+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Правила обов'язкової сертифікації підіймальних споруд

Ці Правила встановлюють загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації кранів вантажопідіймальних та відповідного обладнання (далі - підіймальних споруд - ПС) в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система).

Ці Правила є обов'язковими для органів із сертифікації ПС (далі - ОС),випробувальних лабораторій (центрів),а також підприємств,установ,організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності,в тому числі іноземних.

Сертифікацію ПС в Системі проводять органи із сертифікації продукції,що акредитовані в Системі в установленому порядку з урахуванням ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО.

Об'єктами обов'язкової сертифікації в Системі є ПС,що:- виготовлені в Україні;- ввозяться в Україну із-за кордону.

Обов'язкова сертифікація підіймальних споруд в Системі проводиться на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів,чинних в Україні,щодо безпеки життя,здоров'я людей та охорони навколишнього природного середовища.

Добровільна сертифікація ПС в Системі проводиться на відповідність вимогам нормативних або інших документів,які узгоджені між постачальником і споживачем і які не визначені як обов'язкові.

Заявником на сертифікацію може бути виробник,постачальник,споживач продукції.

Порядок проведення сертифікації ПС передбачає:

- подання заявки на сертифікацію;

- експертизу заявки та її реєстрацію;

- експертизу технічної документації;

- прийняття рішення за заявкою і визначення схеми сертифікації;

- обстеження виробництва,атестацію виробництва чи сертифікацію системи якості,якщо це передбачено схемою сертифікації;

- відбір,ідентифікацію зразків ПС та їх випробування;

- аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

- видачу сертифіката відповідності,укладення ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

- визнання результатів сертифікації ПС,проведеної іноземними організаціями;

- технічний нагляд за виробництвом сертифікованих ПС,атестованим виробництвом,сертифікованою системою якості виробництва продукції;

- інформування про результати сертифікації ПС.

Для виконання робіт із сертифікації ОС може залучати представників Держнаглядохоронпраці України,головних міжгалузевих організацій з кранобудування,територіальних органів Держстандарту України та компетентних фахівців інших підприємств і організацій (за погодженням з їх керівниками).

Правила сертифікації підіймальних споруд:

Для проведення сертифікації ПС в Системі заявник (включаючи іноземного) надсилає ОС (орган сертифікації) заявку.

Якщо на сертифікацію заявляється імпортна ПС,в реквізиті "Найменування підприємства-виготовлювача,постачальника (далі - заявник),адреса,код ЄДРПОУ" позначення коду не наводиться.

ЄДРПОУ - єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Якщо на сертифікацію заявляється імпортна ПС,не позначена виробником стосовно того,що вона відповідає вимогам нормативних документів,чинних в Україні,реквізит "Назва та позначення нормативного документа" заявником не заповнюється. ОС зазначає в цьому реквізиті тип ПС,його індекс (виконання) за технічною документацією іноземного підприємства-виробника.

До заявки щодо ПС,яка виготовляється серійно вітчизняним виробником,додаються паспорт ПС,для кранів – паспорт за типовою формою ДНАОП N 0.00-1.03-93 та технічні умови,а щодо імпортних ПС - технічна та експлуатаційна документація підприємства-виробника,що містить інформацію в обсязі,такому,як для вітчизняного виробника. Технічна та експлуатаційна документація повинна бути викладена українською (російською) мовою. Переклад має виконуватися уповноваженою організацією з перекладів технічної літератури.

Заміна технічної документації підприємства-виробника рекламними проспектами або іншими виданнями не допускається.

Орган сертифікації розглядає заявку вітчизняного виробника за умови наявності дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлення підіймальних споруд,що підлягає сертифікації.

Заявку розглядає виконавча група ОС з обов'язковою участю представників органів Держнаглядохоронпраці (експертно-технічних центрів),(при потребі) яка:

- реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу про сертифікацію ПС підприємства-виробника (включаючи іноземне),в якій зберігається усе листування і внутрішні документи ОС стосовно будь-яких ПС цього виробника;

- проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення реквізитів,наявності документів,та наявності реєстраційного номера технічних умов,якщо ПС випускається вітчизняним виробником за технічними умовами;

- проводить (самостійно або із залученням інших виконавчих груп ОС та фахівців інших організацій) експертизу технічної та експлуатаційної документації відповідно до вимог чинних в Україні стандартів,інших нормативних документів та ДНАОП N 0.00-1.03-93;

