+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Отримання статусу судді (нормативна база)

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 127.

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України не молодший 25 років,який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше 3 років,проживає в Україні не менше 10 років і володіє державною мовою. Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи,які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів.

Стаття 128.

Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про статус суддів

Стаття 7. Право на зайняття судової посади

1. На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України,не молодший двадцяти п'яти років,який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки,проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.

2. Суддею апеляційного суду,якщо інше не передбачене законом,може бути громадянин України,який досяг на день обрання 30 років,має вищу юридичну освіту,стаж роботи у галузі права не менш як п'ять років,в тому числі не менш як три роки на посаді судді.

3. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України,не молодший тридцяти років,який має вищу юридичну освіту,стаж роботи у галузі права не менш як сім років,в тому числі не менш як п'ять років на посаді судді.

4. Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України,який досяг на день обрання 35 років,має вищу юридичну освіту,стаж роботи у галузі права не менш як десять років,в тому числі не менш як п'ять років на посаді судді.

5. Необхідною умовою для зайняття посади судді будь-якого суду вказаного у частині 1 цієї статті є складання кваліфікаційного екзамену. Ця умова не поширюється на осіб,які мають відповідний стаж роботи на посаді судді,давність якого не перевищує 11 років.

Стаття 8. Добір кандидатів у судді

1. Добір кандидатів у судді здійснюється за результатами складання кваліфікаційного екзамену

3. Кожен громадянин України,який відповідає вимогам,передбаченим частиною1 статті 7 цього Закону,має право скласти кваліфікаційний екзамен та звернутися до відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекомендацію його на посаду судді.

4. Кваліфікаційні екзамени на посаду судді приймаються відповідними кваліфікаційними комісіями суддів. Якщо особа,яка претендує на посаду судді,не склала кваліфікаційного екзамену,повторне його складання допускається не раніш як через рік.

Результати складеного кваліфікаційного екзамену дійсні протягом трьох років. Особи,не згодні з рішенням кваліфікаційної комісії,можуть оскаржити це рішення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

5. Кваліфікаційна комісія суддів проводить кваліфікаційний екзамен і,з урахуванням його результатів,дає висновок про рекомендацію на посаду судді.

6. Кваліфікаційна комісія рекомендує на посади суддів кандидатів,які виявили найкращі знання,у кількості,необхідній для заміщення вакантних посад.

7. Особи,які склали екзамен,але не рекомендовані на посаду судді за браком вакантних посад,мають бути враховані кваліфікаційною комісією як кандидати на нові вакантні посади суддів протягом трьох років,якщо за цей період вони не відкличуть свою заяву.

Стаття 9. Обрання (призначення) суддів

2. Судді судів загальної юрисдикції обираються Верховною Радою України безстроково. Судді,які вперше пройшли конкурсний відбір,призначаються на посаду судді строком на п'ять років Президентом України.

ЗАКОН УКРАЇНИ

" Про господарські суди"

Стаття 22. Право на зайняття посади судді господарського суду Право на зайняття посади судді Вищого господарського суду України має громадянин України,який досяг на день призначення 30 років,має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше десяти років. Право на зайняття посади судді апеляційного господарського суду,а також господарського суду Автономної Республіки Крим,господарських судів областей,міст Києва та Севастополя має громадянин України,який досяг на день призначення 25 років,має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше п'яти років.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про судоустрій України

