+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ «ГОНЧАРОВ та ПАРТНЕРИ» пропонує кваліфіковану допомогу в області правової охорони об'єктів інтелектуальної власності

включаючи винаходи,корисні моделі,промислові зразки,торговельні марки,найменування місць походження товарів,програми для ЕОМ,бази даних,а також у питаннях ліцензування,передачі технологій,роялті,захисту авторського й суміжного права. Патентні дослідження. І багато чого іншого.


У комплекс послуг входить:
- оформлення заявки в Укрпатент на одержання охоронного документа (свідоцтва на товарний знак,(знак обслуговування),патенту на винахід,корисну модель,промисловий зразок);
- супровід заявки на реєстрацію (патентування) у процесі державної експертизи до одержання охоронного документа;
- ведення діловодства й переписки з патентним відомством до одержання охоронного документа.

Адвокатська компанія допомагає в урегулюванні спор по таких категоріях:
- боротьба з торгівлею контрафактними товарами;
- захист прав на відомі торговельні марки;
- заборона на розголошення комерційної таємниці;
- захист торговельних марок,винаходів,промислових зразків,корисних моделей,географічних позначень і т.д.
- захист авторських і суміжних прав у судових органах;
- розробка ліцензійних угод,розрахунки роялті;
- захист від несумлінної конкуренції;
- складання юридичних висновків з питань захисту прав на винаходи,промислові зразки,корисні моделі,сорти рослин;
- захист авторських і суміжних прав,зокрема в Інтернеті й кіно індустрії;
- охорона конфіденційної інформації й комерційних таємниць;
- договірні правовідносини відносно розпорядження правами на об'єкти інтелектуальної власності;
- розробка авторських договорів;
- договору про нерозповсюдження конфіденційної інформації й захисту;
- допомога в нарахуванні роялті,порядок відрахувань роялті Авторам добутків,операції з роялті;
- проведення комплексного юридичного аналізу по захисту об'єктів інтелектуальної власності для юридичних осіб;
- договору в передачі виключних прав інтелектуальної власності;
- розробка договорів комерційної концесії;
- розробка моделей франчайзингу;
- юридичний аналіз документації на право власності на об'єкти інтелектуальної власності;
- індивідуальні й колективні трудові договори,що регулюють права на розробку й захист об'єктів інтелектуальної власності для юридичних осіб;
- договору про створення на замовлення й використання об'єктів права інтелектуальної власності;
- розробка договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;


НАША АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ ВЗАЄМОДІЄ З РІЗНИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ В ОБЛАСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

Міжнародної асоціації по захисту торговельних марок (INTA),Української національної групи Міжнародної асоціації по охороні інтелектуальної власності (AIPPI),Державним департаментом інтелектуальної власності /Державний департамент інтелектуальної власності/,Державним підприємством "Український інститут промислової власності" /Державне підприємство "Український інститут промислової власності"/,Український центр інноватики й патентно-інформаційних послуг /Український центр інноватики й патентно-інформаційних послуг/,Державне підприємство "Інтелзахист" /Державне підприємство "Інтелзахист"/,Державне підприємство "Українське агентство з авторських і суміжних прав" /Державне підприємство "Українське агентство по авторських і суміжних правах"/,Державний інститут інтелектуальної власності/Державний вищий навчальний заклад "Державний інститут інтелектуальної власності"/ і багато інші державних структур.

РЕЄСТРАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Об'єкти авторських і суміжних прав


Авторське право - сукупність особистих немайнових і майнових прав відносно добутків літератури,науки й мистецтва. До особистих авторських прав (правам автора) ставляться:право авторства,право на авторське ім'я,на недоторканність добутку;до майнових - виключне право на відтворення,публікацію й продажі його змісту й форми й ін. Авторське право поширюється на добутки як виявив себе суспільстві,так і не виявило.

Суміжні права - різновид виключних прав,що є похідними от авторських прав,але повністю з ними не співпадаючих. Суміжні права бувають:виконавців добутку автора,виробників фонограм і віщальних організацій. Основний зміст суміжних прав зводиться до того,що використання третіми особами фонограм,радіо - і телепрограм,а також творчих результатів виконавців вимагає згоди суб'єктів відповідних прав. Виключні права виникають у творців добутків у чинність самого факту їхнього створення й спеціальної реєстрації не вимагають. Хоча в чинність закону реєстрація авторських і суміжних прав не потрібно,така реєстрація може бути здійснена з метою підтвердження й захисту таких прав. Метою такої реєстрації буде з'являться незаперечна можливість творця добутку довести,що на момент реєстрації об'єкт авторського права існував в об'єктивному виді. Крім того,дана реєстрація має значення при виникненні конфліктних ситуацій.
Кошти індивідуалізації юридичних осіб,товарів,робіт,послуг і підприємств

Право на фірмове найменування


Фірмове найменування комерційної організації повинне містити вказівка на його організаційно-правову форму й властиво найменування юридичної особи,що не повинне складатися тільки зі слів,що позначають рід діяльності. Виключне право на фірмове найменування дає суб'єктові монопольне право на використання цього найменування будь-яким не суперечному закону способом. У тому числі шляхом вказівки його на вивісках,бланках,рахунках,в оголошенні й рекламі.