- визначає перелік необхідних додаткових документів,які повинен подати заявник для проведення сертифікації ПС за заявкою;

- за позитивними результатами експертизи поданої документації визначає схему сертифікації ПС,необхідність обстеження виробництва,атестації виробництва чи сертифікації системи якості,аналізу функціонування сертифікованої системи якості;

- визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії,які мають провести випробування ПС,кількість зразків ПС,їх складові частини і матеріали для випробувань,правила їх відбору;

- узгоджує терміни проведення окремих видів робіт із сертифікації та їхню вартість;

- готує і подає на підпис керівнику ОС документи за прийнятою формою для укладення договору із заявником;

- готує і подає на підпис керівнику ОС проект рішення за заявкою.

Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинен бути більше ніж 30 днів з дня її реєстрації. Копія підписаного рішення за заявкою зберігається у справі про сертифікацію ПС і надсилається (з урахуванням схеми (моделі) сертифікації):

- органу із сертифікації систем якості;- випробувальним лабораторіям (центрам),які будуть проводити випробування;- територіальному центру стандартизації,метрології та сертифікації за місцем розташування заявника;- Держнаглядохоронпраці України;- виконавцю технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

На підставі заявки і позитивного рішення орган сертифікації надсилає заявнику разом із супровідним листом договір про організацію і проведення необхідного комплексу робіт із сертифікації підіймальних споруд.

Експертиза технічної документації:

Експертизу технічної документації проводить виконавча група органу сертифікації самостійно або із залученням фахівців інших установ і організацій,які не брали участі у розробці поданої документації.

Допускається проведення експертизи документації підіймальних споруд головними науково-дослідними і спеціалізованими організаціями,які мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на розробку підіймальних споруд і які не є розробниками поданої документації. Усю відповідальність за необ'єктивність та необгрунтованість висновків експертизи несе в цьому випадку орган сертифікації.

Для виконання експертних робіт і проведення наступних сертифікаційних випробувань заявник повинен подати до органу сертифікації у двох примірниках (один - для ОС,другий - для випробувальної лабораторії (центру) такі документи:

- паспорт ПС і технічні умови;- складальні креслення і специфікації ПС,основних механізмів,вузлів,металоконструкцій і їх основних елементів,кабіни;- технічний опис конструкції ПС;- інструкції з монтажу та експлуатації;- копії дозволів Держнаглядохоронпраці України на виготовлення ПС;- копії протоколів приймально-здавальних та періодичних випробувань;- копії актів і протоколів приймання міжвідомчою комісією дослідних зразків ПС;- виписку з розрахунка металоконструкцій ПС (або весь розрахунок),що містить:схему розрахунка,значення розрахункових перерізів,результати розрахунків для найбільш небезпечних перерізів. Обсяг документації визначає ОС у залежності від схеми сертифікації.

Під час проведення експертизи ОС залишає за собою право додатково вимагати інші необхідні для оцінки безпеки ПС креслення,документи,а також копії національних стандартів і технічних умов на комплектуючі вироби.

Якщо сертифікуються дослідні зразки або установча партія,то додатково додаються:

- акт і протокол приймальних випробувань;- довідка про усунення недоліків,виявлених під час приймальних випробувань;- копія дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлення дослідного зразка або установчої партії підіймальних споруд.

Експертиза документації повинна передбачати оцінку:

- повноти і комплектності поданих документів для достовірної оцінки відповідності конструкції ПС,правил їх експлуатації вимогам чинних нормативних документів;- відповідності оформлення документів вимогам ДНАОП N 0.00-1.03-93 та стандартів,що є чинними в Україні;- наявності та правильності віднесення ПС і їхніх механізмів до певних груп класифікації (режимів роботи);- відповідності основних технічних даних і характеристик ПС (вантажовисотні характеристики,геометричні параметри,швидкості,час повної зміни вильоту,кути повороту,кути нахилів,що долаються,місця управління,способи управління,способи живлення ПС і його механізмів електричним струмом,характеристики стійкості,розрахункові характеристики,маркування) вимогам стандартів з урахуванням групи класифікації;- відповідності вантажозахоплювальних органів ПС вимогам стандартів;- відповідності і достатності приладів і пристроїв безпеки,сигналізаторів та запобіжних пристроїв вимогам ДНАОП N 0.00-1.03-93 та стандартів;- відповідності кабіни та органів керування ПС вимогам стандартів;- відповідності властивостей матеріалів основних (розрахункових) елементів металоконструкцій ПС вимогам стандартів,а також правильності розрахунків та вибору матеріалів металоконструкцій,деталей і електродів або зварювальної проволоки.

