+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Сертификация продукции,услуг и иных объектов

Основна мета сертифікації – запобігання реалізації продукції,небезпечної для життя,здоров’я та майна громадян і навколишнього природного середовища.

Сертифікація,це процедура,за допомогою якої визнаний в установленому порядку уповноважений орган документально підтверджує відповідність продукції,систем управління якістю,систем управління навколишнім середовищем,систем управління охороною праці,персоналу,встановленим законодавством вимогам,що діють в Україні.

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів»,продукція,на яку актами законодавства або іншими нормативними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки для життя,здоров'я споживачів,їх майна,навколишнього природного середовища і передбачено нанесення національного знака відповідності,повинна пройти встановлену процедуру оцінки відповідності. Виробник має право маркувати продукцію національним знаком відповідності за наявності декларації про відповідність та/або сертифіката відповідності,виданих згідно із законодавством. Сертифікація дозволяє підтвердити відповідність певним стандартам та забезпечити якість та безпеку продукції,що виступає предметом експорту-імпорту.

Сертификация соответствия – это процедура подтверждения того,что данная продукция,услуга или система разработана и реализуется в рамках технических регламентов. В ходе этой процедуры некая третья независимая сторона документально удостоверяет,что продукция компании-производителя полностью соответствует требованиям нормативной документации и полностью безопасна для покупателя,а значит,и конечного потребителя.

Сертификация продукции,услуг и иных объектов - это процедура подтверждения соответствия,в ходе которой независимой от изготовителя (продавца,исполнителя) и потребителя (покупателя) организацией проводится комплекс проверок,нацеленных на установление соответствия требованиям качества и безопасности. Документ,полученный в результате,называется Сертификатом качества или Сертификатом соответствия.

Необходимость в сертификации возникает при таможенном оформлении поставок продукции различного объема,производстве и продаже на территории Украины.

Відповідність продукції (товару),яка ввозиться і реалізується на території України,стандартам,що діють в Україні,має підтверджуватися сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання відповідності,виданим або визнаним центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання або акредитованим в установленому порядку органом із сертифікації,який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері.

Сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову та добровільну. Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації - підприємствами,установами і організаціями з метою:— запобігання реалізації продукції,небезпечної для життя,здоров'я та майна громадян і — навколишнього природного середовища;— сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції;— створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному,науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

Випробування з метою обов'язкової сертифікації повинні проводитися акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами,які визначені відповідними нормативними документами,а за відсутності цих документів - методами,що визначаються органом з сертифікації чи органом,який виконує його функції. Результати випробувань,проведених зазначеними лабораторіями (центрами),у подальшому не потребують підтвердження іншими акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами). Повторні випробування за визначеними характеристиками цієї продукції не проводяться,крім випадків,коли відповідно до законодавства встановлена недостовірність результатів випробувань. Сертифікації продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження здійснюються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та видачі відповідних ветеринарних документів.

Сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів проводиться виключно в державній системі сертифікації.

Обов'язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Необхідною підставою для здійснення митного оформлення імпортної продукції,що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні,є сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності). Контроль за наявністю зазначених документів здійснюється при митному оформленні товарів,що підлягають сертифікації,у режимі імпорту за вантажною митною декларацією.

В процесі обов'язкової сертифікації визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів,визначених законодавчими актами України і/або вимогам нормативних документів,вказаних в "Переліку продукції,що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні". Як правило,це вимоги безпеки. При цьому,для багатьох видів продукції повинно бути отримано санітарно - епідеміологічний висновок МОЗ України і експертний висновок,використовуваний для отримання Дозволу на експлуатацію продукції в Україні (видається Держпромгірнаглядом).

В Системі УКРСЕПРО сертифікати і їх копії видаються на офіційних бланках,що мають голограму і інші ступені захисту. На цих же бланках можуть бути видані сертифікати на продукцію,що не увійшла до "Переліку продукції,що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні".

