+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”,“Про дошкільну освіту”,постанови Кабінету Міністрів України від 29.08. 2003 № 1380

Ліцензійні умови визначають мінімальні нормативи навчально-методичного,матеріально-технічного,кадрового та інформаційного забезпечення суб'єктів,які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

Вимоги до кадрового забезпечення:

Забезпеченість дошкільного навчального закладу педагогічними,медичними працівниками,наявність у них відповідної фахової освіти. Забезпеченість дошкільного навчального закладу технічними працівниками. Для фізичних осіб,що надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти,наявність відповідної фахової освіти,документів про атестацію,медичних довідок.

Вимоги до матеріально-технічного утримання дошкільних навчальних закладів:

Наявність установчих документів та дозволів органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічної служби,пожежної охорони,інспекції з охорони праці) на здійснення освітньої діяльності.

Відповідність навчальних,побутових,спортивних,ігрових майданчиків та інших приміщень і споруд санітарним нормам і правилам,установленим Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України,а також заявленому установчими документами типу закладу.

Відповідність матеріально-технічної бази для організації харчування дітей санітарним правилам і нормам,установленим для дошкільних навчальних закладів.

Наявність матеріальної бази для здійснення медичного обслуговування дітей. Забезпечення природного та штучного освітлення,повітряно-теплового режиму,вентиляції і опалення,водопостачання і каналізації,пожежного обладнання приміщень відповідно до санітарних правил і норм утримання дошкільних навчальних закладів,установлених Міністерством охорони здоров’я України.

Вимоги до організаційного та навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу Наявність навчально-виховної програми,затвердженої в установленому порядку. Відповідність обладнання,навчально-наочних посібників та іграшок переліку обов’язкового обладнання,навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах,що затверджується Міністерством освіти і науки України.

Інші вимоги:

Суб’єкти,які отримали ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (індивідуальні та колективні форми),зобов’язані:— виконувати ці Ліцензійні умови;— забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти,нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України,що зареєстровані Міністерством юстиції України;— провадити діяльність відповідно до заявлених навчально-виховних програм,плану роботи закладу,який щорічно погоджується у місцевих органах управління освітою відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України;— надавати дітям та їх батькам або особам,які їх замінюють,достовірну інформацію про тип навчального закладу,форму власності,умови приймання,плату за утримання,зміст освітньої діяльності;— бути власником або орендарем навчально-матеріальної бази (приміщень,відповідного обладнання,устаткування тощо). Термін дії договору оренди має бути не меншим,ніж термін дії ліцензії;— мати положення про органи самоврядування у навчальному закладі (батьківський комітет,опікунська рада або інші органи),передбачені установчими документами закладу.

Ліцензійні умови надання освітніх послуг:

у сфері загальної середньої освіти:

Загальні умови:

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”,“Про загальну середню освіту”,постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" та інших нормативно-правових актів,встановлюють мінімальні нормативи матеріально-технічного,кадрового,навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчальних закладів для надання ними освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти.

Ліцензійні умови є обов’язковими для навчальних закладів,які надають освітні послуги і підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти.

Навчальні заклади,які отримали ліцензію на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти,зобов’язані:

— виконувати ці Ліцензійні умови;

— забезпечувати під час своєї діяльності дотримання вимог Конституції України,законів України у сфері загальної середньої освіти,інших законодавчих та нормативно-правових актів;

— надавати учням та їх батькам (особам,які їх замінюють) достовірну інформацію (у тому числі через засоби масової інформації) про тип і форму власності навчального закладу,умови приймання,плату за навчання,зміст і профілі навчання,вид документів,що видаватимуться після його закінчення.

У навчальному закладі мають бути органи самоврядування,передбачені установчими документами цього закладу.

Навчальний заклад зобов’язаний забезпечити організацію харчування та медичне обслуговування учнів.

Нормативи кадрового забезпечення:

Загальноосвітній навчальний заклад має бути забезпечений педагогічними кадрами відповідно до навчального плану,норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису,затвердженого засновником (власником.

Допускається наявність вакантних посад не більше 5% від загальної чисельності педагогічних працівників за штатним розписом. Фахова освіта педагогічних працівників має відповідати предметам (навчальним дисциплінам),що ними викладаються.