За результатами експертизи складається експертний висновок,який підписується всіма виконавцями і затверджується керівником ОС.

В експертному висновку зазначають усі виявлені відхилення від вимог стандартів,чинних в Україні,та рекомендації щодо проведення подальших робіт із сертифікації підіймальних споруд.

Проведення подальших робіт із сертифікації ПС не допускається,якщо:

- виявлені відхилення документації ПС від вимог ДНАОП N 0.00-1.03-93,які не погоджені з Держнаглядохоронпраці України;- виявлені відхилення документації ПС від вимог стандартів,що не можуть бути усунуті в погоджені терміни заявником або за його замовленням іншою організацією без таких змін конструкції ПС,що потребують проведення випробувань його на відповідність вимогам,що перевіряються під час випробувань з метою сертифікації.

У випадку неможливості проведення подальших робіт із сертифікації заявнику надсилається експертний висновок із зазначенням виявлених відхилень і пояснень,а подана заявка анулюється.

Для сертифікації підіймальних споруд разового замовлення,в тому числі імпортних,заявник подає на експертизу технічне завдання з подальшим поданням документації в терміни,погоджені з органом сертифікації.

Вибір схеми сертифікації підіймальних споруд (ПС) Схема сертифікації ПС визначається ОС,за погодженням із заявником залежно від виду ПС,кількості або серійності,стану виробництва,термінів діє наявних дозволів Держнаглядохоронпраці України.

У разі позитивних результатів робіт на попередніх етапах подальші роботи із сертифікації продовжуються за обраною схемою,у разі негативних - наступні етапи не виконуються,заявка анулюється,договір на проведення сертифікації розривається. Розірвання договору не звільнює заявника від оплати виконаних робіт.

Обстеження виробництва:

Обстеження виробництва підіймальних споруд проводить виконавча група Органу сертифікації. Допускається виконувати обстеження виробництва головним науково-дослідним і спеціалізованим організаціям,які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України на розробку ПС за рішенням Держстандарту України.

У будь-якому випадку для проведення обстеження виробництва залучається (за погодженням) представник територіального органу Держнаглядохоронпраці України за місцем розташування виробника ПС.

Обстеження виробництва підіймальних споруд передбачає перевірку:

- наявності дозволу органів Держнаглядохоронпраці України на виготовлення ПС;- наявності документів,що підтверджують систематичне проведення перевірок знань персоналу підприємства відповідно до Положення про порядок перевірки знань правил,норм і інструкцій Держнаглядохоронпраці України;- довідки про участь у роботі зварників,що склали іспити відповідно до Правил атестації зварників ( z0262-96 );- додержання встановленого порядку проведення випробувань ПС усіх видів,а також стану випробувальної бази підприємства та метрологічного забезпечення випробувань;- порядку складання,оформлення та зберігання протоколів,актів та інших документів з випробувань ПС;- наявності обліку виготовлених ПС та виявлених недоліків,а також вжитих заходів для усунення недоліків;- відповідності матеріалів,що застосовуються виробником для виготовлення ПС,вимогам документації,а також наявності документів,які підтверджують якість матеріалів;- наявності і достатності технологічної документації виконання зварних робіт,а також додержання вимог цієї документації;- стану контролю зварних з'єднань і їх відповідності вимогам ДНАОП N 0.00-1.03-93.

За результатами перевірки виконавча група складає акт обстеження виробництва ПС,який підписується усіма членами групи і затверджується керівником ОС.

З актом повинен бути ознайомлений керівник підприємства-виробника ПС. В акті зазначають усі виявлені недоліки та рекомендації щодо проведення подальших робіт із сертифікації ПС.

У разі негативних результатів обстеження виробництва ОС припиняє роботи за заявкою на час проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей.

Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання органу сертифікації переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій. Повторне обстеження виробництва може здійснюватися за повною або скороченою процедурою,коли перевіряють лише ті елементи виробництва,які мали невідповідності.

Атестація виробництва:

Атестація виробництва підіймальних споруд проводиться органом сертифікації або,за його дорученням,акредитованими в Системі органами із сертифікації систем якості,якщо це передбачено схемою проведення сертифікації ПС або за бажанням заявника.

