+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПОРЯДОК проведення огляду,випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин,механізмів,устатковання підвищеної небезпеки

Технічний огляд та/або експертне обстеження проводиться за участю роботодавця або призначених ним відповідальних осіб.

У разі проведення технічного огляду та/або експертного обстеження роботодавець зобов'язаний:призначити відповідальних осіб з наданням права підпису актів,висновків та інших матеріалів;підготувати устатковання до проведення технічного огляду та/або експертного обстеження відповідно до вимог організаційно-методичних документів;надати фахівцям спеціалізованої,експертної або уповноваженої організації всі технічні та експлуатаційні документи,які містять дані про устатковання за весь період експлуатації;організувати і разом з фахівцями спеціалізованої,експертної або уповноваженої організації забезпечити безпечне проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження.

Технічний огляд та/або експертне обстеження устатковання проводять атестовані в установленому Держнаглядохоронпраці порядку фахівці спеціалізованої,експертної та уповноваженої організації,які безпосередньо не беруть участі у проектуванні,виготовленні,постачанні,придбанні,володінні,користуванні,монтажі,налагоджуванні,технічному обслуговуванні,ремонті,модернізації,реконструкції чи заміні цього або аналогічного устатковання.

Звіти,акти,розрахунки,протоколи,оформлені за результатами технічного огляду та/або експертного обстеження,зберігаються роботодавцем разом з паспортом устатковання.

У разі реорганізації або ліквідації підприємства чи відчуження устатковання зазначені документи підлягають передачі в установленому законодавством порядку.

Технічний огляд Технічний огляд проводиться з мето визначення якості виготовлення,монтажу,ремонту,реконструкції і модернізації,умов та строку подальшої безпечної експлуатації устатковання,оцінки технічного стану складових частин,деталей або їх елементів,перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

Проводиться первинний,періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд. Первинному технічному огляду підлягає устатковання перед введенням в експлуатацію. Періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд проводиться у строки,що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.

Позачерговий технічний огляд устатковання проводиться у разі:— введення його в експлуатацію після ремонту,реконструкції або модернізації;— перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;— демонтажу та встановлення на новому місці;— закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт,що невикористовувалися під час експертного обстеження);— експлуатаційної чи деградаційної відмови,виявлення зносу (механічного або корозійного),залишкової деформації,тріщин,інших пошкоджень складових частин,деталей або їх елементів;аварії або пошкодження,спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

У разі закінчення граничного строку експлуатації,аварії або отримання пошкодження,спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру,виявлення зносу (механічного або корозійного),залишкової деформації,тріщин,інших пошкоджень складових частин,деталей або їх елементів,що перевищують допустимі значення,позачерговий технічний огляд устатковання проводиться за наявності позитивного висновку експертного обстеження.

Технічний огляд устатковання проводить спеціалізована організація (крім первинного та позачергового,який проводить уповноважена організація у разі закінчення граничного строку експлуатації,виникнення аварії або пошкодження,спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру).

Роботодавець не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення технічного огляду повідомляє про це у письмовій формі спеціалізовану організацію,а про проведення первинного або позачергового технічного огляду у разі закінчення граничного строку експлуатації,виникнення аварії або пошкодження,спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру,- уповноважену організацію.

У разі коли через несправність або з інших причин неможливо провести технічний огляд устатковання в зазначений строк,роботодавець зобов'язаний зробити це достроково або припинити експлуатацію устатковання.

У разі отримання негативного висновку після проведення технічного огляду роботодавець припиняє експлуатацію устатковання до усунення виявлених дефектів,пошкоджень і несправностей та проведення повторного технічного огляду.

У разі виявлення під час технічного огляду дефектів,пошкоджень і несправностей,що незначною мірою знижують рівень безпеки,експлуатація устатковання може продовжуватися з дозволеними параметрами.

У разі виявлення під час технічного огляду зносу (механічного або корозійного),залишкової деформації,тріщин,інших пошкоджень складових частин,деталей або їх елементів,що перевищують допустимі значення,проводиться експертне обстеження устатковання.

Після закінчення технічного огляду фахівець,який його провів,робить відповідний запис у паспорті устатковання про результати технічного огляду,дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду,скріплюючи запис підписом і печаткою.

У разі проведення позачергового технічного огляду у паспорті устатковання зазначається причина його проведення.

У разі проведення позачергового технічного огляду після закінчення граничного строку експлуатації устатковання уповноважена організація розробляє регламент технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації,який зберігається разом з паспортом устатковання.

У разі проведення додаткових випробувань і досліджень під час технічного огляду в паспорті устатковання зазначаються їх види і результати та місця відбору зразків чи складових частин,деталей або їх елементів,які підлягали випробуванням,а також причини їх проведення.

У разі виявлення під час проведення технічного огляду дефектів,пошкоджень і несправностей,виникнення яких спричинено визначеними в експлуатаційних документах параметрами експлуатації або є властивим для устатковання цієї конструкції спеціалізована або уповноважена організація,що проводить технічний огляд,повідомляє про це роботодавця і Держнаглядохоронпраці.

Роботодавець за підсумками проведення технічного огляду зазначає дані про дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду на передбаченому в експлуатаційних або організаційно-методичних документах місці.

