+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Розслідування нещасних випадків

Розслідування нещасних випадків проводиться з метою визначення їх обставин та причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам,а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.

Технічне розслідування - встановлення технічних і організаційних причин виникнення аварії та розроблення заходів щодо запобігання таким аваріям.

У процесі розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу,а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців,а у разі потреби - керівника органу (організації),на території чи об'єкті якого стався нещасний випадок.

Розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком,групових нещасних випадків у разі смерті хоча б одного з потерпілих,нещасних випадків,пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою,а також нещасних випадків,які сталися внаслідок контакту із зброєю,боєприпасами та вибуховими матеріалами або дорожньо-транспортної пригоди,проводиться органами внутрішніх справ або прокуратури.

Районна держадміністрація (виконавчий орган міської,районної у місті ради) протягом доби з часу надходження від лікувально-профілактичного закладу повідомлення про нещасний випадок (за винятком нещасних випадків із смертельним наслідком) приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного випадку у складі не менш як трьох осіб.

До роботи комісії з розслідування нещасного випадку можуть залучатися представники районної держадміністрації (виконавчого органу міської,районної у місті ради),Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,організації,де працюють або навчаються потерпілі,організації,на території чи об'єкті якої стався нещасний випадок,а також представники органів охорони здоров'я,освіти,захисту прав споживачів,експерти страхової компанії (якщо потерпілий був застрахований).

До розслідування нещасних випадків,які сталися під час прямування на роботу чи з роботи,залучаються представники відповідного профспілкового органу або уповноважені трудового колективу,якщо потерпілий не є членом профспілки.

У разі звернення потерпілого або особи,яка представляє його інтереси (якщо не надходило повідомлення від лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок),районна держадміністрація (виконавчий орган міської,районної у місті ради) приймає рішення щодо необхідності проведення розслідування і визначення організації,яка повинна проводити розслідування,та направляє її керівнику копію рішення.

Керівник організації протягом доби з часу надходження рішення про уповноваження її на проведення розслідування призначає комісію у складі не менше трьох осіб.

Технічне розслідування причин виникнення аварії,пов'язаної з використанням газу в побуті,проводиться у порядку,визначеному Держгірпромнаглядом,за участю експертно-технічних центрів,які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Нещасні випадки (за винятком групових),які сталися з працюючими особами,розслідуються комісією,утвореною організацією,де працює потерпілий,у складі голови комісії - посадова особа,яку визначає керівник організації,і членів комісії - керівника відповідного структурного підрозділу,представника профспілкової організації,членом якої є потерпілий,або уповноваженого трудового колективу,якщо потерпілий не є членом профспілки.

Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого або особи,яка представляє його інтереси,листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу.

У разі відмови організації провести розслідування нещасного випадку потерпілий або особа,яка представляє його інтереси,може звернутися до районної держадміністрації (виконавчого органу міської,районної у місті ради),яка вирішує питання щодо проведення цього розслідування.

Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу (організації),який призначив розслідування.

За результатами розслідування нещасного випадку або технічного розслідування причин виникнення аварії,пов'язаної з використанням газу в побуті,складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) згідно з додатком 3,який затверджується керівником органу (організації),що проводив розслідування.

Член комісії,незгодний із змістом складеного акта,письмово викладає свою окрему думку,яка додається до акта,складеного за формою НТ. Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку.

Акт за формою НТ надсилається:— потерпілому або особі,яка представляє його інтереси;— районній держадміністрації (виконавчому органу міської,районної у місті ради,на території якої стався нещасний випадок);— організації,де працює або навчається потерпілий;— організації,яка відповідальна за безпечний стан території чи об'єкта,де стався нещасний випадок.

Копія акта надсилається органам внутрішніх справ,прокуратури та іншим організаціям на їх запит. Під час розслідування групових нещасних випадків акт за формою НТ складається на кожного потерпілого окремо.

Для складання акта за формою НТ використовуються класифікатори подій,що призвели до нещасного випадку,причин нещасного випадку,місця подій.

Акти за формою НТ,які складаються за результатами розслідування нещасних випадків з працюючими особами,зберігаються в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років.

Акти за формою НТ та матеріали розслідування нещасних випадків з непрацюючими особами зберігаються протягом трьох років у архіві районної держадміністрації (виконавчих органів міських,районних у містах рад).

Реєстрація нещасних випадків,за результатами розслідування яких складаються акти за формою НТ,проводиться районними держадміністраціями (виконавчими органами міських,районних у містах рад) та організаціями,які проводили розслідування,у журналі за встановленою формою.

Організація,яка відповідальна за безпечну життєдіяльність населення на території чи об'єкті,де стався нещасний випадок,здійснює запропоновані комісією,що проводила розслідування,заходи щодо усунення причин подібних випадків. Про здійснення зазначених заходів керівник організації у письмовій формі повідомляє районну держадміністрацію (виконавчий орган міської,районної у місті ради) у термін,зазначений в акті за формою НТ.

Облік і аналіз нещасних випадків Облік нещасних випадків та аналіз причин їх виникнення проводять районні держадміністрації (виконавчі органи міських,районних у містах рад) на підставі звітів про нещасні випадки за встановленою формою,які щомісяця до 10 числа наступного періоду надсилаються лікувально-профілактичними закладами.

Узагальнений звіт про нещасні випадки районні держадміністрації (виконавчі органи міських,районних у містах рад) надсилають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щокварталу до 15 числа місяця,що настає за звітним періодом,а також за рік - до 31 січня наступного за звітним року.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,обласні,Київська та Севастопольська міські держадміністрації проводять аналіз одержаних звітів,узагальнюють їх та подають МНС відповідно до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця та до 10 лютого наступного за звітним року.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014