+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ - послуга,створення документації робочого проекту з містобудування та авторському нагляду,розподілу проектних рішень та експертизи проектної документації.

Проэктування можливо проводити лише після отримання відповідної ліцензії на будівельні послуги.Генеральне проектування спрямоване на реалізацію поставлених проектно- технічних завдань.

Генеральний проектувальник може доручати,за договором підряду здійснення авторського нагляду іншим юридичним і фізичним особам,по розробленим ними розділам проектної документації.

У необхідних випадках,замовник може укласти за узгодженням з генеральним проектувальником прямий договір з юридичними й фізичними особами на виконання авторського нагляду по окремих видах робіт.

Свої завдання й функціональні обов'язки генпроектувальник виконує в тісній взаємодії з місцевими органами архітектури й містобудування,генеральними проектувальниками промислових об'єктів,єдиним (генеральним) замовником і генеральним підрядником.

Відповідно до головного завдання на генпроектувальника покладають обов'язки:Участь у складанні завдання на проектування та виборі площадки для будівництва. Визначення за узгодженням із замовником і підрядником обсягів,етапів і вартості проектних робіт. Підготовка й своєчасна видача субпідрядним організаціям завдань на проектування та інженерні вишукування. Оформлення договорів на виконання всіх видів проектних і дослідницьких робіт. Висновок прямих договорів між замовником і окремими спеціалізованими організаціями без узгодження з генпроектувальником не допускається. Підготовка разом із замовником,підрядником субпідрядними проектними й дослідницькими організаціями графіка виконання робіт. Своєчасне рішення питань,що виникають у субпідрядних організацій у процесі проектування,а підрядника - у процесі будівництва. Координація робіт субпідрядних організацій і вв'язування архітектурно-планувальних,об'ємно-просторових,технічних рішень і екологічних вимог при виконанні комплексу проектних робіт. — Узгодження в процесі проектування принципових технічних рішень,прийнятих субпідрядними організаціями. — Забезпечення відповідності проектів завданню на проектування. — Приймання від субпідрядних організацій готової проектної документації. — Комплектація всієї проектно-кошторисної документації й передача її замовникові,у тому числі й розробленої субпідрядними організаціями,маючи на увазі,що ці організації відповідають за високоякісну розробку документації відповідних частин проекту у встановлений термін. — Участь у розгляді,узгодженні й затвердженні проектної документації в порядку,установленому діючими інструкціями. — Організація авторського нагляду за реалізацією проектних рішень,участь у прийманні об'єктів в експлуатацію

По кожному об’єкту складається індивідуальний перелік «Завдання на проектування»,який складається із наступних пунктів:— Назва та місцезнаходження об’єкту — Основи для проектування — Вид на будівництво — Данні про інвестора — Данні про Замовника — Данні про генерального проектувальника — Данні про генерального підрядника — Стадійність проектування з визначеними стадіями — Інженерні вишукування — Вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність,підтоплення території і т.д.) — Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкту — Етапи проектування та будівництва — Потужність або характеристики об’єкту — Вимоги по благоустрою площадки — Вимоги до інженерного захисту території та об’єктів — Основні вимоги відносно інвестиційних намірів — Вимоги до розробки розділу "Оцінка впливу на оточуюче середовище" — Вимоги до енергозбереження — Дані про імпортні технології — Вимоги до режиму безпеки і охорони праці — Призначення приміщень — Перелік проектованих споруд та приміщень в складі комплексу

Генеральний проектувальник:— залучає у разі необхідності для здійснення авторського нагляду субпідрядні проектні організації,які брали участь у розробленні окремих розділів проектної документації об'єкта архітектури;— здійснює відповідно до договору про розроблення проекту об'єкта архітектури авторський нагляд за підготовкою робочої документації або окремих її розділів у тому разі,коли така документація розробляється іншим суб'єктом архітектурної діяльності;— утворює групу авторського нагляду з числа розробників проекту або уповноважених осіб,на яку покладається здійснення авторського нагляду. До здійснення авторського нагляду за виконанням окремих видів будівельних робіт можуть залучатися представники проектних організацій,які не брали участі у проектуванні.

Склад групи авторського нагляду затверджується генеральним проектувальником на весь період будівництва. Інформація про склад зазначеної групи надсилається замовнику.

Відвідування об'єкта архітектури представниками групи авторського нагляду здійснюється згідно з планом-графіком або за викликом замовника (виходячи з виробничої потреби). У разі коли будівництво триває більш як один рік,план-графік коригується в міру потреби з урахуванням обсягу робіт,запланованого на поточний рік.

Результати авторського нагляду фіксуються в журналі,що оформляється генеральним проектувальником у двох примірниках,один з яких зберігається у замовника,а другий - у генерального проектувальника.

Представник групи авторського нагляду під час відвідування об'єкта архітектури вносить в обидва примірники журналу зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлює з ними під розписку відповідального представника підрядника.

У разі відмови підрядника виконати роботи з усунення виявлених відхилень генеральний проектувальник письмово повідомляє про це замовнику (забудовнику) та відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття ними заходів згідно із законодавством.

