+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Об'єкти підвищеної небезпеки

Визначення термінів:

— суб'єкт господарської діяльності - юридична або фізична особа,у власності або у користуванні якої є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки;

— об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт,на якому використовуються,виготовляються,переробляються,зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості,що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси,а також інші об'єкти як такі,що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

— небезпечна речовина - хімічна,токсична,вибухова,окислювальна,горюча речовина,біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні,мікробіологічні,біотехнологічні препарати,патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо),які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля,сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану,внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей,довкіллю,матеріальним та культурним цінностям;

— порогова маса небезпечних речовин - нормативно встановлена маса окремої небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин чи сумарна маса небезпечних речовин різних категорій;

— ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки - порядок визначення об'єктів підвищеної небезпеки серед потенційно небезпечних об'єктів;

— потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт,на якому можуть використовуватися або виготовляються,переробляються,зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини,біологічні препарати,а також інші об'єкти,що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

— аварія на об'єкті підвищеної небезпеки (далі - аварія) небезпечна подія техногенного характеру,що виникла внаслідок змін під час експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки (наднормативний викид небезпечних речовин,пожежа,вибух тощо) і яка спричинила загибель людей чи створює загрозу життю і здоров'ю людей та довкіллю на його території і/або за його межами;

— транскордонний вплив аварії - шкода,заподіяна населенню та довкіллю однієї держави внаслідок аварії,яка сталася на території іншої держави;

— ризик - ступінь імовірності певної негативної події,яка може відбутися в певний час або за певних обставин на території об'єкта підвищеної небезпеки і/або за його межами;

— прийнятний ризик - ризик,який не перевищує на території об'єкта підвищеної небезпеки і/або за її межами гранично допустимого рівня;

— управління ризиком - процес прийняття рішень і здійснення заходів,спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику;

— декларація безпеки - документ,який визначає комплекс заходів,що вживаються суб'єктом господарської діяльності з метою запобігання аваріям,а також забезпечення готовності до локалізації,ліквідації аварій та їх наслідків.

Державний нагляд та контроль у сфері діяльності,пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки:

Державний нагляд та контроль у сфері діяльності,пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки,здійснюють уповноважені законами органи влади,в тому числі спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади та їх відповідні територіальні органи,до відання яких відповідно до закону віднесені питання:

— охорони праці;

— забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

— захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

— пожежної безпеки;

— санітарно-епідемічної безпеки;

— містобудування.

До повноважень спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності,пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки,належать:

— здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності,пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;— здійснення відповідного нормативного регулювання у сфері діяльності,пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;— вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин та користування природними ресурсами;— вирішення інших питань у сфері діяльності,пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки,відповідно до законів України,актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

Обов'язки суб'єктів господарської діяльності:

Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний:

— вживати заходів,направлених на запобігання аваріям,обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу;

— повідомляти про аварію,що сталася на об'єкті підвищеної небезпеки,і заходи,вжиті для ліквідації її наслідків,органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та населення;— забезпечувати експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки з додержанням мінімально можливого ризику;— виконувати вимоги нормативно-правових актів,які регулюють діяльність об'єктів підвищеної небезпеки.

Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки Суб'єкт господарської діяльності ідентифікує об'єкти підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогової маси небезпечних речовин. Нормативи порогової маси небезпечних речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок ідентифікації,форма та зміст оповіщення про її результати визначаються Кабінетом Міністрів України.

На основі ідентифікаційних даних Кабінет Міністрів України затверджує класифікацію об'єктів підвищеної небезпеки і порядок їх обліку.

Декларація безпеки:

Суб'єкт господарської діяльності готує і подає до місцевих органів виконавчої влади декларацію безпеки об'єкта підвищеної небезпеки. Суб'єкт господарської діяльності несе відповідальність за достовірність даних,наведених у декларації безпеки.

Порядок розроблення декларації безпеки,її зміст,методика визначення ризиків та їх прийнятні рівні встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Подання декларації безпеки або іншої звітної документації не звільняє суб'єктів господарської діяльності від державного нагляду і контролю за їх діяльністю.

Вимоги частини першої цієї статті поширюються на підприємства,установи,організації,які планують експлуатувати хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки.