З метою реалізації профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів (дисциплін) до педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах можуть залучатися науково-педагогічні працівники.

Працівники,які мають іноземну освіту,допускаються до педагогічної діяльності після нострифікації іноземних документів про освіту.

Навчальний заклад забезпечує умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її проходження (проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідними регіональними інститутами післядипломної педагогічної освіти.

Кожен працівник навчального закладу повинен мати медичну книжку та проходити періодичні медичні огляди.

Забезпечення медичними (медичним) працівниками здійснюється на підставі угоди про медичне обслуговування навчального закладу із закладом охорони здоров’я.

Нормативи матеріально-технічного забезпечення:

Загальноосвітній навчальний заклад має бути забезпечений:

— площами та приміщеннями:

— класними кімнатами у достатній кількості для здійснення навчально-виховного процесу;

— кімнатою для керівника навчального закладу та педагогічних працівників;

— приміщеннями для рекреації (для початкової школи) та гардеробом;

— приміщеннями для спеціалістів (технічного персоналу) за наявності у навчальному закладі 30 і більше учнів;

— навчальними кабінетами (лабораторіями) з вивчення окремих дисциплін – не менше 2;

— кабінетами за профілем навчання (спеціалізацією) для спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів),ліцеїв,гімназій,колегіумів (кабінети можуть бути об’єднаними для споріднених предметів,допускається оренда необхідних приміщень для проведення занять з фізичної культури та профільного навчання);

— класами (майстернями) для трудового навчання (технологій) відповідно до робочого навчального плану;

— спальними приміщеннями в школах-інтернатах;в інших навчальних закладах — за наявності учнів 6-річного віку;

— універсальним залом (для фізкультури,хореографії тощо) з інвентарною кімнатою або мати угоду про оренду відповідного приміщення на поточний навчальний рік;

— бібліотекою;

— окремим приміщенням для медичного працівника за наявності у навчальному закладі 30 і більше учнів;

—приміщенням для збереження інвентарю,інших матеріальних цінностей;

— окремою шафою - для навчальних закладів з чисельністю до 30 учнів;

— окремими туалетами для дівчаток та хлопчиків за наявності у навчальному закладі більше 10 учнів одної статі;

— спортивним майданчиком для проведення занять з фізичної культури;їдальнею;

— меблями:

— столами,стільцями (партами) для кожного учня у класних кімнатах,навчальних кабінетах,лабораторіях;

— столами і стільцями для обладнання кожного робочого місця педагогічного працівника в класних кімнатах,навчальних кабінетах,лабораторіях;

— спеціальними учнівськими лабораторними столами для кабінетів фізики,хімії,біології;

— шафами – одна у кожному навчальному кабінеті,навчальній лабораторії;

— обладнанням:

— класними дошками для кожної класної кімнати,навчального кабінету;

— лабораторним обладнанням,приладами,хімічними реактивами тощо для забезпечення виконання практичних,лабораторних і дослідних робіт згідно з робочим навчальним планом та навчальними програмами;

— верстатами (металообробний – 1,деревообробний – 1 на кожні 15 учнів) для майстерні з трудового навчання (технологій),швейними машинами,прасками (1 шт. на кожні 5 учнів) для кабінетів обслуговувальної праці,якщо вивчення зазначеного предмета передбачено робочим планом,іншим приладдям та засобами відповідно до навчальних програм;

— навчальними комп’ютерними комплексами (конфігурація 1+10) з легалізованим програмним забезпеченням – 1 комплекс на навчальний заклад;

— іншими верстатами,механізмами,обладнанням згідно з обраним профілем навчальної діяльності (одна одиниця обладнання,механізму,пристрою на 10 учнів.

Майно навчального закладу має бути в його власності,в оперативному управлінні чи у користуванні на правах оренди (майнового найму) із відображенням майнових відносин у даних бухгалтерського обліку.

Термін дії договору оренди майна (майнового найму) має бути не меншим,ніж термін дії ліцензії,про який заявив навчальний заклад.