Атестація виробництва виконується відповідно до вимог "ДСТУ 3414 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва.

Порядок здійснення" та інших нормативних документів Системи.

Сертифікація систем якості:

Сертифікація систем якості виробника проводиться акредитованим у Системі органом із сертифікації систем якості у тих випадках,коли вона передбачена схемою проведення сертифікації ПС або за бажанням заявника.

Сертифікація систем якості проводиться на відповідність вимогам ДСТУ 3419 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення.

Відбір та ідентифікація зразків і їх випробування:

Заявник у термін,зазначений у договорі,повинен подати зразки підіймальних споруд для ідентифікації і проведення випробувань.

Подається заява на ідентифікацію.

Відбір зразків проводиться представником ОС або,за його дорученням,представником незалежної випробувальної лабораторії (центру),яка буде проводити випробування. Зразки відбираються із числа виробів,що пройшли приймальний контроль виробника і готові до реалізації.

Кількість зразків для випробувань зазначена у рішенні ОС.

Результати відбору зразків оформляються актом відбору зразків Ідентифікація зразків проводиться ОС або,за його дорученням,іншою уповноваженою ним організацією,при цьому для ПС,що імпортується,в акті ідентифікації ПС зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки),яка передбачає:

- розгляд результатів експертизи технічної документації. Якщо експертиза не проводилася раніше,вона проводиться під час ідентифікації зразків. Відповідність документації,що підлягає експертизі,документації,за якою був виготовлений відібраний зразок,повинна гарантуватися заявником;- звірення відібраних зразків за документацією,за якою виготовлялись зразки;- перевірку відповідності основних комплектуючих виробів,зазначених у паспорті на ПС,установленим на відібраних зразках (тип,зав. N,наявність сертифікатів);- перевірку відповідності маркування,інформаційних табличок,знаків безпеки і попереджувального пофарбування вимогам нормативних документів;- перевірку комплектності зразка;- перевірку стосовно видимих пошкоджень,корозії,порушень пофарбування і герметичності з'єднань.

Результати ідентифікації оформлюються актом ідентифікації,який підписується представником ОС та заявником (їхня участь у роботі з ідентифікації зразків обов'язкова).

Випробування ПС на відповідність вимогам нормативних документів проводяться акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями (центрами).

Випробування проводяться на зразках ПС,які пройшли приймально-здавальні випробування. Зразки,що пройшли випробування з метою сертифікації,залишаються власністю заявника.

До початку сертифікаційних випробувань заявник подає (у разі потреби) до ОС:

- акти і протоколи приймально-здавальних випробувань ПС та її окремих вузлів;- акт про відповідність робіт із монтажу ПС вимогам інструкції з монтажу і експлуатації,робочої документації ПС та нормам правил безпечної експлуатації;- акт про якість виконаних під час монтажу зварних з'єднань;- відомість про відхилення від проекту,допущені при виготовленні ПС;- документи на застосовані матеріали;- результати вхідного контролю,відповідність марок присадкових матеріалів і флюсів;- прізвища зварників,номери їхніх посвідчень,протоколи випробувань контрольних зразків.

Випробування ПС,остаточне складання якої проводиться у виготовлювача,виконується на спеціально обладнаному випробувальному полігоні або,за відсутності полігону,на складальній дільниці підприємства-виготовлювача.

Випробування ПС,остаточне складання якої проводиться у споживача,виконується на місці її використання.

Якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною чи потребує монтажу на місці експлуатації або використання унікального випробувального обладнання тощо,то допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки,які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої лабораторії.

Випробування ПС проводяться виключно випробувальними лабораторіями (центрами),які акредитовані в Системі УкрСЕРПО. При проведенні випробувань у випробувальній лабораторії (центрі),що акредитована лише на технічну компетентність,протокол випробувань повинен підписати представник органу сертифікації,під контролем якого проводяться ці випробування.

Оформлення результатів сертифікації:

Орган сертифікації оформляє сертифікат відповідності,реєструє його в Реєстрі Системи та вручає заявнику.

Сертифікат відповідності видається:

- на одиничні вироби за наявності позитивного протоколу випробувань,що виданий акредитованою в Системі випробувальною лабораторією;- на партію виробів (із зазначенням її кількості) за наявності позитивних результатів випробувань;- на продукцію,що виготовляється серійно протягом терміну,встановленого угодою,з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці випущеної продукції.

