+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Іпотечний договір

Зразок


Іпотечний договір

місто Київ,Україна,________________________________ дві тисячі четвертого року.

Банк" ",ТОВ,що розташований за адресою:м. Київ,вул. код ЄДРПОУ,в особі начальника Центра індивідуального бізнесу,який дiє на пiдставi доручення,посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. 05.11.2003 року за реєстровим номером 11379,надалі - "Іпотекодержатель",з однієї сторони,та гр. _________________________________,що мешкає за адресою:________________________________________________________________________________,ідентифікаційний код ______________________,надалi - "Іпотекодавець",з іншої сторони,уклали цей Договір про наступне:

1. Іпотекодавець передає в заставу Іпотекодержателю наступне нерухоме майно:квартиру ____ (_______________),що в будинку під номером ___ (________________),розташованому по вул. _______________ у місті ___________. Зазначена квартира має загальну площу ______ кв. м.,і складається з однієї жилої кімнати жилою площею _________ кв. м.,надалі - "Предмет іпотеки".
2. Зазначена квартира передається в іпотеку,як забезпечення повернення кредитних ресурсів,виданих за Кредитним договором ___________ від "__" _______ 2004 р. (надалі - Основне зобов'язання) на суму _______ (______________) доларів строком до "___" _________ 20___ року,а також процентів за користування Кредитними ресурсами,виходячи з процентної ставки ___% річних,а також комісійної винагороди за Основним зобов'язанням,неустойки за цим договором або за Основним зобов'язанням,враховуючи відшкодування збитків,завданих прострочкою платежів за Основним зобов'язанням,відшкодування витрат по зверненню стягнення на Предмет іпотеки в повному обсязі (в тому числі витрати за виконавчим написом),визначеному на момент фактичного задоволення вимог. У випадку зміни сторонами Основного зобов'язання,процентної ставки за користування Кредитними ресурсами,Іпотекодавець зобов'язується невідкладно укласти з Іпотекодержателем відповідну додаткову угоду до цього договору.
3. Узгоджена Сторонами вартість Предмету іпотеки,враховуючи оцінку,викладену у Звіті про експертну оцінку,становить __________ (____________________________________) гривень.
4. Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу квартири,посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ____________________________ року за реєстровим №_______,зареєстрованого Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна __________ року в реєстровій книзі №______________ за реєстровим № _________.
5. За даними довідки-характеристики,виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна _________ р. №_______,інвентаризаційна оцінка квартири становить ________ (_____________) грн.___ коп.
6. Іпотекодавець свідчить та гарантує,що:
6.1. вся інформація,надана Іпотекодавцем,щодо Предмету іпотеки на момент укладання цього договору,є достовірною;
6.2. Предмет іпотеки є його власністю;
6.3. на Предмет іпотеки не звернуто стягнення згідно з діючим законодавством України;
6.4. Предмет іпотеки не підлягає вилученню і вільний від будь-яких зобов'язань (в т.ч. не передано в оренду або інше користування,не закладено,не подаровано,не передано повністю або частково),крім тих,що передбачені цим договором;
6.5. до Іпотекодавця не пред'явлені майнові позови,пов'язані з вилученням Предмету іпотеки;
6.6. Предмет іпотеки не є часткою,паєм,не є предметом,право власності на який або право користування яким,внесено до статутних фондів підприємств,а також не передано будь-яким іншим чином;
6.7. до укладення та на момент укладення цього договору Предмет іпотеки не перебуває під забороною відчуження та в податковій заставі;
6.8. на момент підписання цього договору не існує подій,що створюють загрозу належному виконанню цього договору (судові спори,майнові вимоги третіх осіб тощо),про які він не повідомив Іпотекодержателя;
6.9. права на Предмет іпотеки третім особам не передано,не знаходиться під обтяженням.