Нормативи інформаційного забезпечення Бібліотечний фонд навчального закладу має складатися з:— художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання чинних навчальних програм з української,зарубіжної літератури,літератури національних меншин відповідно до робочого навчального плану;— художньої літератури поза навчальною програмою;— наукової,науково-популярної,публіцистичної літератури;— довідкової літератури:словники перекладні – 1 примірник на 5 учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом);— тлумачних,орфографічних словників,словників іншомовних слів (українською мовою) – 5 примірників кожного;— періодичних видань:газета “Освіта України”,“Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”,методичні видання (журнали,газети) з кожного предмета – 1 примірник.

Перелік ділової документації має відповідати нормативам,установленим Міністерством освіти і науки України щодо ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах.

Нормативи навчально-методичного забезпечення Навчальний заклад повинен мати:— річний і перспективний плани роботи навчального закладу;— робочий навчальний план,— розклад уроків;— розклад занять для групи подовженого дня,якщо така функціонує у навчальному закладі;— розклад занять гуртків,факультативів,індивідуальних занять;— навчальні програми з усіх дисциплін,зазначених в інваріантній та варіативній складових робочого навчального плану;— підручники та навчальні посібники з кожної дисципліни з грифом Міністерства освіти і науки України (з переліку,рекомендованого до використання Міністерством освіти і науки України) – один примірник на кожного учня.

Ліцензійні умови:

надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти

Загальні положення

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”,“Про позашкільну освіту”,постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" та інших нормативних документів у галузі освіти.

Ліцензійні умови визначають мінімальні вимоги до навчально-методичного,матеріально-технічного,кадрового та інформаційного забезпечення суб'єктів,які надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти.

Вимоги до кадрового забезпечення:

Укомплектованість навчального закладу педагогічними працівниками (з урахуванням сумісників).

Кваліфікаційні вимоги до педагогічних і керівних працівників визначаються законами України та постановами Кабінету Міністрів України в галузі освіти,нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України,що зареєстровані Міністерством юстиції України.

До роботи в позашкільних навчальних закладах у виняткових випадках можуть залучатися особи,які не мають професійної освіти або стажу роботи,що встановлені кваліфікаційними вимогами,але мають достатній практичний досвід і якісно виконують доручені роботи.

Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Проходження атестації педагогічними працівниками в установленому порядку.

Вимоги до матеріально-технічного забезпечення Наявність навчальних кабінетів,лабораторій,майстерень та ін.,передбачених для даного типу закладу.

Забезпеченість навчальних кабінетів,лабораторій,майстерень та ін. необхідним обладнанням,інструментами,матеріалами відповідно до навчальних програм та профілю гуртка,групи або іншого творчого об’єднання.

Дотримання техніки безпеки,температурного режиму та санітарно-гігієнічних норм.

Навчальний заклад повинен бути власником або орендарем навчально-матеріальної бази (приміщень,відповідного обладнання,устаткування тощо). Термін дії договору оренди має бути не меншим,ніж термін дії ліцензії.

Вимоги до організаційного та навчально-методичного забезпечення:

навчально-виховного процесу

Наявність річного плану роботи навчального закладу,погодженого із засновником (власником),навчальних планів і програм для гуртків,груп та інших творчих об’єднань,затверджених відповідними місцевими органами виконавчої влади. Забезпеченість посібниками,навчально-методичною та довідковою літературою. Відповідність розкладу занять гігієнічним вимогам організації навчання.

Інші вимоги:

Суб’єкти,які отримали ліцензію на провадження освітньої діяльності (індивідуальні та колективні форми),зобов’язані:

— виконувати ці Ліцензійні умови;

— забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти,нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України,що зареєстровані Міністерством юстиції України;

— провадити діяльність відповідно до річного плану,погодженого із засновником (власником),навчальних планів і програм для гуртків,груп та інших творчих об’єднань,затверджених відповідними місцевими органами виконавчої влади;

— надавати учням,які вступають до навчального закладу,та їх батькам (особам,які їх замінюють) достовірну інформацію про тип навчального закладу і форму власності,умови приймання,плату за навчання,зміст і профілі навчання,вид документів,що видаватимуться після його закінчення;

— бути власником або орендарем матеріально-технічної бази (приміщень,відповідного обладнання,устаткування тощо). Термін дії договору оренди має бути не меншим,ніж термін дії ліцензії;

— надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам навчальних закладів регіону,молодіжним,дитячим і громадським організаціям згідно з рішенням засновника (власника) на підставі відповідних угод;

— мати положення про структурні підрозділи закладу,передбачені його установчими документами.

