+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Ліцензія на проведення туроператорської діяльності

Туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи,створені згідно із законодавством України,для яких виключною діяльністю є організація та створення туристичного продукту,реалізація та надання туристичних послуг,а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

Загальні вимоги до службового приміщення (офісу) для провадження туроператорської діяльності.

Туроператор повинен мати службове приміщення (офіс),яке відповідає таким вимогам:Має інформаційну вивіску або зовнішню рекламу із зазначенням найменування згідно з установчими документами та логотипу (за його наявності).

При вході в службове приміщення ліцензіата розміщується інформація про режим його роботи.

Туроператор на видному для туриста місці повинні розмістити такі документи:— копію ліцензії;— копію свідоцтва про державну реєстрацію;— копію довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності ліцензіата;— відомості про працівників:прізвище,ім'я,по батькові керівника,його заступників,головного бухгалтера,менеджерів;— книгу відгуків та пропозицій громадян;— Ліцензійні умови;— адреси та телефони центрального та місцевого органів виконавчої влади в галузі туризму,територіального управління у справах захисту прав споживачів,перелік номерів телефонів,факсів ліцензіата.

У разі закриття службового приміщення (офісу) (ремонт,санітарна обробка,зміна місцезнаходження,зупинення туристичної діяльності тощо) ліцензіат не пізніше ніж за 5 днів повідомляє про це споживачів туристичних послуг,з якими укладено договори про туристичне обслуговування,вивішує відповідне оголошення при вході до службового приміщення та в десятиденний термін письмово повідомляє про це орган ліцензування.

Кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників туроператора і турагента Керівник туроператора,керівник філії,іншого відокремленого підрозділу туроператора повинен мати вищу освіту та стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років або вищу освіту в галузі туризму.

У штаті туроператора повинно налічуватись не менше 50 відсотків фахівців,які мають стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років або вищу освіту в галузі туризму. Вимоги до фінансового забезпечення відповідальності туроператорів.

Туроператор для покриття своєї відповідальності за збитки,що можуть бути заподіяні туристу в разі виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом,які пов'язані з необхідністю покриття витрат туриста з його повернення в місце постійного проживання (перебування),відшкодування вартості ненаданих послуг,передбачених договором,повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом в установленому порядку.

Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму,еквівалентну не менше ніж 20000 євро.

Розмір фінансового забезпечення туроператора,який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму,має становити суму,еквівалентну не менше ніж 10000 євро.

Дія гарантії припиняється через три місяці після закінчення терміну дії або анулювання ліцензії.

У разі відкликання ліцензії у банку або іншої кредитної установи,з якою укладено договір гарантії,ліцензіат зобов'язаний укласти договір гарантії з іншим банком або кредитною установою та подати його нотаріально засвідчену копію до органу ліцензування у десятиденний термін.

Гарантійним випадком уважається сукупність двох обставин:виникнення обставин неплатоспроможності туроператора чи внаслідок порушення процесу про визнання банкрутом та невиконання ним своїх договірних зобов'язань перед туристом.

Банківська гарантія видається банком або іншою кредитною установою на невизначену фізичну особу - туриста,яка вступила в договірні відносини з ліцензіатом,що в разі пред'явлення вимог відповідно до гарантії підтверджується відповідним договором про туристичне обслуговування.

Фінансове забезпечення відповідальності туроператора розповсюджується виключно на договори про туристичне обслуговування,укладені в період дії відповідної ліцензії.

Дострокове припинення терміну дії гарантії з ініціативи ліцензіата відбувається лише в тримісячний термін з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії або визнання її недійсною.

У разі закінчення дії чи відкликання гарантії банку або іншої кредитної установи ліцензіат повинен у десятиденний термін повідомити про це орган ліцензування та надати документи,які підтверджують нове фінансове забезпечення своєї відповідальності.

Ненадання до органу ліцензування письмового повідомлення в установлений строк про відкликання гарантії банку або іншої кредитної установи є підставою для анулювання ліцензії.

Письмові вимоги туристів надаються банку або іншій кредитній установі відповідно до вимог Цивільного кодексу України. При цьому зобов'язання банку не повинні перевищувати суми,на яку видано гарантію,незалежно від суми претензій туристів. У разі перевищення сум вимог туристів над сумою гарантії задоволення вимог туристів здійснюється пропорційно.

Відшкодування збитків,заподіяних туристу в разі виникнення обставин неплатоспроможності туроператора чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом,здійснюється відповідною кредитною установою на підставі:— заяви туриста;— договору про туристичне обслуговування (ваучера);— документів,що підтверджують невиконання ліцензіатом договірних зобов'язань.