Продукція,що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні (у системі УКРСЕПРО),включена в офіційний "Перелік продукції,що підлягяє обов'язковій сертифікації в Україні". У Переліку продукції приведені коди УКТ ЗЕД і перелік нормативних документів,які повинні бути підтверджені при сертифікації. Згаданий Перелік може бути використаний іноземним Заявником як довідковий,для визначення за кодом УКТ ЗЕД,чи потрапляє його продукція в даний перелік. Для продукції,включеної в Перелік,при перетині кордону України необхідний сертифікат відповідності (сертифікат про визнання),виданий в Системі УКРСЕПРО. Без сертифікату відповідності (сертифікату про визнання) перетин продукцією межі України не допускається.

Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до прийнятої моделі (схемою) в загальному вигляді передбачає:— подачу в орган по сертифікації заявки на сертифікацію продукції;— подачу документації для сертифікації,що додається до заявки;— розгляд в органі по сертифікації заявки на сертифікацію продукції і аналіз — наданої документації;— ухвалення рішення по заявці з вказівкою схеми (моделі) сертифікації;— для продукції,що сертифікується,випускається серійно:обстеження виробництва / або атестацію виробництва) / або сертифікацію (оцінку) системи управління якістю виробництва;— відбір і ідентифікацію зразків продукції для проведення сертифікаційних випробувань;— проведення сертифікаційних випробувань зразків продукції;— аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифікату відповідності;— занесення сертифікованої продукції в реєстр Системи УКРСЕПРО,видачу сертифікату відповідності;— технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Добровольная сертификация нацелена на проверку непосредственно заявленных потребительских характеристик,конкретно заданных параметров продукции,уровня качества оказания услуг. Большинство солидных производителей стремятся к тому,чтобы получить добровольные сертификаты соответствия и на ту продукцию,которая подлежит обязательной сертификации. Потому как в современных условиях бурного роста производства и торговли и наличия множества товаров одинакового назначения,но различного качества,добровольно сертифицированная продукция является основой для успешной и честной конкуренции производителей на внутрироссийском рынке.

Україною підписані двосторонні міжурядові Угоди про взаємне визнання результатів робіт по сертифікації. Ці угоди заключені з країнами - колишніми республіками СРСР,з якими Україна має загальну (гармонізовану) нормативну базу. Це:Російська Федерація,Республіка Білорусь,Республіка Узбекистан,Республіка Вірменія,Киргизська Республіка,Грузія,Азербайджанська Республіка,Республіка Казахстан,Туркменістан,Республіка Молдова,Республіка Таджикистан. Слід підкреслити,що визнання сертифікатів відповідності,виданих вказаними країнами,проводиться тільки для продукції,виробленої в цій країні. Тобто,Система УКРСЕПРО не передбачає можливість визнання сертифікатів відповідності,виданих,наприклад,в Росії,на продукцію,вироблену,наприклад в Європі.

Державна система сертифікації УкрСЕПРО Законодавчу базу державної системи сертифікації складають:— Декрет Кабінету Міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію» від 11.06.97р. № 333/97 - ВР;— Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію» від 11.06.97 р. № 333/97-ВР;— Закон України «Про захист прав споживачів » від 12.05.91 р. №1024-XII - ВВР;— Відповідно до Указу Президента України від 22.01.2000 року № 89/2000 «Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємства » та доручення Кабінетом Міністрів України від 26.01.2000 року розроблені:Проект Закону України «Про підтвердження відповідності »,«Про акредитацію органів з оцінки відповідності ».

Організаційну основу системи сертифікації УкрСЕПРО становлять державні стандарти України:— ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення;— ДСТУ 3411-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації;— ДСТУ 3412-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації;— ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;— ДСТУ 3414-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення;— ДСТУ 3415-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи;— ДСТУ 3416-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок реєстрації об'єктів добровільної сертифікації;— ДСТУ 3417-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції,що імпортується;— ДСТУ 3418-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації;— ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення;— ДСТУ 3420-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації;— ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис;— ДСТУ 3957-2000. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

Мета сертифікації системи управління якістю:підтвердження відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 (IDT ISO 9001:2000) при розробці,проектуванні,виробництві продукції або наданні послуг.

Сертифікація системи управління якістю виробництва проводиться за ініціативою заявника на підставі заявки на сертифікацію системи якості виробництва. В цьому випадку сертифікація продукції не проводиться,проводиться перевірка тільки систем управління якістю (можлива також сертифікація інтегрованих систем управління,включаючи системи управління охороною праці,системи управління охороною навколишнього середовища).