7. Предмет іпотеки залишається в користуванні і володінні Іпотекодавця відповідно до його функціонального призначення та технічних можливостей.
8. Права та обов'язки Сторін:
8.1. Іпотекодавець зобов'язаний:
8.1.1. надавати Іпотекодержателю можливість перевірки експлуатаційного та технічного стану і правильності використання Предмету іпотеки,невідкладно,за першою вимогою Іпотекодержателя,створювати Іпотекодержателю належні та сприятливі умови для огляду Предмету іпотеки протягом всього періоду дії цього договору,надавати йому відповідні документи за першою вимогою;
8.1.2. вживати всіх необхідних заходів щодо захисту Предмету іпотеки від посягань будь-яких третіх осіб;
8.1.3. не здійснювати дій,що викликають погіршення (пошкодження) Предмету іпотеки;
8.1.4. без письмової згоди Іпотекодержателя не здійснювати дій,пов'язаних із зміною прав власності на Предмет іпотеки,обтяження його будь-якими зобов'язаннями,в тому числі:передача в оренду,лізинг,спільну діяльність,заставу (наступну іпотеку) тощо;
8.1.5. не пізніше наступного дня після настання змін надавати Іпотекодержателю відомості про будь-які зміни,що відбулися чи відбуваються з Предметом іпотеки,в тому числі про посягання на нього з боку третіх осіб;
8.1.6. застрахувати Предмет іпотеки протягом двох робочих днів від дати укладення цього договору на користь Іпотекодержателя на весь період дії Основного зобов'язання на умовах,погоджених з Іпотекодержателем,на його повну вартість від ризиків випадкового знищення,випадкового пошкодження або псування,а саме:
- пожежі;
- задимлення (в результаті пожежі);
- затоплення;
- вибуху газу (при використанні газу);
- влучення блискавки;
- стихійних явищ (урагану,буревію,смерчу,граду,зливи,тиску сніжного покрову та інш.);
- противоправних дій третіх осіб (навмисного пошкодження або знищення застрахованого майна,
- актів вандалізму при здійсненні в застрахованном приміщенні крадіжки зі зломом або грабежу);
- падіння на застраховане майно пілотуємого летального об'єкту та його уламків,вантажу;наїзд наземних транспортних засобів,та надати один із оригіналів страхового договору Іпотекодержателю,тощо.
8.1.7. виконувати вимоги діючого законодавства України про страхування та договору страхування Предмету іпотеки,серед яких:
- надання страховику в момент укладення договору страхування інформації про всі відомі Іпотекодавцю обставини,які мають суттєве значення для оцінки страхового ризику,та інформування страховика в подальшому про будь-які зміни страхового ризику;
- своєчасна сплата страховику страхових платежів в розмірах,передбачених договором страхування;
- повідомлення страховику про інші чинні договори страхування відносно Предмета іпотеки;
- проведення заходів Іпотекодавцем щодо запобігання та зменшення збитків,заподіяних внаслідок настання страхового випадку;
- повідомлення страховику про настання страхового випадку в строки,передбачені умовами страхування.
8.1.8. не здійснювати реконструкції (переобладнання,перебудови) Предмету іпотеки без письмового дозволу Іпотекодержателя;
8.1.9. сплачувати всі передбачені чинним законодавством України податки та збори,а також нести інші витрати,пов'язані з Предметом іпотеки;
8.1.10. не реєструвати в квартирі,що є Предметом іпотеки,будь-яких осіб без письмового дозволу Іпотекодержателя;
8.1.11. у разі зниження вартості Предмету іпотеки,в тому числі внаслідок знищення,пошкодження,або зіпсування Предмету іпотеки,протягом трьох днів від дня надходження відповідної вимоги Іпотекодержателя,повністю або частково замінити Предмет іпотеки на інше майно,за погодженням з Іпотекодержателем;
8.1.12. не вчиняти подальших застав Предмету іпотеки без письмової згоди Іпотекодержателя.
8.2. Іпотекодавець має право:
8.2.1. володіти та користуватися Предметом іпотеки відповідно до його функціонального призначення та технічних можливостей;
8.2.2. достроково виконати Основне зобов'язання;
8.2.3. у разі,коли Іпотекодержатель звертає стягнення на Предмет іпотеки,до моменту його реалізації припинити стягнення у будь-який час шляхом сплати боргу за Основним зобов'язанням