При цьому будь-які суми,надання яких гарантується фінансовим забезпеченням цивільної відповідальності туроператора,використовуються виключно для задоволення вимог,що висуваються на підставі та за наявності обставин,визначених у статті 15 Закону України "Про туризм".

За відсутності вимог туристів у тримісячний термін з дати закінчення терміну дії ліцензії дія гарантії припиняється.

Задоволення вимог,пред'явлених туристами з порушенням термінів,забезпечених гарантією,здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Загальні вимоги до укладання договорів при здійсненні туристичної діяльності

За договором про туристичне обслуговування одна сторона (туроператор) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання на замовлення іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт).

До договору про туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг,якщо інше не передбачено чинним законодавством України та не суперечить суті зобов'язання.

Договір про туристичне обслуговування укладається в письмовій (електронній) формі відповідно до Закону України "Про туризм". Договір про туристичне обслуговування може укладатись шляхом видачі ваучера.

При формуванні групи туристів туроператор повинен укладати договір окремо з кожним туристом.

Якщо до складу групи входять неповнолітні діти,договір укладається між туроператором та їх батьками або законними опікунами.

У разі,якщо замовником туристичних послуг є юридична особа,договір з кожним туристом не укладається.

Турист має право відмовитися від виконання договору до початку подорожі за умови оплати туроператору фактично зазнаних ними витрат за послуги,надані до цього повідомлення.

Туроператор має право відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків,підтверджених у встановленому порядку та заподіяних унаслідок розірвання договору,крім випадку,коли це відбулося з вини туриста.

Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору,порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів.

При реалізації послуг з тимчасового розміщення та харчування на території України туроператори повинні укладати договори про співробітництво із засобами розміщення та закладами ресторанного господарства,які пройшли обов'язкову сертифікацію на відповідність вимогам безпеки,згідно з Переліком продукції,що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні,затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 N 28,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 466/10746 (із змінами).

Між туроператором та іноземними партнерами - нерезидентами України укладаються відповідні договори (контракти) про співробітництво щодо надання туристичних послуг у письмовій формі згідно з нормами чинного законодавства України.

Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов'язковим і забезпечується туроператором на основі угод із страховиками,які мають необхідну ліцензію,за умови письмової заяви туриста і за ціною не вищою,ніж середня ціна на ринку.

Туристи укладають договори страхування з будь-якою обраною ними страховою компанією,яка має відповідну ліцензію,та зобов'язані завчасно підтвердити туроператору наявність належним чином укладеного договору страхування.

При укладенні туристом договору страхування самостійно,безпосередньо зі страховиком,ліцензіат,який організовує туристичну поїздку,повинен перевірити наявність страхового поліса туриста та додати його копію до договору про туристичне обслуговування.

Договором страхування повинні передбачатися надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування.

Інформація про умови обов'язкового страхування має бути доведена до відома туриста до укладення договору про туристичне обслуговування.

Договір страхування (медичного та від нещасного випадку) повинен забезпечувати страховий захист туриста на весь період туристичної подорожі.

На вимогу туриста туроператор забезпечує страхування інших ризиків,пов'язаних із здійсненням подорожі.

За бажанням турист може укласти угоду про страхування для покриття витрат,пов'язаних з анулюванням договору про туристичне обслуговування з ініціативи туриста,або угоду про страхування для покриття витрат,пов'язаних з передчасним поверненням до місця постійного проживання при настанні нещасного випадку або хвороби.

Компенсація шкоди,заподіяної життю чи здоров'ю туриста або його майну,здійснюється в установленому порядку.

Туроператор повинен вести облік виданих туристам страхових полісів. Вимоги до здійснення туроператорської діяльності

Туроператорська діяльність - виключна діяльність. Туроператор не має права провадити інші види господарської діяльності,крім тих,що визначені Законом України "Про туризм" та Ліцензійними умовами.

Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без отримання ліцензії на турагентську діяльність.

Організація виїзного туризму:Туроператор організовує індивідуальні та групові поїздки туристів до зарубіжних держав на підставі укладених договорів (контрактів) про співробітництво або інших документів щодо надання туристичних послуг,які укладаються з іноземними партнерами в письмовій формі відповідно до п. 6.4 цих Ліцензійних умов.