Термін дії сертифіката відповідності на продукцію,що випускається підприємством серійно,встановлюється органом сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію,результатів обстеження виробництва,терміну сертифіката системи якості або атестата виробництва,однак не більше ніж три роки.

Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії направляє до органу сертифікації заявку.

В разі внесення змін до складу підіймальних споруд або технології її виготовлення,що можуть вплинути на показники,які підтверджені під час сертифікації,заявник зобов'язаний попередити про це ОС,який приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або обстеження виробництва продукції.

Технічний нагляд за стабільністю показників,що підтверджені сертифікатами відповідності,під час виробництва ПС здійснює ОС або,за його дорученням,інші організації.

Пропонується поєднувати терміни його проведення з термінами планових обстежень заводів-виготовлювачів,що проводяться органами Держнаглядохоронпраці України (органи сертифікації систем якості,ДЦСМС).

У разі проведення сертифікації ПС за схемою "Продукція,що випускається серійно" періодичність та форми технічного нагляду визначає ОС за результатами сертифікації,складності конструкції та технології виготування ПС,терміну ліцензійної угоди.

Періодичність технічного нагляду повинна бути:

- з терміном дії ліцензійної угоди до 2 років - не менш одного разу;- з терміном дії ліцензійної угоди до 3 років - не менш двох разів.

Обсяг та форми технічного нагляду визначає Програма технічного нагляду,яка розробляється органом сертифікації і затверджується його керівником.

За результатами технічного нагляду ОС складає акт,в якому також зазначаються (за наявності невідповідності встановленим вимогам) можливі причини та заходи їх усунення.

Орган сертифікації може прийняти рішення про проведення додаткових випробувань і (або) перевірок залежно від інформації споживачів і органів контролю про стан сертифікованої продукції чи її виробництва. Орган з сертифікації має право доручати проведення випробувань сертифікованих ПС з метою технічного нагляду лише у випробувальній лабораторії,що акредитована в Системі.

Орган сертифікації може тимчасово припинити або зупинити дію сертифіката у разі:

- виявлення невідповідності продукції вимогам,що встановлені під час сертифікації;- виявлення випадку травмування групового або із смертельним наслідком,причиною (однією з причин) якого стали недоліки у конструкції (за офіційним висновком Держнаглядохоронпраці України);- порушення вимог технології виготовлення,правил приймання,методів контролю та випробувань,маркування продукції тощо;- внесення змін виробником до нормативних документів,методів випробувань,складу продукції тощо,які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам,без попереднього узгодження з ОС;- відсутності умов для забезпечення випуску продукції за показниками (характеристиками),що підтверджені під час сертифікації;- порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності;- наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;- невиконання заявником пропозицій органу із сертифікації за результатами технічного нагляду - відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більш як 6 місяців.

Порядок сертифікації продукції,що імпортується Сертифікація підіймальних споруд,що імпортуються,проводиться відповідно до вимог Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва,що виготовляється серійно,затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ). ( Пункт 5.1 із змінами,внесеними згідно з Наказом Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )

Визнання результатів робіт із сертифікації ПС,що імпортуються,здійснюється на основі положень прийнятих міжурядових угод з цих питань,а також рішень Міждержавної Ради із стандартизації,метрології та сертифікації.

Об'єктами визнання у Системі є протоколи випробувань,сертифікати (знаки) відповідності та інші документи на продукцію,що імпортується.

Рішення про визнання сертифікатів,виданих органами сертифікації інших держав (міжнародних систем) на вітчизняну чи імпортовану продукцію,що має використовуватися в Україні,приймає ОС Системи,керуючись ДСТУ 3417 Система сертифікації УкрСЕПРО.

Процедура визнання результатів сертифікації передбачає прийняття рішення про визнання на основі підтвердження відповідності ПС обов'язковим вимогам,що встановлені законодавчими актами України та нормативними документами,міжнародними та національними стандартами інших держав,чинними в Україні.

Свідоцтвом про визнання іноземних сертифікатів є сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання,видані в Системі УкрСЕРПО.

Результати сертифікації можуть бути визнані на підставі рішення про визнання:

- без додаткових процедур сертифікації;- із проведенням додаткових процедур сертифікації;- у разі позитивних результатів сертифікації ПС в Системі.