Плани локалізації і ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки У порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру суб'єкт господарської діяльності,а також підприємства,установи,організації,одночасно з розробленням декларації безпеки розробляють і затверджують план локалізації і ліквідації аварій для кожного об'єкта підвищеної небезпеки,який вони експлуатують або планують експлуатувати.

Категорії аварій на об'єктах підвищеної небезпеки залежно від їх наслідків визначає Кабінет Міністрів України.

План локалізації і ліквідації аварій погоджує відповідний територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади,до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

План локалізації і ліквідації аварій переглядається кожні 5 років.

План локалізації і ліквідації аварій може переглядатися або уточнюватися до закінчення 5 років з дати його розроблення у разі:— змін в умовах діяльності суб'єкта господарської діяльності незалежно від їх причин,що призводять до необхідності зміни відомостей,які містяться у плані локалізації і ліквідації аварій;— внесення змін до чинних або прийняття нових нормативно-правових актів,що впливають на зміст плану локалізації і ліквідації аварій;— висунення обгрунтованих вимог щодо плану локалізації і ліквідації аварій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

При внесенні змін і доповнень до плану локалізації і ліквідації аварій суб'єкти господарської діяльності та інші юридичні і фізичні особи,які повинні брати участь у виконанні протиаварійних заходів,надають відповідному територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади,до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,відповідну для цього інформацію.

Обсяг,зміст,форма і порядок надання інформації встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади,до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Відповідний територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади,до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,протягом 10 днів після затвердження плану локалізації та ліквідації аварій надає через засоби масової інформації відомості,необхідні для виконання населенням правил поведінки і дій в екстремальних ситуаціях,передбачених цим планом.

У разі створення загрози виникнення аварії з транскордонним впливом план локалізації та ліквідації аварій повинен передбачати негайне інформування відповідних органів держав,території яких можуть зазнати впливу наслідків такої аварії.

Порядок будівництва і/або реконструкції об'єктів підвищеної небезпеки Суб'єкт господарської діяльності,який планує будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки,зобов'язаний одержати дозвіл на будівництво такого об'єкта відповідно до законодавства про містобудування. Суб'єкт господарської діяльності,який планує будівництво об'єкта підвищеної небезпеки на території села,селища,міста,також зобов'язаний попередньо одержати відповідно до закону згоду відповідної ради на розміщення об'єкта на такій території.

У разі якщо будівництво об'єкта підвищеної небезпеки не відповідає встановленому режиму забудови та іншого використання земель,визначених для містобудівних потреб,дозвіл на будівництво такого об'єкта надається лише після розроблення та затвердження техніко-економічного обгрунтування в порядку,що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

До заяви з метою отримання дозволу на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки крім документів,визначених законодавством про містобудування та регіональними і місцевими правилами забудови,додаються:

— техніко-економічне та містобудівне обгрунтування розміщення об'єкта підвищеної небезпеки та передпроектні матеріали,які містять відомості про об'єкт підвищеної небезпеки,можливі аварії на ньому та їх наслідки;— висновки державних експертиз,передбачених законом,а також громадських експертиз у разі їх наявності.

Суб'єкт господарської діяльності одночасно з поданням зазначених документів з метою залучення відповідного громадського обговорення через засоби масової інформації повідомляє про:— мету реалізації проекту;— можливі негативні наслідки впливу на життєдіяльність людей та довкілля;— заходи та засоби,передбачені проектом для запобігання аваріям,обмеження їх наслідків і захисту людей та довкілля.

Виконавчі органи відповідних рад,Київська або Севастопольська міська державна адміністрація протягом п'яти днів від дати отримання заяви повідомляють через засоби масової інформації адресу,на яку кожна юридична і фізична особа може протягом одного місяця з дати опублікування повідомлення надіслати в письмовій формі свої пропозиції про доцільність реалізації проекту.

Виконавчі органи відповідних рад,Київська або Севастопольська міська державна адміністрація в строк не більше шести місяців з дати опублікування повідомлення розглядають на відкритих засіданнях,час і місце проведення яких повідомляються через засоби масової інформації,проект та отримані пропозиції про доцільність його реалізації.

Виконавчі органи відповідних рад,Київська або Севастопольська міська державна адміністрація у разі необхідності мають право отримати від суб'єкта господарської діяльності додаткову інформацію щодо проекту або призначити його експертизу.

