+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

Зразок

ДОГОВІР
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ № ____________

г. ________________ "__"___________ 200_м.

Фізична особа - підприємець
________________________________________________,
іменоване надалі "Перевізник",що діє на підставі
____________________________________________________________,з однієї
сторони
і_____________________________________________________________________
______________,

(найменування підприємства отправляющего вантаж)
іменоване надалі "Відправник",в особі
__________________________________,

(посада,Ф.И.О.)
діючого на підставі
____________________________________________________,

з іншого боку,далі разом сторони уклали даний договір про
нижченаведеному:

1.Предмет договору.

1.1. За даним договором Перевізник зобов'язується доставити
автомобільним транспортом довірений йому Відправником вантаж,
найменування,якість,інші індивідуальні ознаки,а також
кількість,який зазначені в товарно-транспортних накладних (далі
ТТН,які є невід'ємною частиною Даного Договору),
іменований надалі "Вантаж",у пункт призначення,зазначений у ТТН,
де видати вантаж Одержувачеві,а Відправник зобов'язується сплатити за
перевезення вантажу плату,установлену даним договором.

1.2. Укладання даного договору підтверджується складанням і
видачею Перевізником Відправникові ТТН.

1.3. Плата за перевезення Вантажу встановлюється для кожного перевезення й
становить суму витрат Перевізника й винагорода,що
фіксується в Додатковій угоді до даного договору,що
є невід'ємною частиною Даного Договору й положення якого не
повинні суперечити положенням Основного Договору.

1.4. Перевезення Вантажу оплачується протягом _________ днів від дня
одержання Одержувачем Вантажу й підписання їм ТТН.

1.5. Перевізник зобов'язаний доставити вантаж у пункт призначення в строк
установлений Додатковим угода до даного Договору.

1.6. Роботи й послуги,виконувані Перевізником на вимогу
Відправника й не передбачені даним договором,оплачуються
Відправником за окремою згодою сторін.

2. Подача транспортних засобів. Навантаження й
вивантаження вантажу

2.1. Перевізник зобов'язаний подати Відправникові вантажу під навантаження
транспортні засоби в стані,придатному для перевезення
вантажу,у наступний строк ___________________ з моменту одержання
заявки на перевезення.

2.2. Відправник вправі відмовитися від поданих транспортних
коштів,не придатних для перевезення вантажу.

2.3. Навантаження (вивантаження) вантажу здійснюється Відправником
(Одержувачем) протягом _____________________ з моменту прибуття Вантаж,
а також з дотриманням положень,установлених транспортними
уставами,кодексами й правилами.

3. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань по перевезенню

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання
зобов'язань по перевезенню Сторони несуть відповідальність,
установлену ГК України,іншими правовими актами,а також
наступну відповідальність,установлену угодою Сторін:

3.1.1. Перевізник відповідає за несвоєчасну доставку
вантажу в пункт призначення у вигляді штрафних санкцій у розмірі _______ %
за ___________ затримки доставки від вартості перевезення,якщо затримка
відбулася по його провині.

3.1.2. Перевізник відповідає за неподання транспортних
коштів для перевезення
Вантажу в строк,передбачений підпунктом 2.1. даного Договору або
несвоєчасну подачу транспортного засобу під навантаження,або за
подачу транспортного засобу в стані непридатному для перевезення
Вантажу в розмірі _________% від вартості перевезення,якщо
перераховане вище відбулося по його провині.

3.1.3. Відправник за непред'явлення вантажу або невикористання
поданих транспортних засобів несе відповідальність,установлену
правовими актами й Додатковою угодою до даного Договору.

3.2. Угоди Сторін про обмеження або усунення встановленої
законом відповідальності Перевізника є недійсними,за
виключенням випадків,коли можливість таких угод при перевезеннях
вантажу передбачена транспортними уставами
і кодексами.

4. Відповідальність Перевізника за втрату,недостачу й ушкодження
вантажу

4.1. Перевізник відповідає за схоронність вантажу після
прийняття його до перевезення й до видачі Одержувачеві,якщо не доведе,
що втрата,недостача або ушкодження вантажу відбулися
внаслідок обставин,які Перевізник не міг запобігти й
усунення яких від нього не залежало.

4.2. Збиток,заподіяний під час перевезення вантажу,відшкодовується
Перевізником у наступному розмірі:

4.2.1. У випадку втрати або недостачі вантажу - у розмірі вартості
втраченого або відсутнього вантажу;

4.2.2. У випадку ушкодження вантажу - у розмірі суми,на яку
понизилася його вартість,а при неможливості відновлення
ушкодженого вантажу - у розмірі його вартості;

4.2.3. У випадку втрати вантажу,зданого до перевезення з оголошенням
його цінності,- у розмірі оголошеної вартості вантажу. Вартість вантажу
визначається виходячи з його ціни,зазначеної в рахунку Продавця,а при
відсутності рахунку - виходячи із ціни,що при порівнянних
обставинах звичайно стягується за аналогічні товари.

4.3. Перевізник поряд з відшкодуванням установленого збитку,
викликаного втратою,недостачею або ушкодженням вантажу,повертає
Відправникові провізну плату,стягнену за перевезення втраченого,
відсутнього,зіпсованого або ушкодженого вантажу,оскільки
згідно із сьогоденням договору ця плата не входить у вартість вантажу.

4.4. Документи про причини несхоронність вантажу (комерційний акт,акт
загальної форми й т.п.),складені Перевізником в однобічному
порядку,підлягають у випадку суперечки оцінці судом поряд з іншими
документами,що засвідчують обставини,які можуть служити
підставою для відповідальності Перевізника,Відправника або
Одержувача вантажу.


5. Форс-мажор

5.1. Жодна йз сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною
за невиконання зобов'язань за цим Договором,обумовлене
дією обставин непереборної чинності,тобто надзвичайних і
невідворотних за даних умов обставин,у тому числі
оголошена або фактична війна,цивільні хвилювання,епідемії,
блокада,ембарго,пожежі,землетруси,повені й інші природні
стихійні лиха,а також видання актів державних органів.
5.2. Свідоцтво,видане відповідної Торгово-Промислової
Палатою або іншим компетентним органом,є достатнім
підтвердженням наявності й тривалості дії непереборної
чинності.
5.3. Сторона,що не виконує свого зобов'язання внаслідок
дії непереборної чинності,повинна негайно сповістити іншу
Сторону про такі обставини і їхній вплив на виконання
зобов'язань за договором.
5.4. Якщо обставини непереборної чинності діють протягом 3
(трьох) послідовних місяців,даний Договір може бути
розірвуть кожної зі Сторін шляхом напрямку письмового повідомлення
іншій Стороні.

6. Заключні положення

6.1. До пред'явлення до Перевізника позову,що випливає з перевезення
вантажу,Відправник зобов'язаний пред'явити йому претензію в письмовому
виді.

6.2. У всім іншому,не врегульованому даним договором,будуть
застосовуватися положення ГК України,Додаткової угоди до даного
Договору.

6.3. Договір набуває чинності з моменту його підписання й діє в
плині 1 (одного) року.

6.4. У випадку,якщо жодна йз сторін не виявила бажання розірвати
даний Договір протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його закінчення,
Договір уважається продовженим на той же строк.

6.5. Даний Договір складений у двох екземплярах,які мають
рівну юридичну чинність і перебувають у кожної сторони,що уклала його.Відправник:Перевізник:


закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014