Процедура визнання результатів сертифікації передбачає:

- розгляд заявки та аналіз наданої документації;- прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;- оформлення та реєстрацію сертифіката відповідності та свідоцтва про визнання;- технічний нагляд за ПС.

Заявник продукції має надати органу сертифікації таку документацію:

- сертифікати або інші документи,що підтверджують відповідність ПС конкретним вимогам;- нормативні документи на ПС (в разі необхідності);- протоколи випробувань;- атестат (сертифікат) виробництва,сертифікат на систему якості (за наявності).

Орган сертифікації розглядає документацію,проводить її аналіз та експертизу.

ОС,що розглядає документацію,має право звернутися із запитом про додаткову інформацію. ОС може прийняти рішення про повне або часткове визнання результатів сертифікації ПС.

У разі значних розбіжностей між нормативними документами щодо показників (характеристик) підіймальних споруд орган сертифікації приймає рішення про повне проведення сертифікації ПС згідно з вимогами Системи.

Визнання сертифікатів,протоколів випробування та інших документів держав-імпортерів вважаються дійсними протягом терміну,визначеного органом сертифікації (ОС).

Технічний нагляд за ПС,що імпортуються,виконується згідно з рішенням ОС.

Підіймальні споруди,що монтуються або остаточно складаються на місцях їх використання,підлягають сертифікаційним випробуванням у споживача (заявника). Для проходження кордону в цьому випадку видається сертифікат з обмеженим терміном дії,який визначається ОС. Сертифікат видається на підставі позитивної експертизи технічної документації,результатів обстеження виробництва та нагляду за виготовленням,а також протоколів випробувань і контролю вузлів ПС та іноземних сертифікатів на складові частини та виріб у цілому.

Правила сертифікації кранової продукції:Для проведення сертифікації кранової продукції (КП) в Системі заявник подає до органу сертифікації (ОС) КП заявку. ОС КП реєструє заявку в журналі обліку заявок. Для іноземного виробника заявка подається в порядку,що встановлений наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ).

Розгляд заявки передбачає встановити:

- правильність її виконання;- відповідність заявленої продукції галузі акредитації ОС КП;- придатність зазначених у заявці нормативних документів для цілей сертифікації продукції;- схему сертифікації (за узгодженням із заявником);- можливість проведення випробувань у зазначеній заявником лабораторії або визначає її;- необхідність додаткових відомостей про кількість продукції,що випускається,та умови її виробництва (з'ясовує через заявника і (або) територіальний орган Держстандарту України).

Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею у кожному разі не повинен бути більше одного місяця з дня її реєстрації та внесення плати згідно з договором. Рішення за заявкою надсилають заявнику.

Копії рішення надсилають:

- випробувальній лабораторії,яка буде проводити випробування;- територіальному органу Держстандарту України за місцем розташування заявника;- органу із сертифікації систем якості (за необхідності).

Схема сертифікації визначається органом сертифікації кранової продукції залежно від специфіки продукції,технології та умов її виробництва.

Експертиза технічної документації:

Експертиза за рішенням ОС КП може виконуватися силами ОС КП,незалежними аудиторами,атестованими в Системі УкрСЕРПО на право проведення даної роботи,а також кваліфікованими спеціалістами в галузі кранобудування. До експертизи не допускаються особи,причетні до проектування та виготовлення продукції,що сертифікується. Експертиза виконується з метою визначення відповідності технічної документації вимогам чинних в Україні нормативних документів.

Для виконання експертних робіт і проведення наступних сертифікаційних випробувань заявник повинен подати до органу сертифікації кранової продукції такі документи у двох примірниках (один - для ОС КП,другий – для випробувальної лабораторії):

- паспорт крана та технічні умови;- складальні креслення та специфікації крана,основних механізмів,вузлів,металоконструкцій та їх основних елементів,кабіни;- схеми електричні принципові та гідравлічні принципові з переліком елементів;- технічний опис конструкції крана;- інструкції з монтажу та експлуатації;- копію дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлення кранової продукції;- копії протоколів приймально-здавальних та періодичних випробувань;- копії актів і протоколів приймання міжвідомчою комісією (МВК);- виписку з розрахунку металоконструкції крана (або весь розрахунок),яка містить:розрахункову схему,величини розрахункових навантажень,розрахункові сполучення навантажень,геометричні характеристики основних розрахункових перерізів,результати розрахунків для найбільш небезпечних перерізів,розрахунковий прогин в центрі прогону та на консолях (при наявності консолей).