Комплексний висновок і проект рішення про дозвіл на будівництво готуються спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури протягом місяця.

Виконавчі органи відповідних рад,Київська або Севастопольська міська державна адміністрація у разі необхідності приймають рішення про надання дозволу на будівництво об'єкта підвищеної небезпеки або відмову в його наданні та забезпечують публікацію свого мотивованого рішення через засоби масової інформації.

У разі відмови у наданні дозволу на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки суб'єкт господарської діяльності має право після доопрацювання проекту повторно подати його на розгляд у встановленому порядку.

Порядок надання дозволу на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки Суб'єкт господарської діяльності,а також підприємства,установи,організації,що мають намір розпочати експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки,надсилають до відповідних обласної,Київської або Севастопольської міської державної адміністрації,виконавчих органів селищної або міської рад заяву на отримання дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки,до якої додаються:— декларація безпеки;— договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду,яка може бути заподіяна аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;— план локалізації і ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки;— копія дозволу на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки;— висновки передбачених законом державних та в разі наявності громадських експертиз;— копія рішення відповідної ради про надання згоди на розміщення об'єкта підвищеної небезпеки на території села,селища,міста - у разі коли місцезнаходженням об'єкта є така територія.

Відповідні обласна,Київська або Севастопольська міська державна адміністрація,виконавчі органи селищної або міської рад у строк не більше місяця з дати отримання заяви розглядають її,погоджують у порядку,що визначається Кабінетом Міністрів України,з відповідними територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади і надсилають суб'єкту господарської діяльності письмовий дозвіл на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки або обгрунтовану відмову з переліком додаткових заходів,які він повинен виконати для отримання дозволу.

Суб'єкт господарської діяльності після виконання додаткових заходів,визначених у відмові,має право повторно звернутися до відповідних обласної,Київської або Севастопольської міської державної адміністрації,виконавчих органів селищної або міської рад за отриманням дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки.

Надання інформації та право на одержання інформації про об'єкти підвищеної небезпеки Суб'єкт господарської діяльності відповідно до закону надає відповідним територіальним органам спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади,місцевим органам виконавчої влади,органам місцевого самоврядування та засобам масової інформації,у тому числі і тим,засновником яких є органи місцевого самоврядування,інформацію про об'єкти підвищеної небезпеки,які перебувають у його власності або у користуванні.

Суб'єкт господарської діяльності повідомляє спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади,до відання яких віднесені питання охорони праці,захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і екологічної безпеки та охорони довкілля,про всі аварійні ситуації,розвиток яких призвів або міг призвести до аварії.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади,до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і екологічної безпеки та охорони довкілля,забезпечує оброблення одержаної відповідно до закону інформації про діяльність об'єктів підвищеної небезпеки та надає її місцевим органам виконавчої влади,органам місцевого самоврядування,суб'єктам господарської діяльності та іншим заінтересованим особам,а також в установленому порядку інформує населення про аварійні ситуації,що виникають на об'єктах підвищеної небезпеки.

Юридична або фізична особа чи їх представники мають право відповідно до закону протягом не більш як 30 днів отримати від суб'єкта господарської діяльності інформацію про небезпеку,яка виникла на об'єктах підвищеної небезпеки і становить загрозу для людей та довкілля.

Юридична або фізична особа має право,в установленому законом порядку,самостійно збирати інформацію про стан безпеки об'єктів підвищеної небезпеки і надавати її органам виконавчої влади,органам місцевого самоврядування,засобам масової інформації та іншим заінтересованим особам,у разі якщо їм відомо або є підстави вважати,що така інформація містить відомості щодо правопорушень,які мають місце на об'єктах підвищеної небезпеки і становлять загрозу для людей та довкілля.

Відшкодування шкоди,заподіяної аварією на об'єкті підвищеної небезпеки Шкода (в тому числі моральна),заподіяна фізичним чи юридичним особам внаслідок аварії,що сталася на об'єкті підвищеної небезпеки,незалежно від вини суб'єкта господарської діяльності,у власності або користуванні якого перебуває об'єкт підвищеної небезпеки,відшкодовується суб'єктом господарської діяльності цим особам у повному обсязі,крім випадків,коли аварія виникла внаслідок непереборної сили або з умислу потерпілого.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014