСТ 21.110);опитувальні листи та габаритні креслення на відповідні види обладнання та виробів;вихідні вимоги щодо розроблення конструкторської документації на обладнання індивідуального виготовлення (включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання),по якому вихідні вимоги на попередніх стадіях не розроблялися. Обсяг та деталізація робочих креслень мають бути доведені до мінімально необхідних об'ємів.

Після затвердження П,ЕП,ТЕР за рішенням замовника робочі креслення можуть розроблятись підрядником чи іншим проектувальником,які одержали за встановленим порядком право на відповідний вид діяльності,із залученням авторів або за їх письмовою згодою на виконання робочих креслень іншими виконавцями з дотриманням авторських рішень затвердженого П,ЕП,ТЕР та додержанням авторських прав.

Р розробляється після затвердження попередньої стадії проектування,крім випадків,про які йдеться в п. 2.15 цих Норм.

По окремих,особливо складних об'єктах,проектувальник при виконанні робочої документації може здійснювати додаткові розробки,які не передбачені нормативними документами і уточнюють матеріали проекту. Необхідність зазначених розробок визначається замовником,який їх додатково оплачує.

При проектуванні об'єктів з особливо складними конструкціями і методами проведення робіт у складі робочої документації розробляють робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди,прибудови та установки за додатковим завданням замовника,який їх оплачує.

Вихідні дані щодо імпортного обладнання та креслення на обладнання індивідуального виготовлення проектувальнику видаються замовником до початку розроблення робочої документації.

Розроблення конструкторської (проектної) документації на обладнання і конструкції індивідуального виготовлення,включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання,як правило,виконує завод-виготовлювач.

Проектувальник може брати на себе розроблення конструкторської (проектної) документації на зазначене обладнання за окрему оплату.

Для об'єктів виробничого призначення до складу вихідних даних повинні входити також відомості про потреби в енергоресурсах,обслуговуючих майданчиках та охороні обладнання.

Детальні креслення металевих конструкцій (КМД) і технологічних трубопроводів розробляють заводи-виготовлювачі,а деталювальні креслення повітроводів,газоходів та інших необхідних конструкцій - монтажні організації.

В окремих випадках проектувальник може брати на себе розроблення деталювальних креслень металевих конструкцій (КМД) та технологічних трубопроводів за окрему оплату.

Робочі креслення,кошторисна документація,специфікації обладнання,виробів і матеріалів,креслення металевих конструкцій (КМ),трубопроводів,повітроводів,а також проектна документація на будівництво об'єктів передаються замовникові у чотирьох примірниках.

Робочі креслення проекту масового або повторного застосування,за яким на одному майданчику повинне здійснюватись будівництво декількох однакових будинків або споруд,передаються в чотирьох примірниках лише для одного з цих об'єктів,а для інших - по два примірники. Документація на частину,що змінюється,передається замовнику у повному обсязі на кожен будинок чи споруду.

Субпідрядний проектувальник повинен передавати генеральному проектувальнику робочу документацію на один примірник більше встановленого вище числа примірників.

На прохання замовника або підрядника проектувальник передає додаткову кількість примірників робочої документації понад установленої цими Нормами за окрему оплату.

Державні стандарти,креслення типових конструкцій,виробів та вузлів,на які є посилання у робочих кресленнях,а також проекти масового застосування тимчасових будинків та споруд до складу робочої документації не входять і проектувальником замовникові не передаються.

Робочі креслення,як правило,підписують:Листи загальних даних всіх розділів:- головний архітектор (інженер) проекту;- керівник проектного підрозділу;- головний спеціаліст відповідного розділу;- виконавець;- перевіряючий.

Креслення:- головний архітектор (інженер) проекту;- керівник проектного підрозділу;- головний спеціаліст;- виконавець;- перевіряючий.

Склад підписів може уточнюватись залежно від складу і структури проектної організації. При цьому мають бути підписи відповідальних за технічні рішення відповідно до ДСТУ Б А.2.4-4. Підписи кошторисної документації встановлені ДБН Д.1.1-1. Порядок визначення вартості проектування та будівництва

Вартість проектних робіт і послуг визначається згідно з "Правилами визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва,що здійснюється на території України" ДБН Д.1.1-7.

Ці норми встановлюють основні правила визначення вартості проектно- вишукувальних робіт для будівництва всіх галузей народного господарства України.

Вартість будівництва визначається згідно з "Правилами визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1.

Погодження,експертиза та затвердження проектної документації ЕП,ТЕО,ТЕР,П,РП (затверджувальна частина) погоджуються з місцевими органами містобудування та архітектури відповідно до місцевих правил забудови відносно архітектурно-планувальних рішень,розміщення,раціонального використання наміченої для відведення території,відповідності передбачених рішень вимогам архітектурно-планувального завдання,містобудівній документації.

На затверджувальній стадії погоджується напрямок мереж інженерних комунікацій. Затвердженню підлягає тільки одна стадія,визначена в АПЗ.

За наявності особливих умов розташування об'єкта (історичні зони міст,зсувонебезпечні території та ін.) необхідно за вказівкою органів містобудування та архітектури (в АПЗ) погодити проектну документацію з відповідними організаціями. При виникненні спірних питань остаточне рішення приймає Держбуд України.

ТЕО,ТЕР,а за їх відсутності П або РП (затверджу вальна частина) нових об'єктів виробничого призначення незалежно від підпорядкування повинні мати відповідний висновок територіальної організації в будівництві відносно вибору земельної ділянки для будівництва та кооперації щодо джерел постачання і інженерних комунікацій згідно з вимогами ДБН А.2.3-1.

