+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ДОГОВІР застави нерухомого майна та обладнання

Зразок

ДОГОВІР
застави нерухомого майна та обладнання

м. ___________ "___" _________ 200_ р.
Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа (далі - Заставодавець) в особі_________,(прізвище,ім`я,по батькові)
що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - фізична особа _________,з однієї сторони,
та ___ (назва підприємства,організації,установи)
(далі іменується Заставодержатель) в особі _________ _________,(посада,прізвище,ім`я,по батькові)
що діє на підставі ____,з другої сторони,уклали цей Договір застави нерухомого майна та обладнання (далі - Договір) про таке.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Застава за цим Договором є засобом забезпечення повернення Заставодавцем Заставодержателеві нерухомого майна (далі - майна) на суму ______________ грн.,проданого за Договором купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання в кредит з розстроченням платежу від "___" ____________ 200_ року (далі - Договір купівліпродажу майна від "___" ____________ 200_ року).
1.2. Відповідно до цього Договору Заставодержатель має право у випадку невиконання Заставодавцем своїх зобов`язань за договором купівлі-продажу майна отримати задоволення з вартості заставленогоза цим Договором майна переважно перед іншими кредиторами Заставодавця.
2. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ,ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ
2.1. Підстава появи зобов`язання,забезпеченого заставою зацим Договором,є договір купівлі-продажу майна від "__" _________ 200_ р.
3. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ (склад заставленого майна)
3.1. Предметом застави є наступне майно:
3.1.1. Найменування:
_________.
3.1.2. Кількість:_________.
3.2. Узгоджена за Договором вартість заставленого майна становить:____ грн.
3.3. Заставлене майно залишається у володінні та користуванні Заставодавця з місцезнаходженням у _________.
4. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ ЗАСТАВОДАВЦЯ
4.1. Заставодавець до закінчення строку дії цього Договору має право лише володіти та користуватися заставленим майном. Заставодавець зобов`язаний одержувати згоду Заставодержателя навчинення дій,пов`язаних із зміною прав власності на майно.
4.2. Утримувати предмет застави належним чином.
4.3. Заставодавець зобов`язаний у повному обсязі відшкодовувати Заставодержателю збитки,спричинені втратою,нестачею або пошкодженням заставленого майна.
4.4. Наступна застава заставленого майна не допускається.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У разі неналежного виконання Заставодавцем умов договору купівлі-продажу майна від "___" ____________ 200_ р. Заставодержатель має право звернути стягнення на майно,задовольнити з його вартості свої вимоги у повному обсязі.
5.2. Заставодавець несе відповідальність за ризик випадкової
загибелі майна. У разі загибелі майна Заставодавець зобов`язується
надати аналогічне за вартістю майно або,незалежно від настання
строку,виконати свої зобов`язання за договором купівлі-продажу
майна у повному обсязі.
5.3. У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором сторони несуть відповідальність,визначену цим Договором тазаконодавством України.
5.4. Усі спори,що пов`язані із цим Договором,його укладенням або такі,що виникають в процесі виконання умов цього Договору,вирішуються переговорами між представниками Сторін. Якщоспір неможливо вирішити переговорами,він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого споруу порядку,визначеному законодавством України.
6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ
6.1. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємноюзгодою сторін,що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
6.2. Зміни та доповнення,додаткові угоди та додатки до цьогоДоговору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі,якщо вони викладені у письмовій формі,підписані уповноваженими нате представниками сторін та нотаріально посвідчені.
7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1. Заставодержатель має право перевіряти документально іфактично умови утримання та стан заставленого майна.
7.2. Договір набуває чинності після його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Заставодавцем своїхзобов`язань за договором купівлі-продажу майна від "___" ____________ 200_ р.
7.3. Після набуття чинності цим Договором всі попередніпереговори за ним,листування,попередні угоди та протоколи про наміри з питань,що так чи інакше стосуються цього Договору,втрачають юридичну силу.
7.4. Усі правовідносини,що виникають у зв`язку з виконаннямумов цього Договору і не врегульовані ним,регламентуються нормами
законодавства України.
7.5. Цей Договір складений українською мовою на _____ сторінках у _____ примірниках,кожний з яких має однакову юридичну
силу.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014