Для проведення експертизи ОС КП залишає за собою право додатково вимагати інші необхідні (для оцінки безпеки крана) креслення,документи,а також копії національних стандартів і технічних умов на комплектуючі вироби,що застосовані у виготовленні крана.

Якщо сертифікуються дослідні зразки або установча серія,то додаються:- акт і протокол приймальних випробувань;- довідка про усунення недоліків,що були виявлені під час приймальних випробувань;- копія дозволу Держнаглядохоронпраці України на серійне виготовлення КП.

У результаті експертизи оформляється експертний висновок. Копія негативного висновку надсилається заявнику та Держнаглядохоронпраці України.

У разі позитивного результату експертизи роботи із сертифікації продовжуються за визначеною схемою,негативного - наступні етапи не виконуються,заявка анулюється,договір на проведення сертифікації розривається. Розірвання договору не звільняє заявника від оплати виконаних робіт.

Якщо роботи проводяться за заявкою на партію або серію виробів,то експертизою визначаються типопредставники для проведення випробувань та їх кількість.

Копії технічної документації,поданої на експертизу,після закінчення сертифікації залишаються в розпорядженні ОС КП.

Обстеження виробництва Обстеження виробництва проводиться з урахуванням ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції з метою перевірки умов виробництва,які забезпечують стабільний рівень характеристик і показників КП,відповідності конструкторської та технологічної документації вимогам нормативних документів,чинних в Україні,стану виробничого обладнання та наявності системи контролю показників технологічного процесу,технічної можливості підприємства виготовляти продукцію у відповідності з вимогами нормативних документів,а також з метою видачі рекомендацій щодо періодичності проведення та форм технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції,способів та правил відбору зразків продукції для випробувань і т.ін.

Обстеження виробництва проводиться комісією експертів ОС КП. Склад комісії експертів та програма її роботи затверджуються керівником ОС КП.

Порядок виконання робіт з обстеження виробництва повинен передбачати:- експертизу нормативної,конструкторської та технологічної документації,наданої підприємством;- перевірку виробництва;- оформлення акта обстеження виробництва.

Експертиза нормативної,технічної та технологічної документації повинна передбачати:- перевірку відповідності показників і характеристик продукції,встановлених технічною документацією,вимогам стандартів та інших нормативних документів,що поширюються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення,наявності документа,що підтверджує поставлення продукції на виробництво;- оцінку достатності контрольних операцій і випробувань,передбачених технологічною документацією,для встановлення повної відповідності продукції вимогам стандартів та іншої нормативної документації;- оцінку системи контролю показників технологічного процесу,включаючи контроль сировинних матеріалів;- перевірку наявності системи необхідного метрологічного забезпечення засобів вимірювань та випробувального обладнання,що застосовуються.

Якщо для обстеження виробництва необхідні додаткові відомості,комісія одержує їх від підприємства.

За результатами обстеження виробництва комісія оформляє акт у двох примірниках.

У разі негативних результатів обстеження виробництва ОС припиняє роботи за заявкою на час проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання ОС переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій. Повторне обстеження виробництва може здійснюватися за повною або скороченою процедурою,коли перевіряють лише ті елементи виробництва,які мали невідповідності. ( Підпункт 5.4.5 пункту 5.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації N 528 ( z0605-00 ) від 31.08.2000 )

Використовувати схему сертифікації,що передбачає обстеження виробництва,до одного і того ж виробника продукції ОС КП має право не більше трьох разів,а термін дії виданого за цією схемою сертифіката відповідності не може бути більше одного року.

Атестація виробництва Атестація виробництва проводиться з урахуванням ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва.

Порядок здійснення з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника для забезпечення стабільної якості продукції,що відповідає вимогам нормативних документів. ( Підпункт 5.5.1 пункту 5.5 із змінами,внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 528 ( z0605-00 ) від 31.08.2000 )

Атестація виробництва проводиться за ініціативою заявника або за рішенням ОС КП і виконується органом ОС КП.

Порядок проведення атестації виробництва встановлюється органом ОС КП з урахуванням особливостей виробництва конкретної продукції та вимог нормативних документів Системи.