Після прийняття об'єкта архітектури в експлуатацію генеральний проектувальник повинен зберігати примірник журналу авторського нагляду в архіві.

ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд. На об'єктах І категорії складності (ДБН Д.1.1-7),за узгодженням з генеральним проектувальником і замовником,авторський нагляд може не здійснюватися.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Авторський нагляд проектних організацій за будівництвом об'єктів будівництва незалежно від форм власності замовника (інвестора) повинен здійснюватися протягом всього періоду будівництва у цілях забезпечення відповідності технологічних,архітектурно-будівельних та інших технічних рішень об'єктів будівництва рішенням,що передбачені в затверджених проектах.

Виконання вимог будівельних норм і правил,організації виробництва будівельно-монтажних робіт,складання актів огляду прихованих робіт є обов'язком підрядника. Контроль за дотриманням цього відноситься до компетенції технічного нагляду.

ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд. 1

Для оформлення дозволу на виконання будівельних робіт замовник передає в органи Державного архітектурно-будівельного контролю примірник наказу проектних організацій про проведення автор¬ського нагляду з переліком відповідальних осіб і посиланням на договір із замовником.

Здійснення авторського нагляду не знімає відповідальності з будівельно-монтажних організацій і замовника за якість будівельно-монтажних робіт та їх відповідність проектній документації.

ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Авторський нагляд слід здійснювати на підставі договору,укладеного замовником з генеральною проектною організацією на весь період будівництва.

Генеральний проектувальник у необхідних випадках може залучати до здійснення авторського нагляду спеціалізовані проектні організації,що розробили відповідні розділи проекту.

ДБН А.2.2-4-2003 У цих випадках обов'язки замовника за договором покладаються на генерального проектувальника,а обов'язки виконавця - на спеціалізовану проектну організацію. За згодою генерального проектувальника договори на здійснення авторського нагляду можуть укладатися замовником безпосередньо зі спеціалізованими проектними організаціями,які брали участь у розробці проектної документації по даному об'єкту.

У виняткових випадках,при значних відстанях від об'єкта будівництва до місця знаходження організації проектувальника,генеральний проектувальник може залучати за договором для здійснення авторського нагляду за будівництвом стосовно окремих розділів проекту місцеві спеціалізовані проектні організації або уповноважену фізичну особу з інших організацій,які не брали участі у розробці даного проекта і повинні працювати під контролем генерального проектувальника.

Для здійснення авторського нагляду дозволяється за згодою із замовником залучати спеціалістів тимчасових груп робочого проектування на будівництво.

Забезпечення спеціалістів,які здійснюють авторський нагляд,житловими та службовими при¬міщеннями,транспортом,послугами зв'язку,а також необхідними інструментами і пристосуваннями для можливості огляду конструкцій і вузлів визначається в особливих умовах договору між замовником та генпроектувальником.

ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд. До договору на здійснення авторського нагляду необхідно додавати план-графік відвідувань,кошторис затрат,включаючи оплачування послуг спеціалістів,які здійснюють авторський нагляд,на транспорт,квартирні,відрядні.

При тривалості будівництва більше року план-графік,за необхідності,слід коригувати у відповідності з об'ємами на запланований рік.

За необхідності продовження здійснення авторського нагляду зверх обсягів,що передбачені дого¬вором між проектувальником і замовником,укладається додаткова угода.

Підготовка договорів,додаткових угод,додатків до них,графіків відвідувань,журналу авторсь¬кого нагляду є обов'язком проектувальника.

2У відповідності з договором між замовником і проектувальником наказом керівника проектної організації визначається склад проектувальників із числа авторів та розробників проекта,на яких покла¬дається здійснення авторського нагляду за будівництвом.

ДБН А.2.2-4-2003 У окремих випадках для здійснення авторського нагляду за окремими видами будівельних робіт можуть залучатися спеціалісти організації-розробника,які не брали безпосередньої участі в проектуванні. Цим самим наказом призначається керівник колективу,який здійснює авторський нагляд (головний архітектор або головний інженер проекта). Один примірник наказу про здійснення авторського нагляду направляється замовнику.

Відвідування будівництва представниками авторського нагляду здійснюється у відповідності з графіком або за викликом замовника. За зверненням замовника окремі технічні питання можуть ви¬рішуватися спеціалістами - учасниками авторського нагляду без відвідування об'єкта будівництва. Час,що затрачений на вирішення таких питань,ураховується при визначенні загальних витрат на здійснення авторського нагляду.

У випадках,коли в здійсненні авторського нагляду разом з проектною організацією - генераль¬ним проектувальником беруть участь субпідрядні спеціалізовані проектні організації,спеціалісти цих організацій можуть об'єднуватися в комплексну групу авторського нагляду. Керівником цієї копмлексної групи призначається представник генерального проектувальника,який здійснює керівництво і коор¬динацію діяльності всіх спеціалістів,що входять у групу.

Керівник групи,який здійснює авторський нагляд,- представник генерального проектуваль¬ника - входить до складу робочої і державної приймальної комісій. Він приймає рішення про участь у роботі цих комісій і інших спеціалістів,які здійснюють авторський нагляд від генеральної і субпідрядних проектних організацій.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014