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти Загальні положення Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”,"Про професійно-технічну освіту",постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг".

Ліцензійні умови визначають мінімальні нормативи матеріально-технічного,навчально-методичного,кадрового та інформаційного забезпечення навчальних закладів.

Кваліфікаційні вимоги Забезпеченість навчального закладу педагогічними працівниками та наявність у них відповідної фахової підготовки.

Кваліфікаційні вимоги до педагогічних та керівних працівників визначаються законами України та постановами Кабінету Міністрів України в галузі освіти,нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України,що зареєстровані Міністерством юстиції України.

Вимоги до матеріально-технічного забезпечення Наявність навчальних кабінетів,лабораторій,класів,оснащених засобами навчання та іншими дидактичними матеріалами відповідно до вимог навчальних планів та програм.

Наявність навчально-виробничих майстерень,лабораторій,полігонів,дільниць,оснащених навчальним обладнанням,навчально-методичною документацією,дидактичними матеріалами,для повного і якісного забезпечення практичної підготовки.

Наявність бібліотеки (за винятком курсового навчання). Відповідність навчальних,навчально-виробничих,побутових,спортивних та інших приміщень і споруд санітарно-гігієнічним та іншим нормам. Навчальний заклад повинен бути власником або орендарем навчально-матеріальної бази (приміщень,відповідного обладнання,устаткування тощо).

Вимоги до навчально-методичного забезпечення Наявність навчально-методичного забезпечення з професії:кваліфікаційна характеристика,навчальний план,програма професійної підготовки,затверджені в порядку,установленому Міністерством освіти і науки України.

Наявність робочих навчальних планів,навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін теоретичного навчання та професійно-практичної підготовки,затверджених в установленому порядку.

Наявність навчально-методичних матеріалів для виконання лабораторно-практичних,навчально-виробничих та інших навчальних робіт учнів,слухачів,курсантів,передбачених навчальним планом та навчальними програмами.

Забезпеченість навчального процесу підручниками,посібниками,довідковою та іншою навчальною літературою (не менше одного підручника (посібника) за списком основної рекомендованої робочими програмами дисциплін літератури на трьох учнів,слухачів,курсантів).

Інші вимоги Суб'єкти господарювання,що отримали ліцензію на провадження освітньої діяльності,зобов’язані:— забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти,нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України,що зареєстровані Міністерством юстиції України;— виконувати ці Ліцензійні умови;— провадити діяльність відповідно до заявлених під час ліцензування навчальних планів і програм,установлених обсягів приймання на навчання;— дотримуватись санітарно-технічних норм,установлених для навчальних закладів;— надавати особам,які вступають до навчального закладу та їх батькам (особам,які їх заміняють),а також під час організації реклами достовірну інформацію про умови прийому,плату за навчання,зміст і форму документів,що видаються після його закінчення.

Плата за видачу ліцензії на надання освітніх послуг (далі - ліцензія) справляється в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для послуг у сфері дошкільної,загальної середньої і позашкільної освіти та двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти,а за переоформлення ліцензії,а також за видачу копії та дубліката ліцензії - в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Державна акредитаційна комісія (далі - ДАК) є постійно діючим органом,який забезпечує додержання вимог до ліцензування,атестації та акредитації вищих,професійно-технічних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти,підприємств,установ та організацій (далі - навчальні заклади) за напрямами (спеціальностями) та професіями підготовки і перепідготовки фахівців післядипломної освіти.

ДАК відповідно до покладених на неї завдань:— розглядає експертні висновки експертних рад за результатами проведення ліцензійної,атестаційної або акредитаційної експертизи,приймає рішення про можливість надання ліцензій,свідоцтв про атестацію,сертифікатів про акредитацію;— готує у межах своєї компетенції пропозиції до нормативно-правових актів з питань ліцензування,атестації та акредитації навчальних закладів;— бере участь у формуванні та організації роботи регіональних експертних рад;— бере участь в організації взаємодії та співробітництва з відповідними органами ліцензування,атестації,акредитації і нострифікації інших країн;— готує пропозиції про включення вищих навчальних закладів до Державного реєстру вищих навчальних закладів та виключення їх із зазначеного Реєстру.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014