Порядок проведення робіт з атестації виробництва повинен передбачати:

- попередню оцінку;

- складання програми та методики атестації;

- перевірку виробництва і атестацію його технічних можливостей;

- технічний нагляд за атестованим виробництвом.

Результати атестації оформляються атестатом виробництва,який вручається заявнику. Термін дії сертифіката відповідності,виданого за схемою,що передбачає атестацію виробництва,не може бути більше трьох років.

Сертифікація систем якості:

Сертифікація систем якості проводиться органами,що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт. Порядок проведення сертифікації встановлюється органом із сертифікації систем якості з урахуванням вимог нормативних документів Системи.

Сертифікація систем якості виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС КП,якщо це передбачено схемою сертифікації.

Сертифікація системи якості стосовно виробництва визначеної продукції проводиться з урахуванням ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення з метою підтвердження того,що виробник може постійно випускати продукцію,яка відповідає вимогам нормативних документів. ( Підпункт 5.6.3 пункту 5.6 із змінами,внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 528 ( z0605-00 ) від 31.08.2000 )

Порядок сертифікації систем якості повинен передбачати:

- попередню оцінку системи якості;

- остаточну перевірку і оцінку системи якості;

- оформлення результатів перевірки;

- технічний нагляд за сертифікованою системою якості в період терміну дії сертифіката.

Результати сертифікації системи якості оформлюються сертифікатом на систему якості,який вручається заявнику,а його копія - ОС КП.

У разі наявності сертифіката на систему якості,яка поширюється на виробництво продукції,заявленої на сертифікацію,заявник додає до заявки копію цього сертифіката.

ОС КП після одержання заявки і копії сертифіката на систему якості надсилає до органу із сертифікації систем якості запит щодо документального підтвердження задовільного функціонування на підприємстві системи якості. Після одержання документів,що підтверджують функціонування системи якості відповідно до вимог нормативних документів,які поширюються на систему,і позитивних результатів їх аналізу ОС КП визначає схему сертифікації продукції,що передбачає сертифікацію системи якості.

Термін дії сертифіката відповідності,виданого за схемою,що передбачає сертифікацію системи якості,не може бути більше трьох років.

Випробування зразків КП:

Випробування проводяться на зразках КП,конструкція,склад і технологія виготовлення яких повністю відповідає виробам,що постачаються споживачу (замовнику). Зразки,що пройшли випробування з метою сертифікації,залишаються власністю заявника.

Для проведення випробувань КП заявник подає до ОС КП:

- акти та протоколи приймально-здавальних випробувань КП та її окремих вузлів;- акт приймання кранового шляху;- акт перевірки контуру заземлення кранового шляху;- акт про відповідність робіт з монтажу крана вимогам інструкції з монтажу і експлуатації,робочої документації крана та нормам правил безпечної експлуатації;- акт про якість виконаних під час монтажу зварних з'єднань;- акт за результатами перевірки опору ізоляції;- відомість відхилень від проекту,допущених при виготовленні крана;- сертифікати (за наявності) на застосовані метал і електроди,документи щодо відповідності марок присадкових матеріалів та флюсів,результати вхідного контролю;- прізвища зварників,номери їх посвідчень,протокол випробувань контрольних зразків;- сертифікат виробника канатів,ланцюгів (за наявності);- документ про ступінь захисту електрошаф.

Випробування КП,остаточне складання якої проводиться у виробника,виконуються на спеціально обладнаному випробувальному полігоні або при відсутності полігону - на складальному майданчику заводу-виробника.

Примітка. Якщо продукція є великогабаритною чи нетранспортабельною або потребує монтажу на місці експлуатації чи використання унікального випробувального обладнання тощо,допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки,які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії.

Випробування КП,остаточне складання якої проводиться у споживача,виконується на місці її використання.

Після завершення випробувань із позитивним результатом випробувальна лабораторія надсилає протокол випробувань в ОС КП,а копію - заявнику.

В разі одержання негативних результатів,хоча б за одним із показників,випробування з метою сертифікації припиняються,інформація про це надсилається заявнику і ОС КП.

Повторні випробування можуть проводитися тільки після подання заявником нової заявки до ОС КП та певних доказів проведення підприємством коригувальних заходів для усунення причин,що викликали невідповідність.

Оцінка результатів випробувань проводиться ОС КП після одержання протоколу випробувань (оцінюється їх повнота,об'єктивність,достовірність і точність).

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014