Товарний знак

Товарний знак - позначення,що служить для індивідуалізації товарів,робіт і послуг юридичних осіб або індивідуальних підприємців. Як товарні знаки можуть бути зареєстровані словесні,образотворчі,об'ємні й інші позначення або їхні комбінації. Виключне право на товарний знак діє протягом десяти років з моменту подачі заявки на державну реєстрацію товарного знаку. Термін дії реєстрації може бути продовжений.
Найменування місць походження товару
Найменування місць походження товару - позначення,що представляє собою або містить сучасне або історичне найменування країни,населеного пункту,місцевості або другого географічного об'єкта або похідного от такого найменування й,що стало відомим у результаті його використання відносно товару,особливі властивості якого винятково або головним чином визначаються характерними для даного географічного об'єкта природними умовами й (або) людськими факторами.
Наша компанія робить повний спектр послуг,пов'язаних з реєстрацією й охороною коштів індивідуалізації юридичних осіб,товарів,робіт і послуг,а саме:
- проведення попередньої перевірки реєстраційного об'єкта інтелектуальної власності на можливість його реєстрації,оцінюється ризик відмови від реєстрації об'єктів у їхньому вихідному виді;
- міжнародна,російська й українська реєстрація товарних знаків,найменувань місць походження товарів і фірмових найменувань;
- подання інтересів клієнта в суді у випадку виникнення спорів,пов'язаних з даними об'єктами інтелектуальної власності;
ОЦІНКА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ПАТЕНТУВАННЯ

ВИНАХОДУ

Як винахід охороняється технічне рішення в будь-якій галузі,що ставиться до продукту (зокрема,устрою,речовині,культурі кліток рослин або тварин) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріальних коштів).

Корисна модель

Як корисна модель охороняється технічне рішення,що ставляться до устрою.

Промисловий зразок

Промисловим зразком вважається художньо-конструкторське рішення виробу промислового або кустарно-ремісничого виробництва,що визначає його зовнішній вигляд. Виключне право на винахід,корисну модель або промисловий зразок зізнається й охороняється за умови державної реєстрації відповідного винаходу,корисної моделі або промислового зразка,на підставі якої відповідна служба по інтелектуальній власності,патентам і товарним знакам видає патент на винахід,корисну модель або промисловий зразок. Наша компанія готова взяти на себе всі обов'язки консультування з питань патентування,підготовці документів,проведення патентного пошуку й реєстрації зображення,корисної моделі й промислового зразка відповідно.
ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

По ліцензійному договору одна сторона - власник виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на кошти індивідуалізації (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіатові) право використання такого результату або таких коштів у передбачених договором межах. По обсязі надаваних прав ліцензійні угоди в основному зводяться до двох типів:договір у простій (невиняткової) ліцензії й договір про виключну ліцензію. Проста (невиняткова) ліцензія надає ліцензіатові право використання результату інтелектуальної діяльності або кошти індивідуалізації зі збереженням за ліцензіаром права видачі ліцензій другим особам. Виключна ліцензія надає ліцензіатові право використання результату інтелектуальної діяльності або кошти індивідуалізації відповідно без збереження за ліцензіаром права видачі ліцензій другим особам. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надасть іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без вказівки строку право використати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав,що належать правовласнику,у тому числі право на фірмове найменування й (або) комерційне позначення правоовласника,на охоронювану комерційну інформацію,а також на інші передбачені договором об'єкти виключних прав - товарний знак,знак обслуговування й т.д. Оскільки всі названі вище договори вимагають обов'язкової державної реєстрації й без її вони недійсні,наша компанія готова взяти на себе зобов'язання:
- по підготовці необхідних документів;
- по розробці основних умов даних договорів,
- по реєстрації ліцензійних договорів і договорів комерційної концесії.
РОЯЛТІ (ROYALTY)

Роялті (англ. royalties) - виплати,що належать тримачу авторських прав за кожну публікацію,публічне відтворення або інше використання його добутку.

