+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ЗАКОН УКРАЇНИ „ПРО ІНФОМАЦІЮ”

Відповідальність за порушення законодавства про інформацію Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну,цивільно-правову,адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Стаття 5. Основні принципи інформаційних відносин Основними принципами інформаційних відносин є:гарантованість права на інформацію;відкритість,доступність інформації та свобода її обміну;об'єктивність,вірогідність інформації;повнота і точність інформації;законність одержання,використання,поширення та зберігання інформації.

Стаття 9. Право на інформацію Всі громадяни України,юридичні особи і державні органи мають право на інформацію,що передбачає можливість вільного одержання,використання,поширення та зберігання відомостей,необхідних їм для реалізації ними своїх прав,свобод і законних інтересів,здійснення завдань і функцій.

Реалізація права на інформацію громадянами,юридичними особами і державою не повинна порушувати громадські,політичні,економічні,соціальні,духовні,екологічні та інші права,свободи і законні інтереси інших громадян,права та інтереси юридичних осіб. Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації,яка стосується його особисто,крім випадків,передбачених законами України.

Стаття 30. Інформація з обмеженим доступом Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну. Конфіденційна інформація - це відомості,які знаходяться у володінні,користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Стосовно інформації,що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування,підприємств,установ та організацій усіх форм власності,з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної. Порядок обліку,зберігання і використання документів та інших носіїв інформації,що містять зазначену інформацію,визначається Кабінетом Міністрів України.

До конфіденційної інформації,що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування,підприємств,установ та організацій усіх форм власності,не можуть бути віднесені відомості:— про стан довкілля,якість харчових продуктів і предметів побуту;— про аварії,катастрофи,небезпечні природні явища та інші надзвичайні події,які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян;— про стан здоров'я населення,його життєвий рівень,включаючи харчування,одяг,житло,медичне обслуговування та соціальне забезпечення,а також про соціально-демографічні показники,стан правопорядку,освіти і культури населення;— стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина,а також фактів їх порушень;— про незаконні дії органів державної влади,органів місцевого самоврядування,їх посадових та службових осіб;— інша інформація,доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів,зг ода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,не може бути обмеженим.

Громадяни,юридичні особи,які володіють інформацією професійного,ділового,виробничого,банківського,комерційного та іншого характеру,одержаною на власні кошти,або такою,яка є предметом їх професійного,ділового,виробничого,банківського,комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці,самостійно визначають режим доступу до неї,включаючи належність її до категорії конфіденційної,та встановлюють для неї систему (способи) захисту.

Виняток становить інформація комерційного та банківського характеру,а також інформація,правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики,екології,банківських операцій,податків тощо),та інформація,приховування якої являє загрозу життю і здоров'ю людей.

До таємної інформації належить інформація,що містить відомості,які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю,розголошення якої завдає шкоди особі,суспільству і державі.

Віднесення інформації до категорії таємних відомостей,які становлять державну таємницю,і доступ до неї громадян здійснюється відповідно до закону про цю інформацію. Порядок обігу таємної інформації та її захисту визначається відповідними державними органами за умови додержання вимог,встановлених цим Законом.

Порядок і терміни обнародування таємної інформації визначаються відповідним законом. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена без згоди її власника,якщо ця інформація є суспільно значимою,тобто якщо вона є предметом громадського інтересу і якщо право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на її захист.

Стаття 43. Права учасників інформаційних відносин Учасники інформаційних відносин мають право одержувати (виробляти,добувати),використовувати,поширювати та зберігати інформацію в будь-якій формі з використанням будь-яких засобів,крім випадків,передбачених законом.

Кожний учасник інформаційних відносин для забезпечення його прав,свобод і законних інтересів має право на одержання інформації про:— діяльність органів державної влади;— діяльність народних депутатів;— діяльність органів місцевого і регіонального самоврядування та місцевої адміністрації;те,що стосується його особисто.

Відповідальність за порушення законодавства про інформацію несуть особи,винні у вчиненні таких порушень,як:— необгрунтована відмова від надання відповідної інформації;— надання інформації,що не відповідає дійсності;— несвоєчасне надання інформації;— навмисне приховування інформації;— примушення до поширення або перешкоджання поширенню певної інформації,а також цензура;— поширення відомостей,що не відповідають дійсності,ганьблять честь і гідність особи;— безпідставна відмова від поширення певної інформації;— використання і поширення інформації стосовно особистого життя громадянина без його згоди особою,яка є власником відповідної інформації внаслідок виконання своїх службових обов'язків;— розголошення державної або іншої таємниці,що охороняється законом,особою,яка повинна охороняти цю таємницю;— порушення порядку зберігання інформації;— навмисне знищення інформації;— необгрунтоване віднесення окремих видів інформації до категорії відомостей з обмеженим доступом;— порушення порядку обліку,зберігання і використання документів та інших носіїв інформації,які містять конфіденційну інформацію,що є власністю держави.

Стаття 471. Звільнення від відповідальності Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями,за винятком образи чи наклепу,є висловлювання,які не містять фактичних даних,зокрема критика,оцінка дій,а також висловлювання,що не можуть бути витлумачені як такі,що містять фактичні дані,з огляду на характер використання мовних засобів,зокрема вживання гіпербол,алегорій,сатири. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Особа звільняється від відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом,якщо суд встановить,що ця інформація є суспільно значимою.

Додаткові підстави звільнення від відповідальності засобів масової інформації та журналістів визначаються законами "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні","Про телебачення і радіомовлення","Про інформаційні агентства" та "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди У випадках,коли правопорушенням,вчиненим суб'єктом інформаційної діяльності,завдано матеріальної чи моральної шкоди фізичним або юридичним особам,винні особи відшкодовують її добровільно або на підставі рішення суду.

Органи державної влади,органи місцевого самоврядування як позивачі у справах про захист честі,гідності та ділової репутації вправі вимагати по суду лише спростування недостовірної інформації та не мають права вимагати відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Це не позбавляє посадову особу органу державної влади чи органу місцевого самоврядування права на захист честі,гідності та ділової репутації у суді.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014