Стаття 59. Професійні судді 1. Професійними суддями є громадяни,які відповідно до Конституції України призначені чи обрані суддями і займають штатну суддівську посаду в одному з судів,передбачених цим Законом. 2. На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України,не молодший двадцяти п'яти років,який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки,проживає в Україні не менш як десять років і володіє державною мовою. 3. Суддями спеціалізованих судів (господарських і адміністративних) крім осіб,зазначених у частині другій цієї статті,можуть бути також особи,які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. У цьому разі на посаду судді спеціалізованого суду може бути рекомендований відповідною кваліфікаційною комісією суддів громадянин України,не молодший тридцяти років,який проживає в Україні не менш як десять років,володіє державною мовою,має вищу освіту у галузі знань,що охоплюються межами юрисдикції відповідного спеціалізованого суду,та стаж роботи за спеціальністю не менше п'яти років. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів. 4. Не можуть бути рекомендовані на посаду професійного судді громадяни:1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання,що перешкоджають виконанню обов'язків судді;3) щодо яких провадиться дізнання,досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мають не зняту чи не погашену судимість. 5. Порядок добору кандидатів у судді,їх призначення чи обрання суддею,а також додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу,віку та їх професійного рівня визначаються законом. У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного судді вперше 4. Особа,яка відповідає вимогам до кандидата в судді,встановленим статтею 127 Конституції України (далі - кандидат),має право звернутися до відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекомендацію її для призначення професійним суддею,подавши паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України,а також письмову згоду на проведення стосовно неї спеціальних перевірок щодо обставин,зазначених у частині четвертій статті 59 Закону України "Про судоустрій України" і збирання,зберігання та використання іншої конфіденційної інформації,необхідної для додержання вимог,установлених статтею 127 Конституції України. Кваліфікаційна комісія суддів після реєстрації заяви передає її протягом трьох днів разом із письмовою згодою кандидата на проведення щодо нього спеціальних перевірок до відповідного територіального управління державної судової адміністрації для підготовки матеріалів,зазначених у пункті 7 цього Положення. У разі невиконання умов,зазначених в абзаці першому цього пункту,кандидатові кваліфікаційною комісією суддів надається обґрунтована відмова (на його вимогу - письмова) у прийнятті заяви про рекомендацію його для призначення професійним суддею. 5. Під час прийняття заяви до відома кандидата кваліфікаційною комісією суддів доводиться зміст положень статті 127 Конституції України,статті 7 Закону України "Про статус суддів" і частини четвертої статті 59 Закону України Про судоустрій України,перелік документів,які кандидат має подати до територіального управління судової адміністрації,та забезпечується можливість ознайомлення його з орієнтовним переліком питань у різних галузях права,за якими проводиться кваліфікаційний іспит. 6. Підготовка матеріалів з питань призначення на посаду професійного судді здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями. 7. Кандидат не пізніше 15 днів з дати подання заяви до кваліфікаційної комісії суддів подає до територіального управління державної судової адміністрації за місцезнаходженням суду,на зайняття посади судді в якому він виявив бажання бути рекомендованим,такі документи:- копію паспорта (сторінки,що містять відомості про кандидата) або копію тимчасового посвідчення громадянина України;- копію диплома про вищу юридичну освіту;- копію трудової книжки (послужного списку);- документи,що підтверджують факт проживання в Україні протягом не менш як десяти років (у разі потреби);- особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;- чотири фотокартки розміром 4 х 6 см;- копію декларації про доходи за минулий рік. 8. За дорученням кваліфікаційної комісії суддів відповідне територіальне управління державної судової адміністрації може здійснювати заходи щодо перевірки відомостей,які містяться у поданих кандидатом документах,та з'ясування обставин,зазначених у частині четвертій статті 59 Закону України "Про судоустрій України" У разі отримання такого доручення на письмову вимогу територіального управління державної судової адміністрації за підписом його начальника надаються:- органами внутрішніх справ - відповідно до законодавства письмова довідка про відсутність чи наявність судимості (за письмовою згодою кандидата,якого стосується ця інформація);- органами опіки і піклування - копія рішення суду про визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною або довідка про відсутність таких судових рішень;- закладами охорони здоров'я,що визначені територіальним управлінням державної судової адміністрації за погодженням із Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,управліннями охорони здоров'я обласних,Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,після проведення медичного огляду - довідка про наявність чи відсутність у кандидата хронічних психічних чи інших захворювань,що перешкоджають виконанню обов'язків судді. 9. У разі виявлення неповноти поданих документів,зазначених у пункті 7 цього Положення,територіальне управління державної судової адміністрації повідомляє про це кандидата і за його згодою встановлює строк для усунення недоліків. У разі невиконання кандидатом у встановлений строк зазначеної вимоги територіальне управління державної судової адміністрації письмово інформує про це голову відповідної кваліфікаційної комісії суддів і за погодженням з ним повертає кандидатові подані документи. 10. Матеріали щодо кандидата,підготовлені територіальним управлінням державної судової адміністрації,надсилаються до кваліфікаційної комісії суддів не пізніше 35 днів з дати подання кандидатом заяви до кваліфікаційної комісії суддів. 11. Кандидатові,який відповідає вимогам,установленим законом,кваліфікаційною комісією суддів надсилається повідомлення про визначені дату і час складання кваліфікаційного іспиту. 12. Територіальне управління державної судової адміністрації протягом трьох днів з дати надходження від кваліфікаційної комісії суддів матеріалів з рекомендацією для призначення кандидата на посаду судді надсилає їх до Державної судової адміністрації України. 13. Державна судова адміністрація України проводить перевірку правильності оформлення матеріалів та в разі потреби вживає заходів до усунення недоліків. Матеріали щодо призначення на посаду судді не пізніше 10 днів із дати їх надходження надсилаються до Вищої ради юстиції. Матеріали повинні містити:- заяву кандидата про рекомендацію його для призначення на посаду професійного судді;- рекомендацію кваліфікаційної комісії суддів;- копію паспорта громадянина України (сторінки,що містять відомості про кандидата) або тимчасового посвідчення громадянина України;- особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;- копії дипломів про освіту,науковий ступінь чи вчене звання;- копію трудової книжки (послужного списку);- копію декларації про доходи за минулий рік;- примірник реферату з питань правознавства і рецензію на реферат;- довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата. 14. Вища рада юстиції за рекомендацією кваліфікаційної комісії суддів вносить Президенту України подання про призначення громадянина України на посаду судді вперше. Надіслання такого подання здійснює Голова Вищої ради юстиції. 15. Попередній розгляд внесеного на розгляд Президентові України Вищою радою юстиції подання про призначення на посаду судді здійснюється в установленому порядку в Секретаріаті Президента України. При цьому проводиться спеціальна перевірка відомостей,що подають кандидати. Відомості підлягають спеціальній перевірці за наявності письмової згоди на це кандидата. В разі відсутності такої згоди спеціальна перевірка не проводиться і питання про призначення даної особи на відповідну посаду не розглядається. Спеціальна перевірка здійснюється у місячний строк за дорученням Глави Секретаріату Президента України відповідним структурним підрозділом Секретаріату Президента України за участю Державної податкової адміністрації України,Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України. 15-1. Спеціальній перевірці підлягають:- достовірність даних,повідомлених кандидатом про себе;- додержання кандидатом вимог,установлених законодавством про статус суддів,судоустрій та боротьбу з корупцією;- достовірність зазначених у декларації даних про доходи за минулий рік. 15-2. Про результати спеціальної перевірки Секретаріат Президента України повідомляє кандидата,стосовно якого проводилась перевірка. Якщо кандидат не згоден із результатами спеціальної перевірки,він може викласти свої зауваження (пояснення) у письмовій формі або звернутися безпосередньо до Державної податкової адміністрації України,Міністерства внутрішніх справ України,Служби безпеки України стосовно надання йому роз'яснень з питань,що виникли. 16. Призначення громадянина України на посаду судді вперше здійснюється указом Президента України. У разі відхилення Президентом України подання Вищої ради юстиції про призначення громадянина України на посаду судді вперше матеріали щодо призначення повертаються до Вищої ради юстиції.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014