Проектна документація,розроблена згідно з нормативними документами,не підлягає погодженню з органами державного нагляду за винятком випадків,передбачених законодавством України.

За відсутності норм та правил на проектування запропоновані проектні рішення необхідно погоджувати з відповідними органами державного нагляду.

Документація,яку виконано з обґрунтованими відхиленнями від державних нормативних документів,підлягає погодженню в частині цих відхилень з органами,які їх затвердили.

Проектувальник несе відповідальність за якість проектних рішень та додержання вимог нормативних документів відповідно до законодавства.

За передачу у виробництво проектної документації,що не відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів,замовник несе відповідальність згідно з законодавством.

У випадках,коли у проектній документації на реконструкцію не передбачаються зміни містобудівних умов,фасадів будинку,умов транспортних зв'язків,інженерного забезпечення,вимог щодо охорони навколишнього природного середовища,а також не порушуються вимоги нормативних документів з проектування,погодження проектної документації не проводиться.

З органами містобудування та архітектури необхідне погодження у разі:- зміни колірного рішення фасадів будинків;- зміни архітектурних рішень,які впливають на характер навколишньої забудови,що склався раніше;- зміни конструкторських рішень,які можуть викликати небезпечні ситуації у майбутньому.

Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення,а також будівництво на ділянках їх залягання,не пов'язане з видобутком корисних копалин,допускається за погодженням з відповідними територіальними геологічними підприємствами та органами державного гірничого нагляду відповідно до Положення про порядок забудови площі залягання корисних копалин (постанова Кабінету Міністрів від 21.02.95 N 134.

Проектна документація на всіх стадіях не підлягає погодженню з підрядником,якщо це не передбачено завданням на проектування.

Робоча документація,виконана відповідно до затвердженої стадії,погодженню не підлягає,крім інженерних мереж,що погоджуються з місцевими експлуатуючими службами,ресурсопостачальними організаціями,якщо така вимога міститься в наданих ними технічних умовах.

Погодження проектних рішень організаціями,визначеними законодавством,управліннями містобудування та архітектури і експлуатуючими службами здійснюються в одній інстанції зазначеного органу у термін до 15 днів,якщо законодавчими та іншими нормативними актами не передбачені інші строки.

ЕП,ТЕР,П,РП (затверджувальна частина) до їх затвердження підлягають обов'язковій комплексній державній експертизі згідно з законодавством незалежно від джерел фінансування будівництва.

Комплексна державна експертиза проводиться службами Укрінвестекспертизи,як відповідальним виконавцем,із залученням представників органів державного нагляду з питань санітарно-епідеміологічного благополуччя населення,екології,пожежної безпеки,охорони праці та енергозбереження. По об'єктах,які становлять ядерну та радіаційну небезпеку,крім зазначених видів експертизи,проводиться державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки.

Окремі проекти будівництва залежно від їх змісту та обсягу згідно з законодавством можуть не підлягати комплексній державній експертизі. Перелік об'єктів,затвердження проектів яких не потребує висновку комплексної державної експертизи,визначається Держбудом України.

Організації (служби,підрозділи),що виконували державну експертизу і видавали рекомендації,несуть відповідальність за експертні висновки,на підставі яких інвестор (замовник) приймає своє рішення про затвердження проектної документації.

Зміни в ЕП,ТЕО,ТЕР,П,РП,Р вносяться відповідно до висновку державної експертизи,рішень містобудівної ради або органів містобудування та архітектури щодо зміни архітектурних рішень тільки в разі порушень нормативних актів та вимог архітектурно-планувального завдання на проектування. Зауваження до архітектурно-планувальних рішень,що не порушують цих вимог,мають рекомендаційний характер.

Відповідно до зауважень комплексної державної експертизи,які пов'язані з порушенням законодавства і нормативних вимог,замовник і проектна організація зобов'язані внести зміни і доповнення в проектну документацію.

Подання проектної документації (ТЕО,ТЕР,ЕП,П,РП) на погодження,експертизу та затвердження є обов'язком замовника.

Проектувальник за необхідності бере участь у розгляді проектних рішень в експертних організаціях. За дорученням замовника подання проектної документації на погодження та експертизу може взяти на себе проектувальник за його згодою та за окрему оплату.

Затвердження проектної документації інвестором (замовником) є фактом прийняття під його повну відповідальність рішень,передбачених у документації,при цьому:- для всіх інвесторів (замовників) незалежно від форм власності та джерела фінансування - перед державою за дотримання обов'язкових вимог нормативів та нормативних документів,порядку погодження та експертизи проектної документації;- для інвесторів (замовників),які використовують державні бюджетні та позабюджетні кошти,- перед державою за дотримання вимог державної інвестиційної політики з питань раціонального використання фінансових,матеріально-технічних та трудових ресурсів.

Порядок затвердження проектів будівництва,що фінансуються із залученням коштів Державного бюджету України,місцевих бюджетів,а також коштів підприємств,установ та організацій державної власності,та по об'єктах,що споруджуються за рахунок інших джерел фінансування,визначається згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 483.

Проектна документація (ЕП,ТЕР,П,РП) затверджується за наявності позитивного комплексного висновку державної експертизи згідно з 9.13 цих Норм.

Затвердження фіксується в офіційному документі у формі наказу (розпорядження або рішення). В документі про затвердження наводяться основні дані та техніко-економічні показники,що наведені у додатках Л - для житлових будинків,М - для громадських будинків,Н - для об'єктів виробничого призначення.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014