+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ДОГОВІР КОМІСІЇ

Зразок

ДОГОВІР КОМІСІЇ № ___
г. _________ "___"_________ 200 __м.
_________________________,іменований надалі "Комітент",в особі _______________________________,що діє на підставі _________________________________,з одного боку,і _________________________ ___________________,іменуємо__ надалі "Комісіонер",в особі __________________________,що діє на підставі _________________________,з іншого боку,,іменовані надалі "Сторони",уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Комісіонер зобов'язується з доручення Комітента зробити для Комітента за його рахунок від свого імені за обумовлене даним Договором винагорода наступне:____________________________________________________________.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Комісіонер зобов'язаний:
2.1. 1. Виконати комісійне доручення відповідно до вказівок Комітента на найбільш вигідні для Комітента умовах відповідно до умов даного Договору,звичаями ділового обороту або іншими звичайно пропонованими вимогами,протягом __________ днів від дня вступу даного Договору в чинностейу.
2.1. 2. По виконанні доручення протягом ____ днів представити Комітенту звіт про виконання комісійного поручения.
2.1. 3. Передати Комітенту все отримане їм по угодах,укладеним відповідно до сьогодення Договором.
2.1. 4. Забезпечити за свій рахунок схоронність переданого йому Комітентом за даним Договором имущества.
2.2. Комітент зобов'язаний:
2.2. 1. Прийняти від Комісіонера все виконане по поручению.
2.2. 2. Повідомити Комісіонерові про заперечення по звіті протягом ____ днів від дня одержання звіту. При відсутності заперечень звіт уважається прийнятім.
2.2. 3. Оплатити Комісіонерові витрати,пов'язані з виконанням доручення,і комісійна винагорода відповідно до п. 3 даного Договору.

3. СТРОКИ Й ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Винагорода Комісіонерові встановлюється в розмірі __% суми угод.
3.2. Комісійна винагорода й сума коштів,витрачених Комісіонером на виконання доручення Комітента,повинні бути виплачені шляхом перерахування коштів Комісіонерові в ________________ строк від дня затвердження Комітентом письмового звіту про виконання доручення.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку порушення строків виконання зобов'язань,передбачених даним Договором,Комісіонер сплачує Комітенту пеню в розмірі ___% вартості даного Договору за кожний день прострочення.
4.2. У випадку прострочення платежів за даним Договором Комітент виплачує Комісіонерові пеню в розмірі ____% простроченої суми за кожний день прострочення,але не більше ____% суми комісійної винагороди.
4.3. Комітент не несе відповідальності за несвоєчасну оплату послуг Комісіонера,пов'язану з несвоєчасним надходженням коштів з бюджету.
4.4. Відповідальність Сторін у деяких випадках визначається відповідно до законодавства Російської Федерації.
4.5. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором і усунення допущених порушень.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Жодна йз сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов'язань за цим Договором,обумовлене дією обставин непереборної чинності,тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин,у тому числі оголошена або фактична війна,цивільні хвилювання,епідемії,блокада,ембарго,пожежі,землетруси,повені й інші природні стихійні лиха,а також видання актів державних органів.
5.2. Свідоцтво,видане відповідної торгово - промисловою палатою або іншим компетентним органом,є достатнім підтвердженням наявності й тривалості дії непереборної чинності.
5.3. Сторона,що не виконує свого зобов'язання внаслідок дії непереборної чинності,повинна негайно сповістити іншу Сторону про такі обставини і їхній вплив на виконання зобов'язань за договором.
5.4. Якщо обставини непереборної чинності діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців,даний Договір може бути розірвуть кожної зі Сторін шляхом напрямку письмового повідомлення іншій Стороні.

6. ПОРЯДОК ДОЗВОЛУ СПОРОВШИ
6.1. Усе суперечки або розбіжності,що виникають між Сторонами за даним Договором або у зв'язку з ним,дозволяються шляхом переговорів між ними.
6.2. У випадку неможливості дозволу розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в арбітражному суді відповідно до встановленого законодавством Російської Федерації порядку.

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору мають чинність тільки в тому випадку,якщо вони оформлені в письмовому виді й підписані обома Сторонами.
7.2. Дострокове розірвання даного Договору може мати місце відповідно до п. 5.4 даного Договору або за згодою Сторін,або на підставах,передбачених законодавством Російської Федерації.
7.3. Комітент вправі припинити Договір у будь-який час,сплативши Комісіонерові винагорода за зроблені їм у період дії договору угоди й відшкодувавши його витрати по виконанню даного йому доручення. Скасування доручення оформляється повідомленням,що направляє Комітентом на адресу Комісіонера не менш чим за 10 днів до передбачуваного дня розірвання даного Договору.
7.4. Сторона,що вирішила розірвати даний Договір,повинна направити письмове повідомлення про намір розірвати даний Договір іншій Стороні не пізніше чим за _________________ днів до передбачуваного дня розірвання даного Договору.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Даний Договір вступає в дію з ____________________ і діє до (або до виконання сторонами своїх зобов'язань за договором).
8.2. Комісіонер не вправі з метою виконання даного Договору укладати договір субкомиссии з іншою особою без попередньої згоди Комітента.
8.3. У випадку зміни в якої-небудь зі Сторін юридичної адреси,назви,банківських реквізитів і іншого вона зобов'язана протягом 10 (десяти) днів письмово сповістити об цьому іншу Сторону,причому в листі необхідно вказати,що воно є невід'ємною частиною даного Договору.
8.4. Даний Договір складений у двох екземплярах,що мають однакову юридичну чинність,по одному екземплярі для кожної йз Сторін.
8.5. Наступні додатки є невід'ємною частиною даного Договору:
- _______________________________________________________________;
- _______________________________________________________________.
8.6. Інші умови по розсуду Сторін ________________________.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КОМІТЕНТ КОМІСІОНЕР

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014