+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Прокурор розглядає заяви й скарги про порушення прав громадян і юридичних осіб,крім скарг,розгляд яких віднесене до компетенції суду.

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ представляє єдину систему,на яку покладають такі функції:— підтримка державного обвинувачення в суді;— представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках,певних законом;— нагляд за дотриманням законів органами,які проводять оперативно-розшукову діяльність,дізнання,досудове слідство;— нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,пов'язаних з обмеженням особистої волі громадян.

Прокурор здійснює нагляд за дотриманням вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг всіма органами,підприємствами,установами,організаціями й посадовими особами.

Прокурор проводить особистий прийом громадян. Прийняте прокурором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокуророві або до суду.

Систему органів прокуратури представляють:— Генеральна прокуратура України,— прокуратури Автономної Республіки Крим,областей,— міст Києва й Севастополя (на правах обласних),міські,районні,міжрайонні,інші прирівняні до них прокуратури,а також військові прокуратури.

До органів військових прокуратур належать військові прокуратури регіонів і військова прокуратура Військово-Морських Чинностей України (на правах обласних),військові прокуратури гарнізонів (на правах міських).

Повноваження прокурора

При здійсненні прокурорського нагляду за дотриманням і застосуванням законів прокурор має право:— безперешкодно за посвідченням,що підтверджує займану посаду,входити в приміщення органів державної влади й органів місцевого самоврядування,об'єднань громадян,підприємств,установ і організацій незалежно від форм власності,підпорядкованості або приналежності,до військових частин,установам без особливих пропусків,де такі впроваджено;мати доступ до документів і матеріалів,необхідним для проведення перевірки,у тому числі на письмову вимогу,і таких,що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів і матеріалів,видачі необхідних довідок,у тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб і інших організацій,для рішення питань,пов'язаних з перевіркою. Одержання від банків інформації,що містить банківську таємницю,здійснюється в порядку й обсязі,установлених Законом України "Про банки й банківську діяльність";— вимагати для перевірки рішення,розпорядження,інструкції,накази й інші акти й документи,одержувати інформацію про стан законності й заходу щодо її забезпечення;— жадати від керівників і колегіальних органів проведення перевірок,ревізій діяльності підлеглих і підконтрольних підприємств,установ,організацій і інших структур незалежно від форм власності,а також виділення фахівців для проведення перевірок,відомчих і позавідомчих експертиз;— викликати посадових осіб і громадян,жадати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.

При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:— опротестувати акти Прем'єр-міністра України,Кабінету Міністрів України,Ради міністрів Автономної Республіки Крим,міністерств і інших центральних органів виконавчої влади,виконавчих органів місцевих Рад,підприємств,установ,організацій,суспільних об'єднань,а також рішення й дії посадових осіб;— вносити подання або протест на рішення місцевих Рад залежно від характеру порушень;— піднімати у встановленому законом порядку кримінальна справа,дисциплінарна проведення або проведення про адміністративне правопорушення,передавати матеріали на розгляд громадських організацій;— давати приписання про усунення очевидних порушень закону;— вносити подання в державні органи,громадські організації й посадових осіб про усунення порушень закону й умов,які їм сприяли;— звертатися до суду із заявами про захист прав і законних інтересів громадян,держави,а також підприємств і інших юридичних осіб.

Прокурор бере участь у судовому розгляді кримінальних справ залежно від характеру й ступеня суспільної небезпеки дії. Підтримуючи державне обвинувачення,прокурор бере участь у дослідженні доказів,подає суду свої міркування щодо застосування кримінального закону й міри покарання підсудному. При цьому прокурор керується вимогами закону й об'єктивною оцінкою зібраних у справі доказів.

У випадку,якщо при розгляді справи прокурор дійде висновку,що дані судового слідства не підтверджують обвинувачення підсудного,він зобов'язаний відмовитися від обвинувачення.

Під час судового розгляду до закінчення судового слідства прокурор вправі змінити пред'явлене особі обвинувачення.

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді складається в здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних і інших дій,спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках,передбачених законом.

Формами представництва є:— звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і воль іншої особистості,невизначеного кола осіб,прав юридичних осіб,коли піднімаються інтереси держави,або про визнання незаконними правових актів,дій або рішень органів і посадових осіб;— участь у розгляді судами справ;— внесення апеляційного,касаційного подання на судові рішення або заяви про їхній перегляд по ново виявлених обставинах.

З метою рішення питання наявності підстав для внесення касаційного подання в справі,розглянутій без участі прокурора,прокурор має право ознайомитися з матеріалами справи в суді,робити виписки з її,одержувати копії документів,які перебувають у справі.

Прокурор самостійно визначає підстави для представництва в судах,форму його здійснення й може здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства в порядку,передбаченому процесуальним законом.

Справи по скаргах громадян на рішення,дії або бездіяльність державних органів,юридичних або посадових осіб у сфері управлінської діяльності

Конституція України (ст. 55),Закон «Про звернення громадян» гарантують кожному громадянинові право на оскарження до суду рішення,дії або бездіяльності органів державної влади,органів місцевого самоврядування,інших юридичних,посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності

Судовий розгляд і рішення цієї категорії справ є важливими цивільними процесуальними коштами захисту прав громадян,сприяє підвищенню відповідальності державних органів,юридичних і посадових осіб за належне виконання обов'язків,посиленню боротьби з бюрократизмом і залицяльником при розгляді законних вимог громадян.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014