Роялті - це платежі будь-якого виду,одержувані в якості відшкодування за використання або надання права користування будь-яким авторським правом на добутки літератури,мистецтва або науки,включаючи кінофільми й записи для радіо - і телемовлення,будь-яким патентом,ноу-хау,комп'ютерними програмами,товарним знаком,дизайном або моделлю,планом,секретною формулою або процесом,або за інформацію,що стосується промислового,комерційного або наукового досвіду або за користування або право користування промисловим,комерційним або науковим устаткуванням. (Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств")

Роялті - періодичні відрахування,виплачувані протягом терміну дії договору в розмірі певного відсотка від прибутку ліцензіата. При визначенні роялті варто вирішити питання про розмір відсотка відрахувань (ставці роялті) і про те,із чого повинні стягуватися ці відрахування (база роялті). Як база роялті можуть бути взяті:економічний ефект,прибуток,обсяг реалізації,оборот і т.д. Найбільше часто як база роялті використається обсяг реалізації в грошовому вираженні. Прибуток як база роялті використається рідше,тому що величина прибутку важко передбачуваний і залежить від безлічі причин:це й цінова політика й рекламна кампанія,і канали збуту,і товарний знак.

Ліцензійні платежі можна розділити на наступні види:паушальний (одноразовий),роялті (періодичні відрахування),комбіновані платежі.

На ставку роялті впливає й вид ліцензійного договору. Найбільш дорогий є повна ліцензія,найбільш дешева - проста ліцензія. Впливають і строки - чим більше строк,тим менше відсоток відрахувань. Можливість контролювати випуск продукції по ліцензії впливає на ставку роялті. У випадках,коли контроль утруднений,ставку роялті підвищують.
ЗАХИСТ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Виключні права на об'єкти інтелектуальної власності,як і будь-які інші права,підлягати обов'язковому захисту. Наша компанія готова зробити наступні послуги в області захисту об'єктів інтелектуальної власності як у Росії,Україні,країнах СНД,так і за рубежем:
- захист у судах (визначити необхідний обсяг і форми захисту прав власників об'єктів IP,підготувати претензії,позовні заяви,апеляційні,касаційні скарги,відкликання й відповіді на них,а так само інші необхідні документи);
- юридичні консультації (проведення правових експертиз,складання висновків);
- юридичний супровід споровши по фірмових найменуваннях;
- захист від несумлінної конкуренції (складання й подача заявлений і відкликань на заяву у випадку порушення законодавства в несумлінній конкуренції й виключних правах власників об'єктів інтелектуальної власності,подання інтересів клієнта);
- захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті (включаючи суперечки по доменних іменах);
- моніторинг інтелектуальної власності конкурентів;
- захист комерційної таємниці підприємства (аналіз стану й оцінка рівня захищеності інформації в організації,розробка стратегії керування захистом інформації,розробка внутрішніх документів підприємства);
- прискорена реєстрація доменних імен.

ОБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА Є ДОБУТКУ В ГАЛУЗІ НАУКИ,ЛІТЕРАТУРИ Й МИСТЕЦТВА,А САМЕ:

1) літературні письмові добутки белетристичного,публіцистичного,наукового,технічного або іншого характеру (книги,брошури,статті й т.п.);

2) виступу,лекції,мови,проповіді й інші усні добутки;

3) комп'ютерні програми;

4) бази даних;

5) музичні добутки з текстом і без тексту;

6) драматичні,музично-драматичні добутки,пантоміми,хореографічні й інші добутки,створені для сценічного показу,і їхньої постановки;

7) аудіовізуальні добутки;

8) твору образотворчого мистецтва;

9) добутку архітектури,містобудування й садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні добутки,у тому числі добутку,виконані способами,подібний фотографії;

11) твору побутового мистецтва,у тому числі добутку декоративного ткацтва,кераміки,різьблення,виготовлення з художнього скла,ювелірні вироби й т.п.;

12) ілюстрації,карти,плани,креслення,ескізи,пластичні добутки,які стосуються географії,геології,топографії,техніки,архітектури й інших сфер діяльності;

13) сценічні обробки добутків,зазначених у пункті 1 цієї частини,і обробки фольклору,придатні для сценічного показу;

14) похідні добутки;

15) збірники добутків,збірники обробок фольклору,енциклопедії й антології,збірники звичайних даних,інші складені добутки за умови,що вони є результатом творчої роботи за відбором,координацією або впорядкуванням змісту без порушення авторських прав на добутки,які входять у них як складові частини;

16) тексти перекладів для дублювання,озвучення,субтитрування українською й іншою мовами іноземних аудіовізуальних добутків;

17) інші добутки.
Також,ми пропонуємо Вам здійснити процедуру реєстрації об'єктів Вашої інтелектуальної власності (зареєстрованої Торговельної Марки,запатентованого промислового дизайну,запатентованого винаходу або корисної моделі,зареєстрованого об'єкта авторського права) у реєстрі,що ведеться Державною митною службою України для здійснення митного контролю за переміщенням даних товарів через митні термінали України.

Дана процедура реєстрації дозволить Вам контролювати переміщення товарів (які містять об'єкт інтелектуальної власності) через митні термінали України.