8.3. Обов'язки Іпотекодержателя:
8.3.1. якщо Іпотекодавець не виконав забезпеченого Іпотекою Основного зобов'язання і Предмет іпотеки був реалізований,повернути Іпотекодавцю грошові кошти,отримані в результаті реалізації Предмету іпотеки,що залишилися після погашення всієї заборгованості Іпотекодавця перед Іпотекодержателем за Основним зобов'язанням.
8.4. Права Іпотекодержателя:
8.4.1. вимагати від будь-яких третіх осіб припинення посягань на Предмет іпотеки;
8.4.2. вимагати від Іпотекодавця вжиття заходів,необхідних для захисту Предмету іпотеки від посягань з боку третіх осіб;
8.4.3. звернути стягнення на Предмет іпотеки відповідно до чинного законодавства України у разі,коли в момент настання терміну виконання Іпотекодавцем зобов'язань,забезпечених Іпотекою за цим договором,вони не будуть виконані;
8.4.4. якщо аукціон (публічні торги) по реалізації Предмету іпотеки оголошено таким,що не відбувся,залишити Предмет іпотеки за собою без згоди Іпотекодавця за початковою ціною,що була виставлена на аукціоні (публічних торгах);
8.4.5. за погодженням із Іпотекодавцем здійснювати переоцінку Предмету іпотеки у зв'язку зі змінами кон'юнктури ринку,інших факторів,а також у разі пролонгації дії Основного зобов'язання;
8.4.6. за рахунок коштів,отриманих від реалізації Предмету іпотеки,відповідно до чинного законодавства України,погасити наявну заборгованість Іпотекодавця за Основним зобов'язанням,а також проценти за користування Кредитними ресурсами,комісійну винагороду за Основним зобов'язанням,неустойку за цим договором або за Основним зобов'язанням,збитки,завдані прострочкою платежів за вищезазначеними договорами,відшкодування витрат по зверненню стягнення на Предмет іпотеки;
8.4.7. у разі виникнення права звернення стягнення на Предмет іпотеки реалізувати його відповідно до вимог цього договору;
8.4.8. достроково звернути стягнення на Предмет іпотеки у разі неналежного виконання Іпотекодавцем будь-яких умов Основного зобов'язання,у тому числі,але не обмежуючись переліченим нижче,у разі несвоєчасної чи неповної сплати ануїтетних платежів,несвоєчасного повернення суми Основного зобов'язання,в т.ч. кредиту,процентів,комісійної винагороди,неустойки. Право звернення стягнення на Предмет іпотеки Іпотекодержатель набуває також,якщо Іпотекодержатель,відповідно до п.3.4. Основного зобов'язання (Кредитного договору),заявить Іпотекодавцю вимогу повернути кредит та сплатити проценти,комісійну винагороду до настання строку,зазначеного у п. 3.2. Основного зобов'язання (Кредитного договору),а Іпотекодавець не виконає зазначене зобов'язання;
8.4.9. у разі,якщо суми грошових коштів,виручених від реалізації Предмету іпотеки,недостатньо для повного задоволення вимог Іпотекодержателя,отримати повне задоволення вимог відповідно до чинного законодавства України;
8.4.10.задовольнити свої вимоги за рахунок сум страхового відшкодування у разі знищення,пошкодження,або зіпсування Предмету іпотеки та не надання Іпотекодавцем належної заміни;
8.4.11.вимагати заміни Предмету іпотеки у разі зниження вартості Предмету іпотеки,в тому числі у разі знищення,пошкодження,або зіпсування Предмету іпотеки;
8.4.12.вимагати заміни Предмету іпотеки у разі не погодження Іпотекодавця на здійснення переоцінки його вартості,відповідно до п.8.4.5. цього договору,а також у разі зниження вартості Предмета іпотеки,в тому числі у разі знищення,пошкодження або зіпсування Предмету іпотеки.
8.4.13.у випадку настання страхової події по договору страхування Предмета іпотеки,вимагати дострокового виконання Основного зобов'язання,окрім того,Іпотекодержатель,як вигодонабувач по договору страхування Предмета іпотеки,має переважне право задоволення кредиторських вимог із сум страхового відшкодування.
8.4.14. достроково звернути стягнення на Предмет іпотеки у разі порушення Іпотекодавцем обов'язків щодо збереження чи страхування Предмета іпотеки;
8.4.15 обирати порядок звернення стягнення на Предмет іпотеки;