Туроператор під час організації виїзного туризму повинен оформити такі документи:— ваучер у випадку,передбаченому чинним законодавством України;страховий поліс;— платіжні документи (корінці прибуткових ордерів,квитанції,касові чеки тощо),що підтверджують унесення туристом або турагентом до каси туроператора вартості туристичних послуг,обумовлених договором з туристом або заявкою турагента;транспортні документи (квитки),якщо туроператор забезпечує транспортні послуги або надає послугу щодо бронювання та придбання квитків;— заявку туриста або турагента на бронювання туристичної послуги (туристичного продукту);— підтвердження сторони,що приймає,щодо заброньованої туристичної послуги (туристичного продукту);— договір з туристом про туристичне обслуговування;— програму туристичного обслуговування.

Туроператор має виключне право на посередницькі послуги з оформлення документів для виїзду за межі України з туристичною метою з обов'язковим оформленням документів,визначених пунктом 9.2.2 цих Ліцензійних умов.

Організація в'їзного туризму:Туроператор організовує для іноземних туристів групові та індивідуальні поїздки по Україні на підставі договорів (контрактів) з іноземними партнерами,а також з вітчизняними партнерами,які забезпечуватимуть надання послуг з тимчасового розміщення,харчування,перевезення,організації відпочинку та оздоровлення,розваг,екскурсійного обслуговування тощо.

Для надання якісного обслуговування іноземним туристам під час їх подорожі на транспортних засобах у відповідності до умов договорів (контрактів) з партнерами та транспортними організаціями туроператор повинен забезпечити тимчасове розміщення,харчування туристів під час подорожі відповідно до умов надання послуг.

Іноземні туристи в'їжджають в Україну,виїжджають з України через пункти пропуску на державному кордоні України з національним паспортом у разі наявності відповідної візи,якщо інший порядок в'їзду та виїзду не встановлений чинним законодавством України.

У разі втрати на території України іноземним туристом національного паспорта туроператор,що організовує його приймання,повинен надати практичну допомогу для одержання туристом необхідних документів.

Туроператор при організації в'їзного туризму повинен оформити такі документи:— договір (контракт) з іноземним партнером про співробітництво щодо прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні;— договір (контракт) з вітчизняним партнером про співробітництво щодо обслуговування іноземних туристів в Україні;— лист-замовлення іноземного партнера на обслуговування іноземних туристів в Україні.

При прийманні іноземних туристів туроператор повинен сприяти укладанню іноземцями договорів страхування (страхових полісів) з надання медичної допомоги із страховиками - резидентами України.

Положення цього пункту не поширюється на іноземних туристів,що прибули з країн,з якими Україна має угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги.

У разі видворення туриста за межі України туроператор,який його приймав,влаштував незаконний в'їзд,проживання,працевлаштування,сприяв ухиленню від виїзду після закінчення терміну перебування,відшкодовує витрати,завдані державі видворенням іноземного туриста в порядку,установленому законом.

Туроператор має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України.

Організація внутрішнього туризму:Туроператор організовує для туристів індивідуальні та групові поїздки по Україні на підставі укладених договорів (контрактів) про співробітництво або інших документів щодо надання туристичних послуг з вітчизняними партнерами,які забезпечуватимуть надання послуг з розміщення,харчування,транспорту,організації відпочинку,оздоровлення та розваг,екскурсійного обслуговування.

Договори про співробітництво між суб'єктами туристичної діяльності укладаються відповідно до чинного законодавства України.

Туроператори під час організації надання туристичних послуг вітчизняним туристам в Україні повинні оформляти такі документи:договір з туристом про туристичне обслуговування або ваучер у випадку,передбаченому законодавством України;заявку туриста або турагента на бронювання туристичної послуги;підтвердження засобу розміщення щодо заброньованої туристичної послуги (туристичного продукту);платіжні документи (корінець прибуткового касового ордера,квитанції,касового чека тощо),що підтверджують унесення туристом вартості туристичних послуг,обумовлених договором про туристичне обслуговування.

Туроператор несе відповідальність перед туристом за виконання всіх зобов'язань,пов'язаних з організацією,формуванням та наданням комплексу туристичних послуг,обумовлених договором про туристичне обслуговування.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТУРОПЕРАТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ подаються такі документи:Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми

Особливості заповнення заяви:— заява заповнюється на комп’ютері українською мовою (рукописна заява не приймається);— підписується керівником суб'єкта господарювання,завіряється печаткою. — в заяві вказується повне найменування суб`єкта господарювання згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію;— всі адреси в заяві вказуються в повному обсязі:індекс,область,місто/сел.,район міста,вулиця,будинок,приміщення);— в розділі – місцезнаходження філій/інших відокремлених підрозділів вказується адреса офісного приміщення (або адреса філії;відокремленого підрозділу) де буде здійснюватись діяльність.

Додаткові послуги:— Оформлення банківської гарантії. — Укладення договору зі страховою компанією.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014