+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Зразок

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
________________________________ (надалі іменується "Замовник"),___________________________________ що діє на підставі ____________________________
з однієї сторони,та ___________________________________ (надалі іменується "Виконавець") в особі __________________________________________________,що діє на підставі _______________________ з іншої сторони,(в подальшому разом іменуються "Сторони",а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах,визначних цим Договором,Виконавець зобов'язується за завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату наступні послуги (надалі іменуються "послуги"):___________________________________________________,а Замовник зобов'язується оплачувати надані послуги.
1.2. Детальна інформація щодо послуг,які надаються за цим Договором,міститься у додатку N _ до цього Договору,та визначається у завданні Замовника,яке надається ним Виконавцеві шляхом _____________ у строк ___________________.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов'язаний:
- за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше ______ днів з дня отримання завдання;
- забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог,які узгоджені Виконавцем із Замовником в додатку N ___ до цього Договору (або згідно із вимогами,яким такі послуги звичайно повинні відповідати);
- при неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги,негайно повідомити про це Замовника шляхом __________.
2.2. Виконавець має право:
- отримувати від Замовника інформацію,необхідну для надання послуг за цим Договором,а саме:__________,шляхом _____________ в строк _______________;
- отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки,передбачені цим Договором.

2.3. Замовник зобов'язаний:
- приймати від Виконавця результати надання послуг шляхом __________,якщо надані послуги відповідають умовам Договору,і оплачувати їх в розмірах і в строк,передбачені цим Договором;
- забезпечувати Виконавця інформацією,необхідною для надання послуг.
2.4. Замовник має право:
- відмовитись від прийняття результатів надання послуг,якщо надані послуги не відповідають умовам Договору шляхом __________ в строк ______________,і вимагати від Виконавця відшкодування збитків,якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором;
3. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ
3.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю ________ грн. протягом ________________ шляхом __________________.
3.2. Здавання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом здавання-приймання наданих послуг,який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг.
3.3. Підписання Акту здавання-приймання наданих послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення зобов'язання,що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"),Сторона несе відповідальність,визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання,тобто виконання з порушенням умов,визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору,якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору,якщо вона доведе,що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.2. У випадку порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі _______ грн.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори,що виникають з цього Договору або пов'язані із ним,вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів,він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент,визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ________________.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення,яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством,зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін,яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору,якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді,цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством,цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін,яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору,якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді,цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини,що виникають з цього Договору або пов'язані із ним,у тому числі пов'язані із дійсністю,укладенням,виконанням,зміною та припиненням цього Договору,тлумаченням його умов,визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства,а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності,розумності та справедливості.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним,листування,попередні договори,протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань,що так чи інакше стосуються цього Договору,втрачають юридичну силу,але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну,а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі,якщо вони викладені у письмовій формі,підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови,що вони у кожному окремому випадку датовані,засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках,які мають однакову юридичну силу,- по одному для кожної із Сторін.
7.8. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014