8.4.16 отримати відшкодування з майна Іпотекодавця,яке не виступає Предметом іпотеки по цьому договору,у випадку,якщо отриманих від реалізації Предмету іпотеки коштів недостатньо для повного погашення майнових вимог Іпотекодержателя.
9. В разі порушення хоча б одного з положень п.8.1. цього договору Іпотекодавець сплачує Іпотекодержателю штраф у розмирі 25 % (Двадцяти п'яти процентів) від загальної суми заборгованості перед Іпотекодержателем,а Іпотекодержатель набуває права вимагати від Іпотекодавця дострокового розірвання Основного зобов'язання (Кредитного договору) та повного виконання Основного зобов'язання в десятиденний строк з моменту пред'явлення такої вимоги.
10. Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється на розсуд Іпотекодержателя:або за рішенням суду,або за виконавчим написом нотаріуса,або Іпотекодержателем самостійно на умовах цього договору.
11. За вибором Іпотекодержателя застосовується один із наведених нижче способів звернення стягнення на Предмет іпотеки та задоволення вимог Іпотекодержателя:
11.1. За рішенням суду.
11.2. У безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. Вчинений нотаріусом виконавчий напис може бути оскаржено Іпотекодавцем виключно в судовому порядку.
11.3. Згідно із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя,що міститься в пп. 11.3.1. та 11.3.2. пункту цього договору:
11.3.1. Задоволення вимог здійснюється шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на Предмет іпотеки в рахунок виконання Основного зобов'язання у порядку,встановленому статтею 37 Закону України "Про іпотеку".
або
11.3.2. Продаж Іпотекодержателем від свого імені Предмету іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у порядку,встановленому статтею 38 Закону України "Про іпотеку".
12. Взаємовідносини Сторін протягом дії договору,в частині,не передбачений цим договором,регулюються чинним законодавством України.
13. При частковому виконанні зобов'язань Іпотекодавцем,іпотека зберігається в попередньому обсязі.
14. В разі зміни будь-якого Строку виконання Основного зобов'язання,право іпотеки не припиняється. При цьому,якщо збільшується розмір Основного зобов'язання,право іпотеки розповсюджується також і на такі зобов'язання.
15. Сторони дійшли згоди,що випуск заставної за цим договором не здійснюється.
16. Цей договір підлягає державній реєстрації в порядку,встановленому законом.
17. Цей договір набуває чинності після його нотаріального посвідчення i діє до повного виконання Іпотекодавцем своїх зобов'язань за Основним зобов'язанням. Сторони обумовлюють накладання заборони відчуження предмету іпотеки.
18. Цей договір укладений в 3-х примірниках - один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса,а інші видаються Сторонам.

Підписи:_______________________________________________________________


________________________________________________________________

_____________ року цей договір посвідчено мною,___________,приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Договір підписано ______________________________ у моїй присутності,підпис Радченка А.А. я зрівняла зі зразками підписів,які зберігаються в моїх справах. Особу громадян,які підписали іпотечний договір встановлено,їх дієздатність,правоздатність Банку" ",ТОВ,повноваження його представника,а також належність _____________________ квартири,що передається під заставу,перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №____
Стягнута плата за домовленістю.
Приватний нотаріус

____________________ мною,______________,приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу на підставі ст.73 Закону України" Про нотаріат" та у зв'язку з посвідченням цього договору застави накладається заборона відчуження зазначеної у договорі квартира під номером ___ (_______________),що в будинку під номером __ (__________),розташованому по вул. ________________ у місті ___________,належної ____________________ до припинення іпотечного договору застави.
Зареєстровано в реєстрі за № ___
Стягнуто плати за домовленістю.
Приватний нотаріус

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014