Експертне обстеження Експертне обстеження устатковання проводиться у разі:— закінчення граничного строку експлуатації;— реконструкції (перебудови) або модернізації,якщо це обумовлено нормативно-правовими актами з охорони праці;— аварії або пошкодження,спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру,з метою визначення можливості відновлення;виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного),залишкової деформації,тріщин,інших пошкоджень складових частин,деталей або їх елементів,що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження устатковання проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

У разі досягнення граничного строку експлуатації роботодавець припиняє подальшу експлуатацію устатковання до проведення експертного обстеження.

Граничний строк експлуатації устатковання обчислюється від дати введення в експлуатацію за умови його поставки виробником або постачальником спеціально законсервованим для довготривалого зберігання (більше ніж протягом місяця після виготовлення). У разі коли дата введення в експлуатацію невідома,граничний строк експлуатації устатковання обчислюється починаючи з дати його виготовлення. Якщо граничний строк експлуатації в експлуатаційних документах не зазначено,цей строк встановлюється за організаційно-методичними документами.

Експертне обстеження устатковання проводить спеціалізована (експертна) організація. Роботодавець не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення експертного обстеження повідомляє про це експертну організацію у письмовій формі.

Експертне обстеження устатковання проводиться у кілька етапів:— вивчення експлуатаційних,конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);— аналіз умов та режимів експлуатації;— розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження;— проведення огляду;— проведення неруйнівного контролю;— визначення механічних характеристик,хімічного складу матеріалів,проведення металографічних досліджень,випробування на міцність та інших видів випробувань,дослідження в напружено-деформованому стані та вибору критеріїв граничного технічного стану,якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці або організаційно-методичними чи експлуатаційними документами;— здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану,що включають розрахунок режимів роботи;— визначення залишкового ресурсу устатковання.

У разі виникнення загрози безпеці фахівців,які проводять експертне обстеження,інших осіб через незадовільний технічний стан устатковання експертне обстеження і експлуатація устатковання припиняється;експертна організація складає відомість з переліком дефектів,пошкоджень і несправностей та передає її роботодавцю для виконання ним відповідних відбудовних робіт (ремонт,реконструкція,модернізація тощо).

Для визначення строку безпечної експлуатації устатковання експертна організація:— аналізує результати проведених робіт;— визначає його залишковий ресурс;— готує технічне рішення щодо умов продовження строку безпечної експлуатації;— приймає рішення про умови і строк подальшої безпечної експлуатації устатковання з урахуванням режиму роботи та проведення власником заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації устатковання або про припинення експлуатації.

Продовження експлуатації устатковання здійснюється на строк до прогнозованого переходу його у граничний технічний стан (вичерпання залишкового ресурсу) або на визначений строк (поетапне продовження строку безпечної експлуатації в межах залишкового ресурсу).

Визначення залишкового ресурсу устатковання проводиться за організаційно-методичними документами з підтвердженням фактичної величини ресурсу за допомогою відповідних засобів вимірювальної техніки.

За результатами експертного обстеження експертною організацією можуть готуватися такі висновки:— продовження експлуатації устатковання згідно з установленими в експлуатаційних документах параметрами;продовження експлуатації устатковання з обмеженням її параметрів та/або на визначений строк;— проведення ремонту устатковання;— проведення модернізації або реконструкції устатковання;— використання устатковання для іншого призначення;— виведення устатковання з експлуатації.

За результатами експертного обстеження експертна організація готує висновок експертизи. Висновок експертизи повинен містити:— виклад підстав для проведення експертного обстеження;— мету проведення експертного обстеження;— загальні відомості про устатковання;— відомості про експертну організацію та фахівців,що проводили експертне обстеження;— відомості про розглянуті в процесі експертного обстеження технічні,експлуатаційні,організаційно-методичні та нормативні документи;— паспортні дані устатковання;— програму робіт з експертного обстеження;— відомості про відповідність фактичних умов експлуатації устатковання паспортним даним;результати експертного обстеження;— висновки із зазначенням залишкового ресурсу або продовженого строку безпечної експлуатації устатковання;— рекомендації щодо умов експлуатації устатковання.

Після проведення експертного обстеження фахівець експертної організації робить відповідний запис у паспорті устатковання про проведення і результати експертного обстеження,дозволені параметри і строк експлуатації,скріплюючи його печаткою.

У разі отримання негативного висновку експертного обстеження із зазначенням порушень вимог нормативно-правових актів,організаційно-методичних документів,а також виявлених дефектів,пошкоджень і несправностей,які негативно впливають на безпечну експлуатацію устатковання і загрожують безпеці працівників та інших осіб,роботодавець припиняє експлуатацію устатковання;експерт складає відомість з переліком дефектів,пошкоджень і несправностей та передає її разом з експертним висновком власнику устатковання для проведення ним відповідних відбудовних робіт.

Інформація про це не пізніше ніж протягом 10 днів після закінчення експертного обстеження надсилається експертною організацією до територіального органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням устатковання.

За висновком експертизи роботодавець приймає рішення про експлуатацію устатковання в межах продовжуваного строку безпечної експлуатації,його заміну,ремонт,реконструкцію (перебудову),модернізацію або зміну параметрів експлуатації.

Держнаглядохоронпраці узагальнює інформацію щодо технічного стану устатковання,виявлення устатковання з типовими пошкодженнями,дефектами і несправностями,виникнення яких спричинено визначеними в експлуатаційних документах параметрами експлуатації або є властивим для устатковання цієї конструкції,а також щодо впливу технічного стану устатковання на рівень ризику виникнення нещасних випадків на виробництві чи аварій на об'єктах підвищеної небезпеки і оприлюднює її разом з відомостями про уповноважені організації на власному веб-сайті та в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації відповідно до законодавства.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014