Також,ми пропонуємо провести оцінку об'єктів інтелектуальної власності:

Оцінка - це процес визначення вартості,докладний аналіз,що включає інформацію про самий об'єкт оцінки,про ринок,як у цілому,так і в розрізі певного сегмента,виконання розрахунків заснованих на одночасному обліку багатьох кількісних і якісних факторів соціально-політичного,економічного й технічного характеру,і оформлення результатів у вигляді письмового звіту. У групу об'єктів інтелектуальної власності,які підлягають оцінки,входять:
- патенти на винаходи або корисні моделі;
- патенти на промислові зразки;
- отримані або надані ліцензії на право користування об'єктами інтелектуальної власності;
- авторські посвідчення;торговельні марки (товарні знаки) і знаки обслуговування;
- фірмові найменування;
- ноу-хау (нова,не відома іншим інформація,що має комерційну вартість);
- ділова репутація (гудвіл) і інші нематеріальні об'єкти.
МЕТИ Й НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНКИ

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) дозволяє визначити вартість кінцевих продуктів інтелектуальної роботи в грошовому еквіваленті.

Необхідність в оцінці інтелектуальної власності звичайно виникає при здійсненні угод купівлі - продажу патентів,торговельних марок і ін.,або при висновку ліцензійної угоди на право використання об'єктів інтелектуальної власності,а так само при визначенні розміру компенсації збитку,заподіяного правовласнику незаконним використанням його патентів,торговельних марок і ін. Але в сучасній практиці присутні й інші причини,у зв'язку з якими необхідна офіційна процедура оцінки патентів,торговельних марок (товарних знаків),авторських посвідчень і інших об'єктів. Таким чином,оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності дає Вам можливість:
- визначити реальну цінність і ринкову вартість об'єкта,наприклад,з метою продажу (повної передачі права) торговельної марки або патенту;
- визначити ціну продажу ліцензії на об'єкт інтелектуальної власності;
- визначити вартість внеску в статутний фонд підприємства,у тому випадку,якщо Ви бажаєте збільшити статутний фонд шляхом внесення в нього вартості торговельної марки й/або патенту (дана процедура можлива й при створенні нового підприємства);
- одержання кредиту під заставу виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності (відомо,що на території України вже існує реальна практика таких кредитів);
- визначити суми виплат авторських винагород або роялті (авторські винагороди можуть регулярно одержувати автори патентів на винаходи й/або промислові зразки - дуже часто це засновники підприємства,авторські винагороди обкладаються тільки доходом з фізичних осіб (13%) і є валовими витратами підприємства;
- роялті можуть одержувати власники патентів і/або торговельних марок (на практиці це так само можуть бути - фізичні особи,у т.ч. і співробітники підприємства);визначити суму компенсації при рішенні конфліктів у процесі використання торговельних марок і патентів,у т.ч. визначити розміри збитку внаслідок порушення виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- при рішенні майнових суперечок;
- залучення інвесторів.
Об'єкти інтелектуальної власності стали не тільки об'єктами,у які можна інвестувати й у які можна вкладати,але й об'єктами,які можна й потрібно професійно захищати. Інтелектуальна власність (IВ) - виключні права на ідеальні результати інтелектуальної діяльності й прирівняні до них кошти індивідуалізації юридичних осіб,продукції,робіт і послуг. Наша компанія готова надати своїм клієнтам комплекс послуг в області оформлення,збереження й захисти прав інтелектуальної власності:від підготовки документів до успішної реєстрації до видачі патентів на об'єкти інтелектуальної власності.

Наші Патентні повірники оформлять заявки для реєстрацію прав авторів винаходів,товарних знаків,промислових зразків літературних творів,комп'ютерних програм.

Інтелектуальна власність стає усе більше розповсюдженим об'єктом ринкових відносин. Патентування винаходів і реєстрація товарних знаків дозволяє одержати комерційну вигоду,дає значні конкурентні переваги. Товарні знаки є гарантом високої якості товарів і послуг,що становить бренда успішного підприємства. Провідні світові компанії затрачають чимало часу й коштів на своєчасне патентування винаходів,на розробку й захист своїх авторських прав,товарних знаків,поспішають зареєструвати їх і ретельно захищають їх від будь-яких зазіхань.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У СУДАХ

Наші фахівці готові надати Ваші інтереси в Державному департаменті інтелектуальної власності і його Апеляційній Палаті,Державній митній службі України,Антимонопольному комітеті України,Державному Агентстві по авторських і суміжних правах,Українському інституті промислової власності. Ми нагромадили значний досвід захисту інтересів наших клієнтів у судах загальної юрисдикції й господарських судів як на території України так і за рубежем.

Телефон безкоштовної консультації по захисту об'єктів інтелектуальної власності:
+38(050) 3853116;+38(044)3321800.закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014