Система та види сертифікації в Україні Державну систему сертифікації складають Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (надалі – «Держспоживстандарт») та державні підприємства,які входять в його систему:ДП «Укрметртестстандарт» та ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,сертифікації та якості».

Існують як обов'язкова ("Перелік продукції,що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні"),так і добровільна сертифікація.

Обов'язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

У вказаному Переліку продукції приведені коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД),перелік нормативних документів,які встановлюють обов’язкові вимоги при сертифікації. Згаданий Перелік може бути використаний іноземним заявником для визначення чи потрапляє його продукція в даний перелік та необхідності її обов’язкової сертифікації при ввезенні в Україну.

Для продукції,включеної в Перелік,при перетині кордону України,необхідно мати сертифікат відповідності (сертифікат про визнання),виданий в Системі УКРСЕПРО. Без сертифікату відповідності (сертифікату про визнання) перетин продукцією межі України не допускається.

Добровільна сертифікація проводиться на відповідність вимогам,які не відносяться до обов'язкових. При цьому сертифікація на відповідність усім обов'язковим вимогам,якщо вони встановлені для цієї продукції,проводиться обов'язково.

В процесі добровільної сертифікації,що проводиться в Системі УКРСЕПРО,визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів,які вказані заявником.

Слід зазначити,що проведення робіт по добровільній сертифікації істотно підвищують конкурентоспроможність сертифікованої продукції та її привабливість для ринку,дозволяє виробникові ефективніше реалізувати свою продукцію на вигідних умовах.

Про результати завершення контролю відповідності продукції стандартам в Системі УКРСЕПРО свідчить сертифікат та (або) знак відповідності.

Сертифікація продукції,що імпортується Продукція,яка ввозиться і реалізується на території України,обов’язково має відповідати вимогам норм і стандартів,що діють в Україні. Така відповідність має підтверджуватися сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання відповідності,виданим або визнаним центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання або акредитованим в установленому порядку органом із сертифікації,який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері.

Процедура отримання сертифіката (свідоцтва) складається з наступних етапів:Подання підприємством (заявником) заявки до відповідного уповноваженого органу з сертифікації (залежно від виду продукції,місцезнаходження заявника заявку подають різним органам) про видачу сертифіката:- подачу документації для сертифікації,що додається до заявки;- розгляд в органі по сертифікації заявки на сертифікацію продукції і аналіз наданої документації;- ухвалення рішення по заявці з вказівкою схеми (моделі) сертифікації.

Лабораторна перевірка та випробування продукції для визначення її характеристик:- для продукції,що сертифікується,випускається серійно:обстеження виробництва / або атестацію виробництва) / або сертифікацію (оцінку) системи управління якістю виробництва;- відбір і ідентифікацію зразків продукції для проведення сертифікаційних випробувань;- проведення сертифікаційних випробувань зразків продукції;- аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифікату відповідності;

Видача заявнику сертифіката відповідності та надання права маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності або вмотивована відмова видати сертифікат:- занесення сертифікованої продукції в реєстр Системи УКРСЕПРО,видачу сертифікату відповідності;- визнання сертифіката відповідності,що виданий за кордоном;- технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

В Системі УКРСЕПРО сертифікати і їх копії видаються на офіційних бланках,що мають голограму і інші ступені захисту. На цих же бланках можуть бути видані сертифікати на продукцію,що не увійшла до "Переліку продукції,що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні".

Сертифікація проводиться відповідно до правил,встановлених Держспоживстандартом,причому,для різних видів продукції встановлено свої правила,з урахуванням вимог державних стандартів та особливостей виробництва,випробувань та постачання конкретної продукції.

Держспоживстандарт або акредитований в установленому порядку орган із сертифікації,який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері,включає сертифіковану продукцію до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції на підставі:— декларації про відповідність,виданої виробником продукції на кожну партію харчових продуктів,продовольчої сировини,супутніх матеріалів;— сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності.

І лише після цього органи митного контролю здійснюють митне оформлення імпортних товарів на підставі зазначеного Єдиного реєстру.

Митне оформлення товарів,що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації,регулюється Порядком митного оформлення імпортних товарів (продукції),що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні (Постанова КМУ від 14 травня 